• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 146 items
 1. Edukologijos bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Baigę šią studijų programą absolventai gali atlikti ugdytojo, švietėjo funkcijas tiesiogiai ir netiesiogiai su švietimo sistema susijusiose socialinio gyvenimo srityse (įmonėse, gamyklose, įstaigose, centruose, bendrijose, nevyriausybinėse organizacijose ir kt.). Tolesnių studijų galimybės: Absolventas galės tęsti studijas edukologijos ar jai artimos socialinių mokslų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programose Lietuvoje ir užsienyje. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Elektrikas/4

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: gebės suprasti elektrinius procesus, vykstančius elektros įrenginiuose, supras elektros įrenginių veikimą ir konstrukciją bei įrangą. Gebės įrengti, sumontuoti ir eksploatuoti veikiančius elektros įrenginius. Supras elektrotechninius ir elektronikos procesus, vykstančius elektros įrenginiuose, mokės juos valdyti ir prižiūrėti. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Elektrinių pynių atšakų surinkimo operatorius/2

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: skaito ir naudoja techninę technologinę dokumentaciją, parenka konstrukcines medžiagas, montuoja antgalius į jungties korpusus, atlieka įvairias operacijas su apvalkalinėmis medžiagomis, užkaitina susitraukiančius vamzdelius, apiformina pagamintą produkciją, saugiai dirba bei vadovaujasi kokybės standartais darbe. ...

  Awarding bodyViešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Įgiję elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauro laipsnį asmenys gali dirbti inžinieriais, konstruktoriais, technologais gamyklose, konsultantais prekybos ir paslaugų įmonėse. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali toliau studijuoti technologijos srities magistrantūroje. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Filosofijos bakalauras

  Filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikacija reikalinga norint dirbti filosofo darbą. Asmuo, įgijęs filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją, turi: - gebėti nuosekliai logiškai ir kritiškai mąstyti, tiksliai išreikšti nuomonę formuluojant ir gvildenant filosofijai rūpimas problemas, interpretuoti tekstus, savarankiškai gilinti žinias, filosofiniais aspektais analizuoti ir vertinti mokslo, kultūros ir socialinius reiškinius, tarpdalykiškai mąstyti, viešai dėstyti mintis bei argumentuoti, analizuoti ir interpretuoti įvairialypę informaciją, dalyvauti pilietinės visuomenės ir jos pasaulėžiūros formavimo procesuose, filosofiškai analizuoti ir vertinti žinojimo visuomenės ir globalizacijos iššūkius, greitai ir kvalifikuotai priimti strateginio pobūdžio sprendimus; - žinoti humanitarinių, socialinių mokslų pagrindines disciplinas, etiką, politinę filosofiją; - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis. Filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal filosofijos studijų programą. Norintiems siekti filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filosofu nėra pripažįstami. Įgiję filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją asmenys gali dirbti aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dėstytojais, vidurinių mokyklų mokytojais, žurnalistais, vertėjais, įvairių valstybės įstaigų darbuot ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

  Finansinių paslaugų teikėjai parengia darbo vietą darbui, pristato finansines paslaugas, parduoda banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlieka kitas panašias bankines ir finansines operacijas. Atlieka klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu. Dirba kompiuterinėmis programomis. Geba tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją. Taisyklingai kalba bei rašo valstybine ir bent viena užsienio kalba. Išmano bendravimo su klientu etiką, nustato kliento poreikius. Norintiesiems siekti finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Kvalifikacija įgyjama profesinio mokymo įstaigose. Finansinių paslaugų teikėjui svarbios šios asmeninės savybės: sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas, pasitikėjimas savimi, energingumas, aktyvumas, atsakomybė. Sėkmingam finansinių paslaugų teikėjo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: • bendravimo užsienio kalba; • skaitmeninio raštingumo; • mokymosi ir problemų sprendimo; • socialinio ir pilietinio sąmoningumo; • iniciatyvumo ir verslumo; • tvarios plėtros palaikymo; • sveikatos tausojimo ir darbo saugos; • komandinio darbo; • kritinio mąstymo; • pr ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Finansų bakalauras

  Kvalifikacija reikalinga finansų, apskaitos, bankininkystės, investicijų valdymo, audito specialistams, dirbantiems verslo įmonėse, valstybinėse organizacijose, finansų konsultacinėse bendrovėse, audito kompanijose. Programą baigęs specialistas turi gebėti priimti finansų sprendimus įmonėse ir organizacijos bei atlikti finansų funkcijas, pradedant nuo esminių reikalavimų finansų apskaitai, baigiant sofistikuotais metodais ir finansų principų taikymo atvejais, kai konsoliduojama įmonių grupės finansinė atskaitomybė, priimami sudėtingi investicinių projektų, investicinių portfelių ir finansinių rizikų valdymo sprendimai, analizuojama finansų rinkų veikla. Taip pat jis turi gebėti įvertinti priimamų finansinių sprendimų padarinius lygiagrečioms įmonės veiklos sritims - rinkodarai, kokybei, personalo valdymui, socialinei atsakomybei ir pan. Programą baigęs specialistas turi žinoti ekonomikos teorijas, finansų apskaitos ir finansų valdymo principus, finansų rinkų, institucijų veiklą, valstybės ir asmeninių finansų valdymo principus, investicinių sprendimų priėmimo principus, anglų kalbą, informacinių technologijų versle taikymo ypatumus. Programą baigęs specialistas turi būti išugdęs loginį mąstymą, bendravimo ir komunikacijos (raštu ir žodžiu) gebėjimus, darbo kultūriškai vienalytėje ir tarpkultūrinėje komandoje gebėjimus, informacijos paieškos, atrankos, analizės gebėjimus, informacinių technologijų naudojimo gebėjimus. Kvalifikacija įgyjama universitetuose. Minimalus būtinas išsilavinimas stojančiajam - vidurinis ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Floristas, LTKS IV

  Floristo kvalifikacija reikalinga norint dirbti floristu. Asmuo, įgijęs floristo kvalifikaciją, turi: - gebėti sodinti, dauginti ir auginti augalus, atsižvelgiant į jų įvairovę bei priežiūros ypatumus, saugoti augalus nuo ligų ir kenkėjų, naudojant apsaugos nuo jų priemones, skinti bei džiovinti augalus, dirbti floristiniais darbo įrankiais, komponuoti visų stilių ir formų puokštes bei kompozicijas pagal pasirinktą techniką, kurti fito kompozicijas interjere ir eksterjere, rinkti gamtines medžiagas, jas konservuoti, dažyti, sandėliuoti, įpakuoti dovanas, apipavidalinti vitrinas, dekoruoti teminį interjerą, serviruoti stalą, teikti floristo paslaugas pagal klientų užsakymus ir pageidavimus, nustatyti paslaugų kainas, išrašyti sąskaitas, naudotis informacinėmis technologijomis - žinoti gėlių rūšis, jų auginimo ypatumus, pagrindines augalų ligas ir priemones joms gydyti, puokščių komponavimo pagrindus, verslo pagrindus, bendravimo psichologijos pagrindus, darbo saugos reikalavimus - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais Floristo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal floristo mokymo programą. Norintiems siekti floristo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję floristo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti įvairiose gėlių parduotuvėse ir salonuose: komponuoti puokštes pagal užsakymus ir pageidavimus, patarti, kokie augalai ir kompozicija geriausiai tiktų viena ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Floristas/2

  Floristo kvalifikacija reikalinga norint dirbti floristu gėlių parduotuvėse, gėlių salonuose. Asmuo, įgijęs floristo kvalifikaciją turi: - gebėti komponuoti skintas, džiovintas gėles, siužetines ir vegetatyvines kompozicijas, meniškai puošti stalus šventėms, atlikti interjerines kompozicijas ant stalų, stovų ir grindų, pinti girliandas, puošti arkas ir kolonas, parinkti augalus pagal interjero paskirtį, sukurti kambarinių augalų fito kompozicijas, išrašyti PVM sąskaitas - faktūra, naudotis elektroniniu kasos aparatu. - žinoti floristikoje naudojamus įrankius ir priemones. dovanojimo meną., renginių puošimą gėlėmis, žiemos, pavasario, vasaros ir rudens laikotarpio šventes, jų tradicijas. - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais. Floristo kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal floristo mokymo programą. Norintiems siekti floristo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti floristu pripažįstami išlaikius kvalifikacijos egzaminą eksterno būdu. Floristas, turintis profesinę kvalifikaciją gali dirbti gėlių parduotuvėse, gėlių salonuose, kultūrinių renginių apipavidalintoju, taip pat išsipirkti verslo liudijimą ir plėtoti savo verslą. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Fotografas, LTKS IV

  Fotografo kvalifikacija reikalinga norint dirbti fotografu foto studijose ir fotolaboratorijose, dirbant fotožurnalistu. Asmuo, įgijęs fotografo kvalifikaciją, turi: - gebėti fotografuoti su skaitmeniniais ir analoginiais, stacionariais fotoaparatais, parinkti objektyvus, nustatyti fotografuojamo objekto ryškumą, fotografuoti žmones, daiktus, įvykius ir objektus fotostudijoje ir įvairiose vietose, sudaryti vieno žmogaus ir grupinio portreto menišką kompoziciją, atlikti spalvotos fotografijos darbus, parinkti apšvietimo rūšis ir tinkamą šviesos balansą, mokėti spausdinti, skenuoti fotografijas, įrašyti į skaitmenines laikmenas, perfotografuoti originalus, apdoroti nuotraukas ir negatyvus, retušuoti ir spausdinti visų rūšių negatyvus ir pozityvus, dirbti įvairiomis vaizdo apdorojimo programomis. - žinoti fotoaparatų veikimo principus, fotografavimo metodiką, technines apšvietimo prietaisų galimybes ir apšveitimo rūšių reikšmę, dokumentinių nuotraukų standartus, foto reportažo, reprodukavimo specifiką, įvairių rūšių fotomedžiagas, fotografinių tirpalų ir foto medžiagų saugojimo ir naudojimo taisykles, darbų saugos taisykles; - mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai, dėmesingai, komunikabiliai, turėti greitą reakciją, puikią judesių koordinaciją, ištvermę, mandagiai aptarnauti klientus, būti paslaugiu, atidžiu ir sąžiningu. Fotografo kvalifikaciją galima įgyti pirminio profesinio mokymo įstaigose. Fotografo kvalifikacijai įgyti reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję fotografo kvalifikaciją asme ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages