• EQF Home Page Icon

Qualification: Profesionālā bakalaura grāds tulkošanā, Tulks, tulkotājs (BSA)

Profesionālā bakalaura grāds tulkošanā, Tulks, tulkotājs (BSA)

Qualification Information

- izprast apgūstamo valodu literārās, žanra un stilistiskās normas, retorikas likumības un mūsdienu prasības oratora mākslā, un spēt kvalitatīvi sazināties mutvārdu un rakstveida formā;
- pārzināt apgūstamo valodu valstu galvenos vēstures un kultūras faktus, izprast šo valodu pasaulainu un uzkrāt starpkultūru dialoga pieredzi;
- apgūt profesionālās ētikas normas, tulkošanas metodes un paņēmienus, sociālā un kultūras konteksta analīzes principus, lai spētu kvalitatīvi veikt profesionālos pienākumus;
- apgūt profesionālo tulkošanas programmu (TRADOS), kultūras, tūrisma, ekonomikas, biznesa, politikas un sabiedrisko attiecību terminoloģiju, kā arī mūsdienīgas tulkošanas metodes, paņēmienus darbam ar vārdnīcām, elektroniskajām datu bāzēm un citiem informācijas avotiem, lai lietpratīgi izmantotu tos savā profesionālajā darbībā;
- apgūt dažādus atmiņas treniņa paņēmienus;
- apgūt lingvistikas un teksta rediģēšanas paņēmienus, kā arī savu profesionālo prasmju analīzes un novērtēšanas principus, kas ir profesionālās pilnveidošanās pamats;
- veikt starpkultūru pētījumus, ņemot vērā valodu un kultūru atšķirības un attīstības tendences.

Kompetences:

1. Spēja tulkot mutvārdos dažādus tekstus no vienas vai vairākām svešvalodām dzimtajā valodā un otrādi, kā arī no vienas svešvalodas citā.
2. Spēja tulkot secīgi (konsekutīvi) konferencēs, apspriedēs un sanāksmēs, izmantojot pierakstu metodi, tulkot sinhroni, izmantojot tulkošanas iekārtas un veikt čuksttulkošanu.
3. Spēja skaidri, saprotami izteikties un formulēt domas, prast kritiski izvērtēt, analizēt un sintezēt.
4. Spēja analizēt, vērtēt un izmantot tulkošanas nozares pētījumus un jaunās tehnoloģijas.
5. Spēja izmantot tulkošanas metodes atbilstoši pasūtītāja uzstādījumam un mērķauditorijas vajadzībām.
6. Spēja nodrošināt tulkojuma precizitāti, stilistisko un komunikatīvo atbilstību oriģinālam, atbilstīgu terminoloģijas lietojumu.
7. Spēja pareizi un skaidri artikulēt skaņas, intonatīvi pareizi atveidot teikuma loģisko struktūru tulkojumā.
8. Spēja izvēlēties un novērtēt leksikogrāfiskos resursus kvalitatīva tulkojuma veikšanai.
9. Spēja piemēroties apstākļiem un pārvarēt stresa situācijas.
10. Spēja pamatot un aizstāvēt savu tulkošanas risinājumu izvēli.
11. Spēja labvēlīgi un lietišķi sazināties ar cilvēkiem, t.sk. ievērot profesionālās ētikas un vispārpieņemtās uzvedības normas.
12. Spēja pilnveidot tulkošanas (darba) valodu prasmi atbilstoši valodu attīstībai zemēs, kurās valodas tiek lietotas.
13. Spēja sekot līdz jaunākajiem tulkojumzinātnes un praktiskās tulkošanas atzinumiem.
14. Spēja pielāgoties mainīgajiem tulkošanas darba tirgus apstākļiem, sekojot tā attīstības tendencēm.
15. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savā darbībā.
16. Spēja orientēties un prast papildināt zināšanas par sociālajiem, ekonomiskajiem, politiskajiem, kultūras u.c. procesiem.
17. Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.
19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
20. Spēja veikt zinātniskās pētniecības darbu un noformēt to atbilstoši zinātnisko darbu rakstīšanas vadlīnijām.

Prasmes:

1. Izprast tulkošanas nozares stratēģiskās un analītiskās problēmas, kā arī spēt rast tām risinājumu.
2. Izmantot tulkojumzinātnes atzinumus tulkošanas problēmu analīzē un risināšanā.
3. Pārzināt sinhronās tulkošanas tehnikas izmantošanas principus.
4. Pārzināt un izmantot mūsdienu tulkošanas metodes.
5. Pārzināt un izmantot piezīmju tehniku secīgajā (konsekutīvajā) tulkošanā.
6. Prast iegūt un izvērtēt tulkošanas darbam nepieciešamo informāciju, izmantojot informācijas tehnoloģijas.
7. Pārvaldīt valsts valodu.
8. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas.
9. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
10. Pilnveidot saskarsmes prasmes, izkopt klausītāja, runātāja, rakstītāja, lasītāja kultūru, pilnveidot sevi kā multilingvālu personību.
11. Ievērot profesionālās ētikas principus un saskarsmes kultūru.
12. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
13. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
14. Veikt zinātnisko un pētniecisko darbu, un pētījumu rezultātus ieviest praksē.

Zināšanas:

1. ZINĀŠANAS priekšstata līmenī:
1.1. tulkošanas teorijas;
1.2. informācijas vadība;
1.3. saskarsmes psiholoģija;
1.4. zināšanas par ekonomiskiem, politiskiem, sociālajiem, kultūras u.c. procesiem.
2. ZINĀŠANAS izpratnes līmenī:
2.1. tulkojumzinātne un tulkošanas metodika;
2.2. lietišķā valodniecība;
2.3. dažādu nozaru termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;
2.4. starpkultūru komunikācija;
2.5. komercdarbības pamati.
3. ZINĀŠANAS lietošanas līmenī:
3.1. valsts valoda (ja tā nav viena no darba valodām);
3.2. darba valodas (dzimtā valoda un vismaz divas svešvalodas);
3.3. tulkošanas iekārtas sinhronās tulkošanas procesā;
3.4. kvalitātes vadība;
3.5. pētnieciskā darba metodika;
3.6. profesionālās ētikas principi un uzvedības normas;
3.7. informācijas tehnoloģijas;
3.8. vides aizsardzība;
3.9. darba aizsardzība;
3.10. darba tiesiskās attiecības.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6
Awarding body: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

Awarding body contact info: 

LOMONOSOVA IELA 4, RĪGA, LV-1003
Tālr.: 67100554
Fakss: 67100554
E-pasts: vocish@bsa.edu.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Tulks PKL5 (2643 03)

Access requirements: 

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)