• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 22 items
 1. Teoloģijas doktora zinātniskais grāds (LU)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Vēstures doktora zinātniskais grāds (LU)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Vēstures doktora zinātniskais grāds historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē (DU)

  Mācīšanās rezultātus katrai studiju programmai formulē attiecīgā augstskola saskaņā ar Augstskolu likumā studiju programmām noteiktajām prasībām. Vairāk informācijas skatīt Augstskolu likuma (pieņemts 02.11.1995.) 55.pantā:  Lasīt likuma pantu Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālais bakalaura grāds teoloģijā, Priesteris (RTI)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar (1) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un (2) attiecīgo profesijas standartu. Valsts izglītības standarts Profesiju standartu reģistrs Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami  Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLaterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālā maģistra grāds reliģijā, Pastorālais konsultants (RARZI)

  - apgūt studiju kursus praktiskajā teoloģijā, filozofijā, fizioloģijā, kas aplūko jaunākos sasniegumus pastorālās aprūpes un konsultēšanas teorijā un praksē; - pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursu ietvaros pilnveidot zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijas zināšanas un prasmes teoloģijā un pastorālajā darbā; - teorētiski un praktiski apgūt pastorālās konsultēšanas, garīgās vadības un līdzgaitniecības metodiku; - iepazīties ar pastorālā darba komunikatīvajiem un informatīvi-tehnoloģiskajiem aspektiem pedagoģijas un psiholoģijas kursu ietvaros, - apgūt katehēzes pedagoģiju un metodiku, reliģijas un pastorālo psiholoģiju, kā arī citu psiholoģijas nozaru pastorālos aspektus, profesionālās kvalifikācijas praksē; - attīstīt praktiskās iemaņas, katehēta, ģimeņu pastorālā konsultanta, kapelāna un pastorālā pētnieka darbā; - izstrādāt un valsts pārbaudījumā aizstāvēt maģistra darbu. Kompetences: 1. Spēja konsultanta darbā balstīties uz savas konfesijas mācību. 2. Spēja pastorālajā konsultēšanā integrēt humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas. 3. Spēja plānot, vadīt un izvērtēt apmācību (katehēzes) nodarbības. 4. Spēja plānot, vadīt pastorāla rakstura pasākumus sadarbībā ar attiecīgās institūcijas vadību. 5. Spēja pastorālās konsultēšanas procesā veidot atbalstošas un attīstību veicinošas attiecības, ņemot vērā personas vajadzības, resursus un pastorālajā konsultēšanā pieejamās palīdzības iespējas. 6. Spēja konsultēt personu, lai veicinātu ikvienas ...

  Awarding bodyNODIBINĀJUMS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālā maģistra grāds reliģijā, Filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs (RARZI)

  - apgūt jaunākos sasniegumus reliģijas, teoloģijas un pedagoģijas nozares teorijā un praksē; - pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursu ietvaros pilnveidot metodoloģijas zināšanas un prasmes starpdisciplināru pētījumu veikšanā reliģijas un vērtībizglītībā; - attīstīt vērtībizglītojošo priekšmetu mācīšanas metodikas, kā arī sociālās komunikācijas prasmes un iemaņas; - apgūt skolotāja profesionālajā darbībā nepieciešamās pedagoģiskās un psiholoģiskās kompetences; - profesionālās kvalifikācijas prakses ietvaros praktiski apgūt pedagoģiski psiholoģiskā vērojuma, kristīgās mācības, ētikas un filozofijas stundu vadīšanas un audzināšanas darba prasmes; - izstrādāt un valsts pārbaudījumā aizstāvēt maģistra darbu, kurā tiek teorētiski un empīriski analizēta starpdisciplināra teorētiski praktiska problēma un piedāvāts šīs problēmas pedagoģiskais risinājums. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyNODIBINĀJUMS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālā bakalaura grāds teoloģijā, Baznīcas mūziķis (LA)

  Kompetences: 1. Spēja draudzes mācītāja pārraudzībā atbildīgi un patstāvīgi veidot muzikāli liturģisko darbu draudzē atbilstoši baznīcas noteiktajai liturģiskajai un administratīvajai kārtībai. 2. Spēja spēlēt baznīcas dievkalpojumu norisei nepieciešamos mūzikas instrumentus. 3. Spēja vadīt un veidot draudzes dziedāšanu. 4. Spēja organizēt un vadīt draudzes kolektīvās muzicēšanas vienības. 5. Spēja organizēt, radoši un profesionāli attīstīt draudzes mūzikas dzīvi. 6. Spēja sagatavot repertuāru atbilstoši baznīcas liturģiskajam kontekstam. 7. Spēja teoloģiski reflektēt un pamatot baznīcas muzikālo un liturģisko norišu saturu. 8. Spēja radoši sazināties savas darbības lauka ietvaros baznīcā un ārpus tās. 9. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību. 10. Spēja piedalīties profesionālās pilnveides programmu izstrādē un realizācijā. 11. Spēja pilnveidot savu teoloģisko un muzikālo izglītību patstāvīgas prakses veikšanai. 12. Spēja izvērtēt un analizēt veikto pašizglītošanās darbu. 13. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās. Prasmes: 1. Prast radoši veidot draudzes mūzikas dzīvi, iekļaujot to baznīcas noteiktajās dievkalpošanas norisēs. 2. Prast lietot muzikālu un liturģisku saturu draudzes dzīves bagātināšanai un aktivitātes veicināšanai. 3. Prast izvērtēt, plānot un sagatavot dievkalpojumā atskaņojamo mūziku saskaņā ar baznīcas noteikto attiecīgā laika liturģisko kontekstu, ņemot vērā dievkalpojuma veidu (mesa, stundu lūgšanas, dažādi svētbrīži, kā laulība, izvadīšana utt.) un ...

  Awarding bodyNodibinājums "Lutera Akadēmija"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē ar specializāciju vēsturē (DU)

  Programmas mērķis ir; - nodrošināt studējošajiem augstākās akadēmiskās izglītības ieguvi vēstures/kultūras nozarē, metodoloģijas un historiogrāfijas problēmu padziļināto teorētisko apguvi un pētniecības prasmju pilnveidošanu. Programmas ietvaros ir; - apgūtas teorētiskās zināšanas vēsturē/kultūras vēsturē un teorijā; - vēstures/kultūras filozofijas galvenās problēmas un raksturīgās iezīmes dažādos vēstures posmos, vēstures pētniecības tradīcijas Latvijā, vēstures pētījuma metodoloģija; - izkoptas avotpētnieciskās iemaņas; - apgūtas prasmes salīdzināt un kritiski vērtēt dažādus historiogrāfijas virzienus, pamatot sava pētījuma metodoloģiju un prezentēt tā rezultātus; - patstāvīgi veikts pētījums vēsturē/kultūras vēsturē un teorijā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Humanitāro zinātņu maģistra grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē (LU)

  Turpinot bakalaura programmas ievirzi uz pētniecību, Teoloģijas MSP galvenais mērķis ir sagatavot studējošos padziļinātai patstāvīgai zinātniskai pētniecībai izvēlētajā teoloģijas apakšnozarē. Uzdevumi: - sniegt iespējas padziļinātai teoloģijas un reliģiju zinātnē apakšdiciplīnu metodoloģijas un teoriju apguvei un to praktiskam pielietojumam; - veidot studiju vidi, kas sekmētu sekmīgu maģistra darbu izstrādi un aizstāvēšanu; - sekmēt studējošo radošo spēju attīstību un motivēt labākos studentus tālākām studijām doktorantūrā; - atbalstīt studentu starptautisko apmaiņu; - veicināt starptautisku sadarbību teoloģijā un reliģiju zinātnē. Studiju rezultātā tiek sagatavoti maģistra līmeņa speciālisti teoloģijā un reliģiju zinātnē, kas spēj demonstrēt: Jomas specifiskās prasmes: - veikt padziļinātus pētījumus vienā teoloģijas vai reliģiju pētniecības apakšnozarē un izklāstīt savu pētījumu rezultātus maģistra darbā; - kritiski un sistemātiski analizēt reliģiskās parādības un procesus vēsturē un mūsdienās; - pārstāvēt teoloģiju un reliģiju zinātni starpdisciplināros akadēmiskos dialogos un pētījumos; - iesaistoties valsts, baznīcu un citās struktūrās, dot ieguldījumu sabiedrības attīstības veicināšanā humānisma, iecietības un atvērtības konfesionālajai, reliģiskajai un kultūru daudzveidībai virzienā. Pamata akadēmiskās prasmes: - analizēt un sintezēt būtisku literatūru, lai pamatotu argumentus; - izvēlēties un pielietot adekvātas metodes datu iegūšanai un raksturojumam; - pasniegt un aizstāvēt savu pētījumu ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē (LU)

  - apgūt vēstures zinātnes teorētiskos kursus, kas sniedz ieskatu vēsturiskās domas un apziņas veidošanās procesā no senajiem laikiem līdz mūsdienām; - apgūt historiogrāfijas pamatkursus, kas nodrošina zināšanas par vēstures zinātnes attīstību, pētniecības stāvokli mūsdienu historiogrāfijā un galvenajām izpētes problēmām; - apgūt vēstures pētījumu metodes un tehniku; - apgūt prasmi saistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar iespējamo profesionālās darbības jomu; - izstrādāt patstāvīgu, oriģinālu pētījumu – maģistra darbu (20 kredītpunkti). Vēstures maģistra studiju programmas mērķis; - saskaņojot to ar nacionālo likumdošanu, ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai vēsturē ka arī darbībai citās sabiedriskās dzīves sfērās. Programma nodrošina otrā līmeņa augstāko akadēmisko izglītību vēsturē. Vēstures maģistra studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt studējošajiem vēstures zinātnes teorētisko principu apguvi; - nodrošināt vēstures zinātniskas literatūras (historiogrāfijas) apguvi, historiogrāfijas analīzes principu apguvi; - nodrošināt padziļinātu vēstures zinātniskās pētniecības metožu un tehnikas apguvi; - nodrošināt specializāciju kādā no vēstures zinātnes apakšnozarēm; - nodrošināt spēju veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus. Zināšanas: Spēj parādīt, pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju, mūsdienu pētniecības metodes vēstures zinātnē un dažādu jomu saskarē. Prasmes: Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zin ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages