• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 12 items
 1. Profesionālais inženierzinātņu bakalaura grāds zemes ierīcībā un mērniecībā, Zemes ierīcības inženieris (LLU)

  Apgūt matemātikas, fizikas un datorzinātņu bāzi, kas nodrošina mūsdienīgu mērniecības, kadastra, nekustamā īpašuma vērtēšanas un projektēšanas darbu izpildi; - apgūt specialitātes teorētiskos kursus visās tās darbības jomās: ģeodēzijā, teritorijas plānošanā, nekustamā īpašuma kadastrā un nekustamā īpašuma vērtēšanā; - apgūt plānu un karšu sastādīšanas tehniku un iemaņas; - apgūt nekustamā īpašuma formēšanas un zemes ierīcības projektēšanas gaitu un tehnoloģijas; - apgūt teorētiskās zināšanas un attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas un veikt patstāvīgus pētījumus; - izstrādāt un aizstāvēt kursa darbus un kursa projektus, mācību un profesionālo prakšu laikā iegūt nepieciešamās praktiskās iemaņas un prasmes specialitātē; - izstrādāt un aizstāvēt diplomprojektu. Kompetences: Spēja ierīkot ģeodēziskā (uzmērīšanas) atbalsttīkla punktu. Spēja veikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo mērniecību, ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti būvniecības, teritorijas plānošanas un uzskaites vajadzībām. Spēja sastādīt zemes robežu apgrūtinājumu un situācijas plānu un topogrāfisko plānu. Spēja sastādīt lielmēroga topogrāfiskos plānus un kartes. Spēja lietot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Spēja pārzināt zemes racionālu izmantošanu un teritorijas organizāciju. Spēja izstrādāt teritorijas plānojuma grafisko daļu. Spēja izstrādāt zemes ierīcības projektu. Spēja strādāt ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datubāzi. Spēja veikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo vērtēšanu. Spēja piem ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālā bakalaura grāds zemes ierīcībā, Inženieris (LLU)

  Apgūt matemātikas, fizikas un datorzinātņu bāzi, kas nodrošina mūsdienīgu mērniecības, kadastra, nekustamā īpašuma vērtēšanas un projektēšanas darbu izpildi; - apgūt specialitātes teorētiskos kursus visās tās darbības jomās: - ģeodēzijā, teritorijas plānošanā, nekustamā īpašuma kadastrā un nekustamā īpašuma vērtēšanā; - apgūt plānu un karšu sastādīšanas tehniku un iemaņas; - apgūt nekustamā īpašuma formēšanas un zemes ierīcības projektēšanas gaitu un tehnoloģijas; - apgūt teorētiskās zināšanas un attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas un veikt patstāvīgus pētījumus; - izstrādāt un aizstāvēt kursa darbus un kursa projektus, mācību un profesionālo prakšu laikā iegūt nepieciešamās praktiskās iemaņas un prasmes specialitātē; - izstrādāt un aizstāvēt diplomprojektu. Kompetences: Spēja ierīkot ģeodēziskā (uzmērīšanas) atbalsttīkla punktu. Spēja veikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo mērniecību, ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti būvniecības, teritorijas plānošanas un uzskaites vajadzībām. Spēja sastādīt zemes robežu apgrūtinājumu un situācijas plānu un topogrāfisko plānu. Spēja sastādīt lielmēroga topogrāfiskos plānus un kartes. Spēja lietot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Spēja pārzināt zemes racionālu izmantošanu un teritorijas organizāciju. Spēja izstrādāt teritorijas plānojuma grafisko daļu. Spēja izstrādāt zemes ierīcības projektu. Spēja strādāt ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datubāzi. Spēja veikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo vērtēšanu. Spēja p ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālā bakalaura grāds transportbūvēs, Inženieris transportbūvēs (RTU)

  Studiju programmas absolventi:   - spēj uzsākt patstāvīgu darbu vai arī turpināt studijas profesionālajā vai akadēmiskajā maģistrantūrā; - izprot transportbūvju jomai atbilstošas teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas;   - spēj veikt praktiskus uzdevumus transportbūvju inženiera profesijā;   - spēj rast radošus risinājumus profesionālajām problēmām; - spēj pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un rast risinājumus ar kolēģiem, klientiem un vadību;    - spēj patstāvīgi attīstīties un  pilnveidot savas profesionālās prasmes;    - spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus savā profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas; - spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas transportbūvju inženiera profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai; - spēj piedalīties attiecīgās profesionālas jomas attīstībā, parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā.   Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālā bakalaura grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās, Inženieris siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā (RTU)

  Studiju programmas absolventi:   - izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas normatīvo aktu prasības; - spēj noteikt minētajām sistēmām piemērojamos standartus un nodrošināt to izpildi savu pilnvaru ietvaros; - spēj identificēt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu darbības kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt kvalitātes riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus; - spēj noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas procesus un to mijiedarbību, prot noteikt to pilnveides pasākumus; - izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas organizācijas saimnieciskās darbības pamatrādītājus, operacionālās darbības budžeta veidošanas principus; - spēj plānot nepieciešamos resursus būvfirmas vai pašvaldības uzņēmuma sekmīgas darbības nodrošināšanai un pilnveidei;   - spēj noteikt būvfirmas vai pašvaldības uzņēmuma darbinieku nepieciešamo kompetenci, pienākumu un pilnvaru sadalījumu uzņēmuma sekmīgas darbības nodrošināšanai un pilnveidei;   - pārzina un spēj veikt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanu, instalēšanu un ekspluatāciju;   - spēj izveidot, ieviest un pilnveidot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas jaunāko sasniegumu pamatprincipus;    - spēj veikt pētījumus ar z ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālā bakalaura grāds reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā, Attīstības plānošanas inženieris (RTU)

  1. Spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas teritorijas attīstības plānošanas jomas normatīvo aktu prasībām un Eiropas Savienības tiesību normām.   2. Spēj plānot, organizēt, uzraudzīt un novērtēt teritoriju attīstības procesus.   3. Spēj veikt ekonomiskos aprēķinus, kas saistīti ar pilsētu un reģionu ilgtspējīgu attīstību.   4. Spēj izprast teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras ekspluatācijas problēmas un piedalīties infrastruktūras projektu plānošanā un realizēšanā.   5. Spēj īstenot zaļās ekonomikas politiku reģiona ilgtspējīgā attīstībā.   6. Spēj plānot, veidot un izvērtēt budžeta procesu vietējā, reģionālā un valsts līmenī.   7. Spēj izmantot teritoriālās plānošanas specializētās programmatūras.   8. Spēj sagatavot un realizēt vietējos un starptautiskos projektus reģiona attīstības jautājumu risināšanā.   9. Spēj nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.   10. Spēj radoši sadarboties ar klientiem, komersantiem, speciālistiem un citām personām.   11. Spēj veikt pētījumus ar zinātnisko vērtību, interpretēt un analizēt to rezultātus par teritoriju attīstības un pilsētekonomikas jautājumiem.   Kompetences: 1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas teritorijas attīstības plānošanas jomas normatīvo aktu prasībām un Eiropas Savienības tiesību normām. 2. Spēja plānot, organizēt, uzraudzīt un novērtēt teritorijas attīstības procesus no tās attīstības ekonomiskajiem un inže ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālā bakalaura grāds ģeomātikā, Inženieris ģeodēzijā un kartogrāfijā (RTU)

  Studiju programmas absolventi: - pārzina reglamentējošo normatīvo aktu prasības, mērnieku sertifikācijas procesu; - spēj patstāvīgi veikt darba uzdevumus; - spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes un tehnoloģijas;   - spēj veikt pētījumus atbilstoši profesionālā bakalaura studiju līmenim;   - spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus.   Kompetences: 1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt ģeodēzijas inženiera pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām. 2. Spēja pārzināt un izmantot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu tehnoloģiju metodes. 3. Spēja definēt valsts vai citu ģeodēzisko atbalsta sistēmu parametrus un īstenošanas prasības. 4. Spēja nodrošināt prasību un parametru īstenošanu praksē, tai skaitā praktiski veikt visu veidu ģeodēziskos mērījumus. 5. Spēja novērtēt, analizēt un apstrādāt informāciju par mērījumiem, kas iegūta, veicot ģeodēziskos darbus. 6. Spēja kontrolēt ģeodēzisko darbu izpildi un analizēt ekspertīzes līmenī. 7. Spēja projektēt, plānot un vadīt ģeodēziskos darbus. 8. Spēja lietot ģeodēziskajiem darbiem paredzētos instrumentus un tehnoloģijas un analizēt iegūtos rezultātus. 9. Spēja novērot zemes virsmas parametrus un deformācijas, organizēt šo novērojumu veikšanu un analizēt iegūtos rezultātus. 10. Spēja sagatavot pārskatus par ģeodēzisko darbu rezultātiem valsts valodā un divās svešvalodās. 11. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās. Prasmes: 1. Plānot, organizēt un vadīt ģe ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālā bakalaura grāds būvniecībā, Būvinženieris (LLU)

  Apgūt matemātikas, fizikas, informātikas, teorētiskās mehānikas, materiālu pretestības un būvmehānikas kursus, kas nodrošina būvkonstrukciju projektēšanas izpratni; - apgūt tēlotājģeometriju, rasēšanu, būvgrafiku, zīmēšanu, kas palīdz apgūt zināšanas arhitektūrā; - apgūt ķīmiju, būvmateriālus, būvmašīnas, inženierģeodēziju, kas palīdz apgūt būvdarbu procesus, tehnoloģiju, organizāciju un ekonomiku; - izstrādāt mācību, ražošanas praksi (26 kredītpunkti) ar būvniecību saistītos uzņēmumos; - izstrādāt un aizstāvēt diplomprojektu; - veikt 3 kredītpunktu apjomā pētniecisko darbu, kas dod tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālā bakalaura grāds būvniecībā, Inženieris būvniecībā (RTU)

  - spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;   - spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās;    - pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai;    - spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas, ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai;    - spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risināšanai;   - spēj sadarboties, plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu.     Bakalaura profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību un kontaktēties ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām un profesionālajām aprindām.   Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālā bakalaura grāds ainavu arhitektūrā, Ainavu arhitekts (LLU)

  Apgūt mākslas studiju kursus, kas nodrošina tēlainu un radošo domāšanu; - apgūt humanitāros, dabas zinātņu un ekoloģijas studiju kursus, kas nodrošina cilvēku un vides izpratni; - apgūt mūsdienīgas projektēšanas metodiku un projektu noformēšanas tehnikas; - apgūt zinātniski pētnieciskā darba pamatus; - iegūt nepieciešamās praktiskās zināšanas un prasmes mācību un pirmsdiploma ainavu arhitektūras praksē; - teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas atspoguļojot diplomprojektā. Kompetences: 1. Spēja izprast kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma nozīmi tautsaimniecības attīstībā. 2. Spēja izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai, pamatojoties uz ainavas izpēti, analīzi un saistīto nozaru speciālistu slēdzieniem. 3. Spēja veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu. 4. Spēja izstrādāt projekta kompozicionālo ieceri atbilstoši veiktajai teritorijas pirmsprojekta izpētei, funkcionālajām prasībām un darba uzdevumam. 5. Spēja izstrādāt projektu publiskai un privātai ārtelpai, ietverot ceļu un laukumu plānojumu, apstādījumu plānu, vertikālo un horizontālo piesaistu plānus, labiekārtojuma elementu plānu, darbu un materiālu apjomus un specifikācijas. 6. Spēja izstrādāt projektu dokumentāciju meta, skiču un tehniskā projekta stadijās. 7. Spēja organizēt darba procesu sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem. 8. Spēja plānot un vadīt darbu, strādāt darba grupā saska ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā (RTU)

  Studiju programmas absolventi:    - spēj izstrādāt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu dzīvojamo un monofunkcionālu publisko ēku būvprojektu metus;    - izprot arhitektūras un mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēstures attīstības teorētiskās likumsakarības, kā arī kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības pamatnostādnes;    - pārzina tēlotājmākslas prasmes, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti;    - pārzina pilsētbūvniecības un teritoriālplānošanas pamatus;     - pārzina cilvēku un ēku savstarpējās saistības, kā arī izprot vides konteksta un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu;    - pārzina arhitekta profesijas nozīmi sabiedrības dzīvestelpas veidošanā, kā arī arhitekta darbības sociālos faktorus;    - pārzina būvkonstrukciju projektēšanas vispārīgos principus;     - pārzina būvfizikas pamatus un tehnoloģijas, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes;    - prot projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvos aktos definētos ierobežojumus.   Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages