• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 117 items
 1. jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő

  A képzés célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson a helyi (önkormányzati) jogalkotásról, érintve az Európai Unió központi és helyi jogalkotásának általános kérdéseit is. Ehhez a képzés alapvető jogi ismeretek elsajátítását is biztosítja a résztvevőknek. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés során a résztvevők alkalmassá válnak az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos legfőbb elméleti és gyakorlati tudnivalók alkalmazására: a jogi normákban megjelenő kodifikációs hibák felismerésére és elhárítására, jogszabályok és egyéb normák tervezeteinek megalkotására, a különböző, jogalkotási igényeket keletkeztető elvárások (képviselői elképzelések, népszavazási kötelezések) jogi szabállyá való transzformálására, a megalkotandó normának az alkotmányossági, törvényességi és jogharmonizációs elvárásokkal való összhangba hozatalára. A szakképzettség elemei alkalmasak különböző belső szabályzatok elő-és elkészítéséhez, alkotmánybírósági és ombudsmani jogvédelem igénybe vételéhez is. Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés által nyújtott szaktudást legközvetlenebbül a jegyzők hasznosíthatják, akiknek munkakörükből adódóan kiemelkedő szerepük van a helyi jogszabályok (önkormányzati rendeletek) előkészítésében, a törvényesség biztosításában. A szaktudást azonban mindennapi munkájukban hasznosan alkalmazhatják az önkormányzati jogalkotásban előkészítőként résztvevő munkatársak, az önkormányzati képviselők, polgármesterek is, illetve a helyi jogalkotásba ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. jogi szakokleveles HR szaktanácsadó

  A képzés célja: olyan nem jogász végzettségű szakemberek képzése, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre.  Ezzel segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, és a terület irányítóinak döntés előkészítési munkáját támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával.       A képzésben résztvevők megismerkedhetnek a munkajogi, a foglalkoztatási, a megváltozott munkaképességű munkavállalók jogi kérdéseivel.  Elsajátíthatják a számukra nélkülözhetetlen képzési, szakképzési, munkavédelmi, egészségbiztosítási jogi ismereteket.  A képzés elősegíti azt, hogy a hallgatók eligazodjanak az európai uniós és hazai jogi szabályozás rendszerében.       Általános kompetenciák (személyes adottságok, készségek): - a HR szakterületen felmerült problémák felismerése és munkajogilag, szociális jogilag, valamint az esélyegyenlőségnek megfelelően, továbbá az emberi erőforrás gazdálkodási szempontjaira is figyelemmel történő holisztikus megoldások kialakításának képessége; - a HR folyamatok, vezetési folyamatok permanens javítása;  - tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség;  - áttekintési, rendszerező és változtatási képesség;  - kreatív vezetői és szervezői ismeretek és attitűd.   Szakmai kompe ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó

  A képzés célja:A jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben résztvevőknek a munkaviszony keretében felmerülő munkáltatói bérfizetési kötelezettség teljesítésének minden aspektusára. A munkáltató bérfizetési kötelezettségének szabályszerű teljesítése munkajogi, társadalombiztosítási jogi, adójogi és közgazdasági ismeretek együttes megléte esetén teljesíthetőek szabályszerűen. Mind a magánszférában, mind a közszférában alapvető követelmény a munka díjazására vonatkozó szabályok ismerete, betartása és azok alkalmazási környezetének ismerete. Emellett a magánszférában a munkáltató javadalmazási stratégiája, ösztönzési gyakorlata olyan komplex ismereteket igényel, amelyek feltételezik a fenti tudományterületek alapos ismeretét. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a köz- és magánszférában működő foglalkoztatók által folytatandó díjazási (javadalmazási) gyakorlat áttekintése, tervezése, előkészítése;*  a célszerű és jogszerű döntések meghozatala, végrehajtása;* a javadalmazási menedzsment gazdasági ismereteinek a gyakorlatban való alkalmazása;* a (magán)munkajogi és közszolgálati jogi szabályok alkalmazása;* a munkajogi (közszolgálati jogi) ismeretekhez kapcsolódóan a díjazáshoz kapcsolódó közjogi (adójogi, társadalombiztosítási jogi, közigazgatási és peres eljárásjogi) ismeretek elsajátítása;* a munka díjazására vonatkozó munkajogi szabályok alkalmazásának készség szintű teljesítése;* az adó- és társadalombiztosítási szabályok ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. jogi szakokleveles kommunikációs és médiaszakember

  A képzés célja: A képzés célja olyan média- és kommunikációs szakemberek képzése, akik mind a közszektorban (például központi közigazgatási szervek, szabályozó hatóságok, közszolgálati média) mind pedig a piaci, a magánszektorban képesek megalapozott jogelméleti és joggyakorlati ismeretekkel rendelkezve, szakmai feladatok minél magasabb szintű ellátására. A média- és kommunikációs szakemberek képzését mindenekelőtt az indokolja, hogy a média és kommunikáció területén olyan – több jogágon átívelő – speciális szabályozás érvényesül, amelyet a hagyományos osztatlan vagy mesterszakos képzésekben oktatott ismeretanyag nem, vagy alig foglal magában. A képzés megkezdését indokolja továbbá, hogy a média és kommunikáció területén folyamatosan növekvő igény mutatkozik olyan szakemberek iránt, akik a média és kommunikációs szakismereteken túl komplex jogi, igazgatási tudásanyaggal is rendelkeznek.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A jogi szakokleveles kommunikációs és médiaszakember képes felismerni és alkalmazni a média és kommunikációt érintő összetett jogi szabályozás elemeit; rendelkezik médiajogi, médiaszabályozási és médiaigazgatási ismeretekkel; tisztában van az ágazatot átszövő magán- és közjogi szabályozással, annak elvi, elméleti hátterével, nemzetközi jogi alapjaival és az Európai Unió médiaszabályozásával, továbbá a médiaigazgatási modellekkel és jogesetekkel; komplex ismeretekkel rendelkezik az infokommunikációs konvergenciával kapcsolatosan, ezen belül a média, a hírközlés ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser

  A képzés célja, hogy a kultúra és művészet közvetítésével foglalkozó intézmények, nonprofit szervezetek, vállalkozások, civil szervezetek vezetői számára biztosítsa a vezetői, valamint más szervező-menedzseri feladataihoz kapcsolódó alapvető jogi és gazdasági, szervezési ismeretek megszerzését. Ennek birtokában a végzett szakemberek hatékonyabban képesek vezetői vagy más szervező-koordinátori munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során bizonyos jogi problémákat felismerni és jogi szaktudást is igénylő feladatokat ellátni. A képzés újdonsága, hogy átfogó elméleti és gyakorlati tudást kínál a nonprofit intézmények szervezet és működése, valamint a kulturális intézmények által kötött szerződések, továbbá azok személyügyi politikája, finanszírozása és marketinge terén. A jogi kompetenciák megszerzése mellett hangsúlyt kap a közgazdasági és szervezési ismeretek átadása. A résztvevők olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing-, vezetési és szervezési ismereteket szerezhetnek, amelyek kiválóan hasznosíthatók a kultúra értékeinek közvetítése, a kulturális alkotások, programok és intézmények menedzselése terén, a kulturális vezetés gazdaságilag és jogilag megalapozott döntéseinek előkészítése és megvalósítása során. Személyes adottságok, kompetenciák:a) általános vezetői és vezetést támogató kompetenciák:– a stratégiai tervezéshez és menedzsment feladatok ellátásához kapcsolódó problémafelismerő és problémamegoldó képesség;– eljárási kérdések és problémák ismerete;b) szakmai kompeten ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember

  A képzés célja a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és határtudományi területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a gazdasági szféra különböző területein, a közigazgatásban, illetve hatósági jogalkalmazásban, az igazságszolgáltatásban és a környezetvédelmi társadalmi mozgalmakban eljáró jogász és más szakképzettségű szakemberek számára szakmailag megalapozott munkavégzést tesz lehetővé.   Elsajátítandó kompetenciák: * általános kompetenciák: a környezeti problémák felismerésének készsége, ezen belül a műszaki-technikai feltételek alapvető kereteinek megértése, a kapcsolódó jogi megoldások értelmezésének készsége, tárgyalási és kommunikációs készség, a társadalmi részvétel különös jelentősége miatt konfliktus kezelési készségek, mindehhez alapvetően szükséges rendszerező és feladat-megoldó készségek; * szakmai kompetenciák: a jogi alapismeretek megszerzése, a környezetvédelmi szakmai, közgazdasági és jogi szakirodalom alapvető irányainak megismerése, a környezetvédelemben kiemelt szerepet betöltő közigazgatási jog mellett különösen a polgári és büntetőjogi vonatkozások társítása, a szakterület nemzetközi együttműködése szabályainak áttekintő ismerete, az EU szabályozás, azon belül is kiemelt jelentőséggel a bírósági gyakorlat ismerete, mindezt annak érdekében, hogy felmerülő jogi kérdésekkel kapcsolatban a szakmai és háttértudományi területekre vonatkozó ismeretek alkalmazásával együtt a változó szakmai ismeretekre reagálási készség megszerezhető legyen, elsajátítsák a jogszabályok ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. jogi szakokleveles közbeszerzési szakreferens

  A szakirányú továbbképzés célja:A szakirányú továbbképzés célja a közbeszerzési eljárás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos, alapvető jogi ismeretek meglétét feltételező szakismeretek elsajátítása, amely komplexitásában mind a horizontális, mind pedig az egyes szakterületek részletes, a hazai és közösségi jogi alapismeretek elsajátítását szolgálja. Így az a szakember, aki közbeszerzési ismeretekkel rendelkezik, képzettsége okán alkalmas lesz arra, hogy mind az ajánlattevő, mind pedig az ajánlatkérő oldalon eredményesen tudja biztosítani a közbeszerzési követelményeknek való megfelelést. A megszerzett ismeretek szintén alkalmassá teszik a közbeszerzési szakreferenst arra, hogy akár ajánlattevő, akár ajánlatkérő oldalon közbeszerzést teljes körűen előkészítsen és lebonyolítson, egyben nyomon kövesse a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekben foglaltak maradéktalan betartását. A közbeszerzési szakreferens a képzésen megszerzi a pályázati tevékenység során felmerült közbeszerzési ügyek előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges tudást is, emellett elsajátítja a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó jogi alapismereteket, így képesség válik a közbeszerzés menetét érintő jogi szabályozás értelmezésére és alkalmazására.      Kompetenciák:a) Általános kompetenciák:* a felmerülő kérdések horizontális összefüggéseinek felismerése;* a sajátos eljárási kérdések ismerete;* a szabályozási környezet értelmezésének elsajátítása.b) Szakmai kompetenciák:* a szakterületnek megfelelő nemzeti és közösségi jog ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. jogi szakokleveles köznevelési szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:  - a különböző gyermekvédelmi, gyámügyi helyzetek felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása, - tanügyigazgatási jártasság, az intézmény igazgatási feladatainak helyes felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása intézménytípusonként, - a köznevelés intézményrendszerében alkalmazott adatkezelési, adatvédelmi ismeretek, iratkészítési és iratkezelési szabályok ismerete, gyakorlati alkalmazásának képessége, alakilag és tartalmilag megfelelő iratok készítésének képessége, - alapvető vezetési ismeretek, az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, figyelemmel a köznevelési intézmény vezetésének sajátosságaira, - pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra (gyakorlati példákon keresztül), - a köznevelési statisztikák, adatszolgáltatások, a pedagógusminősítés és pedagógiai szakmai ellenőrzés informatikai hátterének magabiztos használata, tantárgyfelosztás, órarend készítés.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - alapvető családjogi ismeretek, a magyarországi gyermekvédelem intézményrendszerének és jogszabályi környezetének átfogó ismerete, gyermekvédelemmel, gyámügyi igazgatással kapcsolatos eljárásrendek készségszintű ismerete, - a magyarországi közigazgatás intézményrendszerének és működésének alapvető ismerete, azon belül a köznevelési intézményrendszer működésének közigazgatási kapcsolatai, tanügyigazgatási jogi ismeretek, a tanügyigazgatás alapvető dokumentumai, el ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. jogi szakokleveles közoktatási szakember

     A képzés célja:A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik az oktatási jog és az oktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.Az oktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország tanügyi igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek.Ennek érdekében a képzés tartalmazza a témakör megalapozásához szükséges olyan praktikus ismeretanyagokat, amelyek az oktatás-irányítás központi és helyi szintjére, annak fejlesztésére, irányítására és vezetésére vonatkoznak.A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett az oktatással összefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés sikeres teljesítése alkalmassá teszi az abban részt vevő szakembereket arra, hogy interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák* az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat;* az érintett szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és annak egyes elemeit.A képzés segítséget nyújt továbbá abban, hogy az ismeretanyag oktatásában részt vevő, a szakte ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. jogi szakokleveles lelkész

  Képzési cél: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a lelkészként egyházi szolgálatban álló szakemberek számára biztosítsa az ellátott munkakörökhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek a lelkészi és egyéb segítői feladatok ellátására. Elsajátítandó kompetenciák: Az adott szakterületen felmerült jogi, pénzügyi és igazgatási problémák felismerésének és megoldásának képessége, tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, áttekintési és rendszerező képesség, kreatív vezetői és szervezői ismeretek és attitűd. Szakmai kompetenciák: A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembereket, hogy a tevékenységük során a megszerzett szakmai ismeretek birtokában képesek legyenek kapcsolatot teremteni, együttműködni más szakemberekkel a felmerülő jogi-igazgatási problémák kezelésében és megoldásában. Képesek továbbá az egyes jogintézmények, az egyes területek ügymenete, a különböző jogérvényesítési folyamatok, jogalkalmazási feladatok ismerete, továbbá az igazgatás és a szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség birtokában alapszintű problémák megoldására.  Tudáselemek: A képzés az alkotmányjog, közigazgatási jog, közigazgatási eljárásjog, szakigazgatási, polgári jog, polgári eljárásjog, munka- és szociális jog, büntetőjog, továbbá pénzügyi-gazdálkodási, informatikai ismeretek körében alapszintű ismeretek elsajátítását teszi lehetővé, s ezen területekhez kapcsolódóan nyújt a tevékenység ellátásához a gyakorlatban hasznosítható ismereteket. Készségek ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages