• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. Boekhouder- stagebegeleiding (stabegeleiding)

  Geen nadere omschrijving beschikbaar. Trefwoorden van deze opleiding : VDO boekhouder ...

  Provider NameSyntra-Vlaanderen

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 2. Opstap taalvaardigheid

  De lessen Nederlandse taalvaardigheid ontwikkelen taalvaardigheid die stoelt op een nauwkeurig taalbegrip in het lezen en luisteren en een verzorgd spreken en schrijven. De studenten leren het juiste taalgedrag aannemen volgens hun onderwijsdoelen. Ze ervaren dat het rendement van hun lesgeven verhoogt door een geslaagde verbale interactie met hun leerlingen. Er gaat veel aandacht naar een correcte toepassing van de spellingsregels het schrijven van verslagen en het geven van speeches. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 3. Opstap algemene vorming

  In het deel Algemene vorming verwerven de studenten een zo breed mogelijk algemene vorming over cultuur communicatie onderwijs… Ze maken ook kennis met de verscheidene onderwijsniveaus. Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen: criminologie jeugddelinquentie met de sociologische verklaringen en maatschappelijke reacties psycho - sociale benadering van communicatie. Er gaat ook aandacht naar ethisch – wijsgerige ideologieën als instrumenten van macht en hun dominante karakter. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 4. Onderwijs en maatschappij

  Globale structuur van onderwijs en vorming in Vlaanderen/ Bevoegdheidsverdeling inzake onderwijs / Beleidscyclus op onderwijsvlak / De bronnen van onderwijsrecht / De grondrechten inzake onderwijs / Onderwijsnetten / Door een overheid georganiseerd (officieel) of op privé-initiatief georganiseerd (vrij) onderwijs / Financiering of subsidiëring van het onderwijs / Onderwijsniveaus: basis- secundair en hoger onderwijs / Levenslang en levensbreed leren / Modularisering in het onderwijs / Centra voor Leerlingenbegeleiding en pedagogische begeleidingsdiensten / Gelijke onderwijskansenbeleid / Kwaliteitsbewaking en –bevordering in het onderwijs / Participatie in het onderwijs ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 5. Leraar en verantwoordelijkheden

  De leerplicht en de wettiging van afwezigheid van leerlingen — Leerlingenrechten — Schoolreglement orde- en tuchtmaatregelen t.a.v. leerlingen examenbetwistingen — De onderwijsloopbaan (statuut) van leraren — Functiebeschrijving en -evaluatie van leraren — Ordemaatregelen tuchtprocedure t.a.v. leerkrachten — Wettelijke en reglementaire verplichtingen verantwoordelijkheden en rechten m.b.t. het ambt van leraar — Verboden praktijken/zorgvuldig bestuur — De basisprincipes van burgerlijke aansprakelijkheid eerste hulpverlening en elementaire veiligheidsaspecten ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 6. Communicatie en overleg

  Het vak probeert toekomstige leraars communicatievaardig te maken in hun relaties met leerlingen collega s directie en ouders en om helder en duidelijk overleg te plegen met anderen. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 7. Begeleiding

  Binnen deze module verwerft de student de inzichten en vaardigheden die nodig zijn om samen met alle in de begeleiding betrokken actoren gepaste acties te ontwerpen ter bevordering van het welbevinden van de leerling. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 8. Groepsmanagement

  Voor het vak groepsmanagement is het belangrijk inzicht te verwerven in het leiden en begeleiden van groepen - individueel en in samenspraak met het schoolteam- om vanuit inzicht in de groepsdynamica te komen tot een optimaal leer- en leefklimaat en een efficiënt les- en dagverloop. Aan de hand van videomateriaal en via vragenlijsten wordt aangebracht wat de theorie inhoudt. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 9. Psycho-pedagogische competentie

  Binnen de psychologie staat de mens in zijn relatie met de omgeving centraal. We willen inzicht krijgen in het denken en doen van mensen. In de lerarenopleiding staat uiteraard de leerling-klas-school-maatschappij- structuur centraal. Dit betekent concreet dat binnen ieder behandeld thema conclusies getrokken worden naar het verantwoord omgaan met kinderen/leerlingen/studenten op het vlak van leren en opvoeden. Vandaar ook de benaming psycho-pedagogische competentie: nadruk op het psychologische met een link naar het opvoedkundige. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 10. Didactische competentie algemeen

  De cursisten moeten kennis hebben van didactische begrippen (en hun onderlinge relaties) die bepalend zijn voor het creëren van krachtige leeromgevingen (gerelateerd aan de visie). De cursisten moeten deze begrippen kunnen toepassen op gegeven leeromgevingen. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium

Pages