• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 146 items
 1. Gyvūnų prižiūrėtojas

  Gyvūnų prižiūrėtojo veiklos objektas – bendrųjų ir specialiųjų gyvūnų priežiūros paslaugų teikimas klientams gyvūnų priežiūros įstaigose ar klientų namuose. Pagrindiniai veiklos uždaviniai: teikti gyvūnų priežiūros paslaugas, bendrąsias ir specialiąsias paslaugas, bendrauti su klientais jų augintinių priežiūros klausimais, taikyti bendrąsias kompetencijas bei vertybes profesinėje veikloje. Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: Įvadas į aplinkos gyvūnų prižiūrėtojo profesiją; Informacijos valdymas; Gyvūnų laikymo teisiniai reglamentai; Šunų auginimas; Kačių auginimas; Gyvūnų globos ir gerovės kūrimas; Renginių su katėmis aptarnavimas; Renginių su šunimis aptarnavimas; Šunų dresavimas; Įvadas į darbo rinką. Taip pat – 2 iš 3 pasirenkamųjų modulių: Gyvūnų kailio priežiūra; Gyvūnų kailio kirpimas; Egzotinių gyvūnų priežiūra. Įgiję gyvūnų prižiūrėtojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti veterinarijos gydyklose, kaip pagalbinis veterinarijos gydytojo personalas, gyvūnų prekių parduotuvėse, kaip konsultantai gyvūnų auginimo ir priežiūros klausimais, vis labiau populiarėjančiuose smulkių gyvūnų viešbučiuose, įvairiose gyvūnų globos įstaigose, individualiai, sudarę sutartį su žmonėmis, konsultuoti juos dėl jų augintinio priežiūros. Asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti mažiausiai pagrindinį išsilavinimą. Kvalifikacija gali būti įgyjama studijuojant pirminio profesinio mokymo įstaigose, pagal nef ...

  Awarding bodyKaraliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Informacinių sistemų inžinerijos magistras

  Profesinės veiklos galimybės: Įgiję informacinių sistemų inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, informacinių sistemų projektavimo, programavimo, vadovaujamą ir kitą inžinerinį darbą verslo įmonėse, valstybės institucijose bei mokslo įstaigose. Tolesnių studijų galimybės: Baigus Informacinių sistemų inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypčių doktorantūros studijų programose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Informatikos bakalauras

  Informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti programų sistemų projektavimo, diegimo, eksploatavimo ir tiriamąjį darbą įmonėse bei organizacijose. Asmuo, įgijęs informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį: funkcinės kompetencijos - * gebės planuoti informacinių technologijų techninės ir programinės įrangos diegimą; analizuoti ir fiksuoti informacijos apdorojimo kompiuterizavimo lygį ir teikti ataskaitas apie tai įmonių vadovams; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į informacinių ir ryšio technologijų taikymo analizę ir šių technologijų pažangą; specifikuoti, projektuoti ir diegti kompiuterines sistemas ir programinę įrangą; * gebės kvalifikuotai eksploatuoti kompiuterių ir jų sistemų techninę ir programinę įrangą; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti su tuo susijusią informaciją; įvertinti sprendimus etiniu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu; * gebės naudoti pažangias ryšio technologijas, projektuotant ir diegiant įvairias kompiuterines sistemas; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje; pažintinės kompetencijos - * gebės panaudoti informatikos teorijos ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos žinias priimant sprendimus; * gebės taikyti informatikos teorijos žinias, atpažinti ir analizuoti naujus uždavinius, planuoti jų sprendimą, suprasti naujas informacines ir ryšio technologijas; * gebės taikyti naujausias informatikos teorijos žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti informatikos žinias mokantis savarankišk ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Informatikos inžinerijos profesinis bakalauras

  Informacinių sistemų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti įvairiose informatikos inžinerijos srityse: atliekant asmeninio kompiuterio pagrindinės bei periferinės techninės įrangos priežiūrą, eksploatuojant kompiuterio programinę įrangą, suprojektuojant, diegiant bei eksploatuojant vietinį kompiuterių tinklą ir jį integruojant į globalųjį tinklą, valdant ir kontroliuojant informacinius išteklius, numatant informacinių technologijų vystymosi perspektyvas, nustatant informacinių technologijų ekonomiškai pagrįstą poreikį įmonėje, informacinių paslaugų strategiją, modeliuojant ir kokybiškai valdant kompiuterinių sistemų projektą, skaitant, analizuojant ir modeliuojant grafinius vaizdus įvairiomis grafinių vaizdų apdorojimo programinėmis priemonėmis. Asmuo, įgijęs informacinių sistemų technologijos inžinieriaus kvalifikaciją, turi gebėti: - atpažinti ir analizuoti techninės įrangos bei periferinių įrenginių gedimus; - kvalifikuotai ir veiksmingai eksploatuoti kompiuterių ir jų sistemų programinę įrangą; - atlikti tinklo įrangos montavimo darbus, atpažinti ir analizuoti tinklo ir informacijos paslaugų teikimo įmonėje problemas bei jas spręsti; - šalinti kompiuterių tinklo techninės ir programinės įrangos gedimus; - integruoti vietinį tinklą į kitus kompiuterių tinklus, įdiegti globalų kompiuterių tinklą; - naudoti įvairias operacines sistemas ir programinius paketus; - nustatyti operacinės sistemos tinkamumą bei ją įdiegti ir prižiūrėti, registruoti operacinės sistemos var ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Informatikos magistras

  Informatikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informatiko darbą. Asmuo, įgijęs informatikos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti išsiaiškinti kompiuterizuojamos taikomosios srities procesus, sukurti jų informacinius modelius, savarankiškai generuoti idėjas, kelti hipotezes, jas analizuoti, tirti bei taikyti, rengti ataskaitas ir straipsnius, atlikti tiriamuosius darbus; - žinoti duomenų tyrimą, programų sistemų inžineriją, dirbtinius neuroninius tinklus, rinktinius diskrečių struktūrų skyrius, IT projektų valdymą, informatikos mokslo naujausius pasiekimus; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu. Informatikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos studijų programą. Norintiems siekti informatikos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatiku nėra pripažįstami. Įgiję informatikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti analitikais, projektuotojais bei programuotojais, o įgavę patirties - ir grupių bei projektų vadovais privačiame bei valstybiniame sektoriuose arba būti atsakingais už bendrasisteminės bei taikomosios programinės įrangos priežiūrą. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

  Interjero apipavidalintojo kvalifikacija reikalinga interjero apipavidalintojo profesijai. Interjero apipavidalintojo veiklos objektas: interjero apipavidalinimo eskizo parengimas, visuomeninės ir individualios paskirties objektų apipavidalinimo projektų kūrimas kompiuterinėmis programomis bei jų įgyvendinimas, dekoratyvinių elementų, gamyba ir pritaikymas interjere, interjero apdailos medžiagų parinkimas, interjero paviršių apdailos atlikimas bei meninis dekoravimas. Interjero apipavidalintojo veiklos uždaviniai: parengti patalpų apipavidalinimo ir dekoravimo eskizą, parinkti reikalingas medžiagas ir įrankius ir priemones, atlikti patalpų apipavidalinimą ir dekoravimą, sukurti kaligrafinį projektą, derinant šriftą ir vaizdą, piešti namų apyvokos daiktus, interjero elementus, sukurti eskizus perteikiant erdvės ir daiktų santykį, sukomponuoti erdvę, kurioje būtų išlaikyta harmoninga erdvės užpildymo stilistika, kurti visuomeninės ir individualios paskirties objektų apipavidalinimo projektus kompiuterinėmis programomis bei jos vizualizuoti, gaminti interjero detales ir aksesuarus bei pritaikyti jos pagal paskirtį, atlikti visuomeninės paskirties patalpų apipavidalinimo projektą, parenkant medžiagas, spalvas ir technologijas, atlikti gyvenamosios paskirties patalpų apipavidalinimo projektą sukuriant spalvų ir stilių visumą, parengti eksponavimo zonų dekoravimo ir apipavidalinimo projektus ir jos įgyvendinti Asmenys, įgiję interjero apipavidalintojo kvalifikaciją, galės integruotis į interjero salonų veiklą ar įste ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Jaunesnysis Java programuotojas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: naudoja tarnybinių stočių operacines sistemas, programuoja žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas, kuria nesudėtingą programinę įrangą, taiko programinės įrangos kūrimui naudojamus principus ir metodus, kuria nesudėtingas reliacines duomenų bazes, valdo ir organizuoja savo paties atliekamą programinio kodo kūrimą, analizuoja skirtingų tipų reikalavimus, apibūdinančius kompiuterinę programą. Pasirenkamos kompetencijos: 1. Programuoti vartotojo sąsają naudojant JavaServerFaces technologiją; 2. Programuoti taikomąsias Java programas naudojant Spring karkasą; 3. Taikyti testavimu ir vartotojų elgsena pagrįsto programavimo metodikas; 4. Kurti programinę įrangą projektą vykdant pagal SCRUM metodologiją. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Jaunesnysis testuotojas

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: naudoja tarnybinių stočių operacines sistemas, naudoja nesudėtingas reliacines duomenų bazes, kuria ir vykdo testavimui skirtą programinės įrangos kodą, kuria ir vykdo nesudėtingus testavimo atvejus rankiniu būdu, kuria ir vykdo nesudėtingus automatinius testus. Pasirenkamos kompetencijos: 1. Programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsają; 2. Kurti taikomąsias Java programas naudojant Spring karkasą; 3. Kurti programinę įrangą projektą vykdant pagal SCRUM metodologiją. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Jūreivis, LTKS IV

  Jūreivio kvalifikacija reikalinga norint dirbti jūriniuose laivuose eilinės sudėties įgulos nariu. Asmuo įgiję jūreivio kvalifikaciją , turi: - gebėti iškelti gebėti iškelti valstybines vėliavas , Tarptautinės laivų signalų vėliavas ir ženklus, švartuotis, atlikti krovos ir takelažo darbus, prižiūrėti trapą, remontuoti saugos tinklą, vairuoti laivą, užtaisyti pradaužą, gesinti gaisrus, dirbti denyje esant audrai, likviduoti apledėjimą, nutraukti laivą nuo seklumos, signalizuoti ir palaikyti ryšį, naudoti signalizaciją, rišti jūrinius mazgus, dirbti medžio apdirbimo ir šaltkalvystės mechaniniais ir rankiniais įrankiais, palaikyti reikiamą denio mechanizmų ir įrangų techninę būklę, dalyvauti budėjimuose eigos tiltelyje, prie trapo, nuleisti ir pakelti gelbėjimosi valtis, plauti denį ir užtikrinti švarą laive, atlikti smulkų remontą denio ir korpuso pertvarų valymo ir plieno konstrukcijų bei medžio dažymo darbus. -žinoti, kaip elgtis esant nenumatytoms sąlygoms jūroje, laivo sandarą, signalizacijas naudojamas laive, laivo valdymo principus, tarptautinių laivų eismo taisykles, meteorologijos, hidrologijos pagrindus, jūrų navigacijos prietaisus, jų veikimo principus ir panaudojimą, laivo priežiūros ypatybes, saugos ir evakuacijos reikalavimus. Jūreivis turi pasižymėti šiomis savybėmis: gebėjimas dirbti komandoje, atsakomybės jausmas, labai gera sveikata ir atitinkamas fizinis pasirengimas, ištvermė bei tiksli judesių koordinacija, operatyvus mąstymas, leidžiantis teisingai vertinti situaciją ir greitai priimti spren ...

  Awarding bodyKlaipėdos laivininkų mokykla

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Kaimo turizmo organizatorius, LTKS IV

  Kaimo turizmo organizatoriaus veiklos objektas – kaimo turizmo organizavimas Pagrindiniai veiklos uždaviniai: kaimo turizmo sodybos paruošimas pagal kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimus; kambarių svečiams apgyvendinti tvarkymas ir paruošimas pagal sveikatos saugos reikalavimus; žaliavų ir medžiagų patiekalams gaminti paruošimas ir patiekalų patiekimas pagal sveikos mitybos, fiziologijos, sanitarijos ir higienos reikalavimus; poilsiautojo rekreacinės programos, jai reikalingos įrangos ir išteklių paruošimas, turistinių maršrutų po regioną parengimas; bendravimas su svečiais pagal svetingumo standartus ir pirmos pagalbos suteikimas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages