• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 284 items
 1. közpolitikai elemző

   Kompetenciák: - Általános kompetenciák: jogi, közigazgatási és társadalomtudományi ismeretek alapján a közéletben, a közszférában és a civil szférában való szervezeti tájékozódó képesség, stratégiai gondolkodásmód kialakítása, problémaelemző és problémamegoldó, illetve közvetítői szemléletmód kialakítása; a civil és a közszféra közötti kommunikáció javítása, vezetői és beosztotti munkakörben dolgozók számára a döntési készségek és kompetenciák kialakítása.  - Szakmai kompetenciák: a helyi és a regionális közösségek, valamint a politikai közösség egésze iránt felelősséget vállaló, koncepciózus, stratégiát és az egyes problémák megoldását kidolgozni és megvalósítani képes közszolgálati szemlélet elsajátítása; a helyzetfelmérés, értékelés és döntéshozatal készségeinek kifejlesztése és korszerű, a magyar politikai és önkormányzati rendszerrel kapcsolatos és ezek működtetésére irányuló információk elsajátítása; a problémamegoldásra irányuló pozitív együttműködési és döntési helyzetek, az azokhoz tartozó értékelési és magatartásminták felismerése, kialakítása (egyfajta „mediátori” – közvetítői szemléletmód és készség elsajátítása); a civil szféra iránti elkötelezettség erősítése, a civil szervezetek menedzselésének (alapításának, működtetésének) készsége.         Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - az alkotmány és az alkotmányos jogok ismerete és ennek érvényre juttatása a civil és a közszférában; - a jogalkalmazás gyakorlati szempontjainak és dilemmáinak ismerete; - a magyar politikai és önkormányzati rendszer ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. európai településfejlesztési szakjogász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A Európai településfejlesztési szakjogász szakirányú továbbképzési szak hallgatói három fő irányban szereznek speciális elméleti és gyakorlati ismereteket. Ezek az ismeretek, kompetenciák, tudáselemek a következők:a) a hazai és az európai önkormányzati gazdálkodás társadalmi, gazdasági, jogi, politikai és szervezeti tényezőivel összefüggő interdiszciplináris ismeretek; b) a hazai és az európai önkormányzati gazdálkodásra és településmenedzsmentre vonatkozó jogi szabályozással összefüggő jogi szakismeretek, illetőleg az ehhez kapcsolódó funkcionális, pénzügyi, számviteli, statisztikai, informatikai, településirányítási, közszolgáltatás- és településszervezési, vezetési szakismeretek. c) az interdiszciplináris és a településmenedzseri szakismeretekkel összefüggő speciális, gyakorlati-alkalmazási és módszertani ismeretek; d) az interdiszciplináris, a településmenedzseri szakismeretek, valamint a gyakorlati ismeretek önálló alkalmazásához szükséges kompetenciák.    Személyes adottságok, készségek:A továbbképzés főként a probléma-felismerési és probléma-megoldási képesség, az áttekintő és alkotó képesség, valamint a tárgyalási és konfliktuskezelési képesség, azaz a biztos ismeretek talaján álló önálló és felelős településvezetői képességek fejlesztésére törekszik, különös figyelemmel az európai önkormányzati sajátosságokra. A képzésben való részvétel ennek megfelelően képessé teszi a szakembert arra, hogy önállóan tájékozódjék a települé ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. helyi jogszabály-szerkesztő szakjogász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson a helyi (önkormányzati) jogalkotásról, érintve az Európai Unió központi és helyi jogalkotásának általános kérdéseit is. A képzés során a résztvevők alkalmassá válnak az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos legfőbb elméleti és gyakorlati tudnivalók alkalmazására: a jogi normákban megjelenő kodifikációs hibák felismerésére és elhárítására, jogszabályok és egyéb normák tervezeteinek megalkotására, a különböző, jogalkotási igényeket keletkeztető elvárások (képviselői elképzelések, népszavazási kötelezések) jogi szabállyá való transzformálására, a megalkotandó normának az alkotmányossági, törvényességi és jogharmonizációs elvárásokkal való összhangba hozatalára. A szakképzettség elemei alkalmasak különböző belső szabályzatok elő-és elkészítéséhez, alkotmánybírósági és ombudsmani jogvédelem igénybe vételéhez is. A szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók a jogi alapképzésben elsajátított ismeretekre alapozva annál részletesebb és speciálisabb, elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a jogalkotás általános és speciális kérdéseiről, az egyes gazdasági-politikai ágazatok sajátosságairól, az Alkotmánybíróság vonatkozó jogalkalmazói gyakorlatáról. A képzés során a résztvevők megismerkednek a helyi önkormányzatok jogalkotással kapcsolatos feladataival, az Alkotmánybíróság gyakorlatából származó elvárásokkal, az önkormányzati jogalkotás és az egyes állami szervek tevékenysége közöt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. munkajogi szakjogász

      A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Általános kompetencia: a munkajog szabályozási szemléletének, alapvető rendszertani sajátosságainak és a munkajogi jogalkalmazás alapvető tendenciáinak ismerete.   Szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a munkajogi jogalkalmazásban felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldások kiválasztására. A munkajogi szakjogász kimerítő ismeretekkel rendelkezik az egyes munkajogi jogintézményekhez kapcsolódó hatósági és bírói gyakorlatról, valamint a kollektív szerződéskötés és a munkavállalói részvételi intézmények gyakorlatáról. A jogász képzésben szerzett munkajogi ismeretek elmélyítése és a magyar, valamint az európai bírósági joggyakorlat részletes ismeretének kialakítása. A jogász alapképzésben nem oktatott munkajogi részterületek elsajátítása.       A megszerezhető ismeretek különösen az alábbiak:   a munkajogviszony létesítése, minősítése és az ehhez kapcsolódó adójogi, társadalombiztosítási jogi jogkövetkezmények; a munkaszerződések megkötésének gyakorlata (figyelemmel a gyakorlatban kialakult szerződési típusokra is); a munkáltatói munkaügyi (személyzeti, kiválasztási stb.) politika jogi összefüggései; a munkajogviszony tartalmának alakítására irányuló szerződéses gyakorlat; a munkajogviszony megszüntetését érintő bírói gyakorlat; a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek tevékenységének ismerete; az európai munkajog ha ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. munkajogi szakokleveles tanácsadó

  A képzés célja, hogy elmélyült ismereteket nyújtson a munkajogi jogalkotásról és jogalkalmazásról, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó tudományterületekről. A legfontosabb cél, hogy a képzésben résztvevők alapos tudás birtokában legyenek a munkájuk során felmerülő munkajogi problémák megoldásához. További célkitűzés, hogy az egyes munkajogi ismereteket igénylő munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem, vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:a) általános kompetencia: problémafelismerési, konfliktuskezelési és -megoldási képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd;b) szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a szakterület működési folyamatainak átlátására, a felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldás kiválasztására. Ezáltal képessé válnak arra is, hogy a szakterület más szakembereivel kapcsolatot teremtsenek és együttműködjenek a jogi problémák kezelésében. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a munkajogviszonnyal kapcsolatos ismeretek;* kollektív munkajogi ismeretek;* munkajogi jogalkalmazási ismeretek;* a munkajogviszonyhoz kapcsolódó adójogi és társadalombiztosítási jogi ismeretek;* humánerőforrás gazdálkodási, munkaügyi nyilvántartási ismeretek;* az Európai Unió munkajogi jogintézmény ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. nemzetközi humanitárius jogi szakjogász

  A képzés célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik a nemzetközi humanitárius jog szabályainak és azok mai alkalmazása kérdéseinek kimerítő ismeretében képesek lesznek a nemzetközi humanitárius jog gyakorlati alkalmazására például a következő területeken: minisztériumokban (kodifikáció, a humanitárius jog nemzeti implementációja), honvédségnél (katonai jogász), ügyvédként, bíróként vagy ügyészként (nemzetközi vagy nemzeti fórum előtt háborús bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokban), nemzetközi szervezetekben vagy nemzeti vöröskereszt vagy vörös félhold társaságokban. A képzés során az alapozó elméleti ismeretek után gyakorlati esetek kerülnek bemutatásra, melynek eredményeképpen a hallgató el tud igazodni a humanitárius jog mai alkalmazási területein és ismeri az alkalmazásból eredő kihívásokat.A kurzus jelentős hiányt pótol Közép-Európában, ahol nincs a témában posztgraduális humanitárius jogi képzés, így a szakirányú képzés nyitva áll közép-európai/európai szakemberek számára is.Kompetenciák:- általános kompetenciák: interdiszciplináris jogi gondolkodás, problémafelismerési és -megoldó képesség, jogi analitikus képesség,- szakmai kompetenciák: a nemzetközi humanitárius jog szabályainak elmélyült ismerete az egyezmények, a nemzetközi szokásjog, a nemzetközi esetjog és a vonatkozó szakirodalom tükrében, a gyakorlati alkalmazás és gyakorlatba ültetés problémáinak ismerete és képessége, a nemzetközi humanitárius jogi szabályok alkalmazásának képessége más jogágak tükrében is.Megszerezhető ismeretek, tud ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. építési jogi szakokleveles mérnök

  A képzés célja, hogy a közigazgatás, de ezen belül elsősorban az építésügyi igazgatás különböző szintjein és szervezeti egységeiben, intézményeiben vezetői és érdemi ügyintézői feladatokat ellátó műszaki felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező szakemberek számára biztosítsa az alapképzettséghez és az ellátott építésügyi igazgatási feladatrendszerhez kapcsolódó mindazon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek szakmai tevékenységük gyakorlására.   Elsajátítandó kompetenciák:  Általános kompetencia:  az építésügyi igazgatás szakterületén felmerülő jogi problémák felismerési és megoldási képessége; a többes szaktudásra alapozott kommunikációs és konfliktuskezelő képesség; a szakterület komplex működési folyamatainak áttekintési és rendszerező képessége; kreatív vezetői-szervezői ismeretek és attitűd. Szakmai kompetencia: A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembereket, hogy az egyes ügyekben felismerjék a felmerült jogi probléma lényegét, az alkalmazható jogi megoldást; A végzettek képessé válnak  a döntés előkészítési folyamatban más szakemberekkel a kapcsolatteremtésre, érdemi tárgyalás folytatására, együttműködésre; a megszerzett jogi ismeretek gyakorlati alkalmazásán túl a szakterületre vonatkozó jogszabályok változásának önálló feldolgozására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés céljának megfelelően az érintett műszaki szakemberek részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz, vezetői tevékenységükhöz igazodó meghatározott körű jo ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. jogi szakokleveles államháztartási ellenőr

      A képzés célja, hogy a közigazgatás különböző területein, de elsősorban az államháztartás különböző szervezeti egységeiben, intézményeiben dolgozó gazdaságtudományi végzettségű szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői és más munkakörben szakmai tevékenységük során komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást is igénylő – feladataik ellátására.     Elsajátítandó kompetenciák:   Általános kompetencia: az adott szakterületen felmerült jogi problémák felismerési és megoldási képessége, tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, áttekintési és rendszerező képesség, kreatív vezetői és szervezői ismeretek, attitűd.   Szakmai kompetencia: a képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában az adott szakember felismerje a felmerült jogi problémák lényegét, azok megoldása érdekében képes legyen kapcsolatot teremteni, együttműködni más, elsősorban jogász szakemberekkel. Képessé válik a megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazására, a szakterület változó ismeretei és a vonatozó jogszabályok önálló feldolgozására, alkalmazására.           Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzés céljának megfelelően az érintett gazdasági szakemberek részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz (vezetői tevékenységükhöz) igazodó meghatározott körű szaktudást, többes szakértelmet biztosít a képzés. Ennek részeként a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. nemzetközi emberi jogi elemző

  A nemzetközi emberi jogok szakirányú továbbképzés keretében a hallgatók elsajátítják az emberi jogok nemzetközi rendszerének elméleti és gyakorlati összefüggéseit, megismerkednek a nemzetközi és számos nemzeti szabályozási és jogalkalmazási megoldással, Magyarországnak a nemzetközi emberi jogok globális és regionális, európai rendszerében betöltött helyével, szerepével. Megszerzett tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi emberi jogok rendszerének megértésére, az abban való eligazodásra. Képesek lesznek elhelyezni a kelet-közép-európai térség és Magyarország perspektíváit a nemzetközi emberi jogok kihívásai között, és alkalmazni a nemzetközi emberi jogi standardeket a magyar jogalkotás, jogalkalmazás viszonyaira.    a) A képzés során szerezhető ismeretek: * az emberi jogok nemzetközi rendszerének elmélete, gyakorlata és ezek összefüggései; * nemzetközi és nemzeti szabályozások és jogalkalmazások; * Magyarország helye, szerepe a nemzetközi emberi jogok globális és regionális, európai rendszerében; * a kelet-közép-európai térség és Magyarország perspektívái a nemzetközi emberi jog gyakorlatában; * a nemzetközi emberi jogok standardjeinek alkalmazása a magyar jogviszonyban; * kommunikációs jogok; * kisebbségi jogok; * nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon; * a fogyatékos emberek jogai; * a szexuális kisebbségek jogai; * globalizáció és globális problémák; * nemzetközi szervezetek és emberi jogok; * a migráció szociológiája; * egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség; * személyi szabadsághoz és a tiszte ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. társadalombiztosítási és munkaügyi szakreferens

     A szakirányú továbbképzés célja magasan felkészült, a társadalombiztosítás rendszerében jártas, jól eligazodni képes szakemberek képzése. A képzés során a hallgatók elsajátíthatják a kapcsolódó adóügyi, jogi, államigazgatási ismereteket, a nemzetközi összehasonlítások tapasztalatait, a modern európai társadalombiztosítási modellek, megoldások előnyeit és hátrányait, melynek révén képessé válnak mind a társadalombiztosítás operatív, mind a komplex, struktúrákat is érintő feladatai magas szinten való elvégzésére.   A hallgató az elsajátított ismeretek révén elsősorban a társadalombiztosítás szakmai területén – egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási, balesetbiztosítási és a kiegészítő biztosításokra vonatkozó széles körű szakismerettel – magasabb szakmai szintet követelő munkakörökben, az érdekképviseleti szerveknél, a társadalombiztosítási kifizetőhelyeken, továbbá önkéntes és kötelező kiegészítő biztosítási pénztáraknál vezető, illetve az előbbi helyeken és a társadalombiztosítás központi és területi igazgatási szerveinél önálló döntési kompetenciákkal járó munkakörök betöltésére válik alkalmassá.   A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: -          a magán-nyugdíjpénztárakra, önkéntes kiegészítő pénztárakra vonatkozó jogi szabályozás rendszerét, -    a társadalombiztosítási eljárásokkal kapcsolatos alapvető ismereteket, -    a társadalombiztosítás jogorvoslati rendszerét, -    a társadalombiztosítás nemzetközi kapcsolatrendszerét, -    vezetési és szervezési ismereteket, -    az ügyfélkapcsolatok kez ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages