• EQF Home Page Icon

Qualification: DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Lauku tūrisma speciālists

DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Lauku tūrisma speciālists

Qualification Information

- Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes, lietošanas un vienkāršas analīzes līmenī.
- Izmanto zināšanas un teorētisko izpratni plaša spektra kompleksā darbībā.
- Prot patstāvīgi iegūt un novērtēt informāciju.
- Izmanto plaša diapazona zināšanas un prasmes labi formulētu, bet nepazīstamu un neprognozējamu problēmu risinājumā.
- Ir detalizētas teorētiskās zināšanas un izpratne atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
- Ir plaša diapazona prasmes, profesijai būtiskās prasmes un meistarība atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
- Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu un pārraudzību.
- Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas.
- Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas profesionālajā darbībā.
- Izkopta latviešu valodas prasme un pilnveidota svešvalodas(-u) prasme.
- Zina un izprot sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības.
- Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā.
- Prot izmantot zināšanas par dabaszinātņu faktiem un likumiem profesionālajā darbībā.
- Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus un aptvert tos sistēmā un attīstībā.
- Izprot ekoloģiskās telpas vienotības principu un profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības.
- Izprot tirgus ekonomikas darbības pamatprincipus.
- Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās.
- Izprot darba devēja un darba ņēmēja ekonomiskās attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus.
- Ir priekšstats par Eiropas Savienības politisko uzbūvi, kā arī par vienotās ekonomiskās telpas un darbaspēka mobilitātes principiem.
- Adekvāti novērtē savas spējas.
- Plāno darbību atbilstoši apstākļiem, iespējām un savām spējām.
- Plāno laiku saskaņā ar uzdevumu.
- Prot izdarīt pamatotu izvēli un patstāvīgi pieņemt lēmumu pazīstamos un mazpazīstamos apstākļos.
- Spēj atbildēt par savas profesionālās darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultātu, uzņemas daļēju atbildību par citu veikumu.
- Darbībā ir mērķtiecīgs, sistemātisks un racionāls.
- Ir rūpīgs un precīzs.
- Spēj uzņemties iniciatīvu.

Kompetences:

1. Spēja organizēt un piedāvāt vietējos un reģionālos lauku tūrisma pakalpojumus un lauku tūrisma aktivitātes atbilstoši tūrisma kvalitātes sistēmu prasībām.
2. Spēja sniegt lauku tūrisma pakalpojumus atbilstoši klientu vēlmēm un uzņēmuma iespējām.
3. Spēja veidot un atšķirt lauku tūrisma produktus un pakalpojumu veidus, izmantojot informācijas meklēšanas instrumentus.
4. Spēja veikt ar lauku tūrisma pakalpojumiem saistītos pasūtījumus un noformēt pavaddokumentus atbilstoši dokumentu pārvaldības un grāmatvedības prasībām.
5. Spēja uzņemt un reģistrēt viesi lauku tūrisma uzņēmumā, ievērojot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības.
6. Spēja informēt un pārdot viesim lauku tūrisma pakalpojumus un papildpakalpojumus, informēt par vietējiem tūrisma, sociāliem, kultūras un dabas resursiem.
7. Spēja uzklausīt viesu vēlmes, piedāvāt papildpakalpojumus atbilstoši viesu mērķauditorijai.
8. Spēja izvēlēties un lietot nepieciešamos resursus darba uzdevumu veikšanai.
9. Spēja pieņemt lēmumu par veicamajiem darbiem, to secību, atbilstošākajiem resursiem, materiāliem un līdzekļiem lauku tūrisma pakalpojuma veidošanā un izpildē.
10. Spēja izmantot informācijas tehnoloģijas, datubāzes un citus informācijas avotus un iepazīties ar jaunākajiem attīstības virzieniem lauku tūrismā pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.
11. Spēja plānot, organizēt un koordinēt papildu pakalpojumu norisi sadarbībā ar lauku tūrismā iesaistītajām personām.
12. Spēja noteikt lauku tūrisma pakalpojumu kopējās izmaksas un piedāvāto tūrisma produktu cenu.
13. Spēja norēķināties ar viesi par sniegtajiem lauku tūrisma pakalpojumiem, veicot skaidras un bezskaidras naudas norēķinus.
14. Spēja informēt viesus par apkārtnes tūrisma infrastruktūru, objektiem, aktīvās atpūtas, nakšņošanas un ēdināšanas iespējām un vides īpatnībām.
15. Spēja pasūtīt un saņemt produkciju un materiāltehniskos līdzekļus darba izpildei.
16. Spēja izprast viesu vēlmes, risināt radušās situācijas savas kompetences ietvaros un atbilstoši rīkoties nestandarta situācijās.
17. Spēja pārzināt tūristu mītnes darba organizāciju, personāla pienākumus un atbildību.
18. Spēja veidot pozitīvu saskarsmi, ievērojot nacionālo kultūru atšķirības, profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
19. Spēja uzturēt regulāru atgriezenisko saiti ar viesiem lauku tūrisma pakalpojumu pieprasījuma un kvalitātes izvērtēšanai, lai nodrošinātu atkārtotu pārdošanu.
20. Spēja ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus, kā arī informēt viesus par to ievērošanu.
21. Spēja izvērtēt un lietot tradicionālās un netradicionālās saimniekošanas metodes laukos.
22. Spēja strādāt individuāli un komandā, atbildēt par sava darba rezultātu.
23. Spēja pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes atbilstoši lauku tūrisma prasībām.
24. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, lietot profesionālo terminoloģiju.
25. Spēja ievērot darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus.
26. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas un saistošos normatīvos aktus.
27. Spēja ievērot higiēnas un sanitārās normas.
28. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

Prasmes:

1. Veikt viesu pasūtījumu rezervāciju un ar to saistītās darbības.
2. Meklēt un atrast ar lauku tūrismu saistīto profesionālo informāciju.
3. Sniegt viesiem nepieciešamo ar tūrismu un viesmīlību saistīto profesionālo informāciju.
4. Komunicēt ar lauku tūrisma mērķauditoriju, anketēt un intervēt uzņēmuma esošos un potenciālos viesus.
5. Apkopot un ievadīt informāciju viesu datubāzēs, ievērojot datu aizsardzību.
6. Organizēt viesu atpūtu atbilstoši viesu vēlmēm un uzņēmuma iespējām.
7. Veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus.
8. Ievērot higiēnas un sanitārās normas.
9. Sakārtot un uzturēt kārtībā darba vietu un vidi.
10. Uzturēt kārtībā izmantojamās darba iekārtas.
11. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus.
12. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un videi draudzīgas saimniekošanas principus.
13. Darbā izmantot tradicionālās un netradicionālās saimniekošanas metodes laukos.
14. Pārzināt un lietot kvalitātes standartus lauku tūrismā.
15. Veidot lauku tūrisma produktus, izmantojot informācijas meklēšanas instrumentus.
16. Pasūtīt un saņemt produkciju lauku tūrisma pakalpojuma sniegšanai.
17. Noformēt grāmatvedības un uzskaites pavaddokumentus, veidot atskaites.
18. Lietot informācijas tehnoloģijas, atbilstošu sadzīves, biroja un darba aprīkojumu darba uzdevumu veikšanai.
19. Pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.
20. Ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus un sniegt viesiem informāciju par noteikumu ievērošanu.
21. Sniegt pirmo palīdzību.
22. Izmantot lauku tūrisma resursus.
23. Sadarboties ar lauku tūrismā ieinteresētajām pusēm.
24. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
25. Pārvaldīt valsts valodu.
26. Pārvaldīt divas svešvalodas profesionālās saziņas līmenī.
27. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.
28. Veidot pozitīvu lauku tūrisma uzņēmuma tēlu un veicināt tā atpazīstamību.
29. Strādāt individuāli un komandā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
30. Pārzināt un ievērot ar lauku tūrisma nozari saistītos normatīvos aktus.
31. Ievērot lietišķās etiķetes, viesmīlības un saskarsmes kultūras principus savā darbā.
32. Pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes atbilstoši lauku tūrisma prasībām.

Zināšanas:

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
1.1. grāmatvedības pamati;
1.2. tradicionālās un netradicionālās saimniekošanas metodes laukos;
1.3. telpu estētika un dizaina pielāgošana atbilstoši lauku tūrismam;
1.4. runas un kustību kultūra;
1.5. ekoloģija.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
2.1. tūrisma pakalpojumu veidi un produkti;
2.2. videi draudzīga saimniekošana;
2.3. pasākumu organizēšana;
2.4. lauku tūrisma nozarē iesaistītās organizācijas;
2.5. tirgzinības pamati;
2.6. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
3.1. lauku tūrisma resursi;
3.2. viesmīlības un saskarsmes principi;
3.3. lauku tūrisma pakalpojuma veidi un produkti;
3.4. lauku tūrisma produktu veidošanas pamati;
3.5. pakalpojuma cenu noteikšanas principi;
3.6. norēķinu un maksājumu līdzekļu veidi;
3.7. informācijas tehnoloģijas, profesionālās datorprogrammas;
3.8. uzņēmuma darba organizācijas principi;
3.9. dokumentu pārvaldības pamati;
3.10. kvalitātes standarti lauku tūrismā;
3.11. pārdošanas principi;
3.12. normatīvie akti lauku tūrisma jomā;
3.13. valsts valoda;
3.14. divas svešvalodas profesionālās saziņas līmenī;
3.15. darba aizsardzības prasības;
3.16. vides aizsardzības prasības;
3.17. darba tiesisko attiecību normas;
3.18. pirmā palīdzība;
3.19. elektrodrošības un ugunsdro

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4
Awarding body: 

Viduslatgales Profesionālā vidusskola

Awarding body contact info: 

EZERKALNA IELA 4, JAUNAGLONA, AGLONAS PAGASTS, AGLONAS NOVADS, LV-5304
Tālr.: 65381252, 26409445
Fakss: 65381252
E-pasts: skola@vpv.edu.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Lauku tūrisma speciālists PKL3 (4221 05)

Access requirements: 

Apliecība par pamatizglītību

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)