• EQF Home Page Icon

Qualification: ATESTĀTS PAR ARODIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Apdares darbu strādnieks

ATESTĀTS PAR ARODIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Apdares darbu strādnieks

Qualification Information

- Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes un lietošanas līmenī.
- Izmanto padziļinātas zināšanas ar atbilstošu teorētisku pamatojumu šaurās darbības jomās.
- Patstāvīgi interpretē pieejamo informāciju.
- Veic kompleksas (sarežģītas) darbības – pārsvarā prognozējamās situācijās.
- Ir vispārīgas zināšanas atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
- Ir plaša diapazona prasmes un profesijai būtiskās prasmes atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
- Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu un sasniegt rezultātu ierobežotā laikā.
- Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas.
- Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas.
- Pilnveidota latviešu valodas un svešvalodas(-u) prasme.
- Apzinās sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības.
- Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes.
- Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus.
- Profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības.
- Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās.
- Izprot darba devēja un darba ņēmēja attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus.
- Ir priekšstats par Eiropas Savienības valstu darbaspēka mobilitātes principiem.
- Adekvāti novērtē savas spējas.
- Plāno darbību atbilstoši apstākļiem, iespējām un savām spējām.
- Veic noteiktu uzdevumu ierobežotā laikā.
- Prot pieņemt lēmumu – pārsvarā pazīstamos apstākļos.
- Uzņemas atbildību par profesionālās darbības rezultāta kvalitāti un kvantitāti.
- Darbībā ir sistemātisks un racionāls.
- Ir rūpīgs un precīzs.

Kompetences:
Informācija nav pieejama

Prasmes:
Informācija nav pieejama

Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3
Awarding body: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Awarding body contact info: 

NĪCGALES IELA 26, RĪGA, LV-1035
Tālr.: 67575580
Fakss: 67548302
E-pasts: rtrit@rtrit.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Apdares darbu strādnieks PKL2 (7123 02)

Access requirements: 

Apliecība par pamatizglītību

Ways to acquire: 

Formāls (apgūstot izglītības programmu)