• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 10 items
 1. Profesionālā bakalaura grāds statistikas matemātikā, Statistikas matemātiķis (LU)

  - apgūt dažādu matemātikas apakšnozaru pamatkursus; - apgūt matemātiskās statistikas un matemātiskās ekonomikas kursus; - prast izmantot datorus un speciālās datorpaketes; - izpildīt mācību praksi statistikā vai matemātiski ekonomisku modeļu izstrādāšanā valsts vai privātā uzņēmumā; - izstrādāt un publiski aizstāvēt bakalaura darbu, kam nepieciešama gan dažādu matemātikas studiju kursu, it sevišķi varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas bloku kursu, un to savstarpējo sakaru izpratne, gan matemātikas, statistikas un datorzinātņu pamatu zināšanu praktisks lietojums konkrētu matemātikas un statistikas uzdevumu risināšanai. Matemātiķa statistiķa programmas mērķis ir; - sagatavot kvalificētus matemātiķus un statistiķus Latvijas valsts iestādēm, kā arī privātā sektora uzņēmumiem, vadoties no tā, lai viņu zināšanas un prasmes atbilstu Latvijas Republikas profesiju klasifikatorā minētai profesijai Statistikas matemātiķis. Galvenie uzdevumi: - nodrošināt iespēju, apgūstot profesionālo augstākās izglītības studiju programmu un sekmīgi nokārtojot valsts pārbaudījumus, - iegūt statistikas matemātiķa piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju; - nodrošināt iespēju, apgūstot profesionālo bakalaura programmu un sekmīgi nokārtojot valsts pārbaudījumus, - iegūt statistikas matemātiķa piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu statistikas matemātikā; - attīstīt studentos matemātisko domāšanu, veicināt centienus patstāvīgai zināšanu paplašināšanai un praktisko iemaņu nostiprināšanai; ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālā bakalaura grāds finašu inženierijā, Finanšu analītīķis (RTU)

  Absolventu zināšanu un prasmju atbilstība profesijas standartam ir galvenais uzdevuma izpildes rezultāts. Studiju rezultātā studējošais apgūst pamatiemaņas, lai spētu patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus, kā arī lietotu  iegūtās zināšanas praktiskajā darbā. Absolvents ir apguvis jaunākās informācijas tegnoloģijas metodes.   Viņš-absolvents spēj:      - izprast ekonomisko un finanšu situāciju Latvijā un pasaulē;    - identificēt finanšu un aktuāra problēmas, un to risināšanai izmantot IT metodes;   - veikt biznesa procesu analīzi,izmantojot IT;   - organizēt vērtspapīru portfeļa un investīciju optimizēšanu;   - izmantojot IT, analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu un projektēt ar finanšu analīzi saistītas vadības sistēmas;   - izskaidrot finanšu instrumentu lietošanas pamatprincipus;   - noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku, izstrādāt priekšlikumus finanšu risku samazināšanai;    - risināt ekonomiskus un sociālus uzdevumus finanšu plūsmu statistiskajā analīzē;    - veikt mirstības, funkcionālu traucējumu un citu līdzīgu datu statistisko analīzi ar IT;   - analizēt apdrošināšanas tirgus tendences, veikt zaudējumu un prēmiju aprēķināšanu ar IT;    - lietot finanšu analīzes un finanšu inženierijas modernās kvantitatīvās metodes;   - lietot matemātiskās un statistiskās datorprogrammas.      Akadēmiskā pamatizglītība, kuru nodrošina humanitārie, sociālie un valodu priekšmeti sniedz pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras pakāpi, ļauj uzsākt sabiedrisku darbību un kontaktēties ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Matemātikas doktora zinātniskais grāds (LU)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Matemātikas doktora zinātniskais grāds (DU)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā (DU)

  Programmas mērķis ir: - nodrošināt studējošajiem augstākās akadēmiskās izglītības ieguvi matemātikas zinātnē, sniedzot padziļinātas teorētiskās zināšanas matemātikā un tās apakšnozarēs un attīstot patstāvīgas zinātniski – pētnieciskās darbības prasmes un iemaņas. Programmas ietvaros ir: - apgūtas teorētiskās zināšanas, kas ir raksturīgas izvēlētajai matemātikas apakšnozarei “Diferenciālvienādojumi”, pilnveidotas prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijā, padziļināta izpratne par tehnoloģisko, sabiedrisko un dabaszinātnisko procesu matemātisko modelēšanu; - apgūtas prasmes patstāvīgi pētīt diferenciālvienādojumus un atbilstošās robežproblēmas, pamatot sava pētījuma metodoloģiju un prezentēt tā rezultātus. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā (LU)

  - apgūt padziļinātas zināšanas dažādās matemātikas apakšnozarēs un prast lietot iegūtās zināšanas, brīvi izmantojot datorus; - pārzināt dažādu uzdevumu matemātiskās risināšanas metodes; - spēt matemātikas zinātnes sasniegumus pielietot praksē tautsaimniecībā (matemātiskā modelēšana, matemātiskā statistika) un visu līmeņu matemātiskās izglītības nodrošināšanai; - veikt patstāvīgu pētījumu izvēlētā matemātikas nozarē, kuram nepieciešama dažādu matemātikas studiju kursu savstarpējā sakara izpratne, matemātikas un datorzinātņu pamatu zināšanu praktisks lietojums un rezultātus apkopot maģistra darbā (30 kredītpunkti). Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā (RTU)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar (1) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un (2) attiecīgo profesijas standartu. Valsts izglītības standarts Profesiju standartu reģistrs Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā (DU)

  Programmas mērķis ir: - nodrošināt studējošo patstāvīgo studiju darbu, sniedzot teorētiskās zināšanas matemātikā un tās lietojumos un attīstot zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, - tādā veidā nodrošinot augstākās akadēmiskās izglītības ieguvi un iespēju sekmīgi turpināt studijas maģistrantūrā. Studiju programmas ietvaros ir: - apgūtas spējas parādīt matemātikas nozares raksturīgās pamata un specializētās zināšanas, kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni; - iegūtas prasmes veikt pamata skaitliskās modelēšanas eksperimentus; - rast radošus risinājumus mainīgos un neskaidros apstākļos; - risināt matemātikas un tās lietojumu pamata problēmas; - saredzēt pamata matemātiskās modelēšanas iespējas citās zinātnes nozarēs; - izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā (LiepU)

  Studiju programmas mērķis: - nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko izglītību matemātikā, specializējoties virzienos: - informācijas tehnoloģijas matemātikā vai skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati. Nodarboties ar akadēmiskajiem un lietišķajiem pētījumiem matemātikas zinātnē; - iegūt nepieciešamās kompetences akadēmiskās vai profesionālās izglītības turpināšanai, profesionālās darbības veikšanai. Veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos. Studiju rezultāti: - ir apgūtas matemātikas zināšanas, izprot pierādījumu loģiku, svarīgākos matemātikas jēdzienus un likumsakarības; - izmantojot apgūtos teorētiskos kursus nepārtrauktajā un diskrētajā matemātikā un iegūtās pamata prasmes, - spēj veikt inovatīvu darbību; - prot pielietot IT rīkus matemātikas problēmu risināšanā; - spēj patstāvīgi orientēties matemātiskajā literatūrā, - atlasīt un analizēt vajadzīgo informāciju; - spēj veikt profesionālo un pētniecisko darbību; - spēj formulēt matemātikas valodā konkrētas matemātiskas problēmas un piedāvāt to risinājumus, - spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, pilnveidot savu izglītību. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLiepājas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā (LU)

  Teorētiski apgūt dažādu matemātikas apakšnozaru pamatkursus un prast lietot iegūtās zināšanas, brīvi izmantot datorus; - pārzināt dažādu uzdevumu matemātiskās risināšanas metodes un prast tās izmantot ar datoru palīdzību. - orientēties dabas zinātņu pamatos un prast izmantot matemātikas zināšanas dabas zinātņu, tehnikas un sociālo procesu matemātiskajai modelēšanai. Bakalaura darba izstrādāšanai veikt patstāvīgu pētījumu izvēlētā matemātikas nozarē, kuram nepieciešama dažādu matemātikas studiju kursu savstarpējā sakara izpratne, matemātikas un datorzinātņu pamatu zināšanu praktisks lietojums. Matemātikas bakalaura studiju programmas mērķis ir; - studiju programmā imatrikulētajiem studējošiem nodrošināt kvalitatīvu akadēmisko izglītību matemātikas zinātnē; - saglabāt vēsturiski izveidojušos Latvijas matemātikas zinātnes tradīciju pārmantojamību; - veicināt matemātikas zinātnes apakšnozaru tālāku attīstību un matemātikas zinātnes sasniegumu ieviešanu inovatīvā zinātnes, tehnoloģiju un tautsaimniecības problēmu risināšanā. Matemātikas bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: - sniegt programmā studējošajiem teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas visās matemātikas apakšnozarēs; - sagatavot speciālistus, kuri spēj patstāvīgi un radoši apgūt jaunākos matemātikas zinātnes sasniegumus, tos efektīvi pielietot praksē; - dot nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi augstas kvalifikācijas profesionāļu sagatavošanai matemātikas lietojumiem tautsaimniecībā (matemātiskā modelēšana, matemātiskā statistika), zinātnē un ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia