• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 15 items
 1. Master's degree in technical safety (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) transfer and apply theoretical knowledge in practice and resolve problems, above all by seeking new sources of knowledge and applying scientific methods, experiment and visually communicate various intellectual concepts, pursue own learning in their own professional field, demonstrate understanding of the interdependence of technology and design, show initiative and autonomy in decision-making and in managing the most complex work, communicate with co-workers and experts from related disciplines, thus enabling active cooperation on joint work, including in the field of projects relating to safety practice, demonstrate professional, ethical and environmental responsibility, take part in the planning of new, safer processes and the design of safer products, keep abreast of technical and scholarly literature in their own field and transfer analytical findings into practice, carry out research and produce new knowledge in the field of technical safety. (subject-specific competences) demonstrate familiarity with the processes, methods of work and conditions that ensure occupational safety, demonstrate familiarity with and effectively apply methods of prevention of environmental pollution, fire, injury and health issues, demonstrate familiarity with the economics and psychology of security, demonstrate familiarity with learning methods and procedures for inductions into safe work, demonstrate understanding of the contents of technical and other regulations relating to t ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Master's degree in economics and logistics (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) apply modern scientific achievements in the field of general management in logistics systems, logistics in finance and banking and the logistics of modern business, supported by modern quantitative methods and information technologies, analyse and synthesise and generate a professional opinion in the field of integrating all relevant elements of a supply chain, apply acquired knowledge practically or operationally, manage, perform autonomous analysis and make decisions in their own field, demonstrate mastery of research methods, procedures and processes in logistics systems, processes and functions, continuously develop critical and self-critical assessment in a focused manner when making decisions in the dynamics of logistics systems and processes, develop communication skills and expertise, in particular constant communication in an international and multicultural environment, work in global logistics chains, demonstrate a capacity for ethical reflection and a deep commitment to professional ethics, work and create in an international environment. (subject-specific competences) analyse and synthesise and generate a professional opinion in the field of integrating all relevant elements of a supply chain, apply acquired knowledge practically or operationally, manage, perform autonomous analysis and make decisions in their own field, logistics in finance and banking and the logistics of modern business, supported by modern quantitative methods and information techn ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Master's degree in logistics (no legal status)

  Students will be able to: demonstrate mastery of research methods, procedures and processes in logistics systems, processes and functions, continuously develop critical and self-critical assessment in a focused manner when making decisions in the dynamics of logistics systems and processes, develop communication skills and expertise, in particular constant communication in an international and multicultural environment, work in global logistics chains, demonstrate a capacity for ethical reflection and a deep commitment to professional ethics, work and create in an international environment, effectively address specific problems in the field of logistics systems through the application of modern scientific methods and procedures, place new information and interpretations in the context of the fundamental discipline, demonstrate knowledge and understanding of the foundations and the history of development of the fundamental discipline, demonstrate understanding of the systemic approach and thus of the basic structure of the fundamental discipline and the links between its sub-disciplines, understand and apply critical analysis methods and development of theories, and apply them in solving specific work problems, use ICT and information management systems intensively and constantly in their specific field of work and similar. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Vides zinātņu maģistra grāds (RTU)

  Studiju programmas absolventi:   - izprot sistēmas un tās elementu būtību, kā arī sakarību starp elementiem un spēj veidot jaunas sistēmas;    - spēj analizēt un vērtēt procesus un tehnoloģijas no inženiertehniskā, ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa; - spēj izstrādāt jaunus materiālus un radīt intelektuālās vērtības vides zinātnē;     - izprot un spēj uzlabot vides pārvaldības sistēmas, vides standartus, audita shēmas, ekosertifikācijas shēmas un ekomarķēšanas shēmas, u.c.    - spēj piedalīties un vadīt zinātniskās izpētes projektus un sniegt konsultācijas zaļo tehnoloģiju, klimata pārmaiņu, atkritumu apsaimniekošanas, tīrākas ražošanas, siltumapgādes, energoefektivitātes, u.c. jomās;   - spēj lietot un izstrādāt datorrīkus un modelēšanas instrumentus izglītības un zinātnisko projektu ietvaros.    Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā, Darba aizsardzības vecākais speciālists (LLU)

  Apgūti nozares teorētiskie un nozares profesionālās specializācijas kursi. Attīstītas prasmes pielietot teorētiskās zināšanas patstāvīgi, izejot prakses. Izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts diplomdarbs. Kompetences: 1. Spēja analizēt un praksē piemērot normatīvo aktu un standartu prasības darba aizsardzības jomā. 2. Spēja organizēt un plānot darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību, risku novērtēšanu un to novēršanas vai samazināšanas pasākumiem. 3. Spēja plānot darba aizsardzības darbību un ar to saistīto vides aizsardzības darbību uzņēmumā. 4. Spēja apsekot, uzraudzīt un kontrolēt uzņēmuma darba vidi, nodrošinot nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības pamatprasības darba vietās. 5. Spēja analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību darba vides iekšējās uzraudzības normatīvo aktu prasībām. 6. Spēja izmantot praksē darba vides risku novērtēšanas metodes, tai skaitā kvalitatīvās, puskvalitatīvās vai kvantitatīvās novērtēšanas metodes. 7. Spēja identificēt un organizatoriski risināt darba vides ergonomiskās, psihosociālās un organizatoriskās problēmas. 8. Spēja argumentēt plānoto darba aizsardzības un ar to saistīto vides aizsardzības pasākumu prioritāti un lietderību. 9. Spēja organizēt un īstenot nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos. 10. Spēja novērtēt kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu atbilstību veicamajam darbam un normatīvo aktu un standartu prasībām. 11. Spēja novērtēt darba aprīkojuma atbilstību normatīvo aktu un standartu p ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālā maģistra grāds vides plānošanā, Dabas aizsardzības speciālists (DU)

  Programmas mērķis ir; - nodrošināt studējošajiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standarta prasībām saskaņotu izglītību, - nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, - tādā veidā sagatavojot studējošos darbam vides pārvaldībā un iespēju sekmīgi turpināt studijas doktorantūrā. Programmas ietvaros ir apgūti LR un ES vides normatīvie akti un institucionālā sistēma, uzņēmuma (iestādes) administratīvās vadības principi; - ir izveidojusies izpratne par mijiedarbību starp ekonomisko, sociālo un dabas vidi sabiedrības attīstības gaitā; - ir apgūtas vides kvalitātes novērtēšanas metodes (saskaņā ar LR un ES normatīvajos aktos noteiktiem vides kvalitātes parametriem un indikatoriem); - ir apgūtas datu matemātiskās analīzes metodes un attīstītas prasmes iegūt vides plānošanai nepieciešamo informāciju ar ģeogrāfiskās pozicionēšanas iekārtām un ģeogrāfiskās informācijas sistēmām, kartēm, - ir prasmes pielietot studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas lēmumu izstrādē un pieņemšanā; - noteikt galvenos uzdevumus un pasākumus vides pārvaldībai, kā arī izvēlēties optimālākās vides pārvaldības metodes; - izstrādāt un ieviest vides projektus. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā (LU)

  - apgūt kursus, kas dod zināšanas par darba vides un apkārtējās vides riska faktoriem, to noteikšanas un novērtēšanas metodēm; vides objektu un ekosistēmas analīzi; ķīmisko toksikoloģiju, radioekoloģiju, darba ergonomiku un darba psiholoģiju; - apgūt darba vides aizsardzības sistēmas organizēšanu, uzraudzību un ekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības likumu un noteikumu prasībām; - prast patstāvīgi identificēt un izvērtēt darba un apkārtējās vides aizsardzības problēmas, formulēt un realizēt praksē šo problēmu optimālas atrisināšanas iespējas; - veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētā nozarē darba aizsardzības jomā un risku novērtēšanā, apkopojot rezultātus maģistra darbā (20 kredītpunktu apjomā). Studiju Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus, kas var piedalīties komercsabiedrību, valsts vai pašvaldību dibināto institūciju vai sabiedrisko organizāciju darba un apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanā, veicot darba vides aizsardzības sistēmas organizēšanu, uzraudzību un ekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības likumu un noteikumu prasībām. LU apvienots pietiekoši augsts zinātniskais un akadēmiskais personāls, kas ļauj realizēt ne tikai studiju programmas mērķi, bet arī no tā izrietošos uzdevumus: - nodrošināt iespēju apgūt Programmu, iegūstot zināšanas un prasmes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par augstākās profesionālās izglītības valsts standartu (maģistra grādu darba aizsardzībā un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju darb ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā (RTU)

  Studiju programmas apguve  nodrošina šādas kompetences: 1. spēju analizēt un praksē pielietot normatīvo aktu un standartu prasības darba aizsardzības jomā; 2. spēju organizēt un plānot darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību, risku novērtēšanu un to novēršanas vai samazināšanas pasākumiem; 3. spēju plānot darba aizsardzības un ar to saistīto vides aizsardzības darbību uzņēmumā;   4. spēju pielietot praksē darba vides risku novērtēšanas metodes, tai skaitā kvalitatīvās, puskvalitatīvās vai kvantitatīvās novērtēšanas metodes;   5. spēju argumentēt plānotās darba aizsardzības un ar to saistītās vides aizsardzības pasākumu prioritātes un to lietderību; 6. spēju organizēt un īstenot nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos; 7. spēju novērtēt un plānot nepieciešamās darbības rīcībai ārkārtas situācijās; 8. spēju veikt nelaimes gadījumu izmeklēšanu, analīzi un cēloņu noteikšanu; 9. spēju sadarboties ar darba devēju, nodarbinātajiem, to pārstāvjiem un uzticības personām; 10. spēju izprast uzņēmuma saimniecisko darbību; 11. spēju sagatavot ziņojumus, pārskatus un protokolus, informējot par tiem uzņēmuma vadību un nodarbinātos; 12. spēju vadīt uzņēmuma struktūrvienības (daļas, nodaļas u.tml.) darba un vides aizsardzības jomā;   13. spēju izveidot, lietot un analizēt darbam nepieciešamās datu bāzes; 14. spēju sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās; 15. spēju veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību darba aizsardzības jomā. Kompetences:Informācija nav pieejamaP ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā, Darba aizsardzības vecākais speciālists (DU)

  Programmas mērķis ir; - sniegt studējošiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standartu prasībām saskaņotu izglītību; - nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, tādā veidā sagatavojot studējošos par speciālistiem darba aizsardzībā; - programmas ietvaros ir apgūtas teorētiskās zināšanas darba aizsardzības likumdošanā, ražošanas tehnoloģiju drošībā un darba vides riska faktoru novērtēšanā, vadībzinību un komercdarbības pamatos; - iegūta prasme plānot darba aizsardzības un ar to saistīto vides aizsardzības darbu iestādēs un uzņēmumos; - orientēties uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, risināt darba vides ergonomiskās, psihosociālās un organizatoriskās problēmas, darboties ārkārtējās situācijās; - iegūtas spējas izmantot savas zināšanas un izpratni tādā veidā, kas apliecina profesionālu pieeju savam darbam un kompetenci darba aizsardzības jautājumos, kā arī prasme profesionālajā darbībā balstīties uz ilgtspējīgu attīstību veicinošiem principiem. Kompetences: 1. Spēja analizēt un praksē piemērot normatīvo aktu un standartu prasības darba aizsardzības jomā. 2. Spēja organizēt un plānot darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību, risku novērtēšanu un to novēršanas vai samazināšanas pasākumiem. 3. Spēja plānot darba aizsardzības darbību un ar to saistīto vides aizsardzības darbību uzņēmumā. 4. Spēja apsekot, uzraudzīt un kontrolēt uzņēmuma darba vidi, nodrošinot nodarbināto darba drošības un veselības aizsardz ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā, Darba aizsardzības vecākais speciālists (LU)

  - apgūt teorētiskos kursus darba aizsardzības jomā, kuros ietvertas zināšanas par darba un apkārtējās vides riska faktoriem, ražošanas tehnoloģiju drošību, vides objektu analīzi, arodveselību, veselības veicināšanu darbā, arodtoksikoloģiju, ergonomiku, darba tiesībām un komercdarbības vadīšanu, kvalitātes vadības metodēm; - apgūt darba vides risku noteikšanas un novērtēšanas metodes, kas ļauj veikt vispusīgu darba vides risku analīzi un ekspertīzi; - radoši pielietot jaunākās zinātniskās atziņas darba un apkārtējās vides aizsardzības jomā, atspoguļojot to praksē, veicot risku novērtēšanu uzņēmumos, valsts vai pašvaldību dibinātās institūcijās un sabiedriskajās organizācijās atbilstoši prasībām, kas noteiktas kompetentam speciālistam darba aizsardzības jautājumos (mācību prakse 26 kredītpunktu apjomā); - pielietot iegūtās zināšanas patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšanai un publikāciju sagatavošanai; - veikt pētījumus izvēlētā nozarē darba aizsardzības jomā un risku novērtēšanā, apkopojot rezultātus maģistra darbā (20 kredītpunktu apjomā). Studiju Programmas mērķis ir: - sagatavot kvalificētus speciālistus, kas var piedalīties komercsabiedrību, valsts vai pašvaldību dibināto institūciju vai sabiedrisko organizāciju darba un apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanā, veicot darba vides aizsardzības sistēmas organizēšanu, uzraudzību un ekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības likumu un noteikumu prasībām. LU apvienots pietiekoši augsts zinātniskais un akadēmiskais personāls, ka ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages