• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1312 items
 1. alapszintű járműtechnikai menedzser

  Az alapszintű járműtechnikai menedzser  szakirányú továbbképzés alapvető célja:A közúti, vasúti, vízi és légi járművek, valamint az építő- és anyagmozgató gépek gyártása, a gépekben végbemenő folyamatok kutatása, valamint ezen gépek és a belőlük alakított géprendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait is figyelembe vevő üzemeltetése, karbantartása és javítása terén dolgozó szakemberek számára a graduális képzést meghaladó szintű és mélységű ismeretek nyújtása, hogy munkájukat korszerű kutatási, vizsgálati, mérési és adatfeldolgozási, modellezési módszerek birtokában, rendszerszemléleti alapokon, a modern tervezési, gyártási eljárásokkal számolva, az élettartamköltség fajlagos minimalizálására épülő átfogó gazdasági szemlélettel, a környezetvédelem új szempontjait érvényesítve és az előre adott biztonsági, kockázati szintet tartva, egy magasabb szinten folytathassák alkotó, szervező és irányító tevékenységüket, felkészülhessenek a műszaki menedzseri feladatok ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottságaikat, fejleszthetik képességeiket, ezzel kiteljesítve az építésgépesítés szakterületen kialakuló kompetenciájukat. A végzettek az említett területeken alkalmasakká válnak:* a járműtechnikai rendszerek fejlesztését, gyártását, működtetését, vizsgálatát - nemzetközi és hazai jogszabályokban (alkalmassági elő ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. alapszintű karbantartó és járműfenntartó szakmérnök

  A képzés célja:A jelenlegi hazai gazdaságban a termelés biztonságát, minőségét és környezetbarát megvalósítását szolgáló szak indítása szükséges. Ennek keretében a mérnököknek olyan új, komplex ismereteket kell megszerezni, amelyek például a hibafeltárásban, megelőzésben és javításban egyaránt hozzásegítik a felelősségteljes munkavállaláshoz és végzéshez. Ugyanakkor rendkívül fontos az új szemléletű és minőségi követelményeket támasztó termelésben és üzemeltetésben a korszerű anyagok és technológiák ismerete, valamint az informatikai ismeretek (pl. szoftverek) megszerzése, illetve továbbfejlesztése. A karbantartás és a járműfenntartás az egyre növekvő és szélesedő választékú hazai járműparkot alapul véve jelentős kihívás a szakember utánpótlás képzésében. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat- az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,- karbantartás-elmélethez kapcsolódó szakmai anyagok (károsodáselmélet és javítási technológiák, műszaki diagnosztika) megismerésével,- a kapcsolódó ismeretek (felújítás környezetvédelme, informatika, minőségbiztosítás) elsajátításával, valamint- a karbantartó és járműfenntartó rendszerek működtetésével kapcsolatos speciális ismeretek (szereléstechnológia, felületvédelem, tribológia stb.) tanulmányozásával. A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. alapszintű műszeres analitikus specialista

  Elsajátítandó kompetenciák:A képzés célja olyan korszerű analitikai ismeretekkel rendelkező alapszintű műszeres analitikus specialisták képzése, akik a vegyiparban, a szerves szintetikus iparban, a gyógyszeriparban, a szénhidrogén iparban, a környezetvédelemben, a mezőgazdaság területén, az élelmiszeriparban, klinikai laboratóriumokban, tudományos kutató helyeken, hatósági és szolgáltató laboratóriumokban képesek kémiai és műszeres analitikai feladatok megoldására, új módszerek kidolgozására, publikált módszerek adaptálására és laboratóriumi minőségirányítási feladatok megoldására. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során az alapszintű műszeres analitikus specialisták megismerik:- a korszerű műszeres analitikai módszerek (elemanalitika, nyomelemanalitika, atomspektroszkópia, molekulaspektroszkópia, tömegspektroszkópia, gázkromatográfia, folyadékkromatográfia, csatolt módszerek, immunanalitika, bioanalitika) elméleti alapjait, a műszerek felépítését, a módszerek gyakorlati alkalmazását, - analitikai feladatok értékelésének és az alkalmas műszeres analitikai módszer kiválasztásának módszereit,- új analitikai módszerek kidolgozásának, módszerek adaptálásának, illetve módszerek dokumentálásának eljárásait,- laboratóriumi minőségirányítási rendszerek kidolgozásának, dokumentálásának, bevezetésének és irányításának elméletét és gyakorlatát, - analitikai módszerek validálásának előírásait és módszereit,- analitikai módszerek adatainak és eredményeinek értékelésére szolgáló statisztikai módszereket,- új ism ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. alkalmazott környezetvédelmi specialista

    Az elsajátítandó kompetenciák, tudomáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzettek elsajátítják:   a környezet megértéséhez szükséges tudományos ismereteket, a levegő, a víz, a talaj fizikai-kémiájának, biológiájának széles körű ismerethalmazát; a legkorszerűbb mérő és elemző berendezések működési elvét, felépítését és használati módjait; továbbá ismereteket szereznek a környezetvédelmi informatika területén, megismerik a terjedési modellezés, távérzékelés nyújtotta lehetőségeket és kihasználásuk módjait. Személyes adottságok, készségek: A végzett hallgatók   képessé válnak önállóan feltérképezni egy környezeti problémát, meghatározni az elhárításához szükséges lépéseket és megszervezni a folyamatot; megszerzik a beosztottak vezetéséhez szükséges készségek széles körét és képesek lesznek teljes mértékben kihasználni az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségeket. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A preventív környezetvédelem olyan szakembereket igényel a levegő, a víz- és talajminőség védelem, a zajvédelem, a hulladékgazdálkodás-kezelés, a települési környezetvédelem területén, akik a jogi szabályozás szellemében a prevenció műszaki jellegű, nem csupán mérnöki képesítést igénylő környezetvédelmi problémáit is képesek megoldani, figyelembe véve azok legtöbbször komplex jellegét. ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök

    Az elsajátítandó kompetenciák, tudomáselemek, megszerezhető ismeretek   A képzés során elsajátításra kerül a környezet megértéséhez szükséges tudományos ismeretek, a levegő, a víz, a talaj fizikai kémiájának, biológiájának széles körű ismerethalmaza. A hallgatók megismerik a legkorszerűbb mérő és elemző berendezések működési elvét, felépítését és használati módjait. Alapos ismereteket szereznek a környezetvédelmi informatika területén, megismerik a terjedési modellezés, távérzékelés nyújtotta lehetőségeket és kihasználásuk módjait.   Személyes adottságok, készségek   Képessé válnak önállóan feltérképezni egy környezeti problémát, meghatározni az elhárításához szükséges lépéseket és megszervezni a folyamatot. Megszerzik a beosztottak vezetéséhez szükséges készségek széles körét és képesek lesznek teljes mértékben kihasználni az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségeket.       A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A végzett szakemberek a preventív környezetvédelem igényeinek megfelelően a levegő, a víz- és talajminőség-védelem, a zajvédelem, a hulladékgazdálkodás-kezelés és a települési környezetvédelem területén megszerzett ismereteiket hasznosítva, a jogi szabályozás szellemében, a prevenció műszaki jellegű, mérnöki képesítést igénylő környezetvédelmi problémáit is képesek megoldani, figyelembe véve azok legtöbbször komplex jellegét.   ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. alkalmazott lézertechnológiai szakember

  Elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzés elvégzése során a hallgatók képesek lesznek * a műszaki-technológiai problémák és feladatok azonosítására, megfogalmazására,  a kapcsolódó természettudományos kérdések felvetésére; * a rendelkezésre álló lézertechnológiai megoldások elemzésére, a problémának és  a kapcsolódó feladatoknak leginkább megfelelő megoldás kiválasztására; * a lézertechnológiai gépek, berendezések telepítésére, beüzemelésére, kalibrálására; * a lézertechnológiai gépek, berendezések üzemeltetésére, a működés monitorozására és elemzésére, az ehhez szükséges matematikai módszerek gyakorlati alkalmazására; * a felmerülő üzemeltetési problémák okainak meghatározására és a problémák kezelésére, egyszerűbb villamossági és gépészeti javítások elvégzésére; * a karbantartási feladatok meghatározására, tervezésére és végrehajtására; * az üzemeltetés gazdasági, szervezési, környezet- és munkavédelmi szempontjainak figyelembe vételére, ezek alapján a működés optimalizálására; * kockázatok elemzésére és kezelésére; * minőségfejlesztési intézkedések megfogalmazására, kidolgozására és bevezetésére; * műszaki tartalmú projektek előkészítésére, megtervezésére, megvalósítására, monitorozására, dokumentálására és megfelelő lezárására; * az üzemeltetéssel kapcsolatok ismeretek átadására.         Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * lézer sugárforrások; * lézersugár fizika; * lézersugár-vezetés; * ipari gázok; * lézersugaras technológiák; * robottechnika; * gépészeti automatizálás; * ipari lézer alapi ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. alkalmazott lézertechnológiai szakmérnök

   Elsajátítandó kompetenciák:  A szakirányú továbbképzés elvégzése során a hallgatók képesek lesznek  a műszaki-technológiai problémák és feladatok azonosítására, megfogalmazására, a kapcsolódó természettudományos kérdések felvetésére; a rendelkezésre álló lézertechnológiai megoldások elemzésére, a problémának és a kapcsolódó feladatoknak leginkább megfelelő megoldás kiválasztására; a lézertechnológiai gépek, berendezések telepítésére, beüzemelésére, kalibrálására; a lézertechnológiai gépek, berendezések üzemeltetésére, a működés monitorozására és elemzésére, az ehhez szükséges matematikai módszerek gyakorlati alkalmazására; a felmerülő üzemeltetési problémák okainak meghatározására és a problémák kezelésére, egyszerűbb villamossági és gépészeti javítások elvégzésére; a karbantartási feladatok meghatározására, tervezésére és végrehajtására; az üzemeltetés gazdasági, szervezési, környezet- és munkavédelmi szempontjainak figyelembe vételére, ezek alapján a működés optimalizálására; kockázatok elemzésére és kezelésére; minőségfejlesztési intézkedések megfogalmazására, kidolgozására és bevezetésére; műszaki tartalmú projektek előkészítésére, megtervezésére, megvalósítására, monitorozására, dokumentálására és megfelelő lezárására; az üzemeltetéssel kapcsolatok ismeretek átadására.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  lézer sugárforrások; lézersugár fizika; lézersugár-vezetés; ipari gázok; lézersugaras technológiák; robottechnika; gépészeti automatizálás; ipari lézer alapism ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Allround mechanic for passenger and company cars

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Volgt aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke of collega’s (I160401 Id12485-c) - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar - Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften) ● Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst (I160401 Id17315) - Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden - Gebruikt een computergestuurd opvolgsysteem ● Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties (I160401 Id16810) - Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug - Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen - Houdt de werkvloer ordelijk en proper ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01072) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg - Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften - Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften - Recupereert materialen - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften ● Bewerkt of past o ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. alternatív energetikai szakember

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   Az alternatív energetikai szakember képessé válik:   korszerű alternatív energia-feldolgozó technológiák alkalmazására; környezetkímélő és megújuló alternatív energia-technológiák alkalmazására; üzemek, gazdaságok alternatív energia alapú ökológiai rendszerének kezelésére; megújuló energia-előállításon alapuló fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására; az alternatív energiabázisú energetikai rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   általános energetikai és környezeti, illetve környezet-gazdaságtani alapismeretek; különféle megújuló energia-hasznosítási technológiák; globális környezeti problémák.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtan, a napenergia hasznosítása, globális környezeti problémák, biomassza-előállítási technológiák; szakma-specifikus tudáselemek: biomassza-hasznosítási módok, napenergia hasznosítási technológiák, a szélenergia felhasználása, a geotermikus energia, a vízenergia hasznosítása, környezeti jog és igazgatás, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativit ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. alternatív energetikai szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: - E szakképzettség birtokában az alternatív energetikai szakmérnök képes korszerű alternatív energia-feldolgozó technológiák alkalmazására; - Képessé válik környezetkímélő és megújuló alternatív energia-technológiák alkalmazására; - Képes lesz üzemek, gazdaságok alternatív energia alapú ökológiai rendszerének kezelésére; - Képes lesz megújuló energia-előállításon alapuló fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására; - Képessé válik az alternatív energiabázisú energetikai rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: - általános energetikai és környezeti, illetve környezet-gazdaságtani alapismeretek; - különféle megújuló energia-hasznosítási technológiák; - globális környezeti problémák.   A képzés során megszerezhető ismeretek: - Alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtan, a napenergia hasznosítása, globális környezeti problémák, biomassza-előállítási technológiák; - Szakma-specifikus tudáselemek: Biomassza-hasznosítási módok, napenergia hasznosítási technológiák, a szélenergia felhasználása, a geotermikus energia, a vízenergia hasznosítása, környezeti jog és igazgatás, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias fe ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages