• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 22 items
 1. Profesionālais inženierzinātņu bakalaura grāds zemes ierīcībā un mērniecībā, Zemes ierīcības inženieris (LLU)

  Apgūt matemātikas, fizikas un datorzinātņu bāzi, kas nodrošina mūsdienīgu mērniecības, kadastra, nekustamā īpašuma vērtēšanas un projektēšanas darbu izpildi; - apgūt specialitātes teorētiskos kursus visās tās darbības jomās: ģeodēzijā, teritorijas plānošanā, nekustamā īpašuma kadastrā un nekustamā īpašuma vērtēšanā; - apgūt plānu un karšu sastādīšanas tehniku un iemaņas; - apgūt nekustamā īpašuma formēšanas un zemes ierīcības projektēšanas gaitu un tehnoloģijas; - apgūt teorētiskās zināšanas un attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas un veikt patstāvīgus pētījumus; - izstrādāt un aizstāvēt kursa darbus un kursa projektus, mācību un profesionālo prakšu laikā iegūt nepieciešamās praktiskās iemaņas un prasmes specialitātē; - izstrādāt un aizstāvēt diplomprojektu. Kompetences: Spēja ierīkot ģeodēziskā (uzmērīšanas) atbalsttīkla punktu. Spēja veikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo mērniecību, ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti būvniecības, teritorijas plānošanas un uzskaites vajadzībām. Spēja sastādīt zemes robežu apgrūtinājumu un situācijas plānu un topogrāfisko plānu. Spēja sastādīt lielmēroga topogrāfiskos plānus un kartes. Spēja lietot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Spēja pārzināt zemes racionālu izmantošanu un teritorijas organizāciju. Spēja izstrādāt teritorijas plānojuma grafisko daļu. Spēja izstrādāt zemes ierīcības projektu. Spēja strādāt ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datubāzi. Spēja veikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo vērtēšanu. Spēja piem ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā, Ainavu arhitekts (LLU)

  Paplašināt humanitārās un vispārizglītojošās zināšanas, padziļināti apgūt pētījumu metodoloģiju; - apgūt fundamentālo un nozares teorētisko kursu, lai sagatavotos pastāvīgām zinātniskās pētniecības darbam; - apgūt iemaņas strādāt ar zinātnisko literatūru, izvirzīt zinātniskās problēmas, analizēt risinājumu variantus un izdarīt secinājumus; - apgūt mūsdienīgas pētniecības metodes un iemaņas patstāvīgu zinātnisku pētījumu veikšanai; - apgūt iemaņas mācību darba organizēšanā un pamatiemaņas pedagoģiskajā darbā veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus izvēlētajā ainavu arhitektūras jomā un iegūtos rezultātus apkopot maģistra darbā; - maģistra darbu aizstāvēt Maģistra eksaminācijas komisijā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālais maģistra grāds arhitektūrā un arhitekta profesionālā kvalifikācija, Arhitekts (RISEBA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar (1) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un (2) attiecīgo profesijas standartu. Valsts izglītības standarts  Profesiju standartu reģistrs Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences: 1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt arhitekta pienākumus un noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības un būvniecības, kā arī pilsētplānošanas un teritoriālās plānošanas jomas normatīvo aktu prasībām un Eiropas Savienības tiesībām. 2. Spēja sniegt profesionālos pakalpojumus saistībā ar vides veidošanu pilsētplānošanā, apdzīvotu vietu un ainavu projektēšanā, ēku un ēku grupu projektēšanā, būvniecībā un ēku paplašināšanā, konservācijā, restaurācijā vai pārbūvē. 3. Spēja veikt projektēšanai nepieciešamos iepriekšējās izpētes darbus, projektu, maketu, rasējumu un specifikāciju izstrādāšanu un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, kā arī tehniskās dokumentācijas saskaņošanu ar atbilstošajām institūcijām. 4. Spēja plānot, organizēt un vadīt arhitektūras projektēšanas un plānošanas darbu izpildes procesus un tajos iesaistīto speciālistu darbu. 5. Spēja izmantot arhitektūras projektēšanas un plānošanas specializētās programmatūras. 6. Spēja piemērot darbības jomu regulējošos normatīvos aktus. 7. Spēja sagatavot projektu dokumentāciju valsts valodā un divās svešvalodās. 8. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās. 9. Spēja veikt pētījumus arhitektūras un pilsētplānošanas jomā. Prasmes: 1. Pārzināt nozares aktualitātes u ...

  Awarding bodyBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālā maģistra grāds telpiskās attīstības plānošanā, Telpiskās attīstības plānotājs (LU)

  - apgūt mūsdienu teorētiskās zināšanas un metodes telpiskās attīstības plānošanā; - apgūt praktiskās iemaņas telpiskās attīstības plānošanā, plānošanas procesu vadībā un plānošanas dokumentos noteikto pasākumu ieviešanā, - padziļināti specializējoties teritorijas plānošanā vai vides plānošanā vai ģeoinformātikā plānošanā; - apgūt vadības, sadarbības un saskarsmes prasmes; - iegūt praktiskā plānošanas darba pieredzi prakses laikā pašvaldībās, valsts institūcijās un plānošanas birojos (26 kredītpunktu apjomā); - apgūt pētnieciskā darba pieredzi, veicot pastāvīgus pētījumus plānošanas jomā vai iegūt pētnieciskā darba un plānošanas prasmes izstrādājot pētniecisku plānošanas projektu, rezultātus apkopojot maģistra darbā (20 kredītpunktu apjomā). Studiju programmas īstenošanas mērķis ir: - sniedzot studentiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un darba tirgū pieprasītu izglītību: - sagatavot konkurētspējīgus profesionālus telpiskās attīstības plānošanas speciālistus darbam vietējā darba tirgū: - valsts un pašvaldību institūcijās, plānošanas birojos, kā arī starptautiskās institūcijās. Studiju programmas mērķa sasniegšanai ir plānoti un tiek veikti sekojoši uzdevumi: 1. paaugstināt studentu vispārējo zināšanu līmeni plānošanas teorijā un metodoloģijā; 2. dot iespēju studentiem apgūt jaunāko Latvijas un starptautisko plānošanas pieredzi; 3. paaugstināt studentu zināšanu līmeni un praktiskās iemaņas telpiskās attīstības plānošanā, plānošanas procesa vadīšanā un plānošanas dokumentos noteikto pasākumu i ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālā maģistra grāds ģeomātikā (RTU)

  Izglītots maģistrantūras absolvents iegūst zināšanas un prasmes atbilstoši septītā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.   Studiju programmas absolventi:   - spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;   - spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās;   - pārzina specializētās programmatūras, modernos ģeodēziskos instrumentus, datu apstrādes metodes;   - spēj vadīt ģeodēziskos un kartogrāfiskos darbus; piedalās konkrētu darbu veikšanā un var vadīt šos darbus; - pārzina mērnieku sertificēšanas procedūras un prasības un spēj kārtot sertificēšanas eksāmenus;    - prot apstrādāt ģeodēziskos datus atbilstoši noteiktajām prasībām;    - spēj izmantot modernās tehnoloģijas dažādu uzdevumu veikšanai;   - spēj patstāvīgi risināt aktuālākas problēmas ģeodēzijas un kartogrāfijas nozarēs;   - spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus;   - spēj piedalīties nacionālos un starptautiskos projektos.   Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālā maģistra grāds ģeomātikā, Inženieris ģeodēzijā un kartogrāfijā (RTU)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar (1) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un (2) attiecīgo profesijas standartu. Valsts izglītības standarts  Profesiju standartu reģistrs Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences: 1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt ģeodēzijas inženiera pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām. 2. Spēja pārzināt un izmantot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu tehnoloģiju metodes. 3. Spēja definēt valsts vai citu ģeodēzisko atbalsta sistēmu parametrus un īstenošanas prasības. 4. Spēja nodrošināt prasību un parametru īstenošanu praksē, tai skaitā praktiski veikt visu veidu ģeodēziskos mērījumus. 5. Spēja novērtēt, analizēt un apstrādāt informāciju par mērījumiem, kas iegūta, veicot ģeodēziskos darbus. 6. Spēja kontrolēt ģeodēzisko darbu izpildi un analizēt ekspertīzes līmenī. 7. Spēja projektēt, plānot un vadīt ģeodēziskos darbus. 8. Spēja lietot ģeodēziskajiem darbiem paredzētos instrumentus un tehnoloģijas un analizēt iegūtos rezultātus. 9. Spēja novērot zemes virsmas parametrus un deformācijas, organizēt šo novērojumu veikšanu un analizēt iegūtos rezultātus. 10. Spēja sagatavot pārskatus par ģeodēzisko darbu rezultātiem valsts valodā un divās svešvalodās. 11. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās. Prasmes: 1. Plānot, organizēt un vadīt ģeodēziskos darbus. 2. Pārzināt un piemērot ģeodēzijas jomu reglamentējošos normatīvos aktus. 3. Strādāt ar ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālā bakalaura grāds zemes ierīcībā, Inženieris (LLU)

  Apgūt matemātikas, fizikas un datorzinātņu bāzi, kas nodrošina mūsdienīgu mērniecības, kadastra, nekustamā īpašuma vērtēšanas un projektēšanas darbu izpildi; - apgūt specialitātes teorētiskos kursus visās tās darbības jomās: - ģeodēzijā, teritorijas plānošanā, nekustamā īpašuma kadastrā un nekustamā īpašuma vērtēšanā; - apgūt plānu un karšu sastādīšanas tehniku un iemaņas; - apgūt nekustamā īpašuma formēšanas un zemes ierīcības projektēšanas gaitu un tehnoloģijas; - apgūt teorētiskās zināšanas un attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas un veikt patstāvīgus pētījumus; - izstrādāt un aizstāvēt kursa darbus un kursa projektus, mācību un profesionālo prakšu laikā iegūt nepieciešamās praktiskās iemaņas un prasmes specialitātē; - izstrādāt un aizstāvēt diplomprojektu. Kompetences: Spēja ierīkot ģeodēziskā (uzmērīšanas) atbalsttīkla punktu. Spēja veikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo mērniecību, ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti būvniecības, teritorijas plānošanas un uzskaites vajadzībām. Spēja sastādīt zemes robežu apgrūtinājumu un situācijas plānu un topogrāfisko plānu. Spēja sastādīt lielmēroga topogrāfiskos plānus un kartes. Spēja lietot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Spēja pārzināt zemes racionālu izmantošanu un teritorijas organizāciju. Spēja izstrādāt teritorijas plānojuma grafisko daļu. Spēja izstrādāt zemes ierīcības projektu. Spēja strādāt ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datubāzi. Spēja veikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo vērtēšanu. Spēja p ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālā bakalaura grāds reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā, Attīstības plānošanas inženieris (RTU)

  1. Spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas teritorijas attīstības plānošanas jomas normatīvo aktu prasībām un Eiropas Savienības tiesību normām.   2. Spēj plānot, organizēt, uzraudzīt un novērtēt teritoriju attīstības procesus.   3. Spēj veikt ekonomiskos aprēķinus, kas saistīti ar pilsētu un reģionu ilgtspējīgu attīstību.   4. Spēj izprast teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras ekspluatācijas problēmas un piedalīties infrastruktūras projektu plānošanā un realizēšanā.   5. Spēj īstenot zaļās ekonomikas politiku reģiona ilgtspējīgā attīstībā.   6. Spēj plānot, veidot un izvērtēt budžeta procesu vietējā, reģionālā un valsts līmenī.   7. Spēj izmantot teritoriālās plānošanas specializētās programmatūras.   8. Spēj sagatavot un realizēt vietējos un starptautiskos projektus reģiona attīstības jautājumu risināšanā.   9. Spēj nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.   10. Spēj radoši sadarboties ar klientiem, komersantiem, speciālistiem un citām personām.   11. Spēj veikt pētījumus ar zinātnisko vērtību, interpretēt un analizēt to rezultātus par teritoriju attīstības un pilsētekonomikas jautājumiem.   Kompetences: 1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas teritorijas attīstības plānošanas jomas normatīvo aktu prasībām un Eiropas Savienības tiesību normām. 2. Spēja plānot, organizēt, uzraudzīt un novērtēt teritorijas attīstības procesus no tās attīstības ekonomiskajiem un inže ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālā bakalaura grāds ģeomātikā, Inženieris ģeodēzijā un kartogrāfijā (RTU)

  Studiju programmas absolventi: - pārzina reglamentējošo normatīvo aktu prasības, mērnieku sertifikācijas procesu; - spēj patstāvīgi veikt darba uzdevumus; - spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes un tehnoloģijas;   - spēj veikt pētījumus atbilstoši profesionālā bakalaura studiju līmenim;   - spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus.   Kompetences: 1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt ģeodēzijas inženiera pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām. 2. Spēja pārzināt un izmantot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu tehnoloģiju metodes. 3. Spēja definēt valsts vai citu ģeodēzisko atbalsta sistēmu parametrus un īstenošanas prasības. 4. Spēja nodrošināt prasību un parametru īstenošanu praksē, tai skaitā praktiski veikt visu veidu ģeodēziskos mērījumus. 5. Spēja novērtēt, analizēt un apstrādāt informāciju par mērījumiem, kas iegūta, veicot ģeodēziskos darbus. 6. Spēja kontrolēt ģeodēzisko darbu izpildi un analizēt ekspertīzes līmenī. 7. Spēja projektēt, plānot un vadīt ģeodēziskos darbus. 8. Spēja lietot ģeodēziskajiem darbiem paredzētos instrumentus un tehnoloģijas un analizēt iegūtos rezultātus. 9. Spēja novērot zemes virsmas parametrus un deformācijas, organizēt šo novērojumu veikšanu un analizēt iegūtos rezultātus. 10. Spēja sagatavot pārskatus par ģeodēzisko darbu rezultātiem valsts valodā un divās svešvalodās. 11. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās. Prasmes: 1. Plānot, organizēt un vadīt ģe ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālā bakalaura grāds ainavu arhitektūrā, Ainavu arhitekts (LLU)

  Apgūt mākslas studiju kursus, kas nodrošina tēlainu un radošo domāšanu; - apgūt humanitāros, dabas zinātņu un ekoloģijas studiju kursus, kas nodrošina cilvēku un vides izpratni; - apgūt mūsdienīgas projektēšanas metodiku un projektu noformēšanas tehnikas; - apgūt zinātniski pētnieciskā darba pamatus; - iegūt nepieciešamās praktiskās zināšanas un prasmes mācību un pirmsdiploma ainavu arhitektūras praksē; - teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas atspoguļojot diplomprojektā. Kompetences: 1. Spēja izprast kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma nozīmi tautsaimniecības attīstībā. 2. Spēja izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai, pamatojoties uz ainavas izpēti, analīzi un saistīto nozaru speciālistu slēdzieniem. 3. Spēja veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu. 4. Spēja izstrādāt projekta kompozicionālo ieceri atbilstoši veiktajai teritorijas pirmsprojekta izpētei, funkcionālajām prasībām un darba uzdevumam. 5. Spēja izstrādāt projektu publiskai un privātai ārtelpai, ietverot ceļu un laukumu plānojumu, apstādījumu plānu, vertikālo un horizontālo piesaistu plānus, labiekārtojuma elementu plānu, darbu un materiālu apjomus un specifikācijas. 6. Spēja izstrādāt projektu dokumentāciju meta, skiču un tehniskā projekta stadijās. 7. Spēja organizēt darba procesu sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem. 8. Spēja plānot un vadīt darbu, strādāt darba grupā saska ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages