• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 156266 items
 1. Sonaravne tehnologije in sistemi v strojništvu (Sustainable Technologies and Systems in Mechanical Engineering)

  Izobraževanje doktorjev znanosti v smeri kreativnega znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela na področju sonaravnih tehnologij in sistemov v strojništvu ima poudarek na razvijanju znanj in kompetenc, ki so potrebni za učinkovito spremljanje razvoja znanosti v svetu ter učinkovito timsko delo, izmenjavo informacij in interdisciplinarno povezovanje, hkrati pa prinašajo zavedanje o pomembnosti aplikativne vrednosti rezultatov razvojno-raziskovalnega dela (od osnovne zamisli do njenega udejanjenja v obliki končnega proizvoda) ter možnosti prenosa novega znanja v realno industrijsko okolje. Na ta način program želi zagotoviti doktorande, ki bodo s svojo strokovno integriteto, kreativnostjo ter odgovornim in etičnim ravnanjem učinkovito prispevali k snovanju in razvijanju novih inovativnih rešitev z upoštevanjem načel sonaravnega trajnostnega razvoja ter posledično vplivali na večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva na svetovnih trgih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo (University of Novo mesto Faculty of Mechanical...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Mednarodne in diplomatske študije (International and diplomatic studies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Po končanem študiju se lahko zaposlijo na vseh delovnih mestih, kjer se zahteva izobrazba s področja mednarodnih odnosov in diplomacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (New University, The Graduate School of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Poslovne vede II

  Magistrski program Poslovne vede je nadgradnja univerzitetnega programa, magistrantom pa prinaša boljše izhodišče za začetek poklicne kariere ali nadaljevanje na doktorskem študiju v EU. Poudarki in kompetence programa so: spodbujanje etičnega odločnja, krepitev sposobnosti javnega nastopanja, spodbujanje samostojnega in timskega dela, krepitev znanja poslovne angleščine, pestra paleta izbirnih predmetov, sodelovanje v mednarodnih izmenjavah (ERASMUS+ in CEEPUS), specializirana knjižnica s področij podjetništva, filozofije, etike, prava, ekonomije in financ, sodelovanje v okviru največje svetovne mreže katoliških univerz FIUC. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za poslovne vede (Faculty of business studies)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Strateški komunikacijski management (Strategic Communication Management, Ph. D. Program)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorski študij Strateški komunikacijski management je interdisciplinarni študij, ki je usmerjen k novim strateškim managerskim vrednotam (osebne, medkulturne, gospodarske, politične, kulturne, umetnostne, verske, zdravstvene, znanstvene, globalne, regionalne, nacionalne in lokalne) ter k novim predmetnim študijskim disciplinam. Študijski program podaja temeljna teoretična in metodološka znanja ter specializirana komunikacijska znanja in interdisciplinarna komunikacijska znanja, spretnosti in kompetence s področja strateškega managementa (upravljanje in vodenje informacij in komunikacij na vseh stopnjah managerskega procesa). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Zdravstvene vede (Health Sciences)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Magistrski študijski program pripravlja sedanje in bodoče zdravstvene delavce za napredno delo na področju zdravstva prek študija raznovrstnih disciplin ter razvijanja in izboljševanja raziskovalnih, evalvacijskih in načrtovalnih sposobnosti. V drugem letniku podiplomskega študijskega programa se bodo usmerili v enega od štirih modulov: Javno zdravje, Zdravstveno nego, Fizioterapijo ali Integrativne zdravstvene vede. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Zdravstvene vede (The Master of Health science degree programme)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Magistrski študijski program je v določeni meri nadgradnja visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja zdravstvenih ved, obenem pa ponuja širšo alternativo in s tem tudi možnosti študija drugim strokovnjakom s področja zdravstvenih in socialnih ved. Študijski program vsebuje tudi obvezno vključevanje študentov v raziskovalno delo tako, da bodo diplomanti usposobljeni za uporabo znanstveno-raziskovalnih tehnik na področju zdravstvenih ved in jih bodo znali uporabljati kot dopolnitev pri svojem strokovnem delu v kliničnem okolju, v širšem spektru problemov ter v novih ali spremenjenih okoliščinah. V prvem letniku študent posluša skupne predmete, v drugem letniku pa ima na voljo tri smeri: Javno zdravje, Zdravstvena nega, Fizioterapija. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (Faculty of Health and Social Sciences...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Informatika v sodobni družbi (Information Science in Contemporary Society)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Osnovni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja družboslovja, s širokim znanjem družboslovnih raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem IKT. Cilj programa je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja družboslovja, s širokim znanjem družboslovnih raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem IKT, da bodo znali povezati informacijsko tehnologijo s potrebami v sodobni družbi. Diplomanti bodo imeli strokovno znanje s področja IKT (informacijski sistemi, baze podatkov, programiranje v različnih okoljih, informatizacija poslovnih procesov, elektronske storitve), metodološko znanje o kvantitativnih (statističnih) in kvalitativnih raziskovalnih metodah, široko znanje o teoretičnih in metodoloških konceptih na področju družbenih ved, o pomenu in uporabnosti IKT v sodobni družbi ter interakcijah med IKT in sodobno družbo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za informacijske študije v Novem mestu (Faculty of Information Studies in Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Informatika v sodobni družbi (Information Science in Contemporary Society)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Osnovni cilj univerzitetnega študijskega programa je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja družboslovja, s širokim znanjem družboslovnih raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem IKT. Cilj programa je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja družboslovja, s širokim znanjem družboslovnih raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem IKT, da bodo znali povezati informacijsko tehnologijo s potrebami v sodobni družbi. Diplomanti bodo imeli strokovno znanje s področja IKT (informacijski sistemi, baze podatkov, programiranje v različnih okoljih, informatizacija poslovnih procesov, elektronske storitve), metodološko znanje o kvantitativnih (statističnih) in kvalitativnih raziskovalnih metodah, široko znanje o teoretičnih in metodoloških konceptih na področju družbenih ved, o pomenu in uporabnosti IKT v sodobni družbi ter interakcijah med IKT in sodobno družbo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za informacijske študije v Novem mestu (Faculty of Information Studies in Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Javna uprava

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti doktorskega študija se lahko zaposlijo na vseh delovnih mestih, kjer se zahteva izobrazba s področja upravnega prava in javne uprave in se pričakuje nadpovprečno pravno znanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (New University, The Graduate School of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Javna uprava (Public Administration)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program izobražuje za pridobitev celostnih znanj, potrebnih za poklice v javni upravi: delo v organih državne uprave, v občinski upravi in pri nosilcih javnih pooblastil, prav tako pa tudi pri izvajalcih javnih služb. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (New University, The Graduate School of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages