• EQF Home Page Icon

Qualification: DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Elektronikas tehniķis

DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Elektronikas tehniķis

Qualification Information

- Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes, lietošanas un vienkāršas analīzes līmenī.
- Izmanto zināšanas un teorētisko izpratni plaša spektra kompleksā darbībā.
- Prot patstāvīgi iegūt un novērtēt informāciju.
- Izmanto plaša diapazona zināšanas un prasmes labi formulētu, bet nepazīstamu un neprognozējamu problēmu risinājumā.
- Ir detalizētas teorētiskās zināšanas un izpratne atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
- Ir plaša diapazona prasmes, profesijai būtiskās prasmes un meistarība atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
- Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu un pārraudzību.
- Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas.
- Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas profesionālajā darbībā.
- Izkopta latviešu valodas prasme un pilnveidota svešvalodas(-u) prasme.
- Zina un izprot sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības.
- Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā.
- Prot izmantot zināšanas par dabaszinātņu faktiem un likumiem profesionālajā darbībā.
- Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus un aptvert tos sistēmā un attīstībā.
- Izprot ekoloģiskās telpas vienotības principu un profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības.
- Izprot tirgus ekonomikas darbības pamatprincipus.
- Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās.
- Izprot darba devēja un darba ņēmēja ekonomiskās attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus.
- Ir priekšstats par Eiropas Savienības politisko uzbūvi, kā arī par vienotās ekonomiskās telpas un darbaspēka mobilitātes principiem.
- Adekvāti novērtē savas spējas.
- Plāno darbību atbilstoši apstākļiem, iespējām un savām spējām.
- Plāno laiku saskaņā ar uzdevumu.
- Prot izdarīt pamatotu izvēli un patstāvīgi pieņemt lēmumu pazīstamos un mazpazīstamos apstākļos.
- Spēj atbildēt par savas profesionālās darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultātu, uzņemas daļēju atbildību par citu veikumu.
- Darbībā ir mērķtiecīgs, sistemātisks un racionāls.
- Ir rūpīgs un precīzs.
- Spēj uzņemties iniciatīvu.

Kompetences:

1. Spēja lasīt un izprast rasējumus, elektriskās principiālās shēmas un materiālu specifikācijas, lai sagatavotos darba uzdevuma izpildei.
2. Spēja sagatavot materiālus un komplektēt elektronikas elementu bāzi elektronisko iekārtu izgatavošanai.
3. Spēja atbilstoši darba uzdevumam izvēlēties instrumentus un iekārtas.
4. Spēja lietot jaunākās tehnoloģijas un aprīkojumu elektronisko iekārtu izgatavošanas procesā.
5. Spēja regulēt un testēt elektroniskās iekārtas, ievērojot testa un regulēšanas iekārtu galvenos parametrus un darbības principus.
6. Spēja lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju, lai novērstu radušās kļūmes elektroniskās iekārtas izgatavošanas un regulēšanas procesā.
7. Spēja uzstādīt un montēt iekārtas, kā arī veikt iekārtu pieslēgumus, izmantojot mehāniskos un elektriskos instrumentus un mēriekārtas.
8. Spēja izveidot kabeļsavienojumus un pievienot spraudņus.
9. Spēja izvēlēties un lietot atbilstošos materiālus un instrumentus elektronisko iekārtu apkopē un remontā.
10. Spēja sazināties, uzklausīt citus un argumentēti skaidrot savu viedokli, risinot darba uzdevumus.
11. Spēja sazināties valsts valodā un angļu valodā.
12. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu.
13. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

Prasmes:

1. Strādāt ar datoru.
2. Lietot jaunākās tehnoloģijas elektronisko iekārtu izgatavošanas procesā.
3. Lasīt tehnisko dokumentāciju (rasējumi, materiālu specifikācijas, elektriskās principiālās shēmas).
4. Pazīt elektroniskās komponentes, prast atrast to aprakstus informācijas avotos.
5. Pazīt izmantojamos materiālus.
6. Izvēlēties materiālus, iekārtas un instrumentus, kas nepieciešami darba uzdevuma veikšanai.
7. Strādāt ar mehāniskajiem un elektriskajiem instrumentiem, aprīkojumu un mēriekārtām.
8. Prast apstrādāt izmantojamos materiālus.
9. Veikt lodēšanas, montāžas un mehāniskos darbus.
10. Montēt iespiedshēmas, lietojot virsmas un caurumu tehnoloģiju.
11. Diagnosticēt ražošanas kļūdas.
12. Veikt elektriskos un radiofrekvenču mērījumus.
13. Analizēt iegūto mērījumu rezultātus.
14. Strādāt komandā un spēt sazināties ar darba procesā iesaistītajiem kolēģiem un speciālistiem.
15. Ievērot darba ētikas principus.
16. Pārvaldīt valsts valodu.
17. Pārvaldīt angļu valodu saziņas līmenī.
18. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un angļu valodā.
19. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības normatīvo aktu prasības.
20. Sniegt pirmo palīdzību.
21. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
22. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

Zināšanas:

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
1.1. CAD/CAM programmatūra;
1.2. uzņēmuma struktūrvienības, to pamatfunkcijas;
1.3. saskarsmes pamati.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
2.1. elektriskās shēmas elementu apzīmējumi;
2.2. rasēšanas pamati;
2.3. materiāli un elektronikas elementi;
2.4. elektronisko iekārtu izgatavošanas tehnoloģijas;
2.5. ārējo faktoru ietekme uz elektronisko iekārtu darbību;
2.6. elektronikas nozares normatīvie akti;
2.7. profesionālie termini valsts valodā un angļu valodā.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
3.1. datoru lietojumprogrammas un informācijas tehnoloģijas;
3.2. valsts valoda;
3.3. angļu valoda;
3.4. elektronikas komponenšu galvenie parametri un lietojums;
3.5. mehāniskie un elektriskie instrumenti un iekārtas, to darbības principi un parametri;
3.6. IPC 610 standarts;
3.7. mēriekārtu darbības principi, galvenie parametri;
3.8. elektrisko un radiofrekvenču mērījumu pamati;
3.9. kabeļu un spraudņu tipi, to galvenie parametri, savienojumu tehnoloģijas, tīklu izbūves principi;
3.10. darba aizsardzība, tai skaitā ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi;
3.11. vides aizsardzība;
3.12. darba tiesiskās attiecības;
3.13. pirmā palīdzība;
3.14. darba kultūra, ētika.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4
Awarding body: 

Ogres tehnikums

Awarding body contact info: 

"Ogres meža tehnikums", AIZUPES, TĪNŪŽU PAGASTS, IKŠĶILES NOVADS, LV-5001
Tālr.: 65024254, 65022133, 65024479
Fakss: 65055201
E-pasts: ovt@ovt.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Elektronikas tehniķis PKL3 (3114 02)

Access requirements: 

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Ways to acquire: 

Formāls (apgūstot izglītības programmu)