• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 646 items
 1. családkonzulens

  A képzés indoklása és célja: A gyermekjóléti szolgálatok alapfeladatai között szerepel a családterápiás szolgáltatás nyújtása. Az ezekben az intézményekben dolgozók legnagyobb részének azonban természetesen nincs családterápiás képzettsége, és – főként vidéken, de sok esetben nagyobb városokban sem – nincs mód arra sem, hogy más szolgáltatóhoz irányítsák a klienst. Ezen túlmenően gyakran szakmailag is indokoltabb volna az, hogy a családterápiás (családterápia jellegű) szolgáltatást az a szakember nyújtsa, aki már valamilyen módon foglalkozni kezdett a családdal. Ezt sokszor maga a család is igényli: a már kialakult bizalmi légkör alapján nem szívesen fordulnának más szakemberhez; az egész folyamat töretlenebb ívű lehet, ha a problémák jelentkezésétől kezdve a reménybeli megoldásig ugyanaz a szakember viszi azt végig. Ehhez az szükséges, hogy a családokkal kapcsolatba kerülő szociális munkások és más egyéb szakemberek rendelkezzenek legalább alapfokú családterápiás képzettséggel.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: Szakmai kompetenciák: ·         képes munkáját a család rendszerszemléletű közelítése alapján végezni, ·         képes a családban felmerülő problémák adekvát azonosítására, ·         képes felismerni a családon belül a felmerülő különböző problémák közötti összefüggéseket, ·         képes felismerni a család problémái és a környezet összefüggéseit, ·         képes az adott probléma megoldásához az adekvát eszközöket megkeresni és használni, ·         képes saját kompetencia hatá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. csecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető mentora

  A szakirányú továbbképzésben elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: ·     azoknak az elméleti ismereteknek és gyakorlati eljárásoknak az elsajátítása, amelyek szükségesek a csecsemő- és kisgyermeknevelő jelöltekkel való munka szakszerű előkészítéséhez, irányításához, értékeléséhez; ·     felkészültség a csecsemő- és kisgyermeknevelői munka személyes bemutatására, amelynek előkészítése, megvalósítása és elemzése szaktárgyi, pedagógiai-pszichológiai és módszertani szempontból is mintaértékű; ·     felkészültség a bölcsődei nevelési gyakorlatok vezetésére, a szakmai támogatás módszereinek adaptív alkalmazására; ·     jártasság megfigyelési jegyzőkönyvek készítésében és értékelésében; ·     képesség a jelöltek munkájának komplex, reális és segítő értékelésére; ·     annak megértése, elfogadása, közvetítése, hogy milyen szerepe és alkalmazási lehetősége van a reflektív gondolkodásnak a pályafejlődésben, a segítő kapcsolatban.   Személyes adottságok, készségek: ·       tudatosság a csecsemő- és kisgyermeknevelői kompetenciák birtoklásában és gyakorlásában; ·       önállóság, kreativitás a saját gondozó- és nevelőmunkában; ·       kezdeményezőkészség saját intézményi fejlesztésekben, innovációs tevékenységekben; ·       nyitottság a jelöltek szakmai, pedagógiai kezdeményezései iránt; ·       segítő, támogató attitűd és kapcsolat kialakítása, fenntartása a jelöltekkel; ·       a jelöltek fejlődésének pozitív visszajelzésekkel történő támogatása.   Az ismeretek alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. csecsemő-szülő kapcsolati konzulens

  A csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztika és konzultáció szakirányú továbbképzési szakon végzettek 1. képesek:  a csecsemő- és koragyermekkori viselkedés- és érzelmi szabályozási problémák és (regulációs) zavarok felismerésére; a csecsemő- és koragyermekkori fejlődési zavarok és az erre ráépülő kapcsolati problémák differenciált felismerésére; a komplex fejlődési és kapcsolati zavarokra irányuló intervenció célzott tervezésére; a csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztikai módszerek gyakorlati alkalmazására a regulációs problémák felismerésében; klasszikus szülő-csecsemő konzultáció gyakorlati alkalmazására a regulációs problémák javításában; a családi intervenció és prevenció rendszerszemléleten és kapcsolati pszichológián alapuló tervezésére és alkalmazására.   2. alkalmasak:  a csecsemő- és kisgyermekkori viselkedés- és érzelmi szabályozási problémákra vonatkozó konzultációra; a csecsemő- és koragyermekkor speciális ellátás területein (korai fejlesztés, állami gondoskodás, egészségügyi ellátás stb.) a kapcsolati problémákra és zavarokra vonatkozó konzultációra;  pedagógiai és egészségügyi ellátásban a csecsemő- és kisgyermekgondozásban dolgozó szakemberekkel való együttműködésre; a saját szakterületükön a kapcsolatdiagnosztikai és konzultációs módszerek feltételeinek kialakítására; a saját szakterületükön a kapcsolatdiagnosztikai és konzultációs módszerek differenciált alkalmazására; a csecsemő-szülő konzultáció és kapcsolatdiagnosztika etikai szempontjainak gyakorlati alkalmazására.  3. rend ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Dance History and Dance Theory teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Awarding bodyMagyar Táncművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. digitális médiakommunikáció szakember

  A) Az elméleti alapozásban megszerezhető szakmai kompetenciák:Ismeretekre tesz szert a vizuális kommunikáció általános törvényszerűségeiből. Ismeri a vizuális kommunikáció fajtáit, azokat a célnak megfelelően tudja alkalmazni. Ismereteket szerez a médiaelmélet és médiaesztétika területéről, ismeri az elektronikus médiumok szerepét a társadalom életében.Jártasságra tesz szert a különböző médiaprodukciók kommunikáció-funkcióinak elemzésében.A marketing ismereteken keresztül tájékozottságra tesz szert a piacgazdaság alapvető törvényszerűségeinek működésében.Jártasságra tesz szert a rajzolás és festés különböző technikáiban, egyszerű geometriai formák és térelemek megjelenítésében.Képessé válik összetett természeti formák, növények, állatok megjelenítésére, arányainak, mozgásának ábrázolására.Készséggel rendelkezik a térábrázolás ismert rendszereinek (perspektíva, axonometria, Monge-rendszer) alkalmazásában.Ismeri a művészettörténet stíluskorszakait és legújabb irányzatainak sajátosságait. Ismer jelentős alkotókat, kiemelkedő alkotásokat.Jártasságra tesz szert a képkomponálás szabályaiban, az alapvető tipográfiai ismeretek alkalmazásában.Ismeri a színek törvényszerűségeit és kifejezőerejét, tudja ezeket lényegkiemelésre, figyelemfelhívó jelleggel alkalmazni. B)   Képes képet digitalizálni, a digitalizált képeket céljainak megfelelően manipulálni, illetve kompozícióba illeszteni.Jártassá válik a vektorgrafikus képépítés gyakorlatában, céljainak megfelelően végez műveleteket alakzatokkal, görbékkel, rétegekkel, lencs ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. diáktanácsadó

        A szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak és képesek a közoktatásban, a szakképzésben, illetve a felsőoktatásban tanuló diákok körében – egyéni és csoportos formában – végzendő információs és mentálhigiénés tanácsadási feladatok ellátására.     A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   - segíteni tudják a diákok tájékozódását a közoktatás, a szakképzés, illetve a felsőoktatás rendszerében, az oktatás, illetve képzés során és a befejezés után elérhető tanulási és munkavállalási lehetőségekben, beleértve a tájékoztatás fenti témákra vonatkozó nemzetközi információit is;   - segítséget, tanácsot tudnak nyújtani a közoktatási, a szakképzési, illetve a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezéshez, a beilleszkedéshez, a tanulmányi, tanulási, valamint az oktatás vagy képzés időszakában jelentkező életvezetési, magánéleti, karriertervezési problémák megoldásához, ennek során képesek megítélni, mely problémák esetén szükséges más szakemberek (pszichológus, orvos, jogász, szociális munkás, munkavállalási tanácsadó stb.) bevonása, ezen lehetőségek igénybevételéhez megfelelő információkkal rendelkeznek;   - képesek hozzájárulni a tanulók vagy hallgatók pályafejlődéséhez, személyes lehetőségeik kibontakoztatásához, a szakképzésbe, a felsőoktatásba vagy munka világába való belépéshez szükséges döntési, alkalmazkodási és karriertervezési stratégiák kialakításához;   - személyes kompetenciájuk, képességeik és készségeik kifejlesztése révén alkalmasak és képesek a tanulók vagy ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. doktor (PhD)- educational sciences

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Double Bass Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Double Bass Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. dráma- és színházanimátor

  A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célcsoportja a gyermek- és ifjúságvédelemben, a fogyatékosságügyben, valamint a köznevelésben, szakképzésben működő segítők, szakemberek és pedagógusok köre, akik a dráma és a színház eszköztárát a szociális integrációban és inklúzióban kívánják alkalmazni. A szakirányú továbbképzés – koncepciója szerint – akkor éri el célját, ha a tevékenységközpontú drámapedagógiai szemlélettel felruházott szakembereknek a legkülönbözőbb módon hátrányos helyzetű és speciális szükségletű célcsoportok társadalmi integrációjához megfelelő elméleti és gyakorlati felkészítést nyújt. A képzés specialitása, hogy megkísérli komplex módon bemutatni a drámának és a színháznak az együttnevelésben és a társadalmi integráció szolgálatában betölthető szerepét, elméleti és módszertani hátterét. A drámapedagógiai munkaformákat az élmény és a tervezési folyamat szintjén is a továbbképzés tanulási folyamatába ágyazza, annak érdekében, hogy a résztvevők mind teljesebb képet kapjanak a dráma- és színház-pedagógiai módszerek alkalmazásáról. A szakirányú továbbképzés mind elméleti, mind gyakorlati oldalról betekintést kíván nyújtani az inkluzív nevelés meghatározó jelentőségű tanuláselméleti és az alternatív pedagógiák tanításszervezési metódusai – ezen belül elsősorban a multikulturális pedagógiai szemlélet és a team-jellegű tanítás kérdésköreibe – is.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők (leendő dráma- és színházanimátorok): – ismerjé ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages