• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 28 items
 1. Sociālais darbinieks (LU)

  Sociālā darba profesionālās bakalaura studiju programmas mērķis ir: - nodrošināt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Sociālais darbinieks” iegūšanu, - sniegt nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi kvalificētai profesionālajai darbībai sociālā darba jomā mikro, mezo un makro līmeņos un tālākai izglītībai. Studiju programmas uzdevumi ir: - nodrošināt iespēju apgūt profesiju atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un apstiprinātajam sociālā darbinieka profesijas standartam, sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus sociālos darbiniekus LR sociālās sfēras vajadzībām; - attīstīt sociālajā darbā nepieciešamo teorētisko zināšanu, prasmju un vērtību bāzi darbam indivīda, ģimenes, grupas, kopienas un sabiedrības līmenī; - veidot izpratni par sociālā darba teorijas un prakses ciešo saistību, nodrošinot apgūto zināšanu pielietošanu praktiskajā darbībā; - attīstīt studentos prasmes un iemaņas strādāt saskaņā ar sociālo darbinieku profesionālās ētikas kodeksu; - veicināt studentos interesi par tālākizglītības un profesionālās kvalifikācijas celšanu. Studiju programmas plānotie rezultāti: Zināšanas: - zina sociālā darba vēsturisko attīstību, attīstības tendences mūsdienās, izprot sociālā darba multidisciplināro raksturu; - izprot un spēj analizēt sociālā darba teorētisko bāzi, pieeju daudzveidību; - prot izskaidrot sociālā darba intervences līmeņu (mikro, mezo un makro) atšķirības un specifiku; ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Sociālais audzinātājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja novērtēt bērna veselības stāvokli un noteikt bērna slimības pazīmes, pieņemt lēmumu un organizēt atbilstošu turpmāko rīcību, spēja profesionāli organizēt un vadīt bērna atveseļošanos un atkarību profilaksi. 2. Spēja adekvāti rīkoties krīzes situācijās un sniegt pirmo palīdzību. 3. Spēja vadīt bērna socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot apgūt sabiedrības normas un prasības, kā arī spēja veicināt bērna identitātes un pašapziņas veidošanos un spēja bērnam iemācīt un izprast saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās. 4. Spēja sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi, kurā bērns var īstenot savu potenciālu un, ja nepieciešams, arī atveseļoties. 5. Spēja nodrošināt bērna aprūpi un veselīgu uzturu un spēja izvēlēties pārtikas produktus, veikt to pirmapstrādi un sagatavot pārtikas produktus uzglabāšanai atbilstoši to veidam, izmantojot virtuves instrumentus, iekārtas un traukus. 6. Spēja organizēt bērna ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, darbā un atpūtā. 7. Spēja veidot bērna izpratni par mājīgu vidi, izglītot bērnu par nepieciešamību sakopt istabu, māju un apkārtni, spēja veidot bērna priekšstatus par drošiem un veselībai nekaitīgiem apstākļiem mājās, veicināt zināšanu apguvi par drošības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasībām mājās. 8. Spēja veidot bērna izpratni un prasmi ievērot ceļu sati ...

  Awarding bodyProfesionālā tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde "Latvijas Tālmācības...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Auklis

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Aprūpētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Aprūpētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Asistents personām ar dzirdes traucējumiem

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja identificēt un izvērtēt personas ar dzirdes traucējumiem vajadzības, izvēloties atbilstošo darbību. 2. Spēja plānot, organizēt un vadīt personas ar dzirdes traucējumiem sazināšanos ar citām personām. 3. Spēja precīzi interpretēt informāciju. 4. Spēja piedāvāt alternatīvus individuālo problēmu risinājumus. 5. Spēja sekmēt personas ar dzirdes traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā. 6. Spēja novērtēt sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar dzirdes traucējumiem. 7. Spēja sazināties zīmju valodā. 8. Spēja pārvaldīt valsts valodu un sazināties vienā no svešvalodām, izmantojot zīmju valodu. 9. Spēja veicināt izpratni sabiedrībā par personas ar dzirdes traucējumiem kultūrvidi. 10. Spēja izprast un ievērot normatīvos aktus, kas saistīti ar asistenta darbību. 11. Spēja analizēt, izvērtēt un pilnveidot savu profesionālo darbību. 12. Spēja respektēt personas ar dzirdes traucējumiem pašnoteikšanos, veicināt viņa neatkarības sasniegšanu. 13. Spēja ievērot konfidencialitāti. 14. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē. Prasmes: 1. Sekmēt personas ar dzirdes traucējumiem mijiedarbību ar sociālo vidi, sniedzot ieteikumus starppersonu atbalsta sistēmas pilnveidei. 2. Piesaistīt un izmantot resursus personas ar dzirdes traucējumiem vajadzībām. 3. Veidot profesionālo un psihoemocionālo kontaktu ar personu ar dzirdes traucējumiem un ...

  Awarding bodySociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Aprūpētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Sociālais darbinieks (LKrA)

  - apgūt vispusīgas zināšanas un izpratni nacionālā un starptautiskā līmenī sociālās labklājības sistēmas politiku sociālajā darbā; - veidot prasmes un iemaņas sociālā gadījuma vadīšanas praktiskajos aspektos, savienojot tās ar teorētiskajām zināšanām; - veidot izpratni par starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību, komandas veidošanu un funkcionēšanu sociālā darba procesā; - apgūt vairākas mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes un iemaņas – darbu komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, - spēja kritiski domāt, analizēt problēmas, uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās uzstāšanās iemaņas. Kompetences: 1. Spēja identificēt, definēt, analizēt un risināt sociālās problēmas. 2. Spēja vadīt problēmu risināšanas procesu un sociālo gadījumu. 3. Spēja plānot, organizēt un vadīt sociālo darbu ar indivīdu, ģimeni, grupu un kopienu. 4. Spēja apzināt, piesaistīt un attīstīt resursus dažādās sociālā darba prakses jomās. 5. Spēja rast alternatīvus sociālo problēmu risinājumus un izvēlēties atbilstošo stratēģiju. 6. Spēja izvērtēt sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un lietderību. 7. Spēja izstrādāt un īstenot sociālo pakalpojumu projektus. 8. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību un pilnveidot to. 9. Spēja veicināt kopienas attīstību, sociālo pakalpojumu pieejamību atbilstoši kopienas iedzīvotāju sociālajām vajadzībām. 10. Spēja iesaistīties sociālās politikas izstrādē, attīstībā, realizācijā un novērtēšanā. 11. Spēja veidot supervīzijas praksi, iesaistoties, refl ...

  Awarding bodyLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā, Sociālais darbinieks (LU)

  Profesionālās maģistra studiju programmas Sociālais darbs pārveides mērķis ir nodrošināt iespējas personām iegūt profesionālo maģistra grādu sociālajā darbā, sociālā darbinieka piekto Latvijas profesionālās kvalifikācijas līmeni (profesijas kods – 263501) un septīto Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras (LKI) un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) līmeni, veicinot profesionālo kompetenci, administratīvās, jaunrades un pētnieciskās iemaņas. Lai nodrošinātu šo mērķi, studiju programmas uzdevumi ir: - izglītot augsti kvalificētus Latvijas un Eiropas Savienības standartiem atbilstošus Latvijas Republikas sociālajā sfērā strādājošus sociālos darbiniekus; - attīstīt studentos prasmes un iemaņas strādāt saskaņā ar sociālo darbinieku profesijas standartu un profesionālās ētikas kodeksu; - nodrošināt jaunāko sasniegumu apguvi sociālā darba teorijā un praksē, veicināt spēju turpināt profesionālo pilnveidi, iesaistīties mūžizglītībā; - sagatavot studentus ar pētnieciskajam un jaunrades darbam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, spēju kritiski izvērtēt to pielietojumu sociālā darba jomā; - sagatavot studentus ar teorētiskām zināšanām un praktiskām iemaņām sociālā darba jomā, kuras ļauj turpināt izglītību doktora studiju programmā; - sagatavot studentus ar projektēšanas darba, vadībzinību un informāciju un komunikāciju tehnoloģiju kompetenci, veicinot spēju līdzdarboties zinātniskajos un praktiski orientētos projektos; - padziļināti apgūt zināšanas, prasmes un kompetences, kas nepieciešamas darbā ar kl ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā, Sociālais darbinieks (RSU)

  Pielietojamās zināšanas un prasmes nodrošinās viņu spējas efektīvi darboties sociālo pakalpojumu, rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu struktūrās, - spējas darboties pētniecībā un strādāt akadēmiskā vidē. Studiju programmu apguvušie būs gatavi veikt sekojošus uzdevumus: - pētīt indivīdu, kopienas vai sabiedrības sociālo vajadzību specifiku, sociālo problēmu veidus, cēlonību un prognozēt attīstības tendences; - analizēt un attīstīt kopienas un valsts sociālo politiku un sociālās programmas atbilstoši sociālajām vajadzībām; - kompetenti pielietot pētniecības metodes sociālo vajadzību un pakalpojumu kvalitātes analīzē un novērtēšanā; - vadīt sociālās institūcijas; - pielietot ES sociālo politiku regulējošos normatīvos aktus; - īstenot aizstāvību un nediskriminācijas praksi attiecībā pret viegli ievainojamām sociālām grupām un indivīdiem; - realizēt adekvātu stratēģiju pacienta / klienta interešu un tiesību aizstāvībā; - diagnosticēt un risināt ģimeņu sociālās funkcionēšanas problēmas; - pielietot psihoterapijas principus, pieejas un metodes darbā ar dažādām klientu grupām; - pielietot grupu terapeitiskās iejaukšanās teorijas un metodes; - veikt akadēmisko darbību sociālā darba speciālistu izglītībā. Kompetences: 1. Spēja identificēt, definēt, analizēt un risināt sociālās problēmas. 2. Spēja vadīt problēmu risināšanas procesu un sociālo gadījumu. 3. Spēja plānot, organizēt un vadīt sociālo darbu ar indivīdu, ģimeni, grupu un kopienu. 4. Spēja apzināt, piesaistīt un attīstīt resursus dažā ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages