• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. lovas-tanár (hippológus) és-szervező

   Kompetenciák:  A lóval és a lovas sportokkal kapcsolatos kompetenciák:* oktatás;* szervezés;* marketing;* pályázati tevékenység;* a szakági kiegészítő képzésben való részvétel nyomán pályaépítői és versenybírói feladatok ellátása.     Tudáselemek:* állategészségügyi és -tenyésztési ismeretek;* közgazdasági ismeretek;* lovassport ismeretek.     Megszerezhető ismertek:* anatómiai, állatélettani, állattenyésztési, takarmányozási és állat-egészségügyi, valamint * a lovas ágazatra vonatkozó közgazdasági jellegű tudáselemek mellett * a lovas ipar valamennyi szakágára vonatkozóan részletes ismeretek.     Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség;* logikus gondolkodásmód     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A hallgatók a megszerzett, a fentebb részletezett ismereteken és képességeken alapuló szakképzettség birtokában oktatóként, szervezőként és/vagy üzemi vezetőként alkotó módon tudnak bekapcsolódni a lovas ipar valamennyi szakágának a munkájába, miközben egy általuk választott szakágban az átlagosnál elmélyültebb gyakorlati ismeretekre is szert tesznek, illetve a ráépített szakági kiegészítő képzés nyomán pályaépítői, versenybírói feladatokra is alkalmassá válnak. ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező szakmérnök

  Kompetenciák (egyéni és társas): Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, fogalmazó készség, kreativitás, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, intuíciós készség. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Közgazdasági ismeretek és szemlélet, funkcióelemzés-terméktervezési iskolák, látványtervezés, forma- és színelmélet, környezetismeret, fenntartható fejlődés, innováció – technológiai transzfer, jogi és szabványismeretek. A szakképzettség alkalmazásának környezete Agrár - Élelmiszer Lánc (Agrárgazdaság: mezőgazdaság és élelmiszeripar, Kereskedelem, Vendéglátóipar) vállalkozásai, és beszállítói. Ezen belül: a nemzetközi és a hazai régiók, kistérségek vállalkozásai; szervezés, agrár-innováció, tudáspiac, oktatás-képzés területei. A továbbképzés eredményeképpen a hallgató az alábbi adottságokat, készségeket szerzi meg:- fejlődési trendek felismerése (az élelmiszergazdaságban)- intuíciós képesség (a fogyasztói igények kielégítésére)- kreativitás (a forma és színelmélet alkalmazására)- kommunikációs képesség (a terméktervezés és az ellátási- lánc belső és külső szereplőivel) A szakképesítés birtokában a szakmérnök - az élelmiszergazdaság területén - képessé válik az alábbi tevékenységek elvégzésére: - a technológiai tervezővel együttműködve, az adott termék funkciója, az ellátási láncban elfoglalt helye, és a fogyasztói elvárások szerint, a termék látványának megtervezésére - a fentiek szerint a termék csomagolásának megtervezésére- a teljes terméktervezési és ellátási folyamatot végző munkacsapat te ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. migrációszociológiai elemző

  A migrációszociológia szakirányú továbbképzési szak célja, hogy az európai (s ezen belül az Európai Unió, illetve a közép-kelet-európai térség migrációs (s ezen belül menekültügyi)) problémáihoz értő önkormányzati, tömegkommunikációs, szociálpolitikai, jogi, valamint politikával foglalkozó szakembereket képezzen. Feltételezzük, hogy ilyen szakemberek iránt egyre nagyobb igény fog megmutatkozni, hiszen az ország és a régió geopolitikai helyzete, történelmileg örökölt etnikai konfliktusai, a kisállamiság és a regionalitás reneszánsza, a migráció mindig is globális jelenségének új elemei, napjaink aktualitásává teszik az migrációt. Ebből következik, hogy a Magyarországon működő migránsokkal foglalkozó állami és önkormányzati szervezetek, a sajtó, a civil szervezetek, a nemzetközi intézmények egyre több migrációpolitikai tudással felvértezett szakembert igényelnek.   Az Európai Unióhoz való csatlakozás a fentieken túlmenően is felerősíti a migráció jelenségéhez értő szakemberek iránti igényt. Általánosságban azért, mert az európai demokratikus hagyományok, valamint az európai uniós normák megkövetelik a csatlakozni kívánó országoktól, hogy a többségi demokrácia eszményét olyan feltételek mellett alkalmazzák, melyek a társadalom legkülönfélébb kisebbségi csoportjai, így a migránsok számára jog- és esélyegyenlőséget teremtenek. Különösen azért, mert az EU-ban vannak, és a közeljövőben még nagyobb szerepet kapnak olyan ügynökségek, szervezetek, alkalmi bizottságok, amelyek a migráció folyamatát és az ebből fakadó gazd ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. mozgókép- és médiaismeret-pedagógus

  - A képzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik képesek a mozgóképkultúra és a médiaismeretek területén elsajátított szakismeretek, médiatechnikai, szakmódszertani eljárások birtokában, a közoktatásban e területen a tanulókat oktatni, nevelni. - Elsajátítják a tömegkommunikáció, a médiumok mibenlétével, működésével, szerkezetével kapcsolatos alapelveket és alapfogalmakat. - Értik és helyesen ítélik meg a társadalmi kommunikáció, ezen belül a médiakommunikáció területeinek problémáit, - Önálló és helytálló véleményformálásra képesek és ezt át tudják adni tanítványaiknak, - Képesek lesznek kialakítani és fejleszteni a kritikai médiatudatosságot, valamint a médiumokban megjelenő nyílt és rejtett üzenetek felismerésének, a helyes értékrend kialakításának, a médiumokban rejlő értékek és veszélyek felismerésének képességét, kialakítani a választás tudományát, a megfelelő médiafogyasztási szokásokat, - A médiatartalmak kritikus elemzéséhez és feldolgozásához technikák széles körét tudják felhasználni. Rendelkeznek az egyes tevékenységekhez szükséges jártasságokkal és készségekkel. - Ismerik és felelősségteljesen oktatni képesek a média eszközeit, munkáját, használatát. - Médiaszakmai, esztétikai, etikai valamint tömegkommunikációs eszközhasználati ismereteik révén, alkotó módon tudnak kezelni és létrehozni tömegkommunikációs tartalmakat. - A kétéves kurzus elvégzése lehetőséget nyújt szakmai kompetenciák megszerzésére, a NAT által meghatározott ismeretek, jártasságok, készségek elsajátítására, kialakítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. munkahelyi egészségfejlesztő

  Cél olyan szakemberek képzése, akik jártasak a munkakörnyezetből származó egészségkárosító veszélyek és kockázatok, valamint a munkakörnyezeti kóroki tényezők felismerésében; jártasak a munkavégzésből származó terhelések csökkentésének befolyásolásában; jártasak a szervezeti kultúra kialakításában, a munkaegészségügyi és munkabiztonsági kérdéskörben; rendelkeznek pszichiátriai, addiktológiai, pszichológiai és mentálhigiénés ismeretekkel, és ezeket munkájuk során alkalmazni tudják; rendelkeznek szociológiai és szociálpolitikai ismeretekkel a társadalmi viszonyok és az egészség összefüggésének vonatkozásában; ismerik az egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményeit, szervezeteit és programjait, munkájukat képesek azokkal összhangban végezni. A végzett szakemberek képesek:   * az egészségbarát munkahely kritériumrendszereinek kidolgozásában való közreműködésre;   * a munkahelyi menedzsment és a döntést hozók motiválására, illetve a munkahelyi egészségfejlesztési intézkedések és programok létrehozásában való közreműködésre;   * a munkahelyi egészségterv kidolgozásában és irányításában való közreműködésre;   * az egészségfejlesztés gyakorlati megvalósítására;   * motiválni a munkahelyi szervezetek tagjait egészségük megőrzésére és fejlesztésére munkaidőn belül és azon kívül.       A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A felnőtt korú lakosság idejének jelentős részét a munkahelyén tölti, így nem közömbös az, hogy milyen a munkavállalók egészségi állapota. Erre az Európai U ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. műszaki minőségügyi szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   E szakon végzett szakmérnök képes a minőségirányítási szabványok (ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 14001) követelményeinek értelmezésére, és ezek kielégítésére alkalmas eljárások és módszerek gyakorlati kialakítására; Képes a humán menedzsment, kreativitást fokozó csoportmódszerek gyakorlati alkalmazására; Képes továbbá matematikai statisztikai módszerek alkalmazására a minőség-ellenőrzés, tervezés és fejlesztés területén; Valamint képes a minőségirányításban alkalmazható problémamegoldó, minőségtervező és fejlesztő módszerek (FMEA, HACCP, OFD, 6σ, KIPA, Juhar, stb.) gyakorlati alkalmazására.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   Matematikai statisztika, szabványosítási és jogi ismeretek, folyamatszervezés; Minőség-ellenőrzés, minőségirányítás, projekt menedzsment, karbantartás.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Matematikai statisztika, Szabványosítási és jogi ismeretek, Humán menedzsment, Folyamatszervezés, Minőségirányítási rendszerek, Informatika; Szakma-specifikus tudáselemek: Minőség-ellenőrzés, Minőségirányítás, Projekt menedzsment, Karbantartás, Gyártási folyamatok szabályozása, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, pr ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. művészeti menedzser

  Művészeti menedzser szakképzettséget igazoló oklevelet olyan hallgatók kaphatnak, akik a) a képzés során ismereteiket és képességeiket illetően bizonyították, hogy  * a művészeti menedzser tevékenységhez szükséges alapszintű gyakorlati és elméleti ismerteket elsajátították, és olyan tudást szereztek, amelyek alapján a művészeti menedzsment területén hatékonyan tudnak működni; * képesek művész, mű, befogadó és támogató együttműködését egyfelől közvetlenül, illetve infrastrukturálisan, másfelől materiálisan illetve intellektuálisan segíteni; b) ismereteik és képességeik alkalmazásait illetően képesek * művészeti vállalkozást alapítani és működtetni; * segíteni a művészt egy adott műalkotás létrehozásában (szponzorálás és pályázás; projekt-tervezés és lebonyolítás; csapatépítés); * segíteni, hogy a műalkotás eljusson közönségéhez (bemutatóhely; műkereskedelem; reklám és PR; műkritika); * elősegíteni azt, hogy a művészet intézményei átláthatóan, jogszerűen és gazdaságosan működjenek (művészeti intézmények vezetése); * továbbá elősegíteni, hogy a művészet egész intézményrendszere átláthatóan, jogszerűen és gazdaságosan működjön (önkormányzat, minisztérium, nem-állami szektorba tartozó kulturális források); * kialakítani illetve fejleszteni az infrastruktúra jogi és gazdasági szabályozását; * segíteni illetve ellenőrizni a jogi és gazdasági szabályozás betartását illetve betartatását; * menedzsment feladataikat egy tágabb környezetben is elvégezni (regionálisan, az Európai Unión belül, valamint az Európai Unió majdan ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője

  7.1. KompetenciákMÓDSZER                                   SZEMÉLYES                               TÁRSAS kompetenciákFelfogóképesség                          Elhivatottság, elkötelezettség     Kapcsolatteremtő készségInformációgyűjtés                        Felelősségtudat                         UdvariasságKövetkeztetési képesség               Döntésképesség                       Irányítási készségKreativitás, ötletgazdagság            Érzelmi stabilitás,                      Kommunikációs rugalmasságRendezési képesség                      Stressztűrő képesség                Konfliktus kezelésRendszer-szerű gondolkodás          Fejlődőképesség, önfejlesztés    Prezentációs készségEredményorientáltság                    Szorgalom, igyekezet               Tömör fogalmazás készségeLényegfelismerés,                          Kockázatvállalás                      KözérthetőségNyitott hozzáállás                           Megbízhatóság                         ToleranciaIntuíció, módszeresség                   Pozitív hozzáállás                     Empatikus képességGyakorlatias feladatértelmezés        Pontosság, egyenes beszéd      Motiválhatóság, Körültekintés, elővigyázatosság       Széles körű műveltség             MeggyőzőkészségIsmeretek helyénvaló alkalmazása  Humán-reál kulturáltság           Tág szociális mező 7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretekA nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője:olyan szakember, aki felsőfokú pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, társadalom- és bölcsészettudományi i ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. nem hivatásos társas- és moderntánc csoport művészeti vezetője

  7.1. KompetenciákMÓDSZER                                       SZEMÉLYES                              TÁRSAS kompetenciákMozgáskoordináció                           Ritmusérzék                             Kapcsolatteremtő készségInformációgyűjtés                            Koreográfia-ismeret                  UdvariasságSzakdidaktika                                  Döntésképesség                        Irányítási készségKreativitás, ötletgazdagság                Érzelmi stabilitás,                      Kommunikációs rugalmasságRendezési képesség                          Stressztűrő képesség                Konfliktus kezelésRendszer-szerű gondolkodás              Fejlődőképesség, önfejlesztés    Prezentációs készségEredményorientáltság                        Szorgalom, igyekezet                KözérthetőségNyitott hozzáállás                              Megbízhatóság                          ToleranciaIntuíció, módszeresség                      Zenei műveltség                       Empatikus képesség7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretekA nem hivatásos társas- és moderntánc csoport művészeti vezetője, olyan szakember, aki felsőfokú pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, társadalom- és bölcsészettudományi ismeretekkel; tánc- és zenekultúrával; művészi igényességgel és alkotó fantáziával rendelkezik, s mindezek birtokában szervezi és vezeti a közösségét. Képes arra, hogy csoportját kellő mértékben menedzselje, modern-, történelmi- és gyermek társas tánciskolákat, -tanfolyamokat szervez, valamint tánccsoportot ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató

  A képzés célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen a képzés során elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a hagyományismeret, népi játék, néptánc tanításának módszertani specifikumait, valamint a tartalmi szabályozás dokumentumait.  A végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában: ­ a néptáncoktatás elméleti ismereteit; ­ a néptáncok alapvető mozdulatkincsét, a magyar néptánc dialektusainak legjellemzőbb sajátosságait; ­ a néptáncoktatás módszertani ismereteit; ­ a néptáncpedagógia alkalmazásának adaptációs lehetőségeit; ­ a népi játék pedagógiai célú alkalmazásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket; ­ a gyermekfolklór elméletét, s ennek megfelelően népi játékok tanítását; ­ a hagyományismeret elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit. A végzett hallgató legyen jártas: ­ a néptáncok dialektusok szerinti, korosztálynak megfelelő szintű átadásában; ­ a hagyományos tárgyak stílusos elkészítésében, a népi díszítőművészet alkalmazásában; ­ a népi játékok eredeti játékcselekményének, dalanyagának megtanításában; ­ a népszokások tájegységek szerinti, stílusos, hagyományhű átadásában; ­ a népdalok tájegységekre jellemző stílusos előadásában. A végzett hallgató legyen képes az ismeretek alkalmazása területén: ­ az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására a pedagóg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages