• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 646 items
 1. Infant and Early Childhood Educator

  A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére. Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni. Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A csecsemő- és kisgyermeknevelő a) tudása - Rendelkezik a három év alatti kisgyermek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak és testi fejlődésének támogatását, a gyermek biológiai és pszichés szükségleteinek kielégítését, szakszerű gondozását megalapozó szaktudományos: pedagógiai, pszichológiai, egészségtudományi, társadalomtudományi és módszertani ismeretekkel. - Tisztában van a fejlődés szociokulturális meghatározottságával, kontextusával, komponenseivel és determinánsaival, értelmezni tudja az ebből fakadó különbségeket. - Ismeri a pedagógiai tervezés szintjeit, a közöttük lévő összefüggéseket, és tájékozott a kisgyermeknevelés tervezésének elméleti és módszertani kérdéseiben. - Ismeri az intézményes kisgyermeknevelés alapvető dokumentumait, jogszabályi hátterét, az intézményes kisgyermeknevelés céljait, alapelveit, feladatait, tevékenységformáit, módszertani eszköztár ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. értelemközpontú személyiségfejlesztő szakember

  A képzés során azoknak a kompetenciáknak és tudáselemeknek az elsajátítására kerül sor, amelyek az érték- és értelemközpontú pedagógiai/szociális - nem gyógypedagógiai és nem egészségügyi, vagyis orvosi és pszichiátriai értelemben vett egészséges emberekre vonatkozó - személyiségfejlesztéshez szükségesek. Tudása: tudományosan meglapozott ismeretekkel rendelkezik a Vikor E. Frankl által kidolgozott logoterápia és egzisztenciaanalízis humanisztikus emberképével, filozófiai és pszichológiai alapjaival kapcsolatban; ismeri az értelemközpontú humanisztikus megközelítés személyiségelméletét, módszertanát, érték- és értelemfelfogását, alkalmazott területeit és hatástörténetét; korszerű ismeretekkel rendelkezik az értelemközpontú életvezetési tanácsadás és személyiségfejlesztés területén; ismeri az értékneveléssel kapcsolatos aktuális elméleteket és szakmai dilemmákat. Képes: szakmai tevékenységében érvényesíteni a logoterápia és egzisztenciaanalízis emberképét, személyiségelméletét, érték- és értelemfelfogását; az értelemközpontú személyiségfejlesztő eljárások alkalmazására; az értelemmegvalósító életstratégia kialakulását elősegíteni tanuló vagy a kliens esetében; szakmai programok, tananyagok és eljárások továbbfejlesztésére. Attitűdje: A képzés fejleszti a hallgatók értékorientált tudományos szemléletét; új módszertani megközelítések iránti nyitottságát; kritikai attitűdjét a szélsőségesen normatív felfogásokkal szemben. Autonómiája és felelőssége: A képzés hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók hatékonyan részt veg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gyermek rekreációs és gyógyúszást vezető pedagógus

  Olyan pedagógusok képzése, akik az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása révén olyan tudásra tesznek szert, amely alkalmassá teszi őket:  a rekreációs és gyógyúszás edzések tervezésére és vezetésére;  a rekreációs és gyógyúszás edzések szervezeti kereteinek anyagi, személyi feltételeinek biztosítására; a szervezeti keretek menedzselésére. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. iskolatitkár

  Olyan munkaerő képzése, amely az oktatási-nevelési intézményben képes megszervezni az ügyviteli teendőket, ellátni az adminisztratív feladatokat (dokumentumok létrehozása, nyilvántartások vezetése, statisztikák, jelentések készítése, adatközlések, a tanulók adminisztratív ügyeinek intézése stb.), valamint az alapvető tájékoztatási és protokollszervezési feladatokat, együttműködve az intézmény alkalmazottaival, pedagógusaival, vezetőivel. Tudása: Ismeri -       a tevékenységét meghatározó jogi és szakmai dokumentumok strukturális és tartalmi követelményeit, -       a tanügyigazgatási feladatokat és az informatikai alkalmazások körét, -       az oktatási-nevelési intézmény pedagógiai és pszichológiai feladatait, -       a hivatali kommunikáció elemeit, különös tekintettel az oktatási-nevelési intézmények kapcsolatrendszerére, -       a konfliktuskezelés folyamatát és a konfliktusok megoldásának módjait. Átlátja -       a pedagógiai és oktatási folyamatokat; -       az intézményi ügyvitel, adminisztráció és a titkársági feladatok rendszerét, Magas szinten ismeri -       az iskolai ügyvitel tartalmi elemeit és eszközeit; -       a munkaszervezés és időmenedzsment alapjait. Tisztában van -       az oktatási-nevelési intézmények rendezvényeinek, programjainak fajtáival, az oktatási-nevelési intézmények kapcsolatainak formáival. Képességei: Magas szinten alkalmazza -       az informatikai és digitális - benne oktatásinformatikai és kommunikációs - eszközöket; -       a számítógépet a tízujjas vakírás technikájáva ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. szakvizsgázott pedagógus roma integrációs szakterületen

  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:    Kötelező modul A képzés során a pedagógusok korábbi ismereteikre építve továbbfejlesztik a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátásához szükséges tudásukat:- bővül tudásuk a közigazgatási és szervezetfejlesztési ismeretekkel, az oktatási-nevelési intézmények hatékony irányítására, a minőségbiztosításra vonatkozó korszerű szakmai anyaggal;- tájékozódnak az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának aktuális követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben és a deszegregáció megvalósítása során;- elsajátítják az oktatási intézmények működésére, környezeti kapcsolataira (más közoktatási, szociális és egészségügyi intézmények, fenntartók, szülők, kulturális, természeti és gazdasági környezet stb.) vonatkozó legfrissebb tudásanyagot;- továbbfejlesztik elméleti és módszertani tudásukat az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás terén, a tanulói teljesítmények és a pedagógusi munka mérésének és értékelésének új módszereit illetően;- a pedagógusi szerepek és a pedagógusi mentálhigiéné terén elmélyítik korábbi ismereteiket;- megismerik a nemzeti kisebbségek az oktatásügyi helyzetét, az integráció feltételrendszerét, a köznevelési intézmények szegregációs és integrációs gyakorlatának példáit;- további ismereteket szereznek a sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása terén.    A roma integrációs szakmai modul ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. szakvizsgázott pedagógus felnőttoktatói szakterületen

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés felkészítést nyújt: a köznevelési intézményekben/felnőttoktatásban/felnőttképzésben tanuló felnőttek oktatásához és képzéséhez annak érdekében, hogy a pedagógusok/felnőttoktatók a felnőttkori sajátosságoknak megfelelő didaktikai eszközökkel és tanulás-módszertani ismeretekkel, az életkori specifikumok pszichológiai tudásával valósítsák meg az ismeretek átadását és a kompetenciák fejlesztését; a felnőttkori tanulási motiváció hátterének felismeréséhez és szükség szerinti befolyásolásához, az élethosszig tartó tanulás iránti attitűd kialakításához; a felnőtt tanulók tanulási beállítódásának felismerésére, megfelelő alapok megszerzésére, annak pozitív kialakításához vagy fejlesztéséhez; a felnőtt tanulóknak a tanulás világába történő bevonására, az oktatási/felnőttoktatási/felnőttképzési intézménybe és a tanulói közösségekbe való integrálásához; felnőttoktatási/felnőttképzési programok kidolgozásához és lebonyolításához, felnőttoktatási/felnőttképzési szervezetek/intézmények tervezési és szervezési feladataihoz; a szerzett ismeretek és a fejlesztett kompetenciák alkalmazhatóvá tételéhez a munkavégzésben és a társadalmi szerepvállalásban.   A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg: kommunikációs képesség és készség; életkori sajátosságok felismerése és azokhoz való alkalmazkodás a tanári munkában; a tanulás iránti motiváció felkeltése és fenntartása; a felnőttek tanításához szü ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Waldorf Extra Lesson Learning Support Teacher

  A képzés célja:  A szakirányú továbképzés célja pedagógusok felkészítése az Extra Lesson Waldorf- pedagógiai fejlesztőmunka végzésére. Ennek érdekében antropozófiai, embertani ismeretek segítségével kialakítja a Waldorf-pedagógia emberképét. Fejleszti  a pedagógusok személyes és pedagógiai képességeit, felelősségtudatát, különböző művészeti, gyermektanulmányi munkák, valamint Extra Lesson gyakorlati munka által úgy, hogy képessé váljanak az Extra Lesson vizsgálati és fejlesztő eszköztárát a tanulási és/vagy viselkedési nehézségekkel, zavarokkal küzdő tanulók fejlesztésében felhasználni, valamint igényükké váljon munkájukra való tudatos rátekintés és a további szakmai fejlődés. A szakirányú továbbképzés specialitása, hogy a prevenciós szemlélet, melynek keretében több szempontból mutatja be a gyermek első hét életévének fejlődési folyamatait és azok hatásait a későbbi iskolai tanulási teljesítményekre és a viselkedésre. Az Extra Lesson fejlesztő eljárás a szalutogenezis elve alapján mozgás-, festés- és rajzgyakorlatok segítségével hidat teremt a szenzomotoros készségektől, képességektől a kognitív, affektív és volitív/motivációs  folyamatokon át a tanulási folyamatokig. A képzés erősen gyakorlati orientáltságú, végigvezeti a hallgatót az Extra Lesson vizsgálati és fejlesztő gyakorlatainak megismerésében a saját élménytől a pontos kivitelezés elsajátításán keresztül a fejlesztő munkában való tervszerű alkalmazásig és ezzel szerves egységben kezeli a gyakorlatokhoz kapcsolódó embertani ismereteket.   Megszerezhető ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Waldorf Class Teacher

  A képzés célja:  A szakirányú továbbképzés célja pedagógusok felkészítése a magyar Waldorf-iskolák osztálytanítói feladatainak ellátására. Ennek érdekében antropozófiai, embertani ismeretek segítségével kialakítja a Waldorf-pedagógia emberképét. A Waldorf iskolák hatályos kerettantervének megfelelően gyermekismereti és tanítás-módszertani tudást, valamint kompetenciákat alakít ki az 1-8. évfolyamon kötelező és szabadon választott tantárgyak alkotó jellegű tanítására. Fejleszti a pedagógusok személyes és pedagógiai képességeit, illetve felelősségtudatát, különböző művészeti és gyermektanulmányi munkák, valamint nevelési gyakorlatok által úgy, hogy a résztvevők képessé váljanak nevelőmunkájuk elemzésére, a közösségi feladatok vállalására, és a további szakmai fejlődésre.   A szakirányú továbbképzés specialitása, hogy több szempontból mutatja be a gyermeki – különösen az iskoláskori – fejlődés életkor-specifikus, testi, lelki, szellemi folyamatait. Bemutatja a temperamentumok, valamint a kognitív, affektív és  a volitív/motivációs adottságok kapcsolatát az iskolai készség- és képességfejlesztéssel, illetve a különböző tantárgyak szerepét ezek nevelési folyamatában. Megismerteti  a pedagógusokat a Waldorf-iskolák speciális működési formáival, pl. epochális oktatás, tanulási folyamatok tervezése, az intézmény és a tanulócsoportok szociális struktúrája,  a tanári konferencia szerepe, önigazgató és demokratikus iskolavezetés, környezetformálás, együttműködés a szülőkkel és a fenntartóval, a Waldorf-iskolák alapításána ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. experience-centric early childhood educator through the arts

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:     - felkészültség a művészettel nevelés hagyományos és alternatív formáinak, tevékenységeinek felhasználására a kisgyermeknevelésben, életkor-specifikus módszerek ismeretében; - elméleti ismeretek elsajátítása a művészet társadalmi és kulturális beágyazottságáról, gyakorlati eljárások ismerete a globális és lokális kultúra kettősségéből adódó pedagógiai feladatokról; - azoknak az elméleti ismereteknek és gyakorlati eljárásoknak az elsajátítása, amelyek szükségesek a differenciált nevelés és fejlesztés művészeti tevékenységen, kreatív játéktevékenységen keresztül történő megvalósítására; - felkészültség a korosztály számára adaptív, értékes, esztétikus vizuális, nyelvi, zenei alkotások kiválasztására, pedagógiailag megfelelő felhasználására a nevelésben; - jártasság a magyar és nemzetközi gyermekkultúra lehetőségeinek, értékeinek felhasználásában; - képesség a gyermekek alkotótevékenységének megtervezésére, megszervezésére,  az elvégzett közös alkotótevékenységek szakmai tapasztalatainak reflektív, folyamatos beépítésére, egyúttal a gyerekközösségben megjelenő spontán, kreatív, alkotó megnyilvánulások tudatos, rugalmas felhasználására a pedagógiai munkában; - tájékozottság a művészetek világában, a korszerű művészetpedagógiai, drámapedagógiai, élménypedagógiai stb. koncepciókban; képesség ezek adaptív, szakszerű, differenciált közvetítésére alkotótevékenység és kreatív játékvariációk formájában egyaránt.   Személyes adottságok, készségek: – tudatosság, kiemelten a művésze ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Kodály-módszer gyakorlatvezető oktató

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a) Elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  – felismeri a módszer transzfer hatásait; – használja a három nagy készségterüle, a zenei befogadás, a zenei interpretáció, a zenei kreativitás fejlesztésének módszereit, melyeket az élményszerzés szolgálatába tud állítani;  – élni tud a koncepció személyiségfejlesztő lehetőségeivel;  – változatos módszereket alkalmaz a tanulók kreatív képességeinek továbbfejlesztésére; – birtokában van azoknak az ismereteknek, melyek segítségével képes lehet Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek érvényesítésére a különböző zenei kultúrákban; – tisztán intonál és kifejező előadásra képes, ismerve a különböző zenei stílusok előadó praxisára vonatkozó követelményeit; – fejlett műelemző készséggel rendelkezik; – együttműködési, zenei kommunikációs, interpretációs képesség kialakításával  a technikát a művészi megvalósítás szolgálatába tudja állítani; képes – arra, hogy megtalálja „saját hangját” és megtanulja megfelelően használni; – a XX. század két nagy magyar zeneszerzőjének munkásságát átfogóan megismerni, egyedi zenei nyelvezetüket befogadni és elhelyezni őket a XX. század zenetörténetében; – Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati alkalmazására, – a zenei ismeretek alkotó, önálló felhasználására különböző tevékenységformák segítségével, és eljut a szabad dallamimprovizációig; – differenciált vezénylési mozgásformák elsajátítására; – önálló felkészülésre, a tanóra leveze ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages