• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1251 items
 1. Talousoikeus, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Talousoikeuden maisteriohjelmassa huomion keskipisteenä on yritystoiminnan liiketaloudellinen suunnittelu juridiikkaa hyödyntämällä.Yritystoiminta on kaikissa vaiheissaan juridisesti säänneltyä. Yritystoimintaa koskevan lainsäädännön tunteminen on siksi lakiekonomille välttämätöntä. Lakiekonomille lainsäädännön tunteminen ei kuitenkaan riitä. Lakiekonomin on yhtäältä kyettävä tunnistamaan ja hyödyntämään lain tarjoamat mahdollisuudet sekä toisaalta kyettävä suojautumaan mahdollisilta riskeiltä. Laki- ja veroekonomille laki ei siis ole pelkästään toiminnan puitteet asettava säännöstö vaan myös väline yritystoiminnan tehokkaaksi järjestämiseksi. Tämä edellyttää sekä talousoikeuden että liiketalouden osaamista. Maisterin tutkintoon vaadittava liiketaloustieteellinen sivuaine on tärkeä valita niin, että oppiaineet tukevat toisiaan osaamisen edistämisessä. Ammatillisten taitojen ohella lakiekonomin osaaminen koostuu merkittävältä osin yleisistä tieteellisistä ja sosiaalisista valmiuksista. Lakiekonomin opinnoissa opiskelijan on kehitettävä kykyään laajojen kokonaisuuksien hallintaan, täsmällisyyttä edellyttävään analyyttisyyteen sekä johdonmukaiseen argumentaatioon. Näiden avulla on rakennettavissa ongelmanratkaisutaito, joka ei ole hyödyllinen vain juridiikan hallitsemisessa vaan myös kaikessa liiketaloudellisessa ratkaisutoiminnassa. Yritystoiminta on kasvavassa määrin monikansallista yhteistoimintaa, jossa oleellista on valmius hallita juridisia riskejä ja mahdollisuuksia kansainvälisesti. Talousoikeuden suuntaut ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Taloustiede, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Taloustiede auttaa muodostamaan kokonaiskuvan taloudesta ja ympäristöstä, jossa yritykset toimivat. Taloustieteen maisteriohjelman ytimen muodostavat kansantalouden makrotaloudellinen tuntemus, yritysten mikroteoria sekä rahoitusmarkkinoiden ja pankkitoiminnan tuntemus. Kauppatieteelliseen alaan soveltuvia taloustieteen opetuksen osa-alueita ovat myös kansainvälinen talous, julkinen talous sekä energiatalous. Taloustiede luo osaamista seuraavilla alueilla: Ekonomistin monialainen tieto ja taito Kokonaistaloudellisten mittarien tuntemus ja kyky kokonaistaloudelliseen analyysiin Yritysmaailman, erityisesti rahoitussektorin tuntemus Kansainvälisen talouden ja integraation lainalaisuuksien tuntemus Julkisen sektorin rooli ja yksityistämisen vaikutukset Energiatalous maailmantalouden kasvun veturina ja kasvun rajat Aineeton pääoma ja siihen liittyvä henkilöstön palkkaus, työn organisointi ja yritysten tutkimus kehitystoiminta Tulonjako ja hyvinvoinnin mittaaminen Taloustieteen opiskelu edellyttää kiinnostusta kokonaistaloudelliseen ajattelutapaan ja sen edellyttämien analyysivälineiden omaksumista. Sivuaineiksi soveltuvat hyvin liiketaloustieteet, erityisesti laskentatoimi ja rahoitus, sekä menetelmätieteet. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Arts Management, Master of Music (2.5 yr)

  The Sibelius Academy Master's Degree Programme in Arts Management offers a wide variety of skills necessary for the growing culture industry. Mastering economy, communication, research, and analytical thinking gives students the tools necessary for working in demanding expert and leadership positions and as an entrepreneur. Visiting lecturers, who form an active link and mirror to the world of work, contribute to the learning experience. The programme aims to prepare you to understand the structure of the art field, those who operate in it and the changing circumstances that it involves. The studies include arts marketing, leadership, audience engagement and participation, legislation, funding and culture politics. The optional courses can include, for instance, arts entrepreneurship, intercultural communications, music business, festival management or social arts projects. You can also earn ECTS credits by participating in professional projects and in work placements. Arts management students usually have a previous degree in the arts, economics, or technology. The programme is intended to complement and incorporate previous knowledge, leadership development and networking acumen. Sibelius Academy organizes arts management tuition in Helsinki (Arts Management, in English). The focus is on the management of arts organizations. The teaching contents reflect a balanced mix of arts fields, including dance, music, and theatre as well as, for example, museums. The students also represent several art forms and discip ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Henkilöstöjohtaminen, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelmassa on kaksi keskeistä ydinoppimisprosessia: Henkilöstöjohtaminen (HRM) sisältää peruselementit, joiden avulla voidaan ymmärtää, analysoida ja kehittää päivittäistä ja strategista henkilöstötyötä ja –käytänteitä. Strateginen henkilöstöjohtaminen on erillinen osa henkilöstöjohtamista, jossa korostuu mm. HR –prosessien integrointi (esim. suorituksen johtaminen ja palkitseminen) ja henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden välinen yhteys. Lisäksi ymmärrys osaamisen kehittämisestä ja esimiestyön kehittämisestä korostuu. Tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät henkilöstöjohtamisen keskeisen sisällön, prosessit, roolit ja haasteet sekä henkilöstöjohtamisen mahdollisuudet vaikuttaa tuloksellisuuteen. Organisaation kehittäminen on suunnitelmallista toimintaa, jossa käytetään käyttäytymistieteellisiä tietoja ja taitoja organisaation toiminnan kehittämiseen. Opiskelijat hahmottavat mm. työhyvinvointiin vaikuttavia asioita esimerkiksi esimiestyön ja organisaatiokäyttäytymisen näkökulmista. Opiskelijat ymmärtävät HR:n roolin muutosjohtamisessa ja osaamisen kehittämisessä. Projektiosaaminen auttavaa opiskelijoita organisaation kehittämispyrkimyksissä. Opinnot tarjoavat vankan teoreettisen pohjan toimia henkilöstöjohtamisen tehtävissä eri aloilla ja erityyppisissä organisaatioissa. Opiskelu on samalla kuitenkin käytännönläheistä. Kursseilla käydään läpi yritysten henkilöstökäytäntöjä ja käytännön ongelmia. Opetuksessa hyödynnetään yritysesimerkkejä ja case-tapauksia. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

  Yksityiskohtaiset tiedot tutkinnon rakenteesta, opintojen kulusta jne. löytyvät kauppatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v), syksyn todistusvalinta

  Yksityiskohtaiset tiedot tutkinnon rakenteesta, opintojen kulusta jne. löytyvät kauppatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Laskentatoimi ja tilintarkastus, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelman keskeisiä osaamisalueita ovat yrityksen taloushallinnon sisäinen ja ulkoinen tarkastus, taloushallintoon liittyvät rekisteröinti-, suunnittelu- ja valvontalaskelmat, raportit ja tietokonejärjestelmät sekä kirjanpito, tuloslaskenta ja niihin perustuva tilinpäätös ja sen analysointi. Opinnot antavat erinomaiset valmiudet liiketoimintaosaamisen soveltamiseen ja talousjohtamiseen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija voi profiloida vahvaa liiketoimintaosaamista myös sivuainevalinnoilla. Vahvan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen ammatillisen osaamisen sekä työelämävalmiuksien lisäksi laskentatoimen ja tilintarkastuksen opinnot tarjoavat perusvalmiudet tieteelliseen tutkimustyöhön mahdollistaen jatko-opinnot oppiaineessa. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Markkinoinnin johtaminen, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Markkinoinnin tehtävissä korostuu usein luova ongelmanratkaisu, analyyttinen ajattelu, suhdejohtamisen taidot, vuorovaikutteinen kommunikaatio sekä kuluttaja- ja asiakaslähtöiset toimintatavat. Näiden kyvykkyyksien rakentaminen muodostaa markkinoinnin opintojen ytimen. Niinpä tärkeää on paitsi markkinoinnin eri osa-alueisiin perehtyminen niin myös erilaisten opetusmenetelmien kautta saavutettujen kyvykkyyksien kehittäminen. Opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa tiedon, ymmärryksen, sovellutuksen ja analyysin kautta kehitetään valmiuksia luovaan ongelmanratkaisuun ja itsenäiseen ajatteluun markkinoinnin tehtäväkentällä. Tavoitteena on opiskelu, joka tuottaa itsenäisiä, omaehtoiseen ajatteluun kykeneviä markkinoinnin ammattilaisia. Markkinoinnin johtamisen maisteriopintojen ydinoppimisprosessit ovat Asiakas- ja kuluttajalähtöinen arvon tuottaminen Markkinointi yrityksen strategisen kilpailuedun rakentajana Markkinatiedon analysointi ja argumentointi markkinoinnin työkaluina Asiakas- ja kuluttajalähtöinen arvon tuottaminen Opiskelija voi vahvistaa omaa eritysosaamistaan ja profiloida tutkintoaan niin sivuaineopintojen kuin kolmen vaihtoehtoisen profiilikokonaisuudenkin kautta. Nämä ovat: Business, Trade and Service Tuotteet, brändit ja innovaatiot Viestintä, media ja markkinat Kunkin profiilikokonaisuuden ytimen muodostaa Markkinoinnin johtamisen maisteriopintoihin sisältyvät opintojaksot. Näillä opittuja valmiuksia vahvistetaan muiden oppiaineiden tuottamilla kursseilla. Maisteriohjelmien tarkemmat esittelyt ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Music Technology, Bachelor and Master of Music (3 yr + 2.5 yr)

  CM&T is Sibelius Academy centre dedicated to music technology teaching, artistic work and research. The main area of teaching / learning are:• Electro-acoustic music• Music recording and production• Film music• Media and sonic arts• Digital musicianship• Live sound engineering• Music technology oriented tool making• Music oriented digital tools and communication skills The music technology department provides teaching in small groups and one-to-one. The studies include studio work, lectures, workshops, and master classes. The teachers are experts from Finland and from abroad. One of the most important partners for the music technology department is the Aalto University’s media laboratory Sound in New Media. University of the Arts Helsinki’s music technology students can attend courses and workshops at the media laboratory and develop professional and social contacts with its students. In the music technology programme, you will become a highly skilled specialist in both music and technology. As a graduate from the music technology programme, you can work as a sound engineer, producer, sound designer, stage sound mixer, film music and video game music composer, sound artist, composer of electroacoustic music, digital musician, designer of digital music instruments, digital audio editor, and music technology tools developer. The core of knowledge and skills for all graduates from the music technology programme is familiarity with the different styles and genres of music, sound, sound effects, as well as music ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Music Technology, Master of Music (2.5 yr)

  CM&T is Sibelius Academy centre dedicated to music technology teaching, artistic work and research. The main area of teaching / learning are:• Electro-acoustic music• Music recording and production• Film music• Media and sonic arts• Digital musicianship• Live sound engineering• Music technology oriented tool making• Music oriented digital tools and communication skills The music technology department provides teaching in small groups and one-to-one. The studies include studio work, lectures, workshops, and master classes. The teachers are experts from Finland and from abroad. One of the most important partners for the music technology department is the Aalto University’s media laboratory Sound in New Media. University of the Arts Helsinki’s music technology students can attend courses and workshops at the media laboratory and develop professional and social contacts with its students. In the music technology programme, you will become a highly skilled specialist in both music and technology. As a graduate from the music technology programme, you can work as a sound engineer, producer, sound designer, stage sound mixer, film music and video game music composer, sound artist, composer of electroacoustic music, digital musician, designer of digital music instruments, digital audio editor, and music technology tools developer. The core of knowledge and skills for all graduates from the music technology programme is familiarity with the different styles and genres of music, sound, sound effects, as well as music ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages