• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 146 items
 1. Natūralios kosmetikos gamintojas/4

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: Privalomos kompetencijos: taiko natūralios kosmetikos gamybos reikalavimus, išgauna augalų vandenį, gamina natūralios kosmetikos produktus iš augalinės kilmės žaliavų, gamina natūralios kosmetikos produktus iš gyvulinės kilmės žaliavų, gamina muilą, realizuoja natūralios kosmetikos produktus. Pasirenkamos kompetencijos: gamina aromaterapijos produktus, gamina parfumerijos produktus, gamina natūralią dekoratyvinę kosmetiką. ...

  Awarding bodyVilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Padavėjas, barmenas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, aptarnauja lankytojus salėje ir prie baro, paruošia barą, gamina ir patiekia gėrimus, kokteilius, nesudėtingus šaltuosius ir karštuosius užkandžius. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Pardavėjas, LTKS IV

  Pardavėjo kvalifikacija reikalinga pardavėjo profesijai. Pardavėjo veiklos objektas: darbas mažmeninės, didmeninės prekybos įmonėse. Žinoti įrengimų ir inventoriaus paskirtį, jų naudojimo principus, maisto ir ne maisto prekių asortimentą ir ženklinimą, kokybės rodiklius ir kokybės nustatymo metodus, gebėti greitai ir kvalifikuotai aptarnauti pirkėjus, dirbti elektroniniais ir kompiuteriniais kasos aparatais, saugiai eksploatuoti prekybos įrengimus ir inventorių, apskaičiuoti priimtų prekių kiekį ir įvertinti jų kokybę, ženklinti, paskirstyti, paruošti pardavimui bei išdėstyti prekes. Užtikrinti parduodamų prekių apsaugą ir saugą. Sugebėti taikyti inovacines technologijas prekių pirkimo ir pardavimo, atsargų laikymo operacijose. Sėkmingam pardavėjo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai ir asmeninės savybės: -asmeninė motyvacija; -atsakingumas; -gebėjimas organizuoti darbą; -gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje; -fizinė ir psichologinė ištvermė; -bendravimo įgūdžiai ir pozityvi nuostata bendraujant. Pardavėjo kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo, darbo rinkos mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal modulinę pardavėjo profesinio mokymo programą. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Politikos mokslų magistras

  Politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti viešosios politikos analitikais, ekspertais, politiniais konsultantais ir apžvalgininkais. Asmuo, baigęs Viešosios politikos programą ir įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, turi: - žinoti viešosios politikos procesą, t. y. kaip identifikuojamos problemos ir nustatoma kaip jas reikėtų spręsti (dalyviai/politikos formuotojai, problemos sprendimas institucijoje (darbotvarkės sudarymas), formuluojama politika, priimami spendimai, kaip jie įgyvendinami ir vertinami); - gebėti kompetentingai spręsti praktinius viešosios politikos uždavinius ir problemas, numatyti jų sprendimo būdus lokaliniame arba tarptautiniame kontekste; analizuoti ir vertinti priimamų sprendimų kompleksiškumą ir veiksmingumą bei numatyti jų padarinius ir prisidėti prie geresnio viešosios politikos formavimo paieškų ES; - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais. Politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Viešosios politikos studijų programą. Norintiems siekti politikos mokslų magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti Viešosios politikos specialistais nėra pripažįstami. Baigę Viešosios politikos studijų programą ir įgiję politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti valstybės tarnau ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Radiologijos profesinis bakalauras

  Radiologijos profesinio bakalauro laipsnis reikalingas norint dirbti radiologijos technologu. Asmuo, įgijęs radiologijos profesinio bakalauro laipsnį, turi gebėti parinkti tinkamiausią vaizdinimo metodą medicininei radiologinei procedūrai atlikti, parengti pacientą medicininei radiologinei procedūrai, individualizuoti medicininės radiologinės procedūros atlikimą, valdyti medicininės paskirties jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės įrenginius, naudoti specializuotas medicininio vaizdinimo ir archyvavimo technologijas, atlikti medicinines radiologines procedūras ir medicininį vaizdinimą pagal kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus, vertinti medicininių radiologinių procedūrų kokybę ir radiologinio vaizdo tinkamumą diagnozės nustatymui – žinoti darbo vietai keliamus saugos reikalavimus, medicininės radiologinės ir vaizdo apdorojimo įrangos sandarą bei veikimo principus, radionuklidų sandarą, paskirtį, poveikį žmogaus organizmui ir naudojimą medicinoje, farmakologinių medžiagų, naudojamų medicininės radiologinės procedūros metu, savybes ir poveikį organizmui, veiksmus, atliekamus radiacinės avarijos metu – mokėti dirbti sveikatos priežiūros specialistų komandoje, atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir pacientais, lanksčiai spręsti problemas. Radiologijos profesinio bakalauro laipsnį galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal Radiologijos studijų programą. Norintiems siekti radiologijos profesinio bakalauro laipsnio re ...

  Awarding bodyVilniaus kolegija

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Regiono kultūros studijų bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Baltijos regiono kultūrų programos absolventai galės dirbti įvairiose Baltijos regiono mokslo, kultūros ir švietimo srityse, Baltijos regiono organizacijose ir europinėse institucijose, susijusiose su paveldu, etninės kultūros apsauga ir gyvosios tradicijos sklaida, žiniasklaidoje, plėtoti praktinę veiklą turizmo ir rekreacijos, kultūros ir meno, verslo ir kitose veiklos srityse, inicijuoti visuomenei aktualias kultūros paslaugas, tarpkultūrinius projektus. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai galės tęsti studijas socialinių ir humanitarinių mokslų magistrantūros programose Lietuvoje ir užsienyje. ...

  Awarding bodyVytauto Didžiojo universitetas

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Rekreacijos ir laisvalaikio profesinis bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Sporto ir pramogų vadybininkai galės dirbti sporto ir pramogų veiklą organizuojančiose įmonėse vadybininkais ar projektų vadovais, savarankiškai steigti savo organizacijas ir įgyvendinti sporto ir pramogų projektus. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Rinkodaros bakalauras

  Rinkodaros bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint siekti karjeros kapitalo, privataus ar valstybinio sektoriaus gamybos, paslaugų ir prekybos įmonėse, dirbti marketingo paslaugas teikiančiose įmonėse - reklamos, viešųjų ryšių ir kūrybinėse agentūrose, tyrimų ir verslo centruose, taip pat kurti ir plėtoti savarankišką verslą. Asmuo, įgijęs rinkodaros bakalauro kvalifikacinį laipsnį: žinios ir pažintinės kompetencijos - * supras pagrindines verslo ir vadybos teorijas ir jų ryšius su kitais socialiniais mokslais; gebės identifikuoti verslo problemą naudojantis adekvačiais tyrimo metodais; * gebės argumentuoti funkcinėms organizacijų problemoms spręsti tinkamų teorinių modelių parinkimą; mokės analizuoti rinką, rinkti ir interpretuoti informaciją, gebant ją pritaikyti platesniame kontekste; * gebės integruoti ir kūrybiškai taikyti žinias, sprendžiant prekės ženklo valdymo, kainodaros, marketingo kanalų ir integruotosios marketingo komunikacijos problemas; pagilinti ir praplėsti marketingo žinias mokantis savarankiškai; praktinės kompetencijos - * gebės analizuoti aplinką, vertinti įmonės veiklą, parinkti statistikos technikas bei informacinių technologijų priemones ir jas taikyti sprendžiant funkcines organizacijų problemas; * gebės atlikti reprezentatyvius marketingo tyrimus, apdoroti ir formalizuoti jų rezultatus situacijai adekvatiems marketingo sprendimams priimti; parengti marketingo planą ir organizuoti jo įgyvendinimą, taikant analitinį mąstymą ir kūrybiškumą; * gebės formuoti prekės ženklo, ka ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Rinkodaros magistras

  Rinkodaros magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį darbą tyrimus vykdančiose ir konsultacines paslaugas teikiančiose organizacijose, vykdyti marketingo valdymo funkcijas Lietuvos ir tarptautinėse, privataus ir valstybinio sektoriaus įmonėse. Asmuo, įgijęs rinkodaros magistro kvalifikacinį laipsnį: funkcinės kompetencijos - * žinos ir supras naujausias marketingo valdymo teorijas, metodus ir technologijas, gebės nustatyti jų taikymo organizacijų veikloje galimybes bei ribas ir vystyti originalias marketingo valdymo idėjas; * demonstruos funkcinių marketingo valdymo sričių išmanymą, marketingo tyrimų metodologijos žinias ir supratimą, leidžiantį apdoroti, analizuoti ir vertinti marketingo valdymo profesinei, ekspertinei, tiriamajai veiklai reikalingus duomenis; * integruos specifinių marketingo valdymo sričių žinias, sprendžiant sudėtingas marketingo valdymo problemas, atliekant taikomuosius mokslinius tyrimus; pažintinės kompetencijos - * gebės vertinti ir argumentuoti marketingo valdymo bei susijusių sričių problemoms spręsti tinkamų teorinių modelių parinkimą; atlikti kritinę marketingo teorijų, tyrimų bei praktikos analizę ir kūrybiškai taikyti jos rezultatus sprendžiant marketingo valdymo problemas; * gebės savarankiškai atlikti metodologiškai pagrįstą marketingo tyrimą, įvertinti rezultatus, atrasti naujus faktus ir numatyti jų taikymo galimybes; * gebės inicijuoti ir parengti naujausiomis žiniomis pagrįstas marketingo studijas, reikalingas prak ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Santechnikas/4

  Santechniko veiklos objektas: pastatų vidaus ir išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, pastatų šildymo sistemų įrengimas ir eksploatavimas. Santechniko veiklos uždaviniai: atlikti santechniko darbus statybos objektuose, gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvairius santechninius mazgus, prietaisus, katilines, šilumos punktus ir kitus įrenginius skirtus pastatų šildymui, vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose ir gyvenamųjų namų bendrijose, įstaigose ir gamybiniuose pastatuose. Paruošti darbo vietą, montuoti paaukštinimo priemones, sandėliuoti medžiagas, darbus atlikti saugiai, vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, projektu ir/arba bendromis taisyklėmis ir technologija. Santechniko veikla dažniausiai susijusi su rankiniu sunkiu fiziniu darbu. Santechnikas dažniausiai dirba patalpose. Dėl darbų specifikos darbininkas aprūpinamas specialia apranga. Santechnikui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, erdvinis mastymas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. LTKS IV lygio santechnikas veiklas atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę. IV lygio santechnikas geba pasirinkti atlikimo būdus, medžiagas, priemones ir kontroliuoja veiklos kokybę, pritaikyti įvairius ne visuomet gerai žinomus ir išbandytus sprendimus, medžiagas ir įrankius. Vertina aplinką ir patalpų, kur ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages