• EQF Home Page Icon

Qualification: Profesionālā maģistra grāds tehniskajā tulkošanā (RTU)

Profesionālā maģistra grāds tehniskajā tulkošanā (RTU)

Qualification Information

Studiju programmas absolventi:  
- spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni translatoloģijas jomā;
- spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību translatoloģijas jomā, un augsti kvalificētas profesionālas funkcijas tehniskās tulkošanas jomā;  
- spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi;   
- spēj darboties dažādu jomu saskarē (tehniskā tulkošana, attiecīgā tehniskā nozare, kultūras pētījumi u.c.);  
- spēj izmantot zināšanas tulkošanas teorijā un praksē;  
- spēj nodrošināt rakstiskā un mutiskā tulkojuma precizitāti, stilistisko atbilstību oriģinālam, adekvātu terminoloģijas lietojumu;   
- spēj izzināt lingvistisko un ārpus lingvistisko zināšanu sakarības valodas lietošanā saistībā ar tulkošanu un tās galvenajām pētīšanas metodēm, principiem un pieejām;  
- spēj parādīt tulkojuma analīzes prasmes, sakņojot tās ar semantikas un pragmatikas teorētisko būtību un tulkošanas metodēm;  
- spēj veikt zinātniski-pētniecisko darbu un noformēt zinātnisku pētījumu pārskatus;   
- spēj analizēt, vērtēt un izmantot translatoloģijas nozares pētījumus;  
- spēj izmantot jaunās tehnoloģijas;   
- spēj strādāt ar dokumentiem, pārzināt lietvedību;  
- spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;   
- spēj novērtēt savu profesionālo iemaņu un prasmju atbilstību profesijas standartam un starptautiskā darba tirgus prasībām;  
- spēj rīkoties saskaņā ar profesionālās ētikas principiem.
Tādējādi, gala rezultāts ir sagatavot speciālistu – tulku un tulkotāju, kas;
- spēj profesionāli veikt mutiskās un rakstiskās tulkošanas darbus (darījumu, zinātnisko, tehnisko tekstu tulkošana) dažāda veida Latvijas un ārvalstu institūcijās, uzņēmumos un birojos un kas, balstoties uz iegūto izglītības un metodisko bāzi;
- spēj konkurēt darba tirgū, kā arī sistemātiski patstāvīgi pilnveidot savas zināšanas un prasmes un veikt pētniecisko darbu.   

Kompetences:
Informācija nav pieejama
Prasmes:
Informācija nav pieejama
Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Rīgas Tehniskā universitāte

Awarding body contact info: 

KAĻĶU IELA 1, RĪGA, LV-1050
Tālr.: 67089300
Fakss: 67820094
E-pasts: rtu@rtu.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Access requirements: 

LKI 6. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (bakalaurs profesionālais bakalaurs vai profesionālās augstākās izglītības kvalifikācija) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, kā arī noteikta veida profesionālā pieredze, ko nosaka augstskola

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)