• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 46 items
 1. Bachelor's Degree in Marine Sciences. Department of Marine Sciences. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  The graduates of the Department of Marine Sciences: - Understand the principles and concepts of the basic sciences comprising Oceanography and Marine Sciences in general. - Have an all-encompassing perception of the sea processes and of their interactions, as well as of the basic theories and knowledge with regard to the function of the Ocean. - Have a systemic approach towards ecosystems and understand the interactions between the marine environment, the land and the atmosphere, while taking into consideration the planet change. - Understand the processes taking place in the coastal zone. - Have knowledge on environmental economics and environmental law. - Have basic knowledge on the raising of marine organisms. - Understand the factors affecting the growth and the health of marine livestock. - Understand the scientific methodology and its application to marine sciences through the formulation of questions and the use of experiments, observations, and literature analysis for case studying.- Design and apply with safety field and laboratory techniques, using the respective scientific instruments and methods. - Know, understand and apply analytical laboratory methods that relate to the biological function of marine organisms, pathogen microorganism, and the diseases caused. - Analyse the outcomes using statistical and calculative tools. - Operate and programme computers in order to solve scientific problems. - Process and conduct analyses through telemetry and satellite data. - Conduct scientific literature s ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Chemist

  A képzés célja vegyészek képzése, akik elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható alapismeretekkel rendelkeznek, és az alapfokozat birtokában alkalmassá válnak elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelemi területeken. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A vegyész a) tudása - Ismeri a kémia alapvető kvalitatív és kvantitatív összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezekre alapozott alapvető kémiai módszereket. - Ismeri a kémia tudományos eredményein alapuló, az atomok és molekulák szerkezetére, a kémiai kötés kialakulására vonatkozó legfontosabb igazolt elméleteket, modelleket. - Rendelkezik azokkal a kémiai alapismeretekkel, amelyek lehetővé teszik az alapvető kémiai reakciók leírását, az erre épülő gyakorlat elemeinek megismerését, az ismeretek rendszerezését. - Ismeri és alkalmazza a kémiai laboratóriumokban használt anyagokat, eszközöket és módszereket, valamint a vonatkozó biztonságtechnikai ismereteket. - Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek kémiai vonatkozású alapvető gyakorlati problémáinak megoldásához. - Anyanyelvén tisztában van a természeti folyamatokat megnevező fogalomren ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Earth Scientist

  A képzés célja földtudományi kutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a földtudományok elméletének és gyakorlatának ismeretében képesek a tudományos életben, a nemzetgazdaság különböző intézményeiben, valamint az ipari erőforrás-kutatásokban önálló szervező és irányító feladatok ellátására, a Föld rendszerszemléletű megértésére, és jelenségeinek bemutatására, a négydimenziós gondolkodásra, és hogy hivatásuknak tekintsék a Föld megismerését és védelmét. Ismerik a Föld erőforrásait (levegő, víz, talaj, ásványi nyersanyagok és energiaforrások), az azokkal való környezettudatos gazdálkodást. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A földtudományi kutató a) tudása - Ismeri a földtudományi szakterület főbb összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezekre alkalmazott egyszerűbb matematikai, informatikai eljárásokat. - Ismeri a földtudományok legfontosabb, tudományos eredményeken alapuló, igazolt elméleteit és modelljeit. - Tisztában van szakterületének lehetséges fejlődési irányaival és határaival. - Rendelkezik a természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. - Ismeri és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. - Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges a természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek földtudományok körébe sorolható alap ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Geographer

  A képzés célja geográfusok képzése, akik korszerű elméleti és alkalmazott földrajzi ismeretekkel rendelkeznek, melyekkel képesek a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet térbeli és időbeli összefüggéseinek elemzésére, az eredmények szintetizálására, a szakterületükön önálló ismeretszerzésre, elsajátítva a korszerű földrajztudomány terepi, laboratóriumi és informatikai eszközeinek, szoftvereinek a használatát, képesek döntések előkészítésére, szakmai kérdések megválaszolására és szakfeladatok megoldására. Képesek arra, hogy alapszintű geográfiai ismereteiket természet- és környezetvédelmi, államigazgatási, gazdasági, statisztikai, turisztikai-idegenforgalmi területen alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A geográfus a) tudása - Ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, valamint részben regionális földrajzi területen. - Ismeri a geográfia alapvető módszereit a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein. - Ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit. - Rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalom-földrajzi alapismeretekkel. - Ismeri a földrajzi szakterülettel kapcsolatos természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek alapvető működési elveit. - Ismeri a földrajz szakterülethez kapcsolódó alapvető számítási módszereket. - Ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokbó ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. geoinformatikai szakasszisztens

  Elsajátítandó kompetenciák: - A végzettek képesek lesznek munkakörükben a geoinformatikai módszerekkel megoldható problémákat felismerni és megoldási javaslatokat tenni az érintett vezetők részére. - Képesek lesznek az alapvégzettségük szerinti tudásukat a geoinformatikai módszerekkel kiegészítve munkájukat magasabb szinten elvégezni. - Képesek lesznek különböző projektek megtervezésében és végrehajtásában aktívan részt venni.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretkörök:   Alapozó ismeretkörök: Vetülettani, térképtani ismeretek, általános adatbázistervezési ismeretek, geoinfor-matikai, távérzékelési alapok, vektoros geoinformatika, önkormányzati informatika.   Specifikus geoinformatikai ismeretkörök: Térbeli adatbázisok kiépítése, kezelése, lekérdezések, adatszelekció térbeli és attribútum adatok alapján, raszteres, vektoros digitális tematikus térképek szerkesztése, légi- és űrfelvételek interpretációja, terepi adatgyűjtés, raszteres és vektoros geoinformatikai szoftverek kezelése.    Személyes adottságok: - Probléma- és gyakorlatorientált látásmód a szakmai problémák megoldása terén; - Együttműködő-készség és partneri viszony kialakítása a feladatmegoldásban a hatóságokkal, gazdasági szférával, civil szervezetekkel;   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A geoinformatikai szakasszisztens térbeli adatbázisok megtervezésével, kiépítésével, üzemeltetésével, valamint adatnyeréssel és adatelemzéssel kapcsolatos munkakört lát el település-irányítási, környezetvédelmi, településfe ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. geopolitikai szaktanácsadó

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják* a politikai földrajzi gondolkodást, * a természeti környezetre vonatkozó ismereteket, * a természetben és a társadalomban lejátszódó folyamatok közti összefüggések felismerését és feltárását,* a társadalom biztonságának megóvására irányuló ismereteket,* a hazai és az európai természet- és környezetvédelmi politika alapjait,* a választott ismeretkörökhöz tartozó terület ismereteit és annak konfliktustérségeit, ennek példáján keresztül pedig a beavatkozási lehetőségeket. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:* nagyobb érzékenység a saját környezetük iránt, * az ok-okozati összefüggések felismerése, * jó problémafelismerő és –megoldó készség,* széleskörű műveltség,* önálló munkavégzésre és kooperációra való készség,* szociális érzékenység és társadalmi tolerancia,* stratégiai gondolkodás, kreativitás és rugalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett szakemberek elhelyezkedhetnek külföldön és belföldön:* az államigazgatásban,* az önkormányzati szférában,* a katasztrófavédelem területén,* a nemzetbiztonság területén,* a rendvédelmi szerveknél,* környezetbiztonsági vállalkozásoknál,* a Magyar Honvédség szervezeteiben,* nemzetközi segélyszervezeteknél,* védelemgazdasági vállalkozásoknál,* környezetvédelmi vállalkozásoknál* a humanitárius szervezetek munkaszervezeteiben. ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Informatikos bakalauras

  Informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti programų sistemų projektavimo, diegimo, eksploatavimo ir tiriamąjį darbą įmonėse bei organizacijose. Asmuo, įgijęs informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį: funkcinės kompetencijos - * gebės planuoti informacinių technologijų techninės ir programinės įrangos diegimą; analizuoti ir fiksuoti informacijos apdorojimo kompiuterizavimo lygį ir teikti ataskaitas apie tai įmonių vadovams; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į informacinių ir ryšio technologijų taikymo analizę ir šių technologijų pažangą; specifikuoti, projektuoti ir diegti kompiuterines sistemas ir programinę įrangą; * gebės kvalifikuotai eksploatuoti kompiuterių ir jų sistemų techninę ir programinę įrangą; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti su tuo susijusią informaciją; įvertinti sprendimus etiniu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu; * gebės naudoti pažangias ryšio technologijas, projektuotant ir diegiant įvairias kompiuterines sistemas; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje; pažintinės kompetencijos - * gebės panaudoti informatikos teorijos ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos žinias priimant sprendimus; * gebės taikyti informatikos teorijos žinias, atpažinti ir analizuoti naujus uždavinius, planuoti jų sprendimą, suprasti naujas informacines ir ryšio technologijas; * gebės taikyti naujausias informatikos teorijos žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti informatikos žinias mokantis savarankišk ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. lézerfizikus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A végzettek magas színvonalon kell tudják kezelni a lézeres és optikai elveken működő csúcstechnológiás berendezéseket. Tisztában vannak az azok működését meghatározó fizikai alapokkal, valamint a fény- és anyagkölcsönhatás különböző szintjein történő folyamatok elméleti hátterével.  A készségek elsajátítása a rendszeres tantermi órák látogatása és a vizsgákra való készülés révén a képzés elején választandó témából teamben vagy önállóan végzendő kutatói jellegű munkavégzés során történik. A képzés során a kutatási téma kidolgozásához szükséges, valamint azt kiegészítő műszaki és informatikai ismereteket is meg kell megszerezni.  A felvettek kutatási tevékenységét témavezető irányítja, arra törekedve, hogy a hallgatók egyéni képességeik és adottságaik figyelembevételével, közvetlen, intenzív irányítás és a témához szorosan kapcsolódó tárgyi ismeretek elsajátítása révén, a területet alaposan ismerő, kutató-fejlesztő tevékenység önálló végzésére alkalmas szakemberekké váljanak.   Személyes adottságok, készségek:  Az elsősorban elvárt és fejlesztendő készségek:  * megbízhatóság, pontosság, elkötelezettség, rendszerező képesség, gyakorlatias feladatértelmezés; * analizáló és szintetizáló képesség, az újdonságokra való fogékonyság és az eredményorientáltság fejlesztése.    Társas kompetenciák: kezdeményezőkészség, irányíthatóság, motiválhatóság, kapcsolatfenntartó készség.   Módszerkompetenciák: problémaelemzés, ismeretek helyénvaló alk ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. műszeres szakanalitikus

  Elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű analitikai ismeretekkel rendelkező szakanalitikusok képzése, akik a napi analitikai gyakorlat minden területén, a vegyiparban, szerves szintetikus iparban, a gyógyszeriparban, a szénhidrogén iparban, a környezetvédelemben, az élelmiszeriparban, a klinikai laboratóriumokban, tudományos intézetekben stb. képesek a kémiai elemzési feladatok megoldására, új módszerek kidolgozására, a meglévő módszerek adaptálására, analitikai laboratóriumok működésének szervezésére, irányítására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakképzettség birtokában a műszeres szakanalitikus * ismeri a legkorszerűbb műszeres analitikai módszerek (atomspektrometria, elektroanalitika, radiokémia, gázkromatográfia, tömegspektrometria, folyadékkromatográfia, immunanalitika, elektroforetikus technikák, lab-on-a-chip, királis elemzések, környezeti analitika) elméletét, a berendezések alapvető felépítését, alkalmazhatóságát, * képes új ismeretek önálló megszerzésére és az elsajátított analitikai ismeretek alkalmazására, nagy jártassága kell legyen az analitikai mérőrendszerek tervezésében és alkalmazásában, * adott analitikai feladatokhoz részletes mérlegelést követően megfelelő műszeres analitikai módszert képes kiválasztani, * új módszereket, eljárásokat tud kidolgozni, illetve ismert módszereket adaptálni, * képes a módszerek minősítését (validálását) elvégezni, a laboratórium minőségbiztosítási feladatait megszervezni és irányítani, * a műszeres analitikai elemzések eredményeinek ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Physicist

  A képzés célja fizikusok képzése, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytatni, egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat végezni. Alapszintű fizikai ismereteik, általános műveltségük, korszerű természettudományos szemléletmódjuk képessé teszi őket arra, hogy a műszaki és gazdasági életben, valamint az államigazgatásban irányító, szervező részfeladatokat lássanak el. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására A fizikus a) tudása - Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó matematikai, informatikai eljárásokat. - Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. - Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. - Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. - Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. - Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető gyakorlati problémáinak megoldásához. - Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. - Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel teszt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages