• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 67 items
 1. Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, kuri labi orientējas zinātniskajos pētījumos un ir kompetenti risināt ar vidi, ūdenssaimniecību un zemes pārvaldību saistītas zinātnes un prakses problēmas. Specializācijas virzieni: - vides inženierzinātnes, - hidrotehnika un ūdenssaimniecība, - zemes ierīcība, - ģeodēzija. Karjeras iespējas Maģistra studijas sagatavo teorētiski un praktiski izglītotus speciālistus darbam augstākās izglītības un zinātnes institūcijās, dažāda līmeņa valsts pārvaldes iestādēs, kā arī uzņēmumos un iestādēs, kuru darbība saistīta ar vides, ūdenssaimniecības un zemes pārvaldības jautājumu risināšanu. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Vides inženierzinātne- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: veicināt augstākās kvalifikācijas līmeņa zinātnieku jaunas paaudzes veidošanos vides inženierzinātnē. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Vides zinātne- Bak. studijas

  Studiju laikā Tu apgūsi: bioloģijas pamatus, ģeoloģiju, ekoloģiju, vides ķīmiju un klimatoloģiju, fiziskās ģeogrāfijas pamatus, augsnes zinātni, kartogrāfiju, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un darbu ar satelītnavigācijas iekārtām jeb GPS, vides politiku un pārvaldi, vides tiesības un likumdošanu u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: - „Vides plānošana”, - „Bioloģija”, - „Izglītība”, iegūstot kvalifikāciju ”Bioloģijas un ķīmijas skolotājs” vai „Ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs”, - „Darba aizsardzība”, - „Sabiedrības un iestāžu vadība”, - vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs strādāt: - vides aizsardzībā (Dabas aizsardzības pārvaldē, Valsts Vides dienestā u. c.), - Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, - dažāda līmeņa pašvaldībās un struktūrvienībās – plānošanas nodaļā, reģionālās attīstības nodaļās, - vides konsultāciju birojos u.c. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Vides zinātne- Bak. studijas

  Studiju norises vieta: Cēsis 1.kurss un Rīga 2.-3.kurss. Studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un augstas kvalifikācijas speciālistus ar integrētu akadēmisko izglītību un sistēmisku domāšanu un izpratni, kas ir spējīgi sekot vides tehnoloģiju evolūcijai un sekmīgi piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā. Uzdevumi 1. Nodrošināt nepārtrauktu vides izglītības kvalitātes paaugstināšanu, kā rezultātā sagatavot augsti izglītotus speciālistus privātajam un publiskajam sektoram. 2. Veikt pētījumus vides sistēmu un tehnoloģiju jomā. 3. Veikt ārvalstīs izstrādātu tehnoloģiju un sistēmu adaptāciju Latvijas apstākļiem, realizējot pilotprojektus. 4. Veikt pētījumus, kas būtu par pamatu vides likumdošanas pārskatīšanai un jaunu prasību ieviešanai. 5. Realizēt inovatīvus projektus, kas vērsti uz resursu patēriņa un vides piesārņojuma samazināšanu. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: •izprot sistēmas un tās elementu būtību, kā arī un sakarību starp elementiem; •spēj analizēt un vērtēt procesus un tehnoloģijas no inženiertehniskā, ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa; •spēj izstrādāt jaunus materiālus un radīt intelektuālās vērtības vides zinātnē; •izprot vides pārvaldības sistēmas, vides standartus, audita shēmas, ekosertifikāciju un ekomarķēšanu, u.c. •spēj piedalīties zinātniskās izpētes projektos un sniegt konsultācijas zaļo tehnoloģiju, klimata pārmaiņu, atkritumu apsaimniekošanas, tīrākas ražošanas, siltumapgādes, energoefektivitātes, u.c. jomās; •spēj lietot datorrīkus un modelēša ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Ekotehnoloģijas- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni • Vides ekonomika • Vides psiholoģija un veselība • Vides tehnoloģijas Programmas saturs Vides zinātne un pārvaldība; Ekoloģijas un ekotehnoloģiju attīstība; Vides tehnoloģiju sistēmas; Interdisciplinārā vides ekonomika; Sociālantropoloģija vides studijās; Postmodernā vides psiholoģija; Vides projektu izstrāde un vadība; Inovāciju vadīšana un ekoinovācijas; Vides sistēmu dinamika un modelēšana; Vides zinību pētniecības metodoloģija; Pētniecības darbs vides zinībās Vides ekonomika: Klimata pārmaiņu ekonomika; Ekotehnoloģijas ekonomiskais novērtējums; Vides vērtību nometārā vērtēšana; Vides grāmatvedība Vides psiholoģija un veselība: Reklāmpsiholoģija ilgtspējīgai attīstībai; Veselības psiholoģija; Kurortoloģija; Vides dizains un ainavu arhitektūra Vides tehnoloģijas: Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas; Vides tehnoloģiju pielietojums un novērtējums; Komunālās saimniecības inženierija; Ilgtspējīgas infrastruktūras apsaimniekošana Iespējas pēc maģistra grāda ieguves • strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā, aģentūrā • nodarboties ar uzņēmējdarbību vai konsultāciju uzņēmumos, zinātnē un pētniecībā • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Master sciences, technologies, santé mention biodiversité- écologie- environnement spécialité écologie fonctionnelle, comportementale et évolutive

  La spécialité "écologie fonctionnelle, comportementale et évolutive" de ce Master Biodiversité, Écologie et Environnement vise à préparer les diplômés à des activités professionnelles assurées par des chercheurs, des ingénieurs, des responsables R & D, des consultants, des cadres de l'industrie, des administrations et des collectivités, des enseignants, formateurs, animateurs, des journalistes scientifiques. Secteurs d'activité : bureaux d'études privés services Environnement d'entreprises privées et chambres consulaires (chambres d'agriculture...) collectivités territoriales parcs naturels nationaux et régionaux services de l'Etat : DRAF-DDAF, préfectures... services techniques et services de l'aménagement dans les villes et agences d'urbanisme Métiers visés : chargé d'études, directeur de bureau d'études responsable de services Environnement, spécialisé en « éco-socio-système » directeur de communautés de communes, de pays d'accueil... chargé de mission en écotourisme responsable de service de veille technologique en développement des espaces ruraux et périurbains... éco-urbaniste ...

  Provider NameUniversité Rennes 1

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)
 7. Master sciences, technologies, santé mention écologie spécialité écosystèmes tropicaux naturels et exploités

  Le Master ECOTROP propose une formation de haut niveau dans les domaines théoriques et appliqués de l'écologie en mettant l'accent sur les particularités du monde tropical. ...

  Provider NameUniversité des Antilles

  Category: Learning Opportunities Location: France
 8. Master sciences, technologies, santé mention biodiversité- écologie- environnement spécialité écologie fonctionnelle, comportementale et évolutive

  La spécialité "écologie fonctionnelle, comportementale et évolutive" de ce Master Biodiversité, Écologie et Environnement vise à préparer les diplômés à des activités professionnelles assurées par des chercheurs, des ingénieurs, des responsables R & D, des consultants, des cadres de l'industrie, des administrations et des collectivités, des enseignants, formateurs, animateurs, des journalistes scientifiques. Secteurs d'activité : bureaux d'études privés services Environnement d'entreprises privées et chambres consulaires (chambres d'agriculture...) collectivités territoriales parcs naturels nationaux et régionaux services de l'Etat : DRAF-DDAF, préfectures... services techniques et services de l'aménagement dans les villes et agences d'urbanisme Métiers visés : chargé d'études, directeur de bureau d'études responsable de services Environnement, spécialisé en « éco-socio-système » directeur de communautés de communes, de pays d'accueil... chargé de mission en écotourisme responsable de service de veille technologique en développement des espaces ruraux et périurbains... éco-urbaniste ...

  Provider NameAGROCAMPUS OUEST Rennes

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)
 9. Master sciences, technologies, santé mention gestion de l'environnement et valorisation des ressources naturelles spécialité gestion intégrée du littoral et des écosystèmes

  Apporter une bonne connaissance théorique et pratique des écosystèmes littoraux (biodiversité, structure, dynamique et fonctionnement) et des outils à même d'en assurer la pérennité (conservation, exploitation des ressources et aménagement à travers le concept de gestion intégrée de la zone côtière). gestionnaire d'aires protégées animateur/animatrice nature (protection du patrimoine naturel) chercheur ou enseignant-chercheur expert auprès des collectivités locales chargé de missions en bureaux d'études ingénieur conseil en environnement ingénieur d'exploitation et de gestion des ressources naturelles ...

  Provider NameCFA universitaire de Corse

  Category: Learning Opportunities Location: France, Corse (Ajaccio)
 10. Master sciences, technologies, santé mention biologie et ecologie pour la forêt, l'agronomie et la gestion des ecosystèmes (fage) spécialité les forêts et leur environnement- forests and their environment (fen)

  La spécialité FEN appréhende les enjeux environnementaux et de gestion relatifs aux forêts tempérées (unités d'enseignement transversales ou UE consacrées aux changements environnementaux, gestion forestière durable) dans une perspective internationale (S9 en anglais). Ingénieur d'étude ou de recherche en R&D dans les entreprises forestières et les instituts techniques de la forêt et du bois Expert ou conseiller au sein des organismes nationaux et internationaux en charge de la gestion de la forêt et de ces filières, et les organisations non gouvernementales. Chercheur ou enseignant-chercheur dans les Universités et organismes de recherche en France et à l'étranger.  ...

  Provider NameUniversité de Lorraine

  Category: Learning Opportunities Location: France, Lorraine (Metz)

Pages