• EQF Home Page Icon

Qualification: Sociālo zinību skolotājs (LU)

Sociālo zinību skolotājs (LU)

Qualification Information

Programmas prasības ir:
- apgūt skolotājam nepieciešamās zināšanas un kompetenci studiju kursos pedagoģijā, izglītības zinātnē, izvēlētās kvalifikācijas zinātnes jomā, t.sk., tās mācību metodikā;
- apgūt un nostiprināt izvēlētās kvalifikācijas skolotāja praktiskās prasmes pedagoģiskajā praksē (26 kredītpunkti);
- nokārtot Valsts pārbaudījumu, kas ietver izstrādātu un aizstāvētu diplomdarbu (10 kredītpunkti) – zinātniska un praktiska rakstura darbu ar teorētisko un praktisko daļu, kur ietverta pētījuma metodika, pētījuma rezultāti un to analīze, secinājumi.
Pedagoģiskās prakses daļa (12 kredītpunkti) ir atzīta studējošajam ar iegūtu otrā līmeņa augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību.

Programmas mērķis ir:
- izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm,
- nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju.

Programmas uzdevumi:
- nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas;
- nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos;
- veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā;
- nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs.

Studiju Programmas beidzēji:
- iegūs skolotājam nepieciešamās zināšanas un prasmes mācību priekšmeta saturā, mācību metodikā, pedagoģijā un psiholoģijā, atbilstoši iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai;
- spēs izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā izvēlētajā mācību priekšmetā,
- spēs parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas, kas atbilst profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kas nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē;
- izpratīs un spēs īstenot skolotāja darbību atbilstoši skolotāja profesijas standartam;
- pratīs uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot gan savu individuālo darbu, gan arī komandā ar citiem skolas skolotājiem un vadot skolēnu mācīšanās procesu,
- spēs patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt zinātniskas un profesionālas problēmas,
- spēs integrēt dažādu jomu zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā;
- spēs kritiski izvērtēt savu profesionālo darbību un pieņemt lēmumu par savu profesionālo pilnveidei;
- spēs patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi, kā arī veikt darbu vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas.

Kompetences:
Informācija nav pieejama

Prasmes:
Informācija nav pieejama

Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Latvijas Universitāte

Awarding body contact info: 

RAIŅA BULVĀRIS 19, RĪGA, LV-1586
Tālr.: 67034301,67034700,67034600
Fakss: 67034513,67820113
E-pasts: lu@lu.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Vispārējās pamatizglītības skolotājs PKL5 (2341 01)

Access requirements: 

LKI 6. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (bakalaurs profesionālais bakalaurs vai profesionālās augstākās izglītības kvalifikācija) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, kā arī noteikta veida profesionālā pieredze, ko nosaka augstskola

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)