• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 500 items
 1. Sociālo zinātņu profesionālā bakalaura grāds psiholoģijā, Psihologa asistents (RSU)

  - apgūt teorētiskās zināšanas psiholoģijas pamatnozarēs un citās nozarēs, kas ir svarīgas psihologa asistenta profesionālajā darbībā, un attīstīt prasmi iegūtās zināšanas sekmīgi pielietot praktiskajā darbā; - attīstīt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas profesionālajā darbā atbilstoši psihologa asistenta profesijas standartam, akcentējot darbu klīnikā, lai varētu strādāt psihologa pārraudzībā; - veikt prakses supervizora pārraudzībā (26 kredītpunktu apjomā); - veikt patstāvīgu pētījumu psiholoģijā, rezultātus apkopojot bakalaura darbā, atbilstoši zinātnisko publikāciju prasībām. Kompetences: 1. Spēja izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus. 2. Spēja izvirzīt un saskaņot ar klientu un psihologu psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus atbilstoši klienta vajadzībām un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem. 3. Spēja veidot un izvēlēties psiholoģiskās palīdzības sniegšanas stratēģiju atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem. 4. Spēja psihologa pārraudzībā veikt indivīda, grupas un organizāciju psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot atbilstošas metodes (intervijas, testus, aptaujas un novērošanu). 5. Spēja veikt atbalsta psiholoģisko konsultēšanu un lietot citas zinātniski pamatotas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. 6. Spēja psihologa vadībā novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un inte ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Uzņēmējdarbības vadītājs (BSA)

  - apgūt bāzes zināšanas matemātikā, kompjūteru tehnoloģijās, tiesībās, psiholoģijā, kas nodrošina uzņēmējdarbības veiksmīgu norisi; - apgūt bāzes zināšanas ekonomikas zinātnēs, iegūt organizācijas iemaņas, firmas darbības stratēģiskās un operatīvās plānošanas iemaņas; - apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas vadības zinātņu jomā, tehnoloģijas un iemaņas firmas vadībā; - apgūt firmas vadības, finansiāli-saimnieciskās darbības analīzes, tirgus mārketinga pētījumu, preču (pakalpojumu) virzīšanas tehnoloģijas un iemaņas; - iegūt plašas zināšanas, prasmes un iemaņas struktūrvienības (firmas) vadībā, personāla vadībā, apgūt vadības lēmumu pieņemšanas metodikas un realizācijas tehnoloģijas; - veikt patstāvīgus pētījumus par konkrētas firmas darbību, iegūtos rezultātus parādīt profesionālā diplomdarbā, kas atbilst zinātnisko publikāciju prasībām (ne mazāk kā 12 nedēļas pilna slodze vai 12 kredītpunkti) prakses laikā pirmajā, otrajā un trešajā apmācības gadā (apjoms - ne mazāk kā 10 nedēļas) un pirmsdiploma prakses laikā konkrētā firmā (uzņēmējdarbības struktūrā) ceturtajā apmācības gadā (apjoms - ne mazāk kā 7 nedēļas); - apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības vadītājam. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā (LU)

  Apgūt dabaszinātņu pamatus, kas nodrošina farmācijas kursu apguvi; - apgūt zināšanas par zālēm un vielām, ko lieto farmācijas industrijā, farmācijas jomu regulējošiem normatīviem un zinātniskiem pētījumiem farmācijā; - apgūt prasmi izmantot teorētiskās zināšanas un pētniecības metodes farmaceitiskās aprūpes veikšanai; - izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu 10 kredītpunktu apjomā. Bakalaura darbs ir pētniecisks darbs izvēlētā farmācijas vai radniecīgas zinātnes nozarē, kas ietver individuāla studenta pētījumu rezultātus un iegūto rezultātu analīzi ar secinājumiem. Programmas pamatmērķis ir nodrošināt studentus ar nepieciešamo zināšanu un praktisko iemaņu kopu, lai turpinātu savu izglītību farmācijas maģistra studiju programmā. Vispārējais programmas mērķis ir; - nodrošināt individuālas personas attīstību demokrātiskā sabiedrībā, - sniegt zinātnisku pamatojumu farmācijas attīstībai; - sniegt kvalitatīvas zināšanas, kas veicina absolventu spējas viegli pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām. Specifiskie programmas uzdevumi: - nodrošināt pietiekamas zināšanas par medikamentiem un ārstniecības vielām, kuras izmanto farmācijas rūpniecībā, labas ražošanas praksi, kā arī par sintētisko un dabas vielu īpašībām; - nodrošināt atbilstošas zināšanas par farmaceitisko tehnoloģiju un zāļu fizikālām, ķīmiskām, bioloģiskām un mikrobioloģiskām īpašībām, kā arī par zāļu kvalitātes kontroles metodēm; - attīstīt patstāvīgas pētniecības prasmes studentiem, uzsverot uz zinātni balstītu pieeju veselības aprūpes sis ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Veselības zinātņu bakalaura grāds veselības sportā (RSU)

  Zināšanas: Studiju programmas apguves rezultātā studējošie būs apguvuši vispusīgas un specializētas fitnesa trenera profesijai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni, kas ļaus; - definēt jēdzienus saistītus ar cilvēka veselību, veselīgu dzīvesveidu un veselības sportu un nosaukt galvenos faktorus, no kuriem ir atkarīga cilvēka veselība; - raksturot dažādu vecuma grupu (bērnu, pusaudžu, jauniešu, vecākās paaudzes) morfoloģiskās, anatomiski fizioloģiskās un funkcionālās īpatnības un izklāstīt cilvēka fiziskās attīstības noteikšanas un novērtēšanas metodes; - pamatot fizisko vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanā un slimību profilaksē un raksturot fizisko aktivitāšu specifiku dažāda vecuma grupu cilvēkiem (bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un senioriem); - raksturot pirmās palīdzības metožu būtību un aprakstīt to pielietošanas iespējas dažādās neatliekamās situācijās; - pamatot didaktisko metožu izvēli dažādās sporta nodarbībās un raksturot sporta pedagoģijas īpatnības, kustību mācīšanas likumsakarības un veselības sportā izmantojamos nodarbību veidus; - nosaukt biežākos slimību riska faktorus, ietekmējamo riska faktoru mazināšanas iespējas, ieteicamās fiziskās aktivitātes slimību profilaksē, - pamatot slodzes dozēšanas principus atkarībā no funkcionālajām spējām un veselības problēmām; - izprast profesionālo ētiku, saskarsmes psiholoģiju; - raksturot pareiza uztura principus un izklāstīt par sabalansēta uztura nozīmi organisma funkcionēšanā. Prasmes un iemaņas ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Vides zinātņu bakalaura grāds (RTU)

  Studiju programmas absolventi:    - izprot sistēmas un tās elementu būtību, kā arī un sakarību starp elementiem;    - spēj analizēt un vērtēt procesus un tehnoloģijas no inženiertehniskā, ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa;    - spēj izstrādāt jaunus materiālus un radīt intelektuālās vērtības vides zinātnē;     - izprot vides pārvaldības sistēmas, vides standartus, audita shēmas, ekosertifikāciju un ekomarķēšanu, u.c.     - spēj piedalīties zinātniskās izpētes projektos un sniegt konsultācijas zaļo tehnoloģiju, klimata pārmaiņu, atkritumu apsaimniekošanas, tīrākas ražošanas, siltumapgādes, energoefektivitātes, u.c. jomās;    - spēj lietot datorrīkus un modelēšanas instrumentus izglītības un zinātnisko projektu ietvaros.       Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Vidējās izglītības skolotājs (RPIVA)

  - audzināšanas un mācību vienotības pedagoģiskajā procesā izpratne; - prasme organizēt un vadīt pedagoģisko procesu, organizēt un vadīt mācību procesu konkrēta mācību priekšmetā; - pedagoga patstāvība brīvības un atbildības vienotībā. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Zobārsta grāds (RSU)

  Studiju programmas zobārstniecībā mērķis ir sagatavot kvalificētus zobārstus, kuru zināšanas un praktiskās iemaņas ir pietiekamas, lai sāktu praktizēt vispārējā zobārstniecībā – ārstēt pacientus ar mutes dobuma un zobu saslimšanām, kā arī veikt praktiskus un sabiedrību izglītojošus pasākumus minēto saslimšanu profilaksei. Būs nodrošināts ar mūsdienīgām zināšanām profesionālā jomā un prasmi pielietot jaunākos zinātniskos sasniegumus klīniskajā praksē; - zinās morāles un ētikas principus, veicot pacienta aprūpi; - pratīs izmantot zināšanas biomedicīniskajās un klīniskajās zinātnēs, lai izvērtētu normālos un diagnosticētu patoloģiskos stāvokļus saistītus mutes dobuma mīkstos un cietos audos; - pratīs novērtēt sociālos, kultūras, apkārtējās vides faktorus, kas sekmē veselības vai slimības veidošanos un izglītot pacientu par mutes slimību etioloģiju un profilaksi; - pratīs saprotamā veidā komunicēt ar pacientu, viņa ģimeni, tuviniekiem un veselības aprūpes darbiniekiem. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē (Vadīšana starptautiskos uzņēmumos) (RTU)

  Studiju programmas absolventi spēj; - analizēt starptautisku uzņēmumu un iestāžu vadības speciālistu problēmas; - uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu; - pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē (VeA)

  Studiju programma pamatojas uz sistēmiskuma principa un tajā tiek akcentēta prasmīgas pārvaldības loma tautsaimniecības racionālas darbības nodrošināšanai. Studiju rezultāti: - programmas absolventi izprot un ar mūsdienu zinātņu attīstības līmenim atbilstošām metodēm spēj analizēt uzņēmumu kā elementu uzņēmējdarbības vidē; - absolventi izprot saikni starp uzņēmumu un vidi un vadītāja lomu šo saikņu veidošanā; - absolventi ir pienācīgi sagatavoti gan patstāvīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai (t.i., jaunas komercsabiedrības izveidošanai), gan arī atbildīgu uzņēmējdarbības pārvaldībā balstītu amatu pildīšanai jau pastāvošos uzņēmumos; - programmas absolventiem ir iespējas sekmīgi turpināt pētniecisko un zinātnisko darbību, pielietojot apgūto metodoloģiju praktiskos pētījumos par vadībzinātnes, uzņēmējdarbības attīstību mūsdienu globalizācijas vidē. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyVentspils Augstskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē (LU)

  Apgūt vadībzinātnes teorētiskos kursus atbilstoši vadībzinātnes apakšnozarēm; - izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt divus kursa darbus un apgūt citu zinātņu nozaru studiju kursus brīvās izvēles daļā; - apgūt pētījumu metodes vadībzinātnes apakšnozarēs, veicot patstāvīgu pētījumu un rezultātus apkopot bakalaura darbā; - apgūt obligātās izvēles daļu, kura ietver sevī studiju kursus vadībzinātnē un radniecīgās disciplīnās atsevišķi pa apakšprogrammām. - apakšprogrammā “Biznesa informācijas vadība” students iegūst izpratni par informācijas tehnoloģiju iespējām uzņēmējdarbības atbalstam, attīstībai un par biznesa informācijas pārvaldības nozīmīgumu; - iegūst zināšanas par uzņēmuma informācijas sistēmu veidošanu, uzturēšanu un to darbības nodrošināšanu, uzņēmējdarbības organizāciju globālajā tīmeklī, konkurentu un biznesa datu vākšanu un intelektuālo analīzi; - iegūst prasmes biznesa problēmu identifikācijai, risinājumu izstrādei un realizācijai, pielietojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, datu intelektuālās analīzes rīkus un metodes, biznesa procesu modelēšanas, vizualizācijas metodes un paņēmienus. - apakšprogrammā “Ekonomikas informātika” students iegūst izpratni par informācijas tehnoloģiju iespējām uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai un par biznesa informācijas pārvaldības nozīmīgumu; - iegūst zināšanas par uzņēmuma informācijas sistēmu veidošanu, uzturēšanu un to darbības nodrošināšanu, uzņēmējdarbības organizāciju globālajā tīmeklī, konkurentu un biznesa datu vākšanu un analīzi; - ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages