• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. migrációszociológiai elemző

  A migrációszociológia szakirányú továbbképzési szak célja, hogy az európai (s ezen belül az Európai Unió, illetve a közép-kelet-európai térség migrációs (s ezen belül menekültügyi)) problémáihoz értő önkormányzati, tömegkommunikációs, szociálpolitikai, jogi, valamint politikával foglalkozó szakembereket képezzen. Feltételezzük, hogy ilyen szakemberek iránt egyre nagyobb igény fog megmutatkozni, hiszen az ország és a régió geopolitikai helyzete, történelmileg örökölt etnikai konfliktusai, a kisállamiság és a regionalitás reneszánsza, a migráció mindig is globális jelenségének új elemei, napjaink aktualitásává teszik az migrációt. Ebből következik, hogy a Magyarországon működő migránsokkal foglalkozó állami és önkormányzati szervezetek, a sajtó, a civil szervezetek, a nemzetközi intézmények egyre több migrációpolitikai tudással felvértezett szakembert igényelnek.   Az Európai Unióhoz való csatlakozás a fentieken túlmenően is felerősíti a migráció jelenségéhez értő szakemberek iránti igényt. Általánosságban azért, mert az európai demokratikus hagyományok, valamint az európai uniós normák megkövetelik a csatlakozni kívánó országoktól, hogy a többségi demokrácia eszményét olyan feltételek mellett alkalmazzák, melyek a társadalom legkülönfélébb kisebbségi csoportjai, így a migránsok számára jog- és esélyegyenlőséget teremtenek. Különösen azért, mert az EU-ban vannak, és a közeljövőben még nagyobb szerepet kapnak olyan ügynökségek, szervezetek, alkalmi bizottságok, amelyek a migráció folyamatát és az ebből fakadó gazd ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. mozgókép- és médiaismeret-pedagógus

  - A képzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik képesek a mozgóképkultúra és a médiaismeretek területén elsajátított szakismeretek, médiatechnikai, szakmódszertani eljárások birtokában, a közoktatásban e területen a tanulókat oktatni, nevelni. - Elsajátítják a tömegkommunikáció, a médiumok mibenlétével, működésével, szerkezetével kapcsolatos alapelveket és alapfogalmakat. - Értik és helyesen ítélik meg a társadalmi kommunikáció, ezen belül a médiakommunikáció területeinek problémáit, - Önálló és helytálló véleményformálásra képesek és ezt át tudják adni tanítványaiknak, - Képesek lesznek kialakítani és fejleszteni a kritikai médiatudatosságot, valamint a médiumokban megjelenő nyílt és rejtett üzenetek felismerésének, a helyes értékrend kialakításának, a médiumokban rejlő értékek és veszélyek felismerésének képességét, kialakítani a választás tudományát, a megfelelő médiafogyasztási szokásokat, - A médiatartalmak kritikus elemzéséhez és feldolgozásához technikák széles körét tudják felhasználni. Rendelkeznek az egyes tevékenységekhez szükséges jártasságokkal és készségekkel. - Ismerik és felelősségteljesen oktatni képesek a média eszközeit, munkáját, használatát. - Médiaszakmai, esztétikai, etikai valamint tömegkommunikációs eszközhasználati ismereteik révén, alkotó módon tudnak kezelni és létrehozni tömegkommunikációs tartalmakat. - A kétéves kurzus elvégzése lehetőséget nyújt szakmai kompetenciák megszerzésére, a NAT által meghatározott ismeretek, jártasságok, készségek elsajátítására, kialakítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Gépgyártástechnológiai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártásának, felhasználásának, karbantartásának és javításának műszaki és minőségügyi tervezésére, irányítására és ellenőrzésére az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása a gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeinek, anyagés munkaerő-szükségletének előzetes tervezésére a rendelkezésre álló berendezések elhelyezésének és rendszerbe illesztésének irányítására, az új berendezések üzembe helyezésére, a gépek termékvagy műszakváltást megelőző beállítására az üzemzavarok, minőségi problémák megszüntetésére és kivizsgálására a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítására és a gyártási feltételek folyamatos fenntartására az új termékek gyártásának figyelemmel kísérésére és a kezdeti problémák (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzésére, azok kiküszöbölésére gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos tevékenységek végzésére új és módosított mechanikai berendezések, alkatrészek, szerszámgépek és vezérlőrendszerek, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszerek összeállítására és helyszíni szerelésére gondoskodni arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. művészeti menedzser

  Művészeti menedzser szakképzettséget igazoló oklevelet olyan hallgatók kaphatnak, akik a) a képzés során ismereteiket és képességeiket illetően bizonyították, hogy  * a művészeti menedzser tevékenységhez szükséges alapszintű gyakorlati és elméleti ismerteket elsajátították, és olyan tudást szereztek, amelyek alapján a művészeti menedzsment területén hatékonyan tudnak működni; * képesek művész, mű, befogadó és támogató együttműködését egyfelől közvetlenül, illetve infrastrukturálisan, másfelől materiálisan illetve intellektuálisan segíteni; b) ismereteik és képességeik alkalmazásait illetően képesek * művészeti vállalkozást alapítani és működtetni; * segíteni a művészt egy adott műalkotás létrehozásában (szponzorálás és pályázás; projekt-tervezés és lebonyolítás; csapatépítés); * segíteni, hogy a műalkotás eljusson közönségéhez (bemutatóhely; műkereskedelem; reklám és PR; műkritika); * elősegíteni azt, hogy a művészet intézményei átláthatóan, jogszerűen és gazdaságosan működjenek (művészeti intézmények vezetése); * továbbá elősegíteni, hogy a művészet egész intézményrendszere átláthatóan, jogszerűen és gazdaságosan működjön (önkormányzat, minisztérium, nem-állami szektorba tartozó kulturális források); * kialakítani illetve fejleszteni az infrastruktúra jogi és gazdasági szabályozását; * segíteni illetve ellenőrizni a jogi és gazdasági szabályozás betartását illetve betartatását; * menedzsment feladataikat egy tágabb környezetben is elvégezni (regionálisan, az Európai Unión belül, valamint az Európai Unió majdan ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. kéttannyelvű (német) Baby-sitter és gyermekfelügyelő

  Elsajátítandó ismeretek, kompetenciákA szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a kisgyermekkori otthoni, családi nevelés, feladatainak felelős ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyermekek ellátásához.  A német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a fentieken túl   a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy- megfelelő szintű német nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek;- ismerik a németek kultúráját;- német nyelvű Baby-sitterként és gyermekfelügyelőként jellemzi őket a korszerű általános műveltség, a társadalmi érzékenység, a felelősségérzet és feladatvállalás;- ismerik az adott korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nevelési módszereket;- korszerű ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei életkor szakterületén;- képesek az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon dolgozni;- segíteni tudják a gyermekek fizikai, szellemi és intellektuális fejlődését;- folyamatosan fejlesztik személyiségüket és szakmai tudásukat. b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak- elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában a korai kisgyermekkorban rájuk bízott gyermekeket valamennyi nevelési területen nevelni, rájuk felelősséggel felügyelni;- korszerű életvitelre, háztartásvezetésre és a gyakorlatban tudják alkalmazni e tartalmakkal összefüggő módszertani ismereteiket;- a gyermek alapvető szükségle ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató

  A képzés célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen a képzés során elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a hagyományismeret, népi játék, néptánc tanításának módszertani specifikumait, valamint a tartalmi szabályozás dokumentumait.  A végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában: ­ a néptáncoktatás elméleti ismereteit; ­ a néptáncok alapvető mozdulatkincsét, a magyar néptánc dialektusainak legjellemzőbb sajátosságait; ­ a néptáncoktatás módszertani ismereteit; ­ a néptáncpedagógia alkalmazásának adaptációs lehetőségeit; ­ a népi játék pedagógiai célú alkalmazásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket; ­ a gyermekfolklór elméletét, s ennek megfelelően népi játékok tanítását; ­ a hagyományismeret elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit. A végzett hallgató legyen jártas: ­ a néptáncok dialektusok szerinti, korosztálynak megfelelő szintű átadásában; ­ a hagyományos tárgyak stílusos elkészítésében, a népi díszítőművészet alkalmazásában; ­ a népi játékok eredeti játékcselekményének, dalanyagának megtanításában; ­ a népszokások tájegységek szerinti, stílusos, hagyományhű átadásában; ­ a népdalok tájegységekre jellemző stílusos előadásában. A végzett hallgató legyen képes az ismeretek alkalmazása területén: ­ az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására a pedagóg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. online marketing menedzser

  Kompetenciák: A végzettek képesek lesznek: > használni az internetes keresőeszközöket magas szinten (szabad-szavas kereső, katalógus, link-gyűjtemény) > megalkotni az e-mail marketing-stratégiát > használni e-mail eszközöket az integrált marketingben > megkülönböztetni különböző e-mail marketing rendszereket, azok működését és a használati célokat > használni az autorespondert (automatikus válaszadókat). Tudáselemek: > a website látogató elvárásai a honlappal kapcsolatban > a website struktúrája és térképe > a website fejlesztési költségek és tervezésük > a grafika használatának korlátai a website-on > a különböző célú website-ok használata (márka, akció) > a hatékonyságmérési (web-analitikai) rendszerek és működésük > a keresőmarketing kapcsolódása az online és a hagyományos marketinghez > kulcsszavas reklám, működése, a szolgáltatók nemzetközi és hazai környezetben, a kampány folyamata > az e-mail marketing kapcsolódása az online és a hagyományos marketinghez > a törvényi szabályozások a kéretlen reklámmal és a személyi jogokkal kapcsolatban > e-mail adatbázis legális építése és karbantartása. Ismeretek: > online marketing tervezés, eszközök és online reklámformátumok használata > website tervezés és a fejlesztő céggel kiviteleztetés > keresőmarketing használata az új ügyfelek megszerzésében > e-mail marketing használata az ügyfél-megtartásban > blog működtetése a vállalati kommunikációban > online marketing akciók hatékonyságmérésére > meg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. programozó informatikus

  A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik korábban megszerzett szakképzettségükre és felsőfokú szakismereteikre alapozva elsajátítják a programozás és a WEB-programozás alapelemeit, továbbá az objektumorientált programozás technikáját, az adatbázisok felépítését és az SQL nyelv használatát. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - a programozás és a WEB-programozás alapelemeinek alkalmazása; - az objektum-orientált programozás technikáinak alkalmazása; - az adatbázisok felépítésének ismerete; - SQL nyelv használata. A szakirányú továbbképzésben végzettek képesek és alkalmasak: * szoftverfejlesztésre NET környezetben, * adatbázis-alapú WEB alkalmazások létrehozására és fejlesztésére. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - Alapismeretek és szakmai törzsanyag (66 %): informatikai alapismeretek, algoritmusok, a C++ és C#-nyelvű programozás alapelemei, programozott fájlkezelés, objektum-orientált programozás, egyszerű weboldalak fejlesztése, adatbázis-kezelés (az SQL nyelv alkalmazása). - Differenciált szakmai ismeretek (33 %): WEB alkalmazások fejlesztése, vizuális programozás, a NET fejlesztői környezet, szoftverfejlesztési technológiák, szakdolgozat. Személyes adottságok és készségek: * elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának készsége, * elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalásának készsége, * témakörébe tartozó feladatok alkotó megoldásának készsége, * önálló mérnöki, szakmai munka végzésére való tör ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. stíluskommunikátor

  A megjelenés külső és belső harmóniáját megtestesíteni kívánó embert komplexen szemlélő stíluskommunikátor öltözködési tanácsokat ad, jártas a fodrászat és a kozmetika területén, ismeri a divattrendeket, illetve közvetíti a finom viselkedés normáit; egységes külső és belső stílust teremt a kézfogástól a parfüm kiválasztásáig. A multi- és interdiszciplináris oktatási forma olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el (divatközvetítés, viselkedéskultúra, menedzsment), amelyek a divatközvetítői, tanácsadói tevékenységen túl üzletvezetésre is alkalmassá teszik a stíluskommunikátort. A divatközvetítés, a viselkedéskultúra és a menedzsment szerves egységet képez, hiszen a mindenkori gazdasági folyamatoktól függő divat, mint nonverbális kommunikációs forma, meghatározó eleme a külső és belső harmóniát ötvöző stílusnak, amely minden vállalkozási szinten bővítheti az egyén érvényesülési lehetőségeit, és gazdasági előnyökhöz juttathatja a munkaadót.      Megszerezhető ismeretek: * divattörténeti, divatelméleti, színelméleti, divatzsurnalisztikai, divattrend-ismeretek;* divat-show-elemzés (de-konstrukció és konstrukció);* protokoll ismeretek;* beszédmagatartás (retorikai ismeretek);* beszédtechnika ismeretek;* kommunikációs ismeretek;* divatmarketing ismeretek;* vállalkozási jogi ismeretek;* reklámelméleti ismeretek;* információmenedzsment. A végzett hallgatók ismerik a divat körforgásával kapcsolatos elméleteket, a divat és a gazdasági folyamatok összefüggéseit, a divatközvetítés lehetőségeit és formáit. A képzés holi ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. (a felvétel alapjául szolgáló diplomának megfelelő szakképzettség megnevezése) szakirányú szakfordító (idegen nyelv megnevezése) nyelvből és magyar nyelvből

  A szakon szerezhető ismeretek:    - a fordítási és tolmácsolási tevékenység egyes elméleti kérdései,   - nyelvi és kulturális ismeretek a forrás és célnyelven, bizonyos háttérismeretek (gazdaság, jog, politika),   - a fordító és tolmács szakma működésének ismerete (etikai és protokolláris szabályok),   - kommunikációs alapismeretek. A szakon végzettek alkalmasak:    - szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítésre (fordítás, szakfordítás, tolmácsolás),   - terminológiai gyűjtemények készítésére,   - fordítástámogató eszközök használatára,   - tolmácsberendezések használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok:    - elemzőképesség,   - döntésképesség,   - kreativitás,   - ítélőképesség,   - stressz tűrő képesség. A szakképzettség gyakorlásához szükséges készségek:    - megbízáselemzés,   - szövegelemzés,   - stratégiatervezés,   - szövegalkotás,   - tematikus előkészítés, felkészülés, időgazdálkodás. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages