• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 646 items
 1. nem szakrendszerű tanulásszervező

  A képzés célja: az 5-6. osztályban a nem szakrendszerű oktatást végző pedagógusokat felkészíteni az adott korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő, elsősorban a kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló pedagógiai-pszichológiai ismeretekre és individuálpedagógiai szemléletű gyakorlatra. Elsajátítandó kompetenciák:A képzés során a személyes kompetencia keretén belül elsősorban az együttműködés, a távlatokban gondolkodás és céltudatosság, a kognitív területen a pedagógiai tervezés, mérlegelés, módszertani felkészültség, a szociális területen a szempontváltás, a kooperáció. Tudáselemek:Pszichikus funkciók, pedagógiai diagnosztika, tanulás tanítása, tanulásszervezés, kulcskompetenciák (írás, olvasás, szövegértés, elemi számolási, rendszerezési és kombinatorikai ismeretek). Megszerezhető ismeretek:- Személyiség pszichikus funkciói, kompetenciák.- Tanulási stratégiák, módszerek és tanulásszervezés.- Fejlesztendő kulcskompetenciák 1. A gondolkodás fejlesztése (gondolkodás, problémamegoldás).- Fejlesztendő kulcskompetenciák 2. Kommunikáció szóban és írásban.- Differenciálás és eredményesség.- Egyéb kommunikációs lehetőségek: Vizuális nevelés    vagyDrámajátékok    vagyOlvasásértés, kommunikáció nemzetiségi (német) nyelven.- Tanulási teljesítmények diagnosztikája. Személyes adottságok, készségek:- Rendszerszintű gondolkodás- Kommunikációs és kooperációs képességek- Pedagógiai módszertani kultúra- Differenciált tanulásszervezés- Céltudatosság és távlatokban gondolkodás- Individuálpedagógiai szemlélet A szakképzettsé ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. egészségfejlesztő szakpszichológus

      A képzési cél: olyan szakemberek képzése, akik egészségpszichológiai felkészültségük révén az egészségügy, oktatásügy és a munkaügy területén az egészségvédő és egészségfejlesztő pszichológiai programok megtervezését és végrehajtását el tudják látni, az egészségügyi intézményekben dolgozó személyzet munkáját a pszichológia sajátos eszközeivel támogatni tudják, valamint az egészségpszichológiai ismeretek széles körű elterjesztésében szakmai szerepet tudnak vállalni.       Ismeretek, az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban, elvárt szakmai attitűdök:   Az egészségpszichológiai szakpszichológus végzettsége alapján felkészültséggel rendelkezik az egészségügy területén jelentkező alábbi pszichológiai feladatok önálló végzésére:   egészségfejlesztést szolgáló szociális és fizikai környezet kialakításának elősegítése; a primer, a szekunder és tercier prevenciót szolgáló edukációs programok tematikáinak kidolgozása és a programok vezetése, illetve a módszerek oktatása; az akut, a krónikus és a terminális betegségekkel járó lelki válságok és problémák eredményes kezelése; a betegségekkel való megküzdés elősegítése; az orvos—beteg kapcsolat fejlesztése, támogatása, a gyógyító személyzet kommunikációjának fejlesztése és az instrukció-követés/megegyezés (compliance/adherence) pszichológiai feltételeinek megteremtése; a gyógyító személyzet stresszkezelő-képességének fejlesztése, kiégésük megelőzése. önsegítő betegcsoportok, öngyógyító közösségek munkájának támogatása.     Az egészségpszichológiai szakpszichol ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. felnőttképzési akkreditációs tanácsadó

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák: Képzési cél: A felnőttképzés akkreditációs követelményrendszerét ismerő és gyakorlati tudással rendelkező iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben jártas szakemberek képzése. A hallgatók legyenek képesek minőségorientált felnőttképzési tevékenység tervezésére, szervezésére, értékelésére. A megszerzett tudás birtokában alkalmassá válnak felnőttképzési szervezeteknél képzési tevékenységért felelős munkatársként tevékenykedni vagy önfoglalkoztatóként felnőttképzési vállalkozás vezetésére, továbbá a felnőttképzési akkreditációs eljárások előkészítéséhez tanácsadói, szakértői feladatok vállalására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * felnőttképzés intézményrendszere; * felnőttképzés jogi szabályozása; * felnőttképzés tervezése; * felnőttképzési tevékenység folyamatai; * a felnőttképzés marketing, piackutatási ismeretei; * mérés-értékelés a felnőttképzésben; * felnőttképzés módszertana; * az általános, a szakmai és a nyelvi képzés sajátosságai; * képzési programok és szolgáltatások tartalmi, formai, módszertani ismeretei; * minőségirányítás a felnőttképzésben; * intézmény-akkreditáció; * program-akkreditáció; * tanácsadói és szakértői tevékenység követelményrendszere.   Személyes adottságok: * önállóság; * felelősségtudat; * elhivatottság, elkötelezettség; * kitartás; * stressztűrő képesség; * önfegyelem; * kritikai szemlélet; * jó kommunikációs készség; * nyitottság, tolerancia; * döntésképesség; * empátia; * etikus viselkedés.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környeze ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. módszertani kultúrát megújító pedagógus

  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az integrált tevékenységszervezés pszichológiai alapjai A kompetencia alapú fejlesztés pedagógiai kérdései Az integrált tevékenységszervezés tartalma, módszertani komplexitás Megújuló eszköztár az integrált, játékos óvodai tevékenységek szervezéséhez Az integrált óvodai tevékenységek tervezése – projektek, integrálás, komplexitás, differenciálás (játék és szabadidő, a természeti és társadalmi környezet komplex megismertetése, a művészeti tevékenységek integrálása, a mozgás köré szervezhető játékos tanulás) Önértékelés, önelemzés elmélete   Személyes adottságok, képességek: Készségek, képességek: összefüggések, kapcsolatok felismerésének képessége, kreativitás, módszertani analizáló, szintetizáló képesség, asszociációs képesség; komplex élményátadás; a tervezés képessége; helyzetteremtő-, felismerő, elemző képesség; a motiválás képessége; önelemzés, önértékelés. Nyitottság, fogékonyság, szakmai alkotási vágy, innovatív gondolkodás és cselekvés, tanulás segítése, játékosság, rendszerszemlélet.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A módszertani kultúrát megújító pedagógus konkrét tevékenységét saját nevelési intézményében, ill. többlettudását szélesebb szakmai környezetében mint multiplikátor fejtheti ki. Módszertani kultúrájának fejlesztését hasznosítani tudja a pedagógiai tervezés és pedagógiai gyakorlat során annak érdekében, hogy az óvodás életkor korspecifikus integrált tevékenységrendszere struktúráját még tudatosabban, pedagógiai, ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Gyógypedagógiai segítő munkatárs

  A képesítéssel rendelkező képes: hatékony nevelői munkára a gyógypedagógussal együttműködve értelmezni az oktatási-nevelési követelményeket nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére foglalkozások eszközeinek előkészítésére gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására differenciált bánásmód alkalmazására a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére a gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására ügyeleti és kísérési feladatok ellátására munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. a kompetencia alapú óvodai nevelés tanácsadója

  A képzés célja az óvodapedagógusok megismertetése a kompetencia alapú óvodai nevelés tartalmi, módszertani kérdéseivel, az inkluzív – integrált nevelési módszerek, illetve a differenciálás és értékelés óvodai lehetőségeivel. Fontos területe a képzésnek a hallgatók felkészítése az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő, a kooperatív módszertanra épülő tevékenységközpontú műhelymunka tervezésére és gyakorlatban való alkalmazására. Elsajátítandó kompetenciák: * a kompetencia alapú óvodai neveléshez szükséges személyes és szakmai kompetenciák, kulcskompetenciák* az együttműködés, a pedagógiai tervezés és a kooperáció* a módszertani sokszínűség* a kooperációra épülő műhelymunka. Tudáselemek:Kulcskompetenciák, differenciálás, diagnosztika, mérések, értékelés, szegregáció, integráció, inklúzió, önkifejezés fejlesztése, konfliktustűrés, tolerancia, empátia, problémamegoldás, kreatív műhelymunka, projektmunka, önállóság, egyéni tempóban történő fejlődés. Megszerezhető ismeretek:* A kompetencia alapú óvodai nevelés* Differenciálás – pedagógiai diagnosztika* Eredményvizsgálat és értékelés az óvodában* Szakmai készségfejlesztő és önismereti tréning* A fejlesztő játékok* Inkuzív – integrált nevelési módszerek* Kreatív gyermekirodalmi műhely* Kreatív zenei műhely* Gyermektánc-műhely* Nyitott tanulási formák - Projektmunka, állomásokon szervezett munka és műhelymunka az óvodában Személyes adottságok, készségek:* pedagógiai módszertani kultúra* differenciálás* gyermek- és tevékenységközpontú fejlesztés* az óvoda ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages