• EQF Home Page Icon

Qualification: Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Vizāžists

Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Vizāžists

Qualification Information

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs

Kompetences:

1. Spēja novērtēt klienta personību un sejas ādas tipu.
2. Spēja konsultēt klientu grima izvēlē un sejas korekcijas jautājumos, radoši izmantojot zināšanas modes vēsturē, aktuālajās tendencēs un pozitīvas saskarsmes veidošanā.
3. Spēja pieņemt klienta pasūtījumu, izstrādāt pakalpojuma izmaksu tāmi un noformēt nepieciešamo dokumentāciju.
4. Spēja skicēt grimu.
5. Spēja sagatavot klienta sejas ādu grima uzklāšanai.
6. Spēja izvēlēties atbilstošākos līdzekļus, tehnoloģijas un materiālus grima uzklāšanai.
7. Spēja veidot daudzveidīgu grimu un izmantot specefektu materiālus atbilstoši klienta vajadzībām un vēlmēm.
8. Spēja pieskaņot grimu klienta izvēlētajam tērpam.
9. Spēja sekot līdzi aktuālajām grima modes tendencēm, izmantojot dažādus informatīvos avotus.
10. Spēja sadarboties pasūtījuma izpildē ar citiem speciālistiem.
11. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, klientu un citu personu veselībai.
12. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
14. Spēja sniegt pirmo palīdzību.
15. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju.
16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
17. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

Prasmes:

1. Izvēlēties dekoratīvo un kopjošo kosmētiku atbilstoši klienta vēlmēm, stilam, finansiālajām iespējām un ādas stāvoklim.
2. Analizēt klienta sejas proporcijas un īpatnības.
3. Izmantot kompozīcijas veidošanas pamatprincipus grima izveidē.
4. Sagatavot grima skices.
5. Izvēlēties grima uzklāšanas tehnoloģiju.
6. Izmantot atbilstošākos dekoratīvās un kopjošās kosmētikas līdzekļus, instrumentus un materiālus.
7. Pārrunāt ar klientu grima ieceri un nepieciešamās sejas korekcijas.
8. Sagatavot sejas ādu grima uzklāšanai.
9. Veikt uzacu korekciju.
10. Aprēķināt grima veidošanas izmaksas un noteikt cenu.
11. Lietot informācijas tehnoloģijas savas profesionālās darbības veikšanai.
12. iekārtot darba vietu grima izveidei.
13. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.
14. ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
15. Pārvaldīt valsts valodu.
16. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālajā saziņas līmenī.
17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.
18. Sniegt pirmo palīdzību.
19. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
20. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
21. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

Zināšanas:

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
1.1. novitātes grima veidošanā;
1.2. grima materiālu ķīmiskās un fizikālās īpašības;
1.3. kosmētisko līdzekļu iespējamās blakusparādības un ādas alerģiskās reakcijas;
1.4. saskarsmes pamatprincipi.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
2.1. grima veidošanas pamatprincipi;
2.2. sejas morfoloģija;
2.3. krāsu mācība;
2.4. individuālie ādas krāsu tipi;
2.5. ādas funkcijas;
2.6. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
3.1. grimu veidi un tehnoloģijas;
3.2. grima instrumenti un piederumi;
3.3. grima stili;
3.4. aktuālās grima modes tendences;
3.5. grima modelēšana;
3.6. uzacu formas un korekcija;
3.7. dekoratīvās un kopjošās kosmētikas veidi un īpašības;
3.8. dekoratīvās, kopjošās kosmētikas un specefektu materiālu izmantošana;
3.9. darba vietas izgaismojuma veidi;
3.10. sarunas veidošanas principi;
3.11. valsts valoda;
3.12. viena svešvaloda saziņas līmenī;
3.13. darba aizsardzība;
3.14. darba vietas ergonomika;
3.15. pirmā palīdzība;
3.16. vides aizsardzība;
3.17. informācijas tehnoloģijas;
3.18. profesionālās un vispārējās ētikas principi;
3.19. pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodes;
3.20. lietvedība;
3.21. darba tiesiskās attiecības.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3
Awarding body: 

Frizieru skola "Studija - I"

Awarding body contact info: 

EBREJU IELA 10, RĪGA, LV-1003
Tālr.: 67144321
Fakss: 67114417
E-pasts: efekts@studijai.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Vizāžists PKL2 (5142 05)

Access requirements: 

No 15 gadu vecuma, sekmju izraksts par daļēji apgūtu pamatizglītību VAI Apliecība par pamatizglītību

Ways to acquire: 

Formāls (apgūstot izglītības programmu)/
Formāls (ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences atzīšanas procedūras ietvaros)