• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 146 items
 1. Sekretorius, LTKS IV

  Privalomos kompetencijos: 1. Saugiai dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis; 2. Spausdinti dokumentus taikant greitojo spausdinimo technologiją; 3. Rengti ir įforminti dokumentus; 4. Tvarkyti ir apskaityti dokumentus bei korespondenciją; 5. Rengti dokumentus ir bylas saugojimui; 6. Taikyti elektroninių dokumentų valdymo sistemą; 7. Dalykiškai bendrauti su interesantais valstybine ir užsienio kalba; 8. Organizuoti lankytojų ir svečių priėmimą; 9. Padėti vadovui organizuojant renginius ir darbotvarkę. Pasirenkamos kompetencijos: 1. Tvarkyti personalo dokumentus; 2. Kurti įstaigos įvaizdį. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Socialinio darbo profesinis bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Absolventai gali dirbti: Socialinės apsaugos sistemos institucijose: savivaldybių globos ir rūpybos skyriuose; socialinių paslaugų tarnybose; socialinės globos namuose; dienos centruose; reabilitacijos centruose; nakvynės namuose; vaiko teisių apsaugos tarnybose. Sveikatos apsaugos sistemos institucijose: įvairių tipų ligoninėse; narkologiniuose centruose; psichikos sveikatos centruose; slaugos namuose; pirminės sveikatos priežiūros įstaigose ir kt. Švietimo sistemos institucijose: bendrojo ugdymo mokyklose; Teisėsaugos institucijose: nepilnamečių reikalų tarnybose; resocializacijos centruose, įkalinimo įstaigose ir kt.; Nevyriausybinėse organizacijose ir kt. Tolesnių studijų galimybės: Baigus papildomąsias studijas arba įvykdžius kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Stogdengys, LTKS IV

  Stogdengio kvalifikacija reikalinga norint dirbti stogdengiu. Asmuo, įgijęs stogdengio kvalifikaciją, turi: gebėti skaityti darbo brėžinius, apskaičiuoti medžiagas, dengti stogą ritininėmis, prilydomosiomis, sintetinio kaučiuko plastikinėmis ir kitomis dangomis, dirbti su specialiąja dujų įranga, rankiniais elektriniais įrankiais, mokėti įrengti ir dengti įvairių formų šlaitinius ir plokščiuosius stogus, naudoti medžiagas, skirtas plokščių ir šlaitinių stogų įrengimui, jų dengimui, apšiltinimui ir remontui, mokėti paruošti įrankius ir mechanizmus darbui pagal paskirtį ir jų eksploatavimo taisykles, sumontuoti gegnių sistemas, jų konstrukcijas, įrengti darbinį paklotą (pagrindą), pritvirtinti stogo konstrukcijų vėdinimo ir vandens nutekėjimo sistemas, dangas, specialios paskirties elementus, įrengti papildomas stogo detales, dengti šlaitinį ir plokščią stogą jam skirtomis dangomis, pakeisti ir suremontuoti senas stogo konstrukcijų dalis, dangas, apsauginius sluoksniusžinoti medienos apdirbimo technologijas, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ekonomikos, verslo ir darbo teisės pagrindus mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis Stogdengio kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal stogdengio mokymo programą. Norintiems siekti stogdengio kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję stogdengio kvalifikaciją asmenys gali dirbti stogdengiais statybos įmonėse, v ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Svetingumo paslaugų administratorius/5

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: Privalomosios kompetencijos: įvertina svetingumo paslaugų poreikį bendraujant su svečiais ir potencialiais klientais, pristato svetingumo paslaugas svečiams ir interesantams, rengia svetingumo paslaugų reklamą naudojantis įvairiomis informacijos priemonėmis, organizuoja svečių kasdienį maitinimą, organizuoja svečių maitinimą pobūviuose ir šventiniuose renginiuose, administruoja kambarių rezervavimą ir apgyvendinimo užsakymus, priima svečius ir padeda jiems įsikurti, analizuoja kultūrinių, mėgėjiško sporto ir laisvalaikio renginių poreikį apklausiant svečius, parengia kultūrinių, mėgėjiško sporto, laisvalaikio ir šventinių renginių scenarijus įvertinant vietines kultūrines tradicijas ir aplinką, teikia informaciją svečiams apie siūlomus kultūrinius, mėgėjiško sporto, laisvalaikio renginius, priima svečių užsakymus dėl kultūrinių, mėgėjiško sporto, laisvalaikio ir šventinių renginių, vykdo svečių užsakymus dėl kultūrinių, mėgėjiško sporto, laisvalaikio, šventinių renginių, parengia svetingumo paslaugų teikimo verslo planą, vykdo smulkaus ir vidutinio verslo svetingumo paslaugų įmonės veiklos buhalterinę apskaitą, vykdo svetingumo paslaugų teikimo kokybės kontrolę, vykdo atsiskaitymus už suteiktas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, vykdo darbuotojų paiešką, samdymą ir atleidimą, moko darbuotojus. Pasirenkamos kompetencijos: gamina patiekalus taikant naujausias maisto gamybos technologijas, teikia svečiams rekreacines darniojo turizmo paslaugas, gamina patiekalus taikant „greito“ ...

  Awarding bodyKaraliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Svečių aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, tvarko kambarius ir bendro naudojimo patalpas, priima, aptarnauja ir išlydi svečius, teikia informaciją, gamina ir patiekia pusryčius. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Taikomosios matematikos bakalauras

  Taikomosios matematikos bakalauro kvalifikacija patvirtina asmens įgytą matematinį išsilavinimą: išugdytą abstraktų loginį mąstymą, įgytas matematines kompetencijas, gebėjimą matematikos principus naudoti taikomojoje veikloje. Taikomosios matematikos specialistai geba atskleisti įvairių realių reiškinių savybes, juos analizuoja pasitelkdami tinkamus matematinius modelius ir metodus, analizuoja abstrakčių modelių savybes, matematiškai mąsto, taiko įvairius matematinių teiginių įrodymo būdus, savo veikloje taiko informacines technologijas, geba aiškiai ir suprantamai teikti informaciją, sklandžiai reiškia mintis, etiškai naudojasi informacija, yra kūrybiškos asmenybės, gebančios dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje. Šie aukštos kvalifikacijos specialistai geba analizuoti ir vertinti duomenis, taikyti įvairius jų peržiūros ir apdorojimo algoritmus, juos tobulinti ir kurti naujus technologinius sprendimus. Tai – plačios erudicijos asmenybės, gebančios suprasti ir vertinti situaciją, ieškančios sprendimų ir analizuojančios gautus rezultatus. Taikomosios matematikos specialistų veikla dažniausiai susijusi su keliomis sritimis, todėl gebėjimas transformuoti, taikyti įgytas žinias ir nuolatos mokytis yra vieni iš pagrindinių šios kvalifikacijos bruožų. Parengti specialistai yra matematikos žinovai, turintys supratimą apie matematikos taikymo galimybes įvairiose gyvenimo srityse: finansų sektoriuje, draudimo kompanijų veikloje, elektronikoje, medicinoje, informacinių technologijų, paslaugų sferoje ir pan. Taikomos ...

  Awarding bodyVilniaus Gedimino technikos universitetas

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Tarptautinio verslo bakalauras

  Baigę šią programą ir įgiję tarptautinio verslo bakalauro kvalifikacinį laipsnį absolventai galės dirbti verslo įmonėse, inicijuoti projektus bei kurti savo verslą. Absolventai: 1. Išmanys tarptautinės politikos specifiką, žinos socialinius, politinius, ekonominius, kultūrinius, teisinius ir administracinius Vidurio ir Rytų Europos regiono ypatumus, regiono istoriją ir vykstančių procesų poveikį valstybių vidaus, užsienio ir ekonominėms politikoms bei verslui. 2. Žinos verslą pagrindžiančias sąvokas, dedamąsias, principus, bruožus, įtakos sferas ir tokias charakteristikas kaip tarptautiškumas, novatoriškumas, socialinė atsakomybė strateginių pokyčių, žinių ekonomikos, vadybos teorijų, griežtesnio teisinio reglamentavimo kontekste bei susipažins su tarptautinio verslo žinių panaudojimo globaliose rinkose galimybėmis. 3. Išmanys skirtingų lygių ekonomikos (mikroekonomikos, makroekonomikos, tarptautinės ar lyginamosios) teorinius aspektus ir Europos ekonominės plėtros ypatumus, finansų rinkų charakteristikas ir finansų valdymo bei buhalterinės apskaitos specifiką, o taip pat pardavimų ir logistikos dedamąsias, marketingo, verslo statistikos ir ekonomikos kiekybinės analizės pagrindus. 4. Gebės paaiškinti ir atlikti savarankišką bei detalią buvusių ir dabartinių politinių, sociopolitinių bei ekopolitinių transformacijų regione analizę, įvertinti regiono valstybių vidaus ir užsienio politikas, identifikuoti regiono silpnybes, numatyti potencialias grėsmes ir jų galimą poveikį politiniams ir ekonominiams procesams. 5 ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Teatro bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Įgiję teatro bakalauro, aktoriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti teatro ir kino aktoriais, televizijos ir radijo diktoriais, koncertų ir renginių vedėjais, meninių programų skaitovais; gali inicijuoti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius kultūros projektus valstybinėse ir privačiose kultūros įstaigose. Tolesnių studijų galimybės: Baigus Vaidybos teatro bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų meno srities, teatro ir kino krypties magistrantūros programose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Verslo bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Baigę studijų programą absolventai galės sėkmingai dirbti verslo analitikais ir padalinių vadovais: • gamybos įmonėse (AB „Vilma“, UAB „Vilpra“, AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Biovela“, UAB „Utenos mėsa“, UAB „Čili Holdings“, AB „Grigiškės“ ir kt.); • prekybos įmonėse (UAB „Palink“, UAB „Pigu“, UAB „Vilniaus prekyba“, UAB „Mineraliniai vandenys“, UAB „Autobrava“, UAB „Moller Auto“ ir kt.); • draudimo įmonėse ir bankuose (IF P&C INSURANCE AS filialas, PZU Lietuva, ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, GJENSIDIGE BALTIC Lietuvos filialas, SEB bankas, Swedbank ir kt.); • konsultacinėse įmonėse (UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, UAB „Vilnius Consult“, UAB „Bankinės konsultacijos“, UAB „Verslo raktas“ ir kt.); • valstybinėse institucijose bei kitose verslo įmonėse, kurių veikloje būtini vienokie ar kitokie verslo analitikos sprendimai (VĮ „Automagistralė“, VĮ „Kauno regiono keliai“, AB „Lietuvos paštas“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, AB „Lietuvos dujos“ ir kt.). • taip pat galės kurti ir plėtoti savąjį verslo analitikos verslą. Tolesnių studijų galimybės: Pabaigę Verslo analitikos bakalauro studijų programą absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Viešojo administravimo magistras

  Viešojo administravimo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti viešojo administravimo specialisto darbą. Asmuo, įgijęs viešojo administravimo magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti kelti organizacijų ir viešojo sektoriaus plėtros tikslus tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu, tuos tikslus paversti valdymo strategijomis ir gebėti jas įgyvendinti, savo planavimo, organizavimo ir vykdymo įgūdžius taikyti pagal specifinius sektoriaus plėtros poreikius, parinkti situacijai adekvačius ir veiksmingus planavimo ir organizavimo metodus; - žinoti ES institucijų veiklą, ES vykdomas politikas ir institucijų integracinio bendradarbiavimo galimybes įvairiuose viešojo administravimo sektoriuose, personalo valdymo, jo atrankos ir motyvavimo sistemas; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu. Viešojo administravimo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal viešojo administravimo studijų programą. Norintiems siekti viešojo administravimo magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti viešojo administravimo specialistu nėra pripažįstami. Įgiję viešojo administravimo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairaus lygio valstybės tarnautojais ministerijose, departamentuose, savivaldybėse ir kitose viešojo sektoriaus institucijo ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages