• EQF Home Page Icon

Qualification: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (EKA)

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (EKA)

Qualification Information

Apgūt un papildināt zināšanas;
- pilnveidot kompetences uzņēmējdarbības vadības jomā;
- apgūt vispusīgas teorētiskās zināšanas un profesionālo pieredzi modernajās vadīšanas teorijās, mārketinga vadībā, līderībā un cilvēkresursu vadībā biznesa vidē, akadēmiskajā angļu valodā, organizāciju psiholoģijā, biznesa finanšu vadībā, tautsaimniecības attīstības politikas plānošanā un analīzē, risku vadībā un kvalitātes vadības sistēmās, inovāciju vadībā;
- pārzināt biznesa tiesisko regulējumu;
- prast novērtēt biznesa konkurētspēju;
- attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas, izmantojot vispārīgās un biznesa pētniecības metodes;
- izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu.

Kompetences:
Informācija nav pieejama
Prasmes:
Informācija nav pieejama
Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Ekonomikas un kultūras augstskola

Awarding body contact info: 

LOMONOSOVA IELA 1 k-5, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019
Tālr.: +371 20009053
Fakss:
E-pasts: administracija@eka.edu.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Access requirements: 

LKI 6. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (akadēmiskais vai profesionālais bakalaurs) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, ko nosaka augstskola

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)