• EQF Home Page Icon

Qualification: Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Motorzāģa vadītājs

Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Motorzāģa vadītājs

Qualification Information

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs

Kompetences:

1. Spēja noteikt cirsmas atrašanās vietu atbilstoši meža topogrāfiskajai kartei un sagatavot cirsmu darbam.
2. Spēja izpildīt cirsmas izstrādes darbus atbilstoši norādēm cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē.
3. Spēja izpildīt meža izstrādes darbus, izmantojot ergonomiskus un efektīvus darba paņēmienus un instrumentus.
4. Spēja, izmantojot motorzāģi, mežā nogāzt koku, to atzarot un sagarumot kokmateriālus atbilstoši noteiktajam sortimentam.
5. Spēja krautnēt zarus atbilstoši mežizstrādes tehnoloģiskajām prasībām.
6. Spēja uzmērīt sagatavotos kokmateriālus atbilstoši kokmateriālu uzmērīšanas standartam.
7. Spēja kvalitatīvi veikt kopšanas cirti vai meža kultūru kopšanu, izvēloties konkrētam uzdevumam atbilstošu motorzāģa griezējinstrumentu.
8. Spēja sagatavot motorzāģi darbam, veikt tā apkopi un nelielu remontu darba vietā.
9. Spēja noteikt riskus darba vietā, izmantot drošus darba paņēmienus, kā arī individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus, izpildot darba uzdevumus.
10. Spēja sniegt pirmo palīdzību.
11. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
12. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
13. Spēja noteikt saglabājamus bioloģiski nozīmīgus meža struktūras elementus un ievērot dabas aizsardzības normatīvo aktu prasības.
14. Spēja ievērot ugunsdrošības normatīvo aktu prasības, vajadzības gadījumā atbilstoši reaģēt.
15. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
16. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
17. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

Prasmes:

1. Lasīt mežaudžu karti, plānu un cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti.
2. Cirst pamežu.
3. Gāzt kokus un novākt bīstamos kokus.
4. Iezīmēt tehnoloģiskos koridorus.
5. Atzarot stumbru un izvērtēt stumbra kvalitāti.
6. Sazāģēt stumbrus sortimentos.
7. Šķirot atsevišķi kraujamos kokmateriālus atbilstoši noteiktajam sortimentam.
8. Izvērtēt augsnes nestspēju (augsnes spēja pretoties tehnikas spiedienam).
9. Krautnēt zarus kaudzēs un izvietot zarus uz pievešanas ceļa.
10. Uzmērīt un noteikt kokmateriāla sortimentu apjomu.
11. Izvēlēties atbilstošu griezējinstrumentu konkrētā uzdevuma veikšanai.
12. Pļaut krūmus un zāli.
13. Izmantot atslēdznieka un mežizstrādes instrumentus.
14. Izmantot asināšanas piederumus, asināt motorzāģa griezējinstrumentus.
15. Izvēlēties degvielas veidu un pareizās degvielas sajaukšanas proporcijas ar eļļu un iepildīt to motorzāģos.
16. Lietot eļļas un degvielas absorbējošus materiālus.
17. Veikt motorzāģu ikdienas un periodiskās apkopes.
18. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības.
19. Lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.
20. Plānot sava darba režīmu.
21. Sniegt pirmo palīdzību.
22. Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
23. Saglabāt bioloģiski nozīmīgus meža struktūras elementus cirsmā un ievērot dabas aizsardzības prasības.
24. Veikt darba pienākumus saskaņā ar Mežu uzraudzības padomes (FSC – Forest Stewardship Council) un Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programmas (PEFC – Programme for Endorsement of Forest Certification) mežsaimniecības sertificēšanas standartiem.
25. Izmantot ergonomiskus paņēmienus darbā ar motorzāģi kokmateriālu pārvietošanā un kraušanā.
26. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
27. Prast rīkoties ugunsgrēka, elektrotraumu un citu avāriju gadījumos.
28. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
29. Pārvaldīt valsts valodu.
30. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.
31. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.
32. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

Zināšanas:

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamas zināšanas priekšstata līmenī par FSC un PEFC mežsaimniecības sertificēšanas standartiem.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
2.1. meža platību noteikšana;
2.2. griezējinstrumentu darbības principi;
2.3. mežsaimniecība;
2.4. motorzāģu uzbūves pamati;
2.5. meža augšanas apstākļu tipi un meža tipi;
2.6. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
3.1. topogrāfiskie apzīmējumi kartēs;
3.2. koku gāšanas paņēmieni;
3.3. kokmateriālu sortimenta kvalitātes prasības;
3.4. krautnēšanas prasības;
3.5. kokmateriālu uzmērīšanas standarts;
3.6. motorzāģu lietošanas pamati;
3.7. motorzāģu asināšanas prasības;
3.8. vides aizsardzība;
3.9. dabas aizsardzība;
3.10. darba aizsardzība;
3.11. rīcība ugunsgrēka gadījumā;
3.12. ugunsdrošības noteikumi mežsaimniecībā;
3.13. pirmā palīdzība;
3.14. valsts valoda;
3.15. viena svešvaloda saziņas līmenī;
3.16. darba tiesiskās attiecības;
3.17. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3
Awarding body: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs"

Awarding body contact info: 

SAULES IELA 38, DAUGAVPILS, LV-5401
Tālr.: 65424655
Fakss: 65424655
E-pasts: lmc@lmc.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Motorzāģa operators PKL2 (6210 20)

Access requirements: 

No 15 gadu vecuma, sekmju izraksts par daļēji apgūtu pamatizglītību VAI Apliecība par pamatizglītību

Ways to acquire: 

Formāls (apgūstot izglītības programmu)/
Formāls (ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences atzīšanas procedūras ietvaros)