• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 118054 items
 1. Ķīmija- Doktora studijas

  Ķīmijas doktora programmas mērķis ir zinātņu doktora grāda iegūšana un starptautiskajā akadēmiskajā apritē konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana akadēmiskajam darbam universitātēs un citās augstskolās, kā arī zinātniskajam un organizatoriskajam darbam valsts un privātajās institūcijās. Doktora studiju programmas mērķis ir balstīts uz "Budapestas" deskriptoriem, kas izstrādāti 2005.gada maijā ķīmijas priekšmeta darba grupā projekta "Tuning Educational Structures in Europe" ietvaros. LU sadarbībā ar pētnieciskajiem institūtiem ir pietiekoši augsts zinātniskais un akadēmiskais personāls, kas ļauj realizēt ne tikai studiju programmas mērķi, bet arī no tā izrietošos uzdevumus: •nodrošināt iespēju apgūt Programmu, iegūstot zināšanas un prasmes atbilstoši Latvijas Universitātes stratēģiskajam plānam (2010-2020); •demonstrēt sistemātisku izpratni par ķīmijas zinātni, demonstrēt augstas teorētiskās un praktiskās zināšanas un meistarību sekojošās pētniecības jomās: analītiskajā, organiskajā neorganiskajā, fizikālajā ķīmijā vai izglītības ķīmijā; •attīstīt spējas, kas saistītas ar kritisko domāšanu, analīzi un argumentāciju, lai palielinātu intelektuālo potenciālu valstī; •izstrādājot oriģinālus pētniecības virzienus, kas paplašināt zināšanu robežas ķīmijā un publicēties starptautiski citējamos žurnālos; •iegūt zināšanas, kas piemērotas profesionālajam darbam vadošos amatos ķīmiskajā un ar to saistītās ražošanas nozarēs, valsts institūciju dienestā, vai karjeras akadēmiskajā pētniecībā; •attīst ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Ķīmija- Doktora studijas

  Studiju programma paredzēta ķīmijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes u.c. ražošanas uzņēmumiem, attiecīgajām pētnieciskajām laboratorijām, zinātniskajām iestādēm. Studiju laikā paredzēta jomai raksturīgo zināšanu apguve par ķīmijas procesiem dažādās ķīmijas apakšnozarēs - organiskā, analītiskā, neorganiskā un fizikālā ķīmija, kā arī degvielu, bioloģiski aktīvo savienojumu, koksnes, vides ķīmijas u.c. virzienos. Paralēli teorētisko zināšanu apgūšanai students iegūst arī praktiskās iemaņas pedagoģijā, apgūst zinātniskās pētniecības metodes un tehniku, piedalās zinātniskajos semināros. Zināšanas ķīmijā ļauj strādāt visdažādāko nozaru uzņēmumos – visur, kur nepieciešami vadoši ķīmijas speciālisti, kas pārzin ķīmiskos procesus, spēj nodrošināt to kvalitāti un spēj izstrādāt jaunas metodes ikdienas darbam laboratorijā, kā arī rūpnieciskajā ražošanā. Šādas zināšanas nepieciešamas arī strādājot dažādu materiālu un produktu testēšanas, kvalitātes kontroles un pētnieciskajās laboratorijās. Mērķis Studiju programmas mērķis ir nodrošināt doktora studiju līmenim un EFCE (European Federation of Chemical Engineering) Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķīmijā, kā arī sagatavot pedagoģiskā darba veikšanai. Pēc doktorantūras studiju beigšanas studenti iegūst Ķīmijas doktora (Dr. chem.) grādu. Uzdevumi Doktorantūras studiju uzdevumi: - sagatavot studentu patstāvīgam, profesionālam zinātniskam un akadēmiskam darbam ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ķīmija- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķi: - nodrošināt bakalaura studiju līmenim un EFCE (European Federation of Chemical Engineering) Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķīmijā; - nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi ķīmijā; - sniegt augstāko akadēmisko izglītību ķīmijas nozarē; - sagatavot absolventus patstāvīgam darbam uzņēmumos, kas saistīti ar ķīmisko procesu organizāciju un kontroli, materiālu un produktu kvalitātes nodrošināšanu ķīmijas un materiālzinātņu jomā, kā arī turpmākām studijām maģistrantūrā. Uzdevumi Studiju programmas vispārīgie uzdevumi: - nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķīmijā; - sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām ķīmiķa profesijā, sagatavot studējošos praktiskam darbam; - veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistratūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu. Studiju rezultāti Studiju programmas rezultātā students iegūst darbam ķīmijas nozarē nepieciešamās kvalitatīvās prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas arī tālākām studijām maģistrantūrā. Dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā dod iespēju strādāt ķīmijas nozarē vai ar to saistītos uzņēmumos, kā arī turpināt studijas fakultātes maģistra studiju programmās vai citu augstskolu studiju programmās. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Ķīmija- Bak. studijas

  Ķīmijas bakalaura akadēmisko studiju mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes ķīmijas pamatpriekšmetos un dabaszinātņu pamatos. Programmas uzdevumi: •apgūt teorētiskās zināšanas un prasmes ķīmijas pamatvirzienos: neorganiskajā, analītiskajā, organiskajā, fizikālajā un bioloģiskajā ķīmijā, kā arī nepieciešamās zināšanas matemātikā un fizikā, •apgūt praktiskā un pētnieciskā darba prasmes ķīmijas pamatnozaru laboratorijās un veikt plašāku pētījumu kādā no ķīmijas apakšnozarēm, rezultātus apkopojot bakalaura darbā, •apgūt padziļināti izvēlētus kursus kādā no ķīmijas nozarēm, •apgūt vispārīgās prasmes ķīmijas kontekstā, kas pielietojamas arī citos kontekstos, •nodrošināt topošā ķīmiķa teorētisko un praktisko zināšanu, prasmju un attieksmju pilnveidošanas vienotību, •sekmē radoša, akadēmiski sagatavota ķīmijas nozares speciālista sagatavošanu. Ķīmijas bakalaura studiju programmā tiek apskatītas ķīmijas apakšnozares – neorganiskā, organiskā, fizikālā, analītiskā ķīmija, kā arī pārtikas ķīmija, ķīmijas didaktika u.c. Programma sadalīta 3 daļās: obligātā A daļa (80 kredītpunkti); izvēles kursi B daļā (38 kredītpunkti) un brīvās izvēles kursi C daļā (2 kredītpunkti). Specializācija kā tāda nepastāv, bet studenti, sākot strādāt zinātnisko darbu, jau otrajā vai trešajā kursā izvēlas tēmu kādā viņus interesējošā ķīmijas nozarē un attīsta to bakalaura darbā. Programmas A daļā tiek apgūti pamatkursi Neorganiskajā, Fizikālajā, Analītiskajā un Organiskajā ķīmijā, kā arī Bioloģija, Fizika, Augstākā matemātika, Biol ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Ķīmija- Bak. studijas

  Studiju laikā Tu apgūsi: Klasisko ķīmiju (vispārīgā ķīmija, neorganiskā ķīmija, analītiskā ķīmija, organiskā ķīmija, fizikālā un koloidālā ķīmija, bioķīmija u. c.); Atjaunojamo resursu (atjaunojamo resursu ķīmija, vides ķīmija, ievads ģeoķīmijā, biomasas apsaimniekošana u.c.) vai Praktiskās bioanalītikas (biomedicīnas laboratoriju darba organizācija, mikroskopijas tehnika, testēšanas metodes bioanalītikā, biomedicīnas ētika u.c.) kursus. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās: - „Izglītība”, iegūstot kvalifikāciju ”Bioloģijas un ķīmijas skolotājs” vai „Ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs”; - „Darba aizsardzība”; - „Sabiedrības un iestāžu vadība”; - studēt citās augstskolās Latvijā un ārzemēs; - iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas ķīmijas zināšanas un prasmes atjaunojamo resursu vai praktiskās bioanalītikas jomā. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Ģeomātika- Prof. mag. studijas

  Atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības, studijas beidzot, iegūst - profesionālo maģistra grādu ģeomātikā, vai - profesionālo maģistra grādu ģeomātikā un inženiera kvalifikāciju ģēodēzijā un kartogrāfijā. Studiju programmas mērķi: - sagatavot studentus patstāvīgai darbībai zinātniskajā pētniecībā; - sagatavot studentus tālākām studijām doktorantūrā; - sagatavot studentus pedagoģiskā darba veikšanai tehniskajā augstskolā; - sagatavot studentus patstāvīgam praktiskam darbam. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt konkurētspējīgu izglītību, kas nepieciešama patstāvīgai darbībai ģeodēzijas, mērniecības un kartogrāfijas nozarēs; - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu; - sekmēt pētniecisko prasmju lietošanu noteiktu problēmu risināšanā; - veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, studijām doktorantūra. Studiju rezultāti Izglītots maģistrantūras absolvents iegūst zināšanas un prasmes atbilstoši septītā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai. Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; - spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās; - pārzina specializētās programmatūras, modernos ģeodēziskos ins ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Ģeomātika- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķi ir sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā; sniegt profesionālo izglītību ģeomātikas apakšnozarē; sagatavot studentus turpmākām studijām maģistratūrā. Uzdevumi Studiju programmas pamatuzdevumi: - nodrošināt profesionālā bakalaura studiju līmenim atbilstošu konkurētspējīgu izglītību, sagatavot studējošos praktiskam darbam; - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu; - attīstīt iemaņas un prasmes darbā ar specializētām programmatūrām; - attīstīt prasmes darbā ar ģeodēziskajiem instrumentiem; - nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomās, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē; - veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, studijām maģistrantūrā; - attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu, veicināt starptautisko mobilitāti un piedalīšanos projektos. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - pārzina reglamentējošo normatīvo aktu prasības, mērnieku sertifikācijas procesu; - spēj patstāvīgi veikt darba uzdevumus; - spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes un tehnoloģijas; - spēj veikt pētījumus atbilstoši profesionālā bakalaura studiju līmenim; - spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Ģeoloģija- Mag. studijas

  Studiju virzieni: lietišķā ģeoloģija; pamatiežu ģeoloģija; kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija. Ģeoloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisku izglītību ģeoloģijā, nodrošinot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas tādās ģeoloģijas apakšnozarēs, kā kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija un pamatiežu ģeoloģija, attīstot iemaņas pētnieciskā darbā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu nostiprināšanu. Maģistra studiju programma padziļina studentu zināšanas, pilnveido praktiskās iemaņas ģeoloģijas apakšnozarēs un attīsta studentu patstāvīgas zinātniskās pētniecības iemaņas. Ģeoloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir šādi: •sniegt mūsdienīgas zināšanas un attīstīt spējas tās pielietot kādā no ģeoloģijas apakšnozarēm (kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija, pamatiežu ģeoloģija), kā arī gūt priekšstatus par ģeoloģijas kā zinātnes kopējām attīstības tendencēm; •sekmēt praktisko un pētniecības darba iemaņu attīstību konkurētspējas nodrošināšanai darba tirgū, sniegt priekšstatus par inovatīvas darbības pamatiem; •veikt zinātnisku pētījumu akadēmiskā personāla vadībā un apkopot tā rezultātus maģistra darbā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Ģeoloģija- Doktora studijas

  Ģeoloģijas doktora studiju programma piedāvā studijas šādās ģeoloģijas apakšnozarēs: - pamatiežu ģeoloģija; - kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija; - lietišķā ģeoloģija. LU doktora studiju programmas ģeoloģijā (turpmāk ĢDSP) mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus ģeoloģijā, kā arī augsti kvalificētus ģeoloģijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ģeoloģijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu. Šo mērķa sasniegšanai programmā noteikti uzdevumi: •ģeoloģijas zinātnes teoriju un metodoloģijas padziļināta apguve, orientējoties uz (a) ģeoloģisko procesu teorētisko izpratni dabas zinātņu un mainīgo sabiedrības vajadzību kontekstā; (b) pastiprinātām ģeoloģijas zinātnes un tās apakšnozaru (pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija un lietišķā ģeoloģija) teoriju studijām; •jaunāko teorētisko pieeju un pētniecības metožu ģeoloģijā apguve un to pielietošana praksē; •augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses apguve (lektora un semināru vadītāja, studentu patstāvīgo darbu un pētnieciska projekta vadītāja darba principu un prasmju apguve un aprobācija); •promocijas eksāmenu nokārtošana, tādējādi apliecinot doktorantu kompetenci zinātnes nozarē un izvēlētājā apakšnozarē; •pētnieciskā darba rezultātu un teorētisko atziņu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskos izdevumos un zinātnes nozares zinātniskos izdevumos; •piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros, doktorandu ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Ģeoloģija- Bak. studijas

  Ģeoloģijas bakalaura studiju programmas obligāto jeb A daļu veido divi moduļi: viena ietvaros studenti gūst sistemātiskas zināšanas dabas zinātņu pamatos, bet otrais aptver ģeoloģijas pamatkursus. Ģeoloģijas pamatstudiju moduļa apgūšanas rezultātā veidojas izpratne par minerālu, iežu, fosīliju, iežu struktūru daudzveidību, to lomu Zemes uzbūvē un attīstībā; ģeoloģisko veidojumu vecuma noskaidrošanas metodēm; dažādu ķīmisko elementu un derīgo izrakteņu izplatību Zemes dzīlēs un citiem jautājumiem. Izvēles daļā (B daļa) ir iekļauti studiju kursi, kuri pārstāv visas trīs ģeoloģijas apakšnozares: pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija, kā arī dabas ģeogrāfijas studiju modulis. Specializācija iespē­jama sākot ar 3. semestri. Tālākas studijas un specializācija apakš­nozarēs tiek piedāvātas ģeoloģijas maģistra un doktora studiju programmās. Ģeoloģijas bakalaura studiju programmā ir iekļauti lauka kursi ģeoloģijā (Latvijā un Igaunijā), reģionālajā ģeoloģijā (Polijā), kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā (Latvijā). Lauka studijas paredzētas arī citu kursu ietvaros. Darba iespējas: pēc bakalaura studiju programmas beigšanas lielākā daļa studentu turpina mācības maģistrantūrā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, citās Latvijas un ārvalstu augstskolās. Latvijā nozīmīgi ir ģeoloģiskie pētījumi sakarā ar ēku, ceļu un citu konstrukciju būvi, kā arī pazemes ūdeņu pētījumi, tādēļ darba tirgus ģeoloģijā ir samērā plašs: darbinieki ir vajadzīgi privātfirmās, kas nodarbojas ar inženierģeoloģi ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages