• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 156266 items
 1. Sociologija (Sociology)

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 1 leto. Cilj programa je študente usposobiti za analizo družbenih problemov, sintezo interdisciplinarnih znanj, razvijanje kritične presoje, obvladovanje raziskovalnih metod in organizacijo raziskovalnega dela, kooperativno delo ter etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Turizem (Tourism)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant bo strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za vodenje turističnih organizacij in zahtevnejših procesov s področja turizma. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge pri analiziranju, načrtovanju oblikovanju, razvoju in vodenju procesov v turistični in s turizmom povezani dejavnosti, tako na ravni gospodarskih kot tudi javnih turističnih organizacij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica (Faculty of Turism Studies -...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Management turističnih destinacij (Tourism Destination Management)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant bo strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za vodenje turističnih organizacij, vodenje zahtevnih procesov s področja turizma, metodološko raziskovalnim znanjem, s katerim lahko samostojno izvede znanstveno raziskovalne in razvojno strokovne raziskave ter je usposobljen za vodenje in izvajanje strokovnih opravil, ki spadajo v področje turističnih storitev. Ob tem pa bo znal turistične storitve uspešno obogatiti s kulturnim izročilom naše družbe in okolja. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge pri raziskovanju, analiziranju, načrtovanju, oblikovanju, razvoju in vodenju procesov v turistični dejavnosti, tako na nivoju gospodarskih kot tudi javnih turističnih organizacij. Na področju izobraževanja se bodo diplomanti z opravljenim pedagoško-andragoškim izpitom lahko zaposlili kot osnovnošolski ali srednješolski učitelji, na področju višješolskega izobraževanja se bodo lahko zaposlili kot laboranti ali inštruktorji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica (Faculty of Turism Studies -...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Pedagogika (Pedagogy)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilji študijskega programa so usposobiti strokovnega delavca temeljnega profila za določena področja vzgoje in izobraževanja od splošnega poznavanja pojavov in procesov celotnega pedagoškega področja do usposobljenosti za sodelovanje v pedagoškem procesu, načrtovanje in nudenje individualne pomoči ogroženim in drugačnim otrokom, organiziranje različnih oblik izobraževanja in izpopolnjevanja v in ob procesu dela in v različnih oblikah in za različna življenjska obdobja, skrb za profesionalni razvoj ter za raziskovanje in inoviranje, kar naj bi diplomantom omogočalo tako vstop v delo, kot tudi nadaljevanje izobraževanja. Da bi imeli bodoči diplomanti široko razgledanost in osnovo za nadaljnje poglabljanje, so v programu zajeti tudi temeljni predmeti s področja kulture in družbe kot so: osnove pedagogike in razvoj šolstva, sociologija edukacije, antropologija, teme iz psihologije ter tudi osnove anatomije in fiziologije, s katerimi bodo diplomanti spoznali temeljne strukture in delovanje človeškega organizma ter odklone oziroma nepravilnosti v njihovem delovanju. Glede na velik pomen sporazumevanja in sodelovanja ter različnih partnerskih vlog, je cilj programa tudi temeljna razgledanost diplomantov na področjih, ki vključujejo tovrstna osnovna znanja in veščine kot tudi sposobnosti pozitivnega vrednotenja in upoštevanja različnosti. Diplomanti se bodo uvedli v področje sodelovalnega oz. timskega dela in spoznali osnove vseživljenjskega učenja. Ker je ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Predšolska vzgoja (Pre-school Teaching)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj programa je izobraziti vzgojitelja, ki bo usposobljen in pripravljen za prepoznavanje in razumevanje otrokovih potreb v sodobni družbi. S svojim znanjem bo lahko izgrajeval spodbudno okolje, v katerem si bo otrok sam in/ali ob pomoči sovrstnikov in odraslega razvijal lastne zmogljivosti in ohranjal naravno radovednost in željo po učenju. Pridobljena znanja v okviru študija omogočajo diplomantu prepoznavati, razumeti in upoštevati dejavnike, ki vplivajo na uspešnost zgodnjega učenja in poučevanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Razredni pouk (Primary School Teaching)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilji programa so usmerjeni v razvijanje profesionalne pripravljenosti učitelja kot drugega učitelja, učenje in poučevanje vseh kurikularnih predmetov v 1. razredu v osnovni šoli. Poudarek izobraževanja učitelja je na sodobnih izhodiščih o pojmovanju pedagoških poklicev, za katere kandidati pridobijo tako akademsko izobrazbo kot poklicno kvalifikacijo. V visokošolskem študiju so tako poudarjene kompetence za opravljanje pedagoških poklicev v sodobni družbi, in sicer obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju ter poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja. Cilj le-tega je preizkušanje novih teoretičnih izhodišč tako pedagoško-psihološkega kot predmetnega področja v avtentičnem učnem okolju. Pri tem so poudarjeni splošno znanje, veščine in razumevanje, ki jih dosegamo z visokošolskim študijem, kot poznavanje in obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju v razmerju do posameznika in do družbe nasploh ter poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja in discipline, na katerem bodo strokovno delovali (vzgajali, poučevali, svetovali ipd.). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Energetika (Energy Technology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Težišče študija je prvenstveno v dveh smereh: učinkovita raba energije in optimiranje obstoječih sistemov, tako na strani proizvodnje kot na strani uporabnikov; razvoj in vključevanje obnovljivih virov energije v energetski sistem (sončna energija, hidroenergija, geotermalna energija, energija vetra in bioenergija: predvsem lesna biomasa, bioplin, deponijski plin. Študenti bodo usposobljeni za vodenje najzahtevnejših energetskih sistemov in znanstvenoraziskovalnih projektov s strokovnega in znanstvenega področja ter razvili kritične refleksije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (Faculty of Energy Technology)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Instrumentalna in pevska pedagogika (Instrumental and vocal education)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilji programa so usposobiti diplomante za delovanje na glasbeno-pedagoškem področju svoje smeri ter delovanje na poustvarjalnem umetniškem področju predvsem kot komorni glasbeniki, zborovski pevci, voditelji šolskih ansamblov itd.). Učni izid bo usposobljenost diplomantov za kakovostno samostojno pedagoško delo na področju svoje smeri študija. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za glasbo (Academy of Music)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Konserviranje in restavriranje likovnih del (Conservation and restoration of works of art)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je poglabljanje osnov in nadgrajevanje znanja in vedenja, ki je potrebno za raziskovalne in razvojne naloge ter za samostojno načrtovanje, izvajanje in vodenje zahtevnih projektov. Program je oblikovan skladno s potrebami stroke po strokovnjakih, ki so sposobni samostojnega obravnavanja in vodenja zahtevnih konservatorsko-restavratorskih posegov na zahtevnih predmetih dediščine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Znanosti o okolju (Environmental Sciences)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij zahteva izrazito multidisciplinaren pristop in temu primerno izobražene strokovnjake tako na področju raziskav, varstva kot tudi upravljanja okolja. Temeljni namen študija po predlaganem programu je izobraževanje vrhunskih raziskovalcev z interdisciplinarnim znanjem. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij (Graduate School)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages