• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 18 items
 1. Profesionālā maģistra grāds mākslā (DU)

  Programmas mērķis ir: - pilnveidot teorētiskās zināšanas pasaules un Latvijas laikmetīgās mākslas medijos un kultūras menedžmenta aspektos; - attīstīt profesionālās prasmes un kompetences izvēlētajā specializācijā, maģistra darbos iniciēt, prezentēt un praktiski realizēt oriģinālus artefaktus un radošus kultūras projektus. Programmas ietvaros ir: - apgūtas teorētiskas un specializētas zināšanas laikmetīgajā mākslā, mūsdienu mākslas teorijā, filozofijā, psiholoģijā, komunikācijas vadībā, vadības pamatos un kultūras menedžmenta teorētiskos un praktiskos aspektos, - akcentējot un aktualizējot laikmetīgās nostādnes kultūrpolitikas attīstībā, kultūras mārketingā, radošajās industrijās, finanšu menedžmentā, lietišķās prezentācijas, stila un dizaina jautājumos; - attīstītas prasmes profesionālajai un radošajai pilnveidei obligātās izvēles specializācijās: Zīmēšanā, Grafikā, Glezniecībā, Keramikā, Tekstilmākslā, Dizainā un Kultūras menedžmentā; - iegūta kompetence oriģinālu mākslas, dizaina un kultūras projektu iniciēšanai, koncepcijas izstrādei, prezentēšanai un realizēšanai globāla, nacionāla vai lokāla mēroga kultūras/mākslas telpā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālā maģistra grāds mākslā (LiepU)

  Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis: Dot iespēju māksliniekiem un mākslas priekšmetu skolotājiem tālākizglītoties un iegūt profesionālā maģistra grādu mākslā; Padziļināt praktiskās un teorētiskās zināšanas un nostiprināt pētniecības iemaņas un prasmes vizuālās mākslas un dizaina jomā; Sekmēt studējošo sagatavošanu patstāvīgai individuālai mākslinieciskai jaunradei un pētnieciskai darbībai; Sekmēt pētniecības mākslā un mākslinieciskās jaunrades pieredzes tālāku attīstību. Studiju rezultāti pēc programmas apguves: Ir iegūtas padziļinātas zināšanas un izpratne mākslas pētniecībā un profesionālajā mākslinieciski radošajā darbībā; Ir iegūtas prasmes patstāvīgi veikt pētījumu un māksliniecisko darbību; Prot patstāvīgi analizēt, argumentēti izskaidrot, diskutēt un pamatot secinājumus par profesionālām problēmām mākslas jomā; Prot pielietot in formācijas un komunikāciju tehnoloģijas mākslinieciskās jaunrades ideju realizācijā un prezentācijā; Ir sniegts ieguldījums profesionālās mākslas attīstībā: Patstāvīgi virza tālākizglītībā profesionālo darbību mākslas jomā, pilnveidojot kompetences mākslas jomā un lietojot jaunas pieejas mākslinieciskajā jaunradē. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLiepājas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozare: keramika) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozare: stikla māksla) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozare: tēlniecība) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Vizuālās mākslas apakšnozare: grafika) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Vizuālās mākslas apakšnozare: tekstilmāksla) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Mākslas zinātnes apakšnozare: vizuālās mākslas un kultūras vēsture un teorija) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Vizuālās mākslas apakšnozare: glezniecība) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Dizains apakšnozare: vides māksla) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages