• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 14 items
 1. Environmental Science- Doctoral studies

  Environmental Science PhD study program consists of a number of theoretical and applied study courses, training and preparation for final examinations and independent research work. The study courses includes studies supporting development of generic skills (Statistics, Basic modelling of environmental processes, Scientific writing, Science communication, Lecturing skills). Theoretical courses are dedicated also to self-studies in basic directions of environmental science: Environmental chemistry, Environmental technologies, Environmental protection and Nature conservation. A part of the doctoral program is allocated to preparation to Final examination (foreign language, Environmental science, Sub branch of environmental science). Still a major emphasis is put on the research work under supervision of scientific supervisor. The study ends with a discussion of PhD thesis. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Environmental Sciences- Doctoral studies

  A Doctoral degree is grounding for any research career. If you have a strong personal interest in the subject of your research, a strong sense of achievement and self-confidence or desire to pursue your career then it is time to apply. Experience in research work has a real value in the education system and in global society itself. The programme includes Theoretical Part with the following main modules: Modern Environmental Problems. Solutions. Modelling, Modeling of Energy Systems, Energy Efficiency, Heat and Mass Transfer Processes and Technologies, Solar Energy Systems. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Vides inženierzinātne- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Programmas saturs Teorētiskie kursi dod zinātņu doktora līmeņa zināšanas ilgstspējīgās attīstības un vides kvalitātes vadībā, vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā, cilvēku dzīves procesu drošuma un risku analīzē, ekotehnoloģijā, kā arī pētījumu teorijā un metodoloģijā un modelēšanā. Studiju kursi: Vides inženierzinātnes integrālais speckurss. Teorētisko un inženiertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts Obligātās izvēles kursi dod iespēju padziļināti apgūt zināšanas izvēlētās zinātniskās pētniecības virzienā. Nozīmīgākie studiju kursi sadalīti pa tematiskajiem blokiem: Ekotehnoloģija. Dabas resursu ieguves ietekme un vidi. Vides kontroles un prognozes sistēmu attīstība. Vides aizsardzības sociāli ekonomiskie un pedagoģiskie aspekti. Brīvās izvēles kursi dod iespēju paplašināt studējošo redzesloku ārpus savas šaurās zinātniskās darbības lauka. Šī kursa klāsts var būt dažāds. Rekomendējamie kursi: Vides informācija un komunikācija. Ekoloģiskā filozofija un humānisms. Kultūras ekoloģija. Absolventu iespējas •veikt patstāvīgi vai zinātnisko institūciju vidē pētnieciskos darbus vides inženierzinātņu jomā; •ieņemt vadošus amatus vides aizsardzības iestādēs, pašvaldību struktūrvienībās; uzņēmumos; •veikt akadēmisko darbu Latvijas Republikas un ārvalstu augstskolās; •strādāt vides kvalitātes novērtēšanas un zinātniski pētnieciskās laboratorijās; dabas resursu ieguves un pārstrādes; vides aizsardzības tehnikas, tehnoloģi ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Vides zinātne- Doktora studijas

  Vides zinātnes DSP piedāvā studijas šādās vides zinātnes apakšnozarēs: •vides ķīmija un ekotoksikoloģija; •dabas aizsardzība; •vides inženierzinātne; •vides pārvaldība. Doktorantūras studiju programmas prasību izpildīšana un promocijas darba aizstāvēšana, atbilstoši apakšnozarei, ļauj iegūt ģeogrāfijas, ķīmijas, bioloģijas vai ekonomikas (vides pārvaldībā) doktora grādu vides zinātnē. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Vides inženierzinātne- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: veicināt augstākās kvalifikācijas līmeņa zinātnieku jaunas paaudzes veidošanos vides inženierzinātnē. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Vides zinātne- Doktora studijas

  Doktora studiju programmas mērķis ir īstenot augstākā līmeņa akadēmiskās studijas, kas nodrošina plaša profila augstas kvalifikācijas vides zinātnes speciālistu sagatavošanu ar integrētu akadēmisko izglītību un sistēmisku domāšanu, izpratni zinātniskā, ražošanas un pedagoģiskā darba veikšanai un ir izstrādājuši promocijas darbu un ieguvuši inženierzinātņu doktora grādu vides zinātnēs. Doktora studiju laikā doktoranti padziļina zināšanas par mūsdienu vides problēmām, to risinājumiem, iegūst padziļinātas zināšanas par vides tehnoloģijām un iekārtām, iegūst zināšanas un prasmes patstāvīga zinātniski – pētnieciskā darba veikšanai, pilnveido pedagoģiskā darba iemaņas. Uzdevumi Doktora studiju programmas uzdevumi paredz: •veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbu par izvēlēto tēmu, •lekcijās, praktiskajās un laboratorijas nodarbībās, kā arī patstāvīgajās studijās, izmantojot fundamentālās un lietišķās zinātnes sasniegumus, iegūt padziļinātas teorētiskās zināšanas, •iegūt prasmi, izmantojot mūsdienīgas pētījumu metodes, veikt kvalitatīvus zinātniskus pētījumus un sniegt konsultācijas klimata tehnoloģijās, kā arī energoapgādes sistēmās, •iegūt prasmi vadīt un attīstīt ilgtspējīgas attīstības procesus rūpniecības un enerģētikas sektora vai institūciju līmenī, •sekmēt zinātnisko pētījumu ieviešanu ražošanā un vides pārvaldības sistēmās, •pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas. Nākamās nodarbinātības apraksts Vides un enerģētikas vadošie eksperti inženierkompānijās, pašvaldībās, ministrijās, vides kvalitātes pārra ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Ökoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80546 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80130 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 9. Environmental Sciences, Ph.D.

  Knowledge, ability and skillsAt the conclusion of the program, the student can demonstrate knowledge, skills and ability as stated below:Knowledge and Understanding: The student possesses knowledge and understanding acquired from research carried out an individual basis. The student’s research findings shall contribute in a significant way to the development of the relevant field of study. The student shall have initiated new knowledge in agricultural sciences, and its interpretation, with research, which measures up to reviews and critique of other scholars in the relevant field. Type of Knowledge: On completion of doctoral studies the student should have fulfilled the following criteria in addition to those fulfilled at the former level: 1. Knowledge and understanding 1.1 The student has acquired extensive and deep understanding of the main theories, principles, concepts and the most recent findings within a selected area of agricultural sciences. The knowledge is more in-depth than acquired at previous levels. 1.2 The student has adopted an original and critical way of thinking as regards the area of research and is able to put forward and develop theoretical ideas. 1.3 The student possesses an understanding of the nature of scientific research and is aware of the rights and obligations of scientists, including matters concerning discretion, copyright, ethics and intellectual property as regards results and data. 1.4 The student has initiated the creation of new knowledge and its interpretation by means of r ...

  Provider NameHI

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Ph.D.

  Knowledge, ability and skillsAt the conclusion of the program, the student can demonstrate knowledge, skills and ability as stated below:Knowledge and Understanding: The student possesses knowledge and understanding acquired from research carried out an individual basis. The student’s research findings shall contribute in a significant way to the development of the relevant field of study. The student shall have initiated new knowledge in agricultural sciences, and its interpretation, with research, which measures up to reviews and critique of other scholars in the relevant field. Type of Knowledge: On completion of doctoral studies the student should have fulfilled the following criteria in addition to those fulfilled at the former level: 1. Knowledge and understanding 1.1 The student has acquired extensive and deep understanding of the main theories, principles, concepts and the most recent findings within a selected area of agricultural sciences. The knowledge is more in-depth than acquired at previous levels. 1.2 The student has adopted an original and critical way of thinking as regards the area of research and is able to put forward and develop theoretical ideas. 1.3 The student possesses an understanding of the nature of scientific research and is aware of the rights and obligations of scientists, including matters concerning discretion, copyright, ethics and intellectual property as regards results and data. 1.4 The student has initiated the creation of new knowledge and its interpretation by means of r ...

  Provider NameHI

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages