• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1874 items
 1. Socioloģijas doktora zinātniskais grāds (LU)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (EKA)

  Apgūt un papildināt zināšanas; - pilnveidot kompetences uzņēmējdarbības vadības jomā; - apgūt vispusīgas teorētiskās zināšanas un profesionālo pieredzi modernajās vadīšanas teorijās, mārketinga vadībā, līderībā un cilvēkresursu vadībā biznesa vidē, akadēmiskajā angļu valodā, organizāciju psiholoģijā, biznesa finanšu vadībā, tautsaimniecības attīstības politikas plānošanā un analīzē, risku vadībā un kvalitātes vadības sistēmās, inovāciju vadībā; - pārzināt biznesa tiesisko regulējumu; - prast novērtēt biznesa konkurētspēju; - attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas, izmantojot vispārīgās un biznesa pētniecības metodes; - izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (LLU)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar (1) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un (2) attiecīgo profesijas standartu. Valsts izglītības standarts Profesiju standartu reģistrs Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (LU)

  Apgūt vadībzinātnes teorētiskos kursus atbilstoši vadībzinātnes apakšnozarēm; - izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt divus kursa darbus un apgūt citu zinātņu nozaru studiju kursus brīvās izvēles daļā; - apgūt pētījumu metodes vadībzinātnes apakšnozarēs, veicot patstāvīgu pētījumu un rezultātus apkopot bakalaura darbā; - apgūt obligātās izvēles daļu, kura ietver sevī studiju kursus vadībzinātnē un radniecīgās disciplīnās atsevišķi pa apakšprogrammām. - apakšprogrammā “Biznesa informācijas vadība” students iegūst izpratni par informācijas tehnoloģiju iespējām uzņēmējdarbības atbalstam, attīstībai un par biznesa informācijas pārvaldības nozīmīgumu; - iegūst zināšanas par uzņēmuma informācijas sistēmu veidošanu, uzturēšanu un to darbības nodrošināšanu, uzņēmējdarbības organizāciju globālajā tīmeklī, konkurentu un biznesa datu vākšanu un intelektuālo analīzi; - iegūst prasmes biznesa problēmu identifikācijai, risinājumu izstrādei un realizācijai, pielietojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, datu intelektuālās analīzes rīkus un metodes, biznesa procesu modelēšanas, vizualizācijas metodes un paņēmienus. - apakšprogrammā “Ekonomikas informātika” students iegūst izpratni par informācijas tehnoloģiju iespējām uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai un par biznesa informācijas pārvaldības nozīmīgumu; - iegūst zināšanas par uzņēmuma informācijas sistēmu veidošanu, uzturēšanu un to darbības nodrošināšanu, uzņēmējdarbības organizāciju globālajā tīmeklī, konkurentu un biznesa datu vākšanu un analīzi; - i ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (RISEBA)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (RTU)

  - Izprast aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības un principus;   - izprast tautsaimniecības vidē notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;   - pielietot ekonomiski matemātiskās metodes vadīšanas procesā; - pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmuma vai iestādes un struktūrvienības efektīvai vadīšanai;   - strādāt komandā/grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus, būt līderim, vadīt komandas/grupas darbu;   - prast analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt iegūto informāciju, lietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas, sagatavot un sniegt prezentācijas.     Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (TSI)

  - vadības teorijas likumu zināšanas, pasaules ekonomikā notiekošo procesu sapratne; - matemātiskās modelēšanas metožu zināšanas vadības sistēmu analīzē un projektēšanā, vadības lēmumu izstrādāšanā; - ekonomisko procesu zinātniskās izpētes metožu pārvaldīšana un to praktiskais pielietojums; - prasme analizēt reālus saimnieciski ekonomiskus uzdevumus, sastādīt to modeļus un atrast optimālo risinājumu; - prasme izmantot mūsdienu informācijas sistēmas un tehnoloģijas ekonomisko uzdevumu uzstādīšanā un risināšanā, svešvalodas zināšanas; - spēja iegūt jaunas zināšanas, izmantojot mūsdienu izglītības tehnoloģijas; - zinātniskās pētniecības un pedagoģiskās darbības iemaņas. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyTransporta un sakaru institūts

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (VeA)

  - padziļināta izpratne par starptautiskā biznesa, eksporta pārvaldības un vadības jēdzieniem, principiem, teorijām un modeļiem; - padziļināta izpratne par inovācijām un jaunākajām tendencēm un pieejām starptautiskajā biznesā un eksporta pārvaldībā; - padziļināta izpratne par lokālā un globālā uzņēmuma ārējo un iekšējo vidi ar ievirzi uz eksporta pārvaldību; - padziļināta izpratne par stratēģisko pārvaldību, kas saistīta ar starptautisko uzņēmējdarbību un eksporta pārvaldību, par dažādu jomu uzņēmumu darbības organizēšanu un ar to saistītajām metodēm un līdzekļiem; - spēja patstāvīgi izmantot teoriju, metožu un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificētas profesionālas funkcijas vai pētniecisku darbību attiecībā uz vietēja vai starptautiska uzņēmuma starptautisko uzņēmējdarbību un eksporta pārvaldību; - spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem un sistēmiskiem starptautiskā biznesa un eksporta menedžmenta aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem; - spēja patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju starptautiskajā biznesā un eksporta menedžmentā; - spēja uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi uzņēmumā; - spēja veikt uzņēmējdarbību starptautiskā biznesa vidē ar kompetenci eksporta pārvaldībā; - spēja veikt inovācijas starptautiskajā biznesā un eksporta pārvaldībā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyVentspils Augstskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Sociālo zinātņu profesionālā bakalaura grāds psiholoģijā, Psihologa asistents (RSU)

  - apgūt teorētiskās zināšanas psiholoģijas pamatnozarēs un citās nozarēs, kas ir svarīgas psihologa asistenta profesionālajā darbībā, un attīstīt prasmi iegūtās zināšanas sekmīgi pielietot praktiskajā darbā; - attīstīt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas profesionālajā darbā atbilstoši psihologa asistenta profesijas standartam, akcentējot darbu klīnikā, lai varētu strādāt psihologa pārraudzībā; - veikt prakses supervizora pārraudzībā (26 kredītpunktu apjomā); - veikt patstāvīgu pētījumu psiholoģijā, rezultātus apkopojot bakalaura darbā, atbilstoši zinātnisko publikāciju prasībām. Kompetences: 1. Spēja izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus. 2. Spēja izvirzīt un saskaņot ar klientu un psihologu psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus atbilstoši klienta vajadzībām un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem. 3. Spēja veidot un izvēlēties psiholoģiskās palīdzības sniegšanas stratēģiju atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem. 4. Spēja psihologa pārraudzībā veikt indivīda, grupas un organizāciju psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot atbilstošas metodes (intervijas, testus, aptaujas un novērošanu). 5. Spēja veikt atbalsta psiholoģisko konsultēšanu un lietot citas zinātniski pamatotas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. 6. Spēja psihologa vadībā novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un inte ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Sociālo zinību skolotājs (LU)

  Programmas prasības ir: - apgūt skolotājam nepieciešamās zināšanas un kompetenci studiju kursos pedagoģijā, izglītības zinātnē, izvēlētās kvalifikācijas zinātnes jomā, t.sk., tās mācību metodikā; - apgūt un nostiprināt izvēlētās kvalifikācijas skolotāja praktiskās prasmes pedagoģiskajā praksē (26 kredītpunkti); - nokārtot Valsts pārbaudījumu, kas ietver izstrādātu un aizstāvētu diplomdarbu (10 kredītpunkti) – zinātniska un praktiska rakstura darbu ar teorētisko un praktisko daļu, kur ietverta pētījuma metodika, pētījuma rezultāti un to analīze, secinājumi. Pedagoģiskās prakses daļa (12 kredītpunkti) ir atzīta studējošajam ar iegūtu otrā līmeņa augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību. Programmas mērķis ir: - izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, - nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: - nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; - nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; - veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; - nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošan ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages