• EQF Home Page Icon

Qualification: ATESTĀTS PAR ARODIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Dārzkopis

ATESTĀTS PAR ARODIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Dārzkopis

Qualification Information

- Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes un lietošanas līmenī.
- Izmanto padziļinātas zināšanas ar atbilstošu teorētisku pamatojumu šaurās darbības jomās.
- Patstāvīgi interpretē pieejamo informāciju.
- Veic kompleksas (sarežģītas) darbības – pārsvarā prognozējamās situācijās.
- Ir vispārīgas zināšanas atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
- Ir plaša diapazona prasmes un profesijai būtiskās prasmes atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
- Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu un sasniegt rezultātu ierobežotā laikā.
- Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas.
- Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas.
- Pilnveidota latviešu valodas un svešvalodas(-u) prasme.
- Apzinās sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības.
- Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes.
- Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus.
- Profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības.
- Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās.
- Izprot darba devēja un darba ņēmēja attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus.
- Ir priekšstats par Eiropas Savienības valstu darbaspēka mobilitātes principiem.
- Adekvāti novērtē savas spējas.
- Plāno darbību atbilstoši apstākļiem, iespējām un savām spējām.
- Veic noteiktu uzdevumu ierobežotā laikā.
- Prot pieņemt lēmumu – pārsvarā pazīstamos apstākļos.
- Uzņemas atbildību par profesionālās darbības rezultāta kvalitāti un kvantitāti.
- Darbībā ir sistemātisks un racionāls.
- Ir rūpīgs un precīzs.

Kompetences:

1. Spēja veikt augsnes sagatavošanu un apstrādi, lietojot paņēmienus atbilstoši augsnes fizikālajām īpašībām un augu īpašībām.
2. Spēja pazīt sēklas, dēstus, stādus un augus dažādās to attīstības stadijās.
3. Spēja veikt augu pavairošanu atbilstoši audzēšanas apstākļiem un speciālistu norādījumiem.
4. Spēja kvalitatīvi veikt augu audzēšanas un kopšanas darbus atbilstoši izmantojamām tehnoloģijām, nekaitējot apkārtējai videi.
5. Spēja lietot augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļus.
6. Spēja pazīt kaitīgo organismu vai fizioloģisku problēmu radītus bojājumus augiem.
7. Spēja izaudzēt, novākt, sagatavot realizācijai dārzkopības produkciju un uzskaitīt to.
8. Spēja noteikt dārzeņu, augļu un ogu gatavības pakāpi, veikt ražas novākšanu atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un novākšanas laikam.
9. Spēja veikt dārzeņu, augļu un ogu ražas pirmapstrādi un uzglabāšanu atbilstoši plānotajam glabāšanas ilgumam.
10. Spēja saudzīgi un saimnieciski lietot tehniku, inventāru un materiālus un izmantot tos atbilstoši tehnoloģiskajās kartēs paredzētajiem darbiem.
11. Spēja saprast un izpildīt darba uzdevumus atbilstoši darba devēja vai darba vadītāja norādījumiem.
12. Spēja savas kompetences ietvaros organizēt un veikt darbu patstāvīgi, uzņemties atbildību par darba rezultātu un informēt par to darba vadītāju.
13. Spēja strādāt komandā, izteikt un pamatot savu viedokli.
14. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.
15. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
16. Spēja ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības.
17. Spēja veikt darba pienākumus, ievērojot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
18. Spēja veikt darba procesā radušos atkritumu šķirošanu.
19. Spēja lietot individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības noteikumiem un sagatavot darba vietu drošai darba veikšanai.
20. Spēja sniegt pirmo palīdzību.
21. Spēja lietot datortehniku un speciālo programmatūru savas profesionālās darbības veikšanai.
22. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
23. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

Prasmes:

1. Noteikt augsnes mehānisko sastāvu un augsnes gatavību apstrādei, izvēlēties apstrādes termiņus un veikt augsnes apstrādi.
2. Sagatavot substrātu atbilstoši darba uzdevumam, auga īpašībām un audzēšanas mērķiem.
3. Pazīt puķu un dārzeņu sēklas, dēstus un stādus dažādās to attīstības stadijās.
4. Novērtēt sēklu kvalitāti, veikt augu sēju, noregulēt sējmašīnu atbilstoši izsējas normai, kontrolēt sējas kvalitāti, veikt piķēšanu, podošanu, stādīšanu un pārstādīšanu atbilstoši augu sakņu sistēmas īpatnībām.
5. Veikt augu apsakņošanu un potēšanu atbilstoši audzēšanas apstākļiem, stādaudzēšanas mērķiem un speciālistu norādījumiem.
6. Izmantot piemērotākās tehnoloģijas un režīmus augu audzēšanai, veidošanai un kopšanai.
7. Kopt augu stādījumus, rūpēties par barības elementu sabalansētību, lietot atbilstošus mēslošanas līdzekļus, atpazīt un novērst barības elementu trūkumu vai pārbagātību.
8. Novērot augu stādījumu fitosanitāro stāvokli un atpazīt izplatītāko kaitēkļu un slimību radītos bojājumus.
9. Sagatavot un lietot augu aizsardzības līdzekļu darba šķīdumus un izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus, noregulēt miglotāju, kontrolēt miglojuma kvalitāti.
10. Pazīt un ierobežot nezāles un kaitēkļus, izmantojot atbilstošus agrotehniskos paņēmienus.
11. Lietot agroķīmiskās un fizioloģiski aktīvās vielas, augu aizsardzības līdzekļus.
12. Novākt, sašķirot un iepakot produkciju atbilstoši kvalitātes un marķēšanas prasībām.
13. Lietot dažādus augu audzēšanas un kopšanas paņēmienus un tehnoloģijas atklātā laukā un segtajās platībās, izmantot piemērotas ražas kopšanas metodes nelabvēlīgos augšanas apstākļos.
14. Veikt dārzkopības produkcijas uzglabāšanu atbilstoši ražas realizācijas plānam un kontrolēt ražas glabāšanu.
15. Veikt tehnoloģiskajās kartēs paredzēto stādījumu un balstu sistēmu ierīkošanu.
16. Kopt augļu koku stumbrus un brūces, veidot augļu koku vainagus atbilstoši izvēlētajam vainaga tipam, kopt un veidot ogu krūmus.
17. Kopt augļu koku un ogulāju stādījumu rindstarpas un apdobes un vēja aizsargstādījumus.
18. Sagatavot taru, sekot ražas gatavības pakāpei un veikt izlases ražas vākšanu atbilstoši plānotajam izmantošanas veidam.
19. Lietot dārzkopības tehniku atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām un veikt tehnikas un inventāra ikdienas apkopi.
20. Ievērot dārzkopības tehnikas un iekārtu ekspluatācijas noteikumus.
21. Sadarboties ar darba vadītāju un citiem darbiniekiem, saprast darba uzdevumus.
22. Patstāvīgi organizēt savu darbu, analizēt darba gaitu, uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
23. Saimnieciski izmantot materiālus, veikt materiālu un sava darba uzskaiti.
24. Lietot datortehniku un speciālo programmatūru dārzkopības darbu veikšanai.
25. Ievērot darba tiesisko attiecību normas, profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
26. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības un izvērtēt iespējamos riskus.
27. Izvēlēties un lietot atbilstošus individuālos darba aizsardzības līdzekļus.
28. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, sagatavot un uzturēt darba vietu drošai darba veikšanai.
29. Ievērot ugunsdrošības normatīvo aktu prasības.
30. Sniegt pirmo palīdzību.
31. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
32. Šķirot darba procesā radušos atkritumus.
33. Ievērot ķīmisko vielu glabāšanas un lietošanas noteikumus.
34. Lietot ķīmisko vielu absorbentus.
35. Lietot videi draudzīgas tehnoloģijas un materiālus.
36. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodā, lietot augu nosaukumus latīņu valodā.
37. Pārvaldīt valsts valodu.
38. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.

Zināšanas:

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
1.1. augu audzēšanas tehnoloģijas;
1.2. segto platību veidi un tajās izmantojamās tehnoloģijas;
1.3. dārza plānojuma izstrādes pamati, ierīkošana un balstu sistēmas;
1.4. laika, darba un materiālu uzskaites principi;
1.5. saskarsmes pamati.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
2.1. augu botāniskais iedalījums un prasības atbilstoši augšanas apstākļiem;
2.2. dārzkopības augu sugu un šķirņu sortiments;
2.3. bioloģiskie un konvencionālie mēslošanas līdzekļi un augu aizsardzības līdzekļi;
2.4. dārzkopības tehnikas un iekārtu uzbūve, uzturēšanas un ekspluatācijas prasības;
2.5. dārzkopības materiālu uzglabāšanas nosacījumi;
2.6. videi draudzīgas tehnoloģijas un materiāli;
2.7. ķīmiskās vielas, to uzglabāšanas noteikumi, ķīmisko vielu absorbenti;
2.8. energoefektivitātes un ekonomiskas saimniekošanas principi;
2.9. atkritumu šķirošana un apsaimniekošanas noteikumi;
2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
3.1. augu nosaukumi latīņu valodā un profesionālā terminoloģija;
3.2. augu uzbūve un īpašības (morfoloģija, fizioloģija, ontoģenēze), tai skaitā nezāļu atpazīšana;
3.3. augsnes apstrādes un substrātu sagatavošanas paņēmieni;
3.4. sēklu kvalitātes rādītāji, pirmapstrāde, sējas veidi un laiki;
3.5. augu pavairošanas metodes, fizioloģiski aktīvās vielas;
3.6. augu kopšana dažādās audzēšanas tehnoloģijās;
3.7. vainagu tipi, vainagu veidošana un kopšana;
3.8. dārza kopšanas paņēmieni;
3.9. mēslošanas īpatnības augu audzēšanā un kopšanā, barības elementu trūkuma un pārbagātības pazīmes;
3.10. izplatītāko kaitēkļu un slimību radīto bojāj

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3
Awarding body: 

Malnavas koledža

Awarding body contact info: 

KĻAVU IELA 17, MALNAVA, MALNAVAS PAGASTS, KĀRSAVAS NOVADS, LV-5750
Tālr.: 65733274
Fakss: 65731110
E-pasts: malnavaskol@inbox.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Dārzkopis PKL2 (6113 12)

Access requirements: 

Apliecība par pamatizglītību

Ways to acquire: 

Formāls (apgūstot izglītības programmu)