• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 22 items
 1. Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē (LU)

  LU Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot sociālo zinātņu maģistra grāda komunikācijas zinātnē ieguvējus – augsti kvalificētus speciālistus komunikācijas zinātnē un tās praktiskā lietojuma jomās – žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās, reklāmā, komunikācijas vadībā, komunikācijas procesu pētniecībā –, studiju laikā nodrošinot iespēju apgūt padziļinātas zināšanas komunikācijas teorijās un metodoloģijā, izkopt prasmes un kompetences komunikācijas pētījumu izstrādē un metožu lietojumā, attīstīt analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas un radošumu. Studiju programmas realizācijas rezultātā tiek sagatavoti augsti kvalificēti maģistra līmeņa speciālisti, kas spēj sekmīgi konkurēt Latvijas un Eiropas darba tirgū un kuru intelektuālais potenciāls veicina mediju, sabiedrisko attiecību, reklāmas u.c. industriju kvalitatīvu izaugsmi, kā arī ceļ valsts un pašvaldību iestāžu darbības efektivitāti, sekmē komunikācijas zinātnes attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti Latvijā. Programmas apguves rezultāti mērāmi saskaņā ar Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) 7.līmeni. Maģistra grāda ieguvējiem ir: Zināšanas: - padziļinātas un paplašinātas zināšanas komunikācijas zinātnē, sociālajās zinātnēs, akadēmiskajā darbā, kas nodrošina pamatu kritiskajai domāšanai un radošumam un spēju darboties dažādu jomu saskarē; - padziļinātas un paplašinātas zināšanas vienā no studiju virzieniem – biznesa komunikācijā, kognitīvajās zinātnēs; komunikācijas zinātnē, valsts un organizāciju komunikācijā ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē (RTA)

  Mērķis ir: - sagatavot augsti kvalificētus mediju speciālistus un žurnālistus, kuri, izmantojot teorētiskās un praktiskās zināšanas, - spēj veikt žurnālista un redaktora pienākumus reģiona un nacionālajos drukātajos un elektroniskajos medijos, - veidot un attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu mediju saturu, kā arī analizēt mediju procesus, - ar mērķi veidot objektīvu reģiona informācijas telpu un veicināt mediju pratību sabiedrībā. Atbilstoši studiju programmas mērķim akadēmiskās maģistra studiju programmas uzdevumi ir: Nodrošināt nozares teorētisko un praktisko kursu apguvi, lai sagatavotu mediju speciālistus darbam zinātnē un profesionālajā jomā. Nodrošināt teorētisko un praktisko kursu apguvi, kuri sniedz zināšanas ne tikai komunikācijas zinātnē, bet arī informācijas tehnoloģijās, socioloģijā un valodā. Padziļināt zināšanas latgalistikā – latgaliešu valodā, literatūrā un folklorā. Studiju kursu apguvē nodrošināt daudzveidīgas metodoloģijas un starpdisciplināru pieeju izmantošanu. Sagatavot konkurētspējīgus speciālistus darbam medijos, nodrošinot profesionālās iemaņas žurnālistu, mediju ekspertu darbā, izmantojot jaunākās darba specifikas atziņas un tehnoloģiskos sasniegumus. Padziļināt un nostiprināt teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas masu informācijas līdzekļu jomā, īpaši akcentējot reģiona mediju darbu un kultūrvides īpatnības. Izkopt prasmi lietot zināšanas konkrētu teorētisku un praktisku jautājumu risināšanā, izvirzīt un pārbaudīt hipotēzes, kā arī salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādu ...

  Awarding bodyRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs (Komunikācija un mediju studijas) (RSU)

  Programmā studējošais iegūst: - padziļinātas teorētiskās zināšanas komunikācijas zinātnē un saistītajās sociālo zinātņu jomās, kā arī; - zināšanas par mediju specifiku un norisēm žurnālistikas, sabiedrisko attiecību, verbālās, neverbālās, vizuālās komunikācijas un citās ar komunikācijas procesiem saistītās jomās. Programmā studējošais iegūst: - prasmes komunikācijas problēmu analīzē un risinājumu izstrādē, un viņam jāprot; - reaģējot uz inovācijām un mainīgajiem tehnoloģiskajiem, sociālajiem, ekonomiskajiem un kultūras apstākļiem; - vadīt un patstāvīgi inovatīvi veidot komunikācijas procesu un informācijas plūsmas. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs (Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība) (RSU)

  Studējošie spēj aprakstīt sabiedrisko attiecību kampaņu principus; - izklāstīt, kā sabiedrisko attiecību kampaņas var ietekmēt konkrētas organizācijas attīstību, un integrēt sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības zināšanas, lai veidotu konkrētas organizācijas politiku sabiedrisko attiecību vai stratēģiskās vadības jomā. Programmas absolvents spēj patstāvīgi formulēt sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības attīstības procesus; - prognozēt situācijas izmaiņas nozarē, kritiski analizēt konkrētas organizācijas īstenotas sabiedrisko attiecību kampaņas norisi; - piedāvāt optimālus risinājumus situācijas uzlabojumam, pamatojot lēmumu izvēli. Programmas absolvents ir apguvis specifiskās prasmes sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības jomās, kas ļauj viņam veikt profesionālas sabiedrisko attiecību vadītāja funkcijas un piedalīties organizācijas vadības darbā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Sociālo zinātņu doktora zinātniskais grāds komunikācijas zinātnē (BAT)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyBiznesa augstskola Turība

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā (LU)

  Maģistra programma ir vienīgā akreditētā šāda līmeņa studiju programma Latvijā, kuras mērķi ir: - sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās; - veicināt studējošo ieinteresētību un iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā, kas radītu priekšnoteikumus viņu tālākajām studijām doktorantūrā un akadēmiskā personāla kontinuitātei. Maģistra grāda ieguvējiem ir iespēja iegūt: - padziļinātas zināšanas bibliotēkzinātnē un informācijā, kas nodrošina pamatu kritiskajai domāšanai, pētniecībai un radošumam; - spējas pielietot zināšanas, veidojot augsti kvalificēta speciālista, eksperta vai vadītāja karjeru bibliotēkās un citās informācijas institūcijās; - prasmes argumentēti diskutēt par sarežģītiem bibliotēkzinātnes un informācijas un profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; - kompetences organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikāciju zinātnēs (Fotogrāfija) (RSU)

  Programma demonstrēs augstākās izglītības potenciālu adaptēties zināšanu sabiedrības un fotogrāfijas tirgus attīstības procesiem, ietverot studiju procesā attēlošanas tehnoloģiju, radošās domāšanas un menedžmenta aspektus, kuru pārzināšana nepieciešama radošo industriju darba vidē; Programmas īstenošana Latvijā veicinās jaunu fotogrāfijas medijā un komunikācijas zinātnē kompetentu speciālistu pieplūdumu, kas profesionāli un akadēmiski pievēršas tieši fotogrāfijas medija izpausmju un pielietojuma specifikai mūsdienu sabiedrībā; Programma ir balstīta uz zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas noderīgas īstenojot dažādus fotogrāfijas medijā balstītus projektus – reklāmā, mākslā, žurnālistikā, pētniecībā, sabiedrisko attiecību sfērā, izklaides industrijā, internetā, u.c. Šī programma būs pamats fotogrāfijas kā komunikācijas medija pētījumiem, padziļinot izpratni par fotogrāfijas vēsturi, teoriju, attīstības tendencēm, analogo un digitālo tehnoloģiju transformācijām un fotogrāfijas medija attīstības prognozēm. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Sociālo zinātņu bakalaura grāds informācijas zinātnē (RTA)

  Apgūti informācijas, komunikācijas, vēstures un kulturoloģijas zinātņu nozaru pamati; - izveidotas starpdisciplināras vēsturiskās informācijas (mutvārdu vēstures avoti, arhīvu, muzeju, periodikas materiāli, vēstures pieminekļi, kultūrvides objekti, sabiedrības grupas) pētniecības iemaņas; - nostiprinātas iegūtās informācijas apstrādes un prezentācijas prasmes. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē (LU)

  Programmas mērķi ir integrējot studijas, pētniecību un radošumu, sagatavot speciālistus mediju analīzē un producēšanā, žurnālistikā, korporatīvā komunikācijā, sabiedriskajās attiecībās un reklāmā, kuriem būtu: - (1) zināšanas, prasmes un kompetences nosauktajās jomās; - (2) vispārējas teorētiskas un praktiskas zināšanas par komunikācijas sfēru mūsdienu sabiedrībā; - (3) kompetence pētīt un analizēt komunikācijas fenomenus un - (4) spējas radoši darboties dažādās komunikācijas jomās un industrijās. Lai realizētu šos mērķus, programmas uzdevumi ir nodrošināt: - zināšanas komunikācijas teorijā, komunikācijas vēsturē, komunikācijas socioloģijā, komunikācijas psiholoģijā, - komunikācijas ētikā, sociālo zinātņu pētniecības metodēs, komunikācijas mūsdienu procesos un atbilstoši apgūtajiem studiju moduļiem – padziļinātas zināšanas mediju studijās, sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un žurnālistikā; - prasmju apguvi žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mediju analīzē; - zināšanas un prasmes komunikācijas pētniecības metodēs, lai izmantotu tās prakses analīzē; - radošas domāšanas attīstību un kompetences darboties dažādās komunikācijas jomās un profesijās; - akadēmiskās zināšanas un pētniecības prasmes studijām maģistratūrā. Kompetences: - analizēt, kritiski izvērtēt un prognozēt komunikācijas fenomenus, situācijas un procesus sabiedrības attīstības kontekstā; - realizēt komunikācijas fenomenu, situāciju un procesu pētījumus, izstrādājot to metodoloģiju; - žurnālistikā – vākt un apstrādāt ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē (Multimediju komunikācija) (RSU)

  Programmas absolvents ir apguvis multimediju komunikācijas likumsakarības un augsta līmeņa multimediju tehnoloģiju lietošanas prasmes; - izprot mediju darbības principus, plašsaziņas līdzekļu ekonomiku; - spēj analizēt un prognozēt komunikācijas procesus plašākā kontekstā un darboties multimediju komunikācijas jomā; - profesionāli piedalīties dažādu tipu multimediju producēšanas un konsultēšanas darbā, ir teorētiski un praktiski apguvis kino, fotogrāfijas, televīzijas, interneta un mūzikas lietojumu multimediju komunikācijā; - spēj izmantot savas zināšanas un prasmes masu mediju un sociālo tīklu menedžmentā un sabiedrisko attiecību darbībā, kā arī lietot iegūtās zināšanas citu jomu multimediju projektu darbībā. Absolvējot programmu, multimediju komunikācijas speciālists spēj: - plānot un vadīt sarežģītus multimediju projektu satura veidošanas procesus gan individuāli, gan strādājot komandā; - uzņemties atbildību par lēmumu pieņemšanu neprognozējamos darba apstākļos; - patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot; - pieņemt lēmumus un risināt problēmas komunikācijas zinātnes nozarē un multimediju komunikācijas profesionāļa darba ikdienā; - parādīt, ka izprot multimediju komunikācijas profesionālo ētiku; - izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz sabiedrību; - piedalīties multimediju komunikācijas jomas akadēmiskajā un lietišķajā attīstībā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages