• EQF Home Page Icon

Qualification: Ginekologs, dzemdību speciālists (RSU)

Ginekologs, dzemdību speciālists (RSU)

Qualification Information

Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem.
Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim

Zināšanas un prasmes:
- demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē;

Spēja pielietot zināšanas:
- patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas;
- spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā.

Analīze, sintēze, novērtēšana:
- patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā;
- veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus;
- integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas;
- apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā;
- parāda izpratni un ētisko atbildību par speciālista profesionālās darbības rezultātu, klīnisko vai zinātnisko pētījumu iespējamo ietekmi uz pacientu un sabiedrību.

Komunikācija:
- argumentēti izskaidro un diskutē par sarežģītiem vai sistēmiskiem konkrētas ārsta specialitātes un arī medicīnas zinātnes aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem; pacientiem, sabiedrību u.c.
- uztur koleģiālas attiecības un integrējas komandas darbā.

Vispārējas prasmes:
- patstāvīgi plāno un organizē savu ārsta speciālista profesionālo kompetenču pilnveidi un attīstību;
- uzņemas atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
- spēj veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgās ārsta specialitātes darbībā;
- prot sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
- spēj veikt darbu, tālāku mācīšanos vai pētniecību sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas.

Kompetences:
Informācija nav pieejama

Prasmes:
Informācija nav pieejama

Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Rīgas Stradiņa universitāte

Awarding body contact info: 

DZIRCIEMA IELA 16, RĪGA, LV-1007
Tālr.: 67409230
Fakss: 67471815
E-pasts: RSU@rsu.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Ginekologs, dzemdību speciālists PKL5 (2212 47)

Access requirements: 

LKI 6. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (bakalaurs profesionālais bakalaurs vai profesionālās augstākās izglītības kvalifikācija) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, kā arī noteikta veida profesionālā pieredze, ko nosaka augstskola

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)