• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 45 items
 1. Technologijų bakalauras

  Technologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbt technologo darbą. Baigę Neurotechnologijų bakalauro programą absolventai galės tiesiogiai orientuotis į plačią darbo rinką apimančią tiek neurotechnologijas, informacines technologijas, biotechnologijas bei socialinių krypčių įmonėse (neuromarketingas, neuroekonomika, kt). Šie absolventai galės dirbti įvairiose įmonėse ir organizacijose, kuriančiose produktus bei paslaugas informacijos, elektronikos, biotechnologijos, medicinos, ir kitose neurotechnologijų taikymo srityse. Programos absolventai taip pat galės dirbti programinės įrangos kūrimo, neuromokslų, neuroinformatikos laboratorijose, pramogų bei reabilitacinių įrankių kūrimo įmonėse. Be to, šie specialistai galės dirbti kuriant biogrįžtamojo ryšio, neurofiziologinių signalų registracijos, virtualios ir papildytos realybės ir kt. technologijas, kurios naudoja žmogus-kompiuteris sąsajos principus. ...

  Awarding bodyVytauto Didžiojo universitetas

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Teisės profesinis bakalauras

  Teisininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisininku. Asmuo, įgijęs teisininko kvalifikaciją, turi: - gebėti atskirti teisinio reguliavimo sritį nuo kitais socialiniais reguliatoriais tvarkomų sričių, parengti ir koreguoti konkrečios organizacijos leidžiamus teisės aktus bei kitą juridinę dokumentaciją, teikti konkrečias juridines konsultacijas organizacijai bei piliečiams nustatytos kompetencijos ribose, atstovauti organizacijos ar piliečių interesus teisėsaugos ir valstybinėse institucijose bei vykdymo proceso metu; - žinoti įstatyminę nagrinėjamo klausimo bazę, valstybės mokesčių sistemą, mokesčių apskaičiavimo ir administravimo tvarką, ikiteisminio ginčų sureguliavimo privalumus, prevencinių teisinių priemonių įgyvendinimo kontrolės mechanizmą, teisininko etikos pagrindus ir atstovavimo etikos reikalavimus; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, surasti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, derinti priešingus interesus, būti tolerantišku ir nekonfliktišku. Teisininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal teisės studijų programą. Norintiems siekti teisininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami. Įgiję teisininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti teisininkais įvairiose teisėsaugos institucijose ir organizacijose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Vadybos profesinis bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Absolventas galės dirbti padalinio vadovu, vadovo asistentu, vadybininku, personalo, archyvo specialistu, sekretoriumi – referentu, pramogų organizatoriumi, tvarkyti dokumentavimą, valdyti informacinę veiklą įvairiose valstybinėse įstaigose ir privačiose įmonėse bei organizacijose Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Verslo profesinis bakalauras

  Asmuo, įgijęs verslo profesinio bakalauro laipsnį turi gebėti vertinti Lietuvos ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas, turinčias įtakos galimybei kurti verslą, projektuoti įmonės veiklą, tirti aplinką, atlikti verslo situacijos analizę, parengti, pristatyti ir įgyvendinti projektą, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą verslo įmonėje ar jos padaliniuose, užtikrinti veiklos kokybę, kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius, valdyti pokyčius, žinoti nacionalinės, tarptautinės ir Europos Bendrijos teisės principus bei normas, reglamentuojančias prekybą, LR įmonių steigimo tvarką, darbo teisės reikalavimus, verslo plėtros užsienio rinkose principus ir formas, rinkos tyrimo metodus, veiklos kokybės kontrolės būdus, mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, bendrauti su klientais, aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, surasti problemas ir jas spręsti, vertinti reiškinius, būti tolerantišku, nekonfliktišku ir sąžiningu, įgijęs verslo profesinio bakalauro laipsnį asmuo gebės organizuoti verslą tarptautiniu mastu, dirbti verslo įmonėse vadybininku, logistu, projektuoti įmonės veiklą, kurti pasirinktos verslo krypties įmonę. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Viešųjų ryšių profesinis bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Asmenys, įgiję Viešųjų ryšių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti žiniasklaidos verslo įmonėse, valstybės, viešojo administravimo, nepelno organizacijų komunikacijos padaliniuose, ryšių su visuomene agentūrose viešųjų ryšių, komunikacijos padalinių vadovais, viešųjų ryšių specialistais arba viešųjų ryšių atstovais, projektų vadovais įvairaus pobūdžio stambiose, vidutinėse ir smulkiose verslo įmonėse, nepriklausomais konsultantais, informacijos paslaugų komandų vadovais bei kurti savo įmones, susijusias su informacijos sklaidos ir komunikacijos procesais. Tolesnių studijų galimybės: Studijas galima tęsti pagal II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti socialinių mokslų srities antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages