• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 646 items
 1. etika keresztyén szempontból szakos pedagógus

  Az etika keresztyén szempontból szakirányú továbbképzésen végzettek képesek - etikai problémák sokoldalú megvilágítására, - filozófiai-axiológiai alapú mérlegelésre és megfontolásra; - logikus érvelésre és meggyőzésre, - etikus-érveléses konfliktuskezelésre, - megtanítani a kulturált vita és vélemény-ütköztetés szabályait, - felkészíteni a morális konfliktusok és krízishelyzetek kezelésére a családban, a      munkahelyen és a tágabb társadalmi környezetben, - alapot nyújtani az ilyen helyzetekkel kapcsolatos filozófiai-axiológiai megfontolásokhoz, és megtanítani kezelni az ilyenkor jelentkező pszichológiai jelenségeket, - a nemzetiségi és egyéb kisebbségekkel, más vallásúakkal, más gondolkodásúakkal szembeni toleráns szemléletet átadni, - a tanulók etikai nevelését személyes viselkedésükkel, magatartásukkal, gondolkodásmódjukkal is megvalósítani. Az etika keresztyén szempontból szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik - a filozófiai etikát, - a teológiai etikát, - a világvallások etikáját, - a logika és érveléstechnika alapjait, - a bioetikát és a környezeti etikát, - a szexuáletikát és a családi etikát, - a hátrányos helyzetűek szociológiáját, - a roma kisebbség kultúráját és társadalmi helyzetét, - a média- és politikai etikát, - az értéktanítás szakmódszertanát. Az etika keresztyén szempontból szakirányú továbbképzésen végzettek rendelkeznek - morális érzékkel, - megfontolási készséggel, - pszichológiai-pedagógiai érzékenységgel, - empátiával, - konfliktusmegoldó és mediációs készséggel. A szakképzettség ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. experience-centric early childhood educator through the arts

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:     - felkészültség a művészettel nevelés hagyományos és alternatív formáinak, tevékenységeinek felhasználására a kisgyermeknevelésben, életkor-specifikus módszerek ismeretében; - elméleti ismeretek elsajátítása a művészet társadalmi és kulturális beágyazottságáról, gyakorlati eljárások ismerete a globális és lokális kultúra kettősségéből adódó pedagógiai feladatokról; - azoknak az elméleti ismereteknek és gyakorlati eljárásoknak az elsajátítása, amelyek szükségesek a differenciált nevelés és fejlesztés művészeti tevékenységen, kreatív játéktevékenységen keresztül történő megvalósítására; - felkészültség a korosztály számára adaptív, értékes, esztétikus vizuális, nyelvi, zenei alkotások kiválasztására, pedagógiailag megfelelő felhasználására a nevelésben; - jártasság a magyar és nemzetközi gyermekkultúra lehetőségeinek, értékeinek felhasználásában; - képesség a gyermekek alkotótevékenységének megtervezésére, megszervezésére,  az elvégzett közös alkotótevékenységek szakmai tapasztalatainak reflektív, folyamatos beépítésére, egyúttal a gyerekközösségben megjelenő spontán, kreatív, alkotó megnyilvánulások tudatos, rugalmas felhasználására a pedagógiai munkában; - tájékozottság a művészetek világában, a korszerű művészetpedagógiai, drámapedagógiai, élménypedagógiai stb. koncepciókban; képesség ezek adaptív, szakszerű, differenciált közvetítésére alkotótevékenység és kreatív játékvariációk formájában egyaránt.   Személyes adottságok, készségek: – tudatosság, kiemelten a művésze ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. expert in competence improvement

  A képzés célja magas szintű elméleti és gyakorlati tudás megszerzése a képzési idő alatt:* a kompetencia-fejlesztő trénerként szükséges módszertani, pszichológia és oktatás-lélektani ismeretek;* andragógiai ismeretek;* prezentációs készség;* a kiscsoportok működésével kapcsolatos gyakorlati és elméleti ismeretek;* intervenciós technikák;* konfliktuskezelési módszerek és technikák;* kommunikációs készség;* tanácsadás, coaching, szupervízió, AC/DC módszerei;* mentorrendszerben saját élmény megszerzése, tréneri tapasztalatok, képességek és kompetenciák szakmai tapasztalatok;* esetfeldolgozások,    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* általános személyiség, társas-, valamint szervezetpszichológiai alapismeretek;* kommunikációelméleti és -gyakorlati ismertek,* szervezet- és csoportlélektani ismeretek,* csoportdinamikai ismeretek,* konfliktuskezelési módszerek,* oktatáslélektan,* felnőttképzési ismeretek,* teszthasználati ismeretek,      A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:* kiemelkedő empatikus képesség, pszichológiai érzék;* aktív és kitartó figyelem képessége;* őszinteség és tapintat;* személyes hitelesség és kongruencia;* kiváló társas és kommunikációs képességek és készségek;* kiváló szóbeli kifejező készség,* írásbeli kifejező készség;* lényegkiemelés,* beszédtechnikai képességek (kellemes hangszín, a helyzetnek megfelelő hangerő, beszédtempó, kiváló érthetőség, artikuláció).* helyzetmegoldó képesség, találékonyság, asszertivitás,* szakmai elhivatottság, tájékozottság;* ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

  A 7.1 A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A tanulói személyiség fejlesztése A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése A pedagógiai folyamat tervezése A tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése A tanulási folyamat szervezése és irányítása A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása Szakmai együttműködés és kommunikáció Önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre 7.2 Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Speciális pszichológiai ismeretek Speciális pedagógiai ismeretek Iskolai mentálhigiéné Inkluzív nevelés - gyógypedagógiai ismeretek Speciális módszertani ismeretek Gyakorlati ismeretek 7.3 Személyes adottságok, készségek: Szakmai készségfejlesztés Kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése Teammunka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése Önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése 7.4 A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban az óvodákban, általános iskolákban, valamint a velük "társintézményként" együttműködő gyakorlati munkát végző terepen. Ezt biztosítja, hogy a képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek megteremteni olyan külső, azaz tárgyi és belső, azaz pszichés feltételeket, amelyben a gyermek képessége a spontán ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. fejlesztőpedagógus

  A képzés célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában. - Ismeretek: Ismeri a fejlődés-fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és individuális jellemzőit. Elsajátította a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikáját. Tisztában van a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, azok prevenciós és korrekciós formáival, egyéni és csoportos módszereivel. - Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban: A tanulási nehézségek pedagógiai diagnosztikájának gyakorlati alkalmazására, az eredmények elemzésére és értelmezésére képes. Módszertani ismereteit óvodai, iskolai csoportokban, egyéni és kiscsoportos fejlesztési eljárásokban alkalmazni tudja. Képes felismerni a tanulási zavarra utaló jeleket, diagnosztizálás céljából tovább irányítja ezeket a várhatóan a kompetenciakörén kívül eső a tanulókat. - Elvárt szakmai hozzáállás és feladatok: Speciális elméleti és módszertani felkészültsége révén hatékonyan elősegíti az alapkészségek elsajátítását a készségek, képesség fejlesztését a lassúbb érési tempójú és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél, egyben szerepet vállal a tehetségek felismerésében és gondozásában. - Kompetenciája:  azokra a gyermekekre terjed ki, akik legalább normál intelligencia övezetben helyezhetők el, ép érzéksze ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. felnőttképzési akkreditációs tanácsadó

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák: Képzési cél: A felnőttképzés akkreditációs követelményrendszerét ismerő és gyakorlati tudással rendelkező iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben jártas szakemberek képzése. A hallgatók legyenek képesek minőségorientált felnőttképzési tevékenység tervezésére, szervezésére, értékelésére. A megszerzett tudás birtokában alkalmassá válnak felnőttképzési szervezeteknél képzési tevékenységért felelős munkatársként tevékenykedni vagy önfoglalkoztatóként felnőttképzési vállalkozás vezetésére, továbbá a felnőttképzési akkreditációs eljárások előkészítéséhez tanácsadói, szakértői feladatok vállalására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * felnőttképzés intézményrendszere; * felnőttképzés jogi szabályozása; * felnőttképzés tervezése; * felnőttképzési tevékenység folyamatai; * a felnőttképzés marketing, piackutatási ismeretei; * mérés-értékelés a felnőttképzésben; * felnőttképzés módszertana; * az általános, a szakmai és a nyelvi képzés sajátosságai; * képzési programok és szolgáltatások tartalmi, formai, módszertani ismeretei; * minőségirányítás a felnőttképzésben; * intézmény-akkreditáció; * program-akkreditáció; * tanácsadói és szakértői tevékenység követelményrendszere.   Személyes adottságok: * önállóság; * felelősségtudat; * elhivatottság, elkötelezettség; * kitartás; * stressztűrő képesség; * önfegyelem; * kritikai szemlélet; * jó kommunikációs készség; * nyitottság, tolerancia; * döntésképesség; * empátia; * etikus viselkedés.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környeze ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. felnőttképzési menedzser

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A cél olyan kompetenciákkal rendelkező szakemberek képzése,- akik megalapozott tudással rendelkeznek a megváltozott Európai Uniós kihívásokkal harmonizáló felnőttképzés tartalmi, társadalmi, pedagógiai hátteréről;- akik felkészültek a felnőttkori tanulás sajátosságainak, az egyéni problémáknak és az adott társadalmi környezetnek a figyelembevételével a felnőttképzési folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására, értékelésére;- akik jártasak a felnőttkori tanulás és fejlődés támogatásának módszertanában;- akik jogi és szervezési ismeretek birtokában felkészültek az akkreditációs eljárások végzésére, képzések szervezésére, ellenőrzésére, komplex tanácsadói feladatok ellátására. Tudáselemek, ismeretek:- a felnőttképzési folyamatok tervezése, szervezése, irányítása, értékelése,- a felnőttkori tanulás és fejlődéstámogatás módszertani ismeretei,- jogi és szervezési ismeretek,- képzési programok és tantervek készítésére irányuló tudáselemek birtoklása,- a felnőttképzési akkreditációs eljárások ismerete, előkészítése, lefolytatása, aktualizálása,- a felnőttképzési tevékenységek ellenőrzési folyamatának, tevékenységeinek ismerete, menedzselése,- stratégiák kidolgozása. Személyes adottságok, készségek, képességek:- a képzési célok és a munkaerőpiaci lehetőségek kapcsolatára vonatkozó információk elemzési készsége,- a felnőttekre alkalmazható tanulási elvek meghatározása,- információ-gyűjtés, döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítás,- az egyéni és csoport-jellemzőknek ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. felnőttképzési szervező

   Elsajátítandó kompetenciák:    A szakon végzettek képesek ­ felnőttképzési programok, rendezvények szervezésére; ­ felnőttképzési célú projektek generálására, kialakítására és lefolytatására; ­ a felnőttképzési intézményekben zajló adminisztráció kezelésére; ­ a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására; ­ a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok és célok meghatározására, felnőttképzési programok összeállítására, megszervezésére; ­ a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére.        Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:    A szakon végzettek ismerik ­ a hazai és nemzetközi felnőttoktatás történetét, a felnőttoktatás hazai és nemzetközi változásainak tendenciáit; ­ a felnőttoktatás jogi szabályozását, valamint a felnőttoktatási programok akkreditációját; ­ a felnőttoktatás formális, nem formális és informális kereteit, jellemző sajátosságait, a felnőttoktatási piac tendenciáit; ­ a felnőttoktatás területi, életkori, nemek szerinti és a szociokulturális háttér szerint eltérő sajátosságait; ­ az oktatás, a tanulás és a tanulásirányítás alapvető összefüggéseit, a tanulással kapcsolatos elméleteket; ­ a felnőttek tanulási igényei feltárásának és motiválásának módszereit; ­ a felnőttoktatási programok eredményességének értékelési eljárásait;      Személyes adottságok:    A szakon végzettek rendelkeznek  ­ személyes és szociális kompetenciákkal; ­ a másokhoz való alkalmazkodás és a másokkal ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. felnőttoktatási fejlesztő

  Elsajátítandó kompetenciák:A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a felnőttképzés történeti és jelenlegi változásait, megalapozott tudással rendelkeznek a felnőttoktatás tartalmi, pszichológiai, pedagógiai hátteréről, akik felkészültek a felnőttkor pszichikus sajátosságainak, az egyéni problémáknak és az adott társadalmi környezetnek a figyelembevételével a felnőttoktatási folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására, értékelésére, akik jártasak a felnőttkori tanulás és fejlődés támogatásának módszertanában, akik jogi és szervezési ismeretek birtokában felkészültek az akkreditációs eljárásokat végzésére, szervezésére, ellenőrzésére. A felnőttoktatási fejlesztő képes: - eredményesen kommunikálni,- eredményes munkakapcsolatokat kialakítani, - együttműködésre ösztönző légkört kialakítani,- kapcsolatépítésre, információ-gyűjtésre,- a képzést az egyéni és csoport-jellemzőknek megfelelően szabályozni,- meghatározni azokat a tanulási elveket, amelyek a felnőttekre alkalmazhatók,- döntés előkészítésre, operatív folyamatirányításra, - mérések szervezésére, lebonyolítására, elemzésére, a képzés eredményességének értékelésére,- önálló vizsgálat tervezésére,- az egész életen át tartó tanulás fejlesztésére irányuló stratégiák kidolgozására,- intézményi és program-akkreditációs feladatok magas szintű ellátására,- képzési programok és tantervek készítésére,- felnőttképzési szaktanácsadás ellátására.- a képzési célok és a munkaerő piaci lehetőségek kapcsolatára vonatkozó információk elemzésére,- képzések ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Flute Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages