• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 63 items
 1. PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Tulkotājs (ViA)

  Apgūt nozares teorētiskos un praktiskos kursus; - attīstīt praktiskās iemaņas, pielietot zināšanas patstāvīgā tulkošanas darbā; - izstrādāt un aizstāvēt kvalifikācijas darbu. Kompetences: 1. Spēja tulkot no vienas svešvalodas dzimtajā valodā lietišķos tekstus, lietišķo korespondenci, iestāžu dokumentāciju, tehniskus, medicīniskus, tirgvedības u.c. tekstus, piemēram, juridiskos. 2. Spēja analizēt, vērtēt un izmantot tulkošanas nozares pētījumus un jaunās tehnoloģijas. 3. Spēja identificēt tulkojamā teksta veidu, izmantot tulkošanas metodes atbilstoši pasūtītāja uzstādījumam un mērķauditorijas vajadzībām. 4. Spēja nodrošināt tulkojuma precizitāti, stilistisko un komunikatīvo atbilstību oriģinālam, atbilstīgu terminoloģijas lietojumu. 5. Spēja izvēlēties un novērtēt leksikogrāfiskos resursus kvalitatīva tulkojuma veikšanai. 6. Spēja noformēt tulkojamo tekstu atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām. 7. Spēja patstāvīgi formulēt teksta tulkošanas problēmas un piedāvāt to risinājumus. 8. Spēja pamatot un aizstāvēt savu tulkošanas risinājumu izvēli. 9. Spēja meklēt un apstrādāt nepieciešamo informāciju, izmantojot informācijas tehnoloģijas. 10. Spēja atrisināt aktuālas terminoloģijas problēmas mērķvalodā. 11. Spēja izprast savstarpēji saistīto darba procesa daļu izpildes secību un to racionālu organizāciju. 12. Spēja pilnveidot darba valodu prasmi atbilstoši valodu attīstībai zemēs, kurās šīs valodas lieto. 13. Spēja sekot līdzi jaunākajiem tulkojumzinātnes un praktiskās tulkošanas atzinumiem. 1 ...

  Awarding bodyVidzemes Augstskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālā maģistra grāds tulkošanā, Tulks, tulkotājs (DU)

  Programmas mērķis ir; - sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kuri spēj strādāt par profesionāliem tulkiem un tulkotājiem valsts, pašvaldības un ES institūcijās, uzņēmumos, kopuzņēmumos, firmās, tulkošanas birojos, kultūras, sporta u. c. iestādēs, informācijas, zinātnes un tehnikas jomās, kur nepieciešami augsti kvalificētu tulku un tulkotāju pakalpojumi. Programmas ietvaros ir; - apgūtas teorētiskās, profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu jomu (ekonomisku, juridisku, zinātnisku, tehnisku, publicistisku) tekstu tulkošanā izvēlētajās divās svešvalodās; - pilnveidotas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mutiskajā tulkošanā, izmantojot jaunākās informācijas komunikāciju tehnoloģijas; - izkoptas prasmes pielietot attiecīgas jomas terminoloģiju tulkošanas procesā un profesionāli noformēt un rediģēt rakstisko tulkojumu; - patstāvīgi veikts pētījums tulkošanas teorijā un praksē; - kvalifikācijas prakses laikā ir apgūtas specifiskās prasmes (respektēt darba devēja prasības, būt atbildīgiem par personīgā veikuma precizitāti un korektumu, apzināt aktuālākās tendences tulkošanas jomā), kas ir nepieciešamas profesionālā tulka un tulkotāja darbā. Kompetences: 1. Spēja tulkot mutvārdos dažādus tekstus no vienas vai vairākām svešvalodām dzimtajā valodā un otrādi, kā arī no vienas svešvalodas citā. 2. Spēja tulkot secīgi (konsekutīvi) konferencēs, apspriedēs un sanāksmēs, izmantojot pierakstu metodi, tulkot sinhroni, izmantojot tulkošanas iekārtas un veikt čuksttulkošanu. 3. Spēja skaidri, ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālā maģistra grāds tehniskajā tulkošanā (RTU)

  Studiju programmas absolventi:   - spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni translatoloģijas jomā; - spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību translatoloģijas jomā, un augsti kvalificētas profesionālas funkcijas tehniskās tulkošanas jomā;   - spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi;    - spēj darboties dažādu jomu saskarē (tehniskā tulkošana, attiecīgā tehniskā nozare, kultūras pētījumi u.c.);   - spēj izmantot zināšanas tulkošanas teorijā un praksē;   - spēj nodrošināt rakstiskā un mutiskā tulkojuma precizitāti, stilistisko atbilstību oriģinālam, adekvātu terminoloģijas lietojumu;    - spēj izzināt lingvistisko un ārpus lingvistisko zināšanu sakarības valodas lietošanā saistībā ar tulkošanu un tās galvenajām pētīšanas metodēm, principiem un pieejām;   - spēj parādīt tulkojuma analīzes prasmes, sakņojot tās ar semantikas un pragmatikas teorētisko būtību un tulkošanas metodēm;   - spēj veikt zinātniski-pētniecisko darbu un noformēt zinātnisku pētījumu pārskatus;    - spēj analizēt, vērtēt un izmantot translatoloģijas nozares pētījumus;   - spēj izmantot jaunās tehnoloģijas;    - spēj strādāt ar dokumentiem, pārzināt lietvedību;   - spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;    - spēj novērtēt savu profesionālo iemaņu un prasmju atbilstību profesijas standartam un starptautiskā darba tirgus prasī ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālā maģistra grāds tehniskajā tulkošanā, Tehniskais tulks referents (RTU)

  Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni translatoloģijas jomā; - spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību translatoloģijas jomā, un augsti kvalificētas profesionālas funkcijas tehniskās tulkošanas jomā; - spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi; - spēj darboties dažādu jomu saskarē (tehniskā tulkošana, attiecīgā tehniskā nozare, kultūras pētījumi u.c.); - spēj izmantot zināšanas tulkošanas teorijā un praksē; - spēj nodrošināt rakstiskā un mutiskā tulkojuma precizitāti, stilistisko atbilstību oriģinālam, adekvātu terminoloģijas lietojumu; - spēj izzināt lingvistisko un ārpus lingvistisko zināšanu sakarības valodas lietošanā saistībā ar tulkošanu un tās galvenajām pētīšanas metodēm, principiem un pieejām; - spēj parādīt tulkojuma analīzes prasmes, sakņojot tās ar semantikas un pragmatikas teorētisko būtību un tulkošanas metodēm; - spēj veikt zinātniski-pētniecisko darbu un noformēt zinātnisku pētījumu pārskatus; - spēj analizēt, vērtēt un izmantot translatoloģijas nozares pētījumus; - spēj izmantot jaunās tehnoloģijas; - spēj strādāt ar dokumentiem, pārzināt lietvedību; - spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros; - spēj novērtēt savu profesionālo iemaņu un prasmju atbilstību profesijas standartam un starptautiskā darba tirgus prasībām; - spēj rīkot ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālā maģistra grāds starpkultūru attiecībās, Starpkultūru attiecību menedžeris (DU)

  Programmas mērķis ir: - sniegt studējošajiem iespēju gūt plašas teorētiskās zināšanas, kvalitatīvu pētniecisko pieredzi un praktiskās kompetences starpkultūru attiecību jomā, sagatavojot studentus tālākai zinātniskai un profesionālai darbībai. Programmas ietvaros ir; - iegūtas sistemātiskas zināšanas par starpkultūru komunikācijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem; - veidota izpratne par dažādu kultūru īpatnībām, Latvijas un ārvalstu plašsaziņas līdzekļu, mediju un citas publiskās informācijas analīzes principiem starpkultūru jomā; - attīstīta prasme īstenot ar starpkultūru attiecībām saistīto uzņēmumu iekšējās un ārējās kultūras komunikācijas aktivitātes; - izkoptas spējas prognozēt, koordinēt un novērst starpkultūru krīžu situācijas; - gūta pieredze starpkultūru pasākumu un projektu plānošanā, organizēšanā un izvērtēšanā. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālā maģistra grāds rakstiskajā tulkošanā, Tulkotājs (LU)

  - apgūt tulkotājam nepieciešamos tulkošanas teorijas pamatus un dažādu tekstu veidu tulkošanas iemaņas, kā arī pilnveidot dzimtās valodas lietojumu; - apgūt tulkotāja darbam nepieciešamās terminogrāfijas zināšanas; pieredzējuša tulkotāja vadībā veikt tulkošanas praksi (26 kredītpunkti) tulkošanas aģentūrā, valsts vai privātuzņēmumā; - izstrādāt maģistra darbu par tulkošanas jautājumiem (20 kredītpunkti); - apgūt tulkošanai nepieciešamos profesijas standartus un tulkotāja ētikas jautājumus. Programmas „Rakstiskā tulkošana” mērķis ir; - sagatavot augsti profesionālus tulkotājus, kas ir starpkultūru komunikācijas eksperti ar zināšanām un prasmēm, kas ļauj tiem profesionāli iekļauties pašreizējā tulkošanas darba tirgu un piemēroties tā nākotnes izmaiņām. Plānotais rezultāts ir; - augstas kvalifikācijas tulkotāji, kas spēj tulkot dažādas sarežģītības tekstus no divām pasīvām svešvalodām vai arī no vienas aktīvas svešvalodas un no latviešu valodas aktīvajā svešvalodā. Viņi ir kompetenti ekonomikas, juridisko, dabas zinātņu, sociālo zinātņu, kā arī elektronisko plašsaziņas līdzekļu tekstu tulkošanā. Viņi ir ieguvuši rediģēšanas un formatēšanas prasmes darbam ar tekstiem valsts un privāto iestāžu vajadzībām vietējā un starptautiskā mērogā, - ir apguvuši terminoloģijas darba un datorizētās tulkošanas iemaņas. Viņi ir kompetenti translatoloģijā, kas ļauj tiem veidot savu izpratni par teorētiskajiem principiem un pielietot tos profesionāla tulkotāja darbā. Kompetences: 1. Spēja tulkot no vienas svešvalodas dzimta ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālā maģistra grāds konferenču tulkošanā, Tulks (LU)

  - apgūt tulkam nepieciešamos tulkošanas teorijas pamatus un dažādu runu tulkošanas iemaņas, kā arī pilnveidot dzimtās valodas lietojumu; - apgūt tulka darbam nepieciešamās terminogrāfijas zināšanas; - apgūt tulkošanai nepieciešamos ekonomikas, jurisprudences pamatus, kā arī zināšanas par Eiropas Savienības un starptautiskajām institūcijām; - apgūt ekonomikas, publicistisko, juridisko, zinātniski tehnisko runu tulkošanu; - pieredzējuša tulka vadībā veikt tulkošanas praksi (26 kredītpunkti), Tulkošanas un terminoloģijas centrā vai citā iestādē vai uzņēmumā, tās rezultātus apkopot Maģistra darbā (20 kredītpunkti). Balstoties uz standartos noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, programmas „Konferenču tulkošana” specifiskais mērķis ir nodrošināt profesionālās studijas, lai sagatavotu Eiropas un Latvijas darba tirgus prasībām un profesijas standartam atbilstošus augstas kvalifikācijas konferenču tulkus no angļu (un/vai vācu, un/vai franču) valodas latviešu valodā un pretējā virzienā, kuri būtu konkurētspējīgi savā specialitātē, labi pārzinātu terminoloģijas darbu un varētu strādāt gan Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskās organizācijās, Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs, gan arī privātajos uzņēmumos. Studiju rezultāts ir augstas kvalifikācijas konferenču tulks ar padziļinātām vispārīgām zināšanām un zināšanām terminoloģijā, kas spēj tulkot dažādas sarežģītības pakāpes runas vismaz no vienas ES galvenās darba valodas (angļu, vācu vai franču) latviešu valodā un pretējā virzienā; vai no divām ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālā maģistra grāds juridisko tekstu tulkošanā, Tulkotājs (VeA)

  - apgūt, papildināt un padziļināt teorētiskās zināšanas tulkošanā un terminoloģijā; - attīstīt praktiskās iemaņas un prasmes lietišķo un juridisko tekstu tulkošanā; - iegūt pamatzināšanas jurisprudencē; - veikt patstāvīgu pētījumu tulkojumzinātnēs un/vai terminoloģijas nozarē un tā rezultātus apkopot maģistra darbā, kura līmenis atbilst zinātniskās publikācijas prasībām. Kompetences: 1. Spēja tulkot no vienas svešvalodas dzimtajā valodā lietišķos tekstus, lietišķo korespondenci, iestāžu dokumentāciju, tehniskus, medicīniskus, tirgvedības u.c. tekstus, piemēram, juridiskos. 2. Spēja analizēt, vērtēt un izmantot tulkošanas nozares pētījumus un jaunās tehnoloģijas. 3. Spēja identificēt tulkojamā teksta veidu, izmantot tulkošanas metodes atbilstoši pasūtītāja uzstādījumam un mērķauditorijas vajadzībām. 4. Spēja nodrošināt tulkojuma precizitāti, stilistisko un komunikatīvo atbilstību oriģinālam, atbilstīgu terminoloģijas lietojumu. 5. Spēja izvēlēties un novērtēt leksikogrāfiskos resursus kvalitatīva tulkojuma veikšanai. 6. Spēja noformēt tulkojamo tekstu atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām. 7. Spēja patstāvīgi formulēt teksta tulkošanas problēmas un piedāvāt to risinājumus. 8. Spēja pamatot un aizstāvēt savu tulkošanas risinājumu izvēli. 9. Spēja meklēt un apstrādāt nepieciešamo informāciju, izmantojot informācijas tehnoloģijas. 10. Spēja atrisināt aktuālas terminoloģijas problēmas mērķvalodā. 11. Spēja izprast savstarpēji saistīto darba procesa daļu izpildes secību un to racionālu organizācij ...

  Awarding bodyVentspils Augstskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālā bakalaura grāds tulkošanā, Tulks, tulkotājs (BSA)

  - izprast apgūstamo valodu literārās, žanra un stilistiskās normas, retorikas likumības un mūsdienu prasības oratora mākslā, un spēt kvalitatīvi sazināties mutvārdu un rakstveida formā; - pārzināt apgūstamo valodu valstu galvenos vēstures un kultūras faktus, izprast šo valodu pasaulainu un uzkrāt starpkultūru dialoga pieredzi; - apgūt profesionālās ētikas normas, tulkošanas metodes un paņēmienus, sociālā un kultūras konteksta analīzes principus, lai spētu kvalitatīvi veikt profesionālos pienākumus; - apgūt profesionālo tulkošanas programmu (TRADOS), kultūras, tūrisma, ekonomikas, biznesa, politikas un sabiedrisko attiecību terminoloģiju, kā arī mūsdienīgas tulkošanas metodes, paņēmienus darbam ar vārdnīcām, elektroniskajām datu bāzēm un citiem informācijas avotiem, lai lietpratīgi izmantotu tos savā profesionālajā darbībā; - apgūt dažādus atmiņas treniņa paņēmienus; - apgūt lingvistikas un teksta rediģēšanas paņēmienus, kā arī savu profesionālo prasmju analīzes un novērtēšanas principus, kas ir profesionālās pilnveidošanās pamats; - veikt starpkultūru pētījumus, ņemot vērā valodu un kultūru atšķirības un attīstības tendences. Kompetences: 1. Spēja tulkot mutvārdos dažādus tekstus no vienas vai vairākām svešvalodām dzimtajā valodā un otrādi, kā arī no vienas svešvalodas citā. 2. Spēja tulkot secīgi (konsekutīvi) konferencēs, apspriedēs un sanāksmēs, izmantojot pierakstu metodi, tulkot sinhroni, izmantojot tulkošanas iekārtas un veikt čuksttulkošanu. 3. Spēja skaidri, saprotami izteikties un formulēt dom ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālā bakalaura grāds tulkošanā, Tulks, tulkotājs (EKA)

  Apgūtas zināšanas tulkošanas nozares vispārizglītojošos un specializācijas kursos; - apgūtas vispusīgas teorētiskās zināšanas tulkošanas teorijā un attīstītas spējas tās pielietot praksē, veicot rakstisko un mutisko tulkošanu; - prasmes pielietot iegūtās zināšanas un prasmes dažādas grūtības pakāpes rakstisko un mutisko tulkojumu veikšanā, izmantojot darba valodu, starpkultūru komunikācijas un saskarsmes psiholoģijas zināšanas, kā arī zināšanas un izpratni par ekonomiskiem, politiskiem, sociālajiem un kultūras procesiem un nozares terminoloģiju; - apgūtas zināšanas un pētniecības prasmes patstāvīgai pētniecības darbībai tulkojumzinātnes jomā; - pilnveidotas spējas veikt pētniecisko darbību tulkojumzinātnē, izmantojot jaunākos pētījumus un sasniegumus; - izstrādāti un aizstāvēti 3 studiju darbi; - nokārtots valsts eksāmens specialitātē, izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs. Kompetences: 1. Spēja tulkot mutvārdos dažādus tekstus no vienas vai vairākām svešvalodām dzimtajā valodā un otrādi, kā arī no vienas svešvalodas citā. 2. Spēja tulkot secīgi (konsekutīvi) konferencēs, apspriedēs un sanāksmēs, izmantojot pierakstu metodi, tulkot sinhroni, izmantojot tulkošanas iekārtas un veikt čuksttulkošanu. 3. Spēja skaidri, saprotami izteikties un formulēt domas, prast kritiski izvērtēt, analizēt un sintezēt. 4. Spēja analizēt, vērtēt un izmantot tulkošanas nozares pētījumus un jaunās tehnoloģijas. 5. Spēja izmantot tulkošanas metodes atbilstoši pasūtītāja uzstādījumam un mērķauditorijas vajadzībām. 6. Sp ...

  Awarding bodyEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages