• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 69 items
 1. Socioloģijas doktora zinātniskais grāds (LU)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Sociālo zinātņu profesionālā bakalaura grāds psiholoģijā, Psihologa asistents (RSU)

  - apgūt teorētiskās zināšanas psiholoģijas pamatnozarēs un citās nozarēs, kas ir svarīgas psihologa asistenta profesionālajā darbībā, un attīstīt prasmi iegūtās zināšanas sekmīgi pielietot praktiskajā darbā; - attīstīt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas profesionālajā darbā atbilstoši psihologa asistenta profesijas standartam, akcentējot darbu klīnikā, lai varētu strādāt psihologa pārraudzībā; - veikt prakses supervizora pārraudzībā (26 kredītpunktu apjomā); - veikt patstāvīgu pētījumu psiholoģijā, rezultātus apkopojot bakalaura darbā, atbilstoši zinātnisko publikāciju prasībām. Kompetences: 1. Spēja izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus. 2. Spēja izvirzīt un saskaņot ar klientu un psihologu psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus atbilstoši klienta vajadzībām un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem. 3. Spēja veidot un izvēlēties psiholoģiskās palīdzības sniegšanas stratēģiju atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem. 4. Spēja psihologa pārraudzībā veikt indivīda, grupas un organizāciju psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot atbilstošas metodes (intervijas, testus, aptaujas un novērošanu). 5. Spēja veikt atbalsta psiholoģisko konsultēšanu un lietot citas zinātniski pamatotas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. 6. Spēja psihologa vadībā novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un inte ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajā ekonomikā (LU)

  Padziļināti apgūt zināšanas starptautiskajā ekonomikā ar specializāciju komercdiplomātijā; - apgūt zināšanas starptautiskajās tiesībās un starptautiskajā politikā; - izstrādāt patstāvīgu, analītisku jaunrades pētījumu par aktuālu un praktiski izmantojamu starptautiskās ekonomikas problēmu un sekmīgi aizstāvēt maģistra darbu (24 kredītpunkti). Maģistra studiju programmas „Starptautisko attiecību (ekonomikas)” mērķis ir starptautisko attiecību padziļināta apguve, kurā īpaša uzmanība pievērsta starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas teorētiskajām un praktiskajām problēmām, starptautiskajai tirdzniecībai un finansēm, kā arī starptautisko tiesību un starptautiskās politikas ekonomiskajiem aspektiem. Programmas mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: - nodrošināt starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas paplašinātas un padziļinātas studijas, izmantojot starpdisciplināru pieeju un saistot ekonomisko zināšanu apguvi ar starptautiskajām tiesībām un starptautisko politiku; - nodrošināt starptautisko attiecību izpēti un studijas starptautisko tiesību un starptautiskās politikas galvenajos jautājumos, kā arī biznesa un juridiskās terminoloģijas apguvi angļu valodā; - attīstīt studentos zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kas balstītas uz zinātniskās literatūras, citu informācijas avotu un personiski veiktā pētījuma materiālu bāzes; loģiskā un pēctecīgā pētniecības gaitā nostiprināt prasmes izvirzīt un pārbaudīt hipotēzes un racionāli strādāt ar informāciju; argumentēti izstrādāt un formulēt seci ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās (RSU)

  - sagatavot akadēmiski augsti izglītotus speciālistus starptautisko attiecību jomā; - apgūt padziļinātas zināšanas starptautiskās politikas teorijā un praksē, kas ļauj aplūkot starptautisko attiecību problēmas plašākā kontekstā; - izpratni par starptautiskās politikas procesiem un to analīzes metodēm; par Eiropas Savienības politikas veidošanas procesiem, Latvijas un citu Baltijas valstu vietu Eiropas Savienības politiskajā un sociālajā telpā; par sociālo zinātņu kvalitatīvajām un kvantitatīvajām metodēm; - prast atlasīt, apgūt un analizēt speciālo teorētisko literatūru un izmantot to, lai veiktu patstāvīgus zinātnisko pētījumus un attīstītu jaunas, oriģinālas idejas; - pielietot teorētiskās zināšanas un apgūtās metodes, lai risinātu teorētiskās un/vai praktiskās problēmas; - patstāvīgi formulēt un īstenot pētījumus, kā arī rast to rezultātu praktisko pielietojumu profesionālajā jomā; - skaidrot un diskutēt par sarežģītiem starptautisko attiecību jautājumiem; - radoši izmantot starptautiskās politikas pētījumos radniecīgu zinātnes nozaru teorijas un metodes; - spēt veikt analītiskus pētījumus par starptautiskās politikas problēmām, ekspertīzi, kā arī sniegt rekomendācijas un konsultācijas, piedalīties koncepciju un stratēģijas izstrādāšanā valsts, pašvaldību un privātās struktūrās par starptautiskās politikas jautājumiem; - pieņemt lēmumus, kas saistīti ar starptautisko attiecību un starptautisko sakaru veidošanu. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācij ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un diplomātijā (RSU)

  - sagatavot akadēmiski augsti izglītotus speciālistus starptautisko attiecību jomā; - apgūt padziļinātas zināšanas starptautiskās politikas teorijā un praksē, kas ļauj aplūkot starptautisko attiecību problēmas plašākā kontekstā; - izpratni par starptautiskās politikas procesiem un to analīzes metodēm; par Eiropas Savienības politikas veidošanas procesiem, Latvijas un citu Baltijas valstu vietu Eiropas Savienības politiskajā un sociālajā telpā; par sociālo zinātņu kvalitatīvajām un kvantitatīvajām metodēm; - prast atlasīt, apgūt un analizēt speciālo teorētisko literatūru un izmantot to, lai veiktu patstāvīgus zinātnisko pētījumus un attīstītu jaunas, oriģinālas idejas; - pielietot teorētiskās zināšanas un apgūtās metodes, lai risinātu teorētiskās un/vai praktiskās problēmas; - patstāvīgi formulēt un īstenot pētījumus, kā arī rast to rezultātu praktisko pielietojumu profesionālajā jomā; - skaidrot un diskutēt par sarežģītiem starptautisko attiecību jautājumiem; - radoši izmantot starptautiskās politikas pētījumos radniecīgu zinātnes nozaru teorijas un metodes; - spēt veikt analītiskus pētījumus par starptautiskās politikas problēmām, ekspertīzi, kā arī sniegt rekomendācijas un konsultācijas, - piedalīties koncepciju un stratēģijas izstrādāšanā valsts, pašvaldību un privātās struktūrās par starptautiskās politikas jautājumiem; - pieņemt lēmumus, kas saistīti ar starptautisko attiecību un starptautisko sakaru veidošanu. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Inform ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā (LLU)

  Iegūt padziļinātas zināšanas organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijā, apgūstot teorētiskos obligātos, ierobežotās izvēles specialitātes un brīvās izvēles studiju kursus; - iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt pētnieciskā praksē; izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā (LU)

  Socioloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir: - sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus patstāvīgai darbībai pētniecībā un pētnieku grupas darba vadībā, akadēmiskās karjeras turpināšanai doktora studijās, darbībai socioloģijai atbilstošās profesionālās darbības jomās – sociālajos un mārketinga pētījumos, sabiedrības pārvaldē, sociālās politikas analīzē un sociālā darba vadībā. Studiju procesā tiek izmantota individuāla pieeja un LU noteiktajā kārtībā ir iespējams atzīt iepriekš iegūto neformālo izglītību un profesionālo pieredzi, ja tā atbilst studiju programmas specifikai. Programmas noslēgumā, ja students ir izpildījis visas prasības, tiek iegūts akadēmiskais maģistra grāds socioloģijā. Lai sasniegtu šo mērķi, studiju programmas uzdevumi ir: - sagatavot augsti kvalificētus speciālistus socioloģijā, sociālās politikas un sociālā darba vadībā Latvijas sociālās attīstības vajadzībām; - sniegt studentiem zināšanas par jaunākajām tendencēm un inovatīvām pieejām mūsdienu socioloģijas teorijā; - attīstīt studentos zinātniski pētnieciskā un analītiskā darba iemaņas, - sagatavot studentus patstāvīgam zinātniskam un pētnieciskam darbam socioloģijā un atbilstošās profesionālas darbības jomās; - attīstīt prasmes pielietot zināšanas nepazīstamā situācijā un plašākā starpdisciplinārā kontekstā, kas saistīts ar viņu studiju jomu; - veidot studentos prasmes iegūtās zināšanas izmantot sabiedrības pārvaldības laukā, - attīstīt prasmes sociālo problēmu identificēšanā, analīzē, risināšanā, rīcībpolitiku veid ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā (RSU)

  Padziļināta teorētisko zināšanu apguve socioloģijā un sociālajā politikā, kā arī pētniecības metožu attīstīšana un pielietošana konkrētu sabiedrības problēmu izpētē un analīzē. Apgūtas socioloģijas zināšanas par sociālo procesu norisi, sociālo datu ieguves un analīzes prasmes, kompetence sociālās politikas veidošanā un analīzē, balstoties uz zināšanām par sociāliem procesiem un dažādu sociālo grupu vajadzībām Latvijā, ES un pasaulē, kā arī integrējot sociālo pētījumu datus lēmumu pieņemšanas procesā; - apgūtas padziļinātas zināšanas par ar cilvēka dzīves gājumu saistītiem sociāliem procesiem, sociālās politikas veidošanas, vērtēšanas un analīzes principiem un socioloģisko pētījumu metodoloģiju; - prot patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību, konsultējoties ar zinātnisko vadītāju; - prot argumentēti izskaidrot, diskutēt par sociālo procesu norisi, sociālām problēmām un sociālās politikas principiem, balstoties gan uz teorētiskām atziņām, gan pētījumu datiem; - prot sagatavot zinātniskās publikācijas atbilstoši prasībām; - spēj patstāvīgi veikt pētījumus, uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi; - prot risināt nestandarta problēmas un situācijas, lietojot jaunas pieejas. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Sociālo zinātņu maģistra grāds sociālajā antropoloģijā (RSU)

  Plānotie studiju rezultāti: - spēja labi orientēties sociālās antropoloģijas teorijās un metodēs un prast tās pielietot, veicot patstāvīgu pētījumu (20 nedēļu, pilnas slodzes jeb 20 Latvijas kredītpunkti/30 ECTS punktu apjomā) izvēlētajā sociālās antropoloģijas specializācijas jomā un pētījuma rezultātus apkopojot maģistra darbā, kura līmenis atbilst akadēmiskas publikācijas prasībām. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē (LU)

  Politikas zinātnes maģistra studiju programmas mērķis ir gatavot Latvijas sabiedrības, valsts un pašvaldību vajadzībām akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus politologus, kuri spētu realizēt savu profesionālo un cilvēcisko potenciālu un būtu konkurētspējīgi darba tirgū, kā arī nostiprināt LU Politikas zinātnes nodaļu kā nozīmīgāko politikas zinātnes maģistru sagatavošanas institūciju Latvijā. Lai sasniegtu šo mērķi, studiju programmas uzdevumi ir: - nodrošināt politikas zinātnes nozīmīgāko sasniegumu ieviešanu studiju procesā; - nodrošināt iespējas izkopt studentu prasmi izmantot studiju procesā iegūtās zināšanas praktisko politisko problēmu identificēšanā, analīzē un risināšanā; - attīstīt studentos zinātniski pētnieciskā un analītiskā darba iemaņas, sagatavot viņus patstāvīgam zinātniskam un pētnieciskam darbam politikas zinātnē, integrēt studijas ar pētniecību, iesaistot studentus nodaļas pētnieciskajos projektos; - veidot studentos zinātnisku un humānu sabiedrības izpratni; - attīstīt studentu iemaņas mūsdienu informācijas tehnoloģiju lietošanā. Programmas īstenošanas gaitā absolventi iegūst: Zināšanas: - padziļinātas zināšanas par politoloģiju un sociālajām zinātnēm kopumā; - padziļinātās zināšanas tajā politoloģijas apakšnozarē, kurā students nolēmis specializēties; - padziļinātas zināšanas un izpratni par pētniecības metodoloģiju un akadēmisko ētiku sociālo zinātņu jomā. Iemaņas: - novērtēt un izvēlēties metodoloģijas, kas ir piemērotas pētniecībai politoloģijā; - patstāvīgi veikt ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages