• EQF Home Page Icon

Qualification: Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mežstrādnieks

Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mežstrādnieks

Qualification Information

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs

Kompetences:

1. Spēja sēt vai stādīt kokus, izmantojot atbilstoši sagatavotu sēklu vai
stādāmo materiālu un noteikt skaitu un stādu izvietojumu apmežojamās platībās.
2. Spēja kopt meža kultūras, jaunaudzes, atzarot augošus kokus un veidot
koku vainagus sēklu plantācijās un meža platībās.
3. Spēja šķirot atsevišķi kraujamos kokmateriālu sortimentus, zarus kraut
kaudzēs vai ieklāt pievešanas ceļā.
4. Spēja veikt darba pienākumus mežizstrādē, sēklu plantācijās un
kokaudzētavās saskaņā ar Mežu uzraudzības padomes (FSC) un Meža
sertifikācijas shēmu novērtēšanas programmas (PEFC) mežsaimniecības
sertificēšanas standartiem.
5. Spēja izmantot drošus un ergonomiskus darba paņēmienus un
instrumentus, pildot darba uzdevumus.
6. Spēja sniegt pirmo palīdzību.
7. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
8. Spēja izprast un ievērot darba, dabas un vides aizsardzības prasības,
veicot darba pienākumus mežistrādes darbos, sēklu plantācijās un
kokaudzētavās.
9. Spēja lietot mežsaimniecībā izmantojamos augu aizsardzības līdzekļus,
ņemot vērā vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī izvairīties no riskiem, kas
saistīti ar šādu vielu lietošanu.
10. Spēja ievērot ugunsdrošības noteikumus, vajadzības gadījumā
atbilstoši rīkoties.
11. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba
rezultātu.
12. Spēja ievērot darba tiesiskās attiecības.

Prasmes:

1. Strādāt ar dažādiem, darba pienākumu veikšanai nepieciešamiem, rokas
instrumentiem un krūmgriezi, veikt to apkopes un vienkāršus remontus.
2. Saīsināt stādāmā materiāla sakņu sistēmu.
3. Lietot augu aizsardzības līdzekļus stādu aizsardzībai.
4. Stādīt koku kailsakņu stādus un ietvarstādus.
5. Noteikt stādu izvietojumu un skaitu apmežojamās platībās.
6. Kopt meža kultūras un jaunaudzes ar krūmgriezi.
7. Zāģēt pamežu mežaudzēs.
8. Iezīmēt tehnoloģiskos koridorus cirsmās.
9. Lietot koku gāšanas palīgierīces.
10. Krautnēt zarus kaudzēs vai ieklāt pievešanas ceļā.
11. Izvērtēt koku stumbru kvalitāti.
12. Šķirot atsevišķi kraujamos kokmateriālu sortimentus.
13. Zāģēt augošu koku vainagu zarus meža platībās un sēklu plantācijās,
izmantojot rokas instrumentus.
14. Pļaut zāli starp koku rindām.
15. Strādāt ar darba vides riskiem saistītos apstākļos.
16. Sēt koku sēklas.
17. Šķirot un pārskolot sējeņus.
18. Veikt ravēšanas darbus.
19. Iepakot un atbilstoši uzglabāt stādāmo materiālu.
20. Ievērot darba aizsardzības prasības.
21. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.
22. Lietot drošus un ergonomiskus darba paņēmienus.
23. Sniegt pirmo palīdzību.
24. Izprast un ievērot dabas un vides aizsardzības prasības un veikt darba
pienākumus nekaitējot videi.
25. Veikt darba pienākumus saskaņā ar FSC un PEFC mežsaimniecības
sertificēšanas standartiem.
26. Ievērot ugunsdrošības noteikumus.
27. Novērtēt ugunsgrēka izplatīšanās riska iespējas.
28. Rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
29. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.

Zināšanas:

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
zināšanas priekšstata līmenī:
1.1. FSC un PEFC mežsaimniecības sertificēšanas standarti;
1.2. darba tiesiskās attiecības;
1.3. kokaugu fizioloģijas pamati.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
zināšanas izpratnes līmenī:
2.1. mežsaimniecība;
2.2. augu aizsardzības līdzekļu vielu īpašības un iedarbība;
2.3. dabas aizsardzības prasības;
2.4. vides aizsardzības prasības;
2.5. darba aizsardzības prasības;
2.6. kokmateriālu sortimenta kvalitātes prasības;
2.7. ugunsdrošības prasības.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
zināšanas lietošanas līmenī:
3.1. meža izstrādes, atjaunošanas un kopšanas instrumenti, to lietošanas
paņēmieni, apkope un remonts;
3.2. mežizstrādes tehnoloģijas;
3.3. darba drošības noteikumi;
3.4. stādu pārvadāšana un uzglabāšanas noteikumi;
3.5. meža atjaunošanas un kopšanas prasības;
3.6. augošu koku atzarošanas prasības;
3.7. mežsaimniecībā izmantojamie augu aizsardzības līdzekļi;
3.8. ugunsdrošības noteikumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā;
3.9. pirmā palīdzība;
3.10. profesionālā saziņa valsts valodā un vienā svešvalodā.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3
Awarding body: 

Mācību centrs "BUTS"

Awarding body contact info: 

LĀČPLĒŠA IELA 125, RĪGA, LV-1003
Tālr.: 67221736
Fakss: 67221744
E-pasts: buts@buts.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Mežstrādnieks PKL1 (6210 05)

Access requirements: 

No 15 gadu vecuma, sekmju izraksts par daļēji apgūtu pamatizglītību VAI Apliecība par pamatizglītību

Ways to acquire: 

Formāls (apgūstot izglītības programmu)/
Formāls (ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences atzīšanas procedūras ietvaros)