• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 805 items
 1. Master of International and European Tax Law

  Általános kompetenciák: A képzés célja, olyan jogászok képzése, akik a jogi elméleti és gyakorlati tudásukra épülően ismerik a nemzetközi és európai adózási joganyagot, az európai integráción kívüli gazdasági folyamatokhoz kötődő adózás komplex jogi szabályozását, munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek.      Szakmai kompetencia:     A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  - komplex, nemzetközi adójogi problémák felismerésére, elemzésére; - a határon átnyúló gazdasági ügyletek adójogi vonatkozásainak azonosítására, lebonyolítására; - egy adott adójogi probléma kapcsán az uniós, nemzetközi vonatkozású jogforrás azonosítására, értelmezésére; - egy nemzetközi vonatkozású adójogi kérdés jogérvényesítési mechanizmusainak igénybevételére; - a problémakezelés során alkalmazott összehasonlító szemlélet alkalmazására; - az eltérő szabályozási módok és tartalom megértéséből és elsajátításából fakadó toleráns és rugalmas, megoldásközpontú problémakezelésre, a nemzetközi viszonylatok tanulmányozásából fakadó együttműködési készségre és nyitottságra; - nemzetközi viszonylatban is jól hasznosítható fogalmi rendszer és kommunikációs készség alkalmazására; - nemzetközi viszonylatokban is jól hasznosítható érveléstechnikák alkalmazására; - szakmai szintű angol nyelvtudás alkalmazására.      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:    A szakon végzettek ismerik: - a jogviszonyok tekintetében alkalmazandó nemzetközi és európai jogforrásokat; - az Európai Unió belső piacának ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. menedzser szakállatorvos

  A képzés célja: Az állatorvosok gyógyító és megelőző tevékenysége mellett a gazdasági funkciók is mindinkább a figyelem és érdeklődés központjába kerültek. A már régebben és frissen végzett állatorvosok egyre nagyobb része olyan munkakörben dolgozik – mint vállalkozó vagy alkalmazott – ahol a menedzsment ismeretek fokozott hangsúlyt kapnak. Az állatorvos-menedzserképzés hozzájárul a gazdasági szempontok szélesebb körű figyelembevételéhez az állat-egészségügyi döntés-előkészítés, végrehajtás és ellenőrzés során. Mindez egyben kiindulópontját képezi az állat-egészségügyi szaktanácsadási munka fejlesztésének és szélesebb körű elterjesztésének, így lehetőséget ad a jelenlegi állatorvosi tevékenység hatókörének kiterjesztésére is.   Általános kompetenciák: állatorvosi praxismenedzselés; szakmai prezentáció, üzleti terv készítése; szakirodalom-kutatás; informatikai ismeretek (Excel, PowerPoint); üzletvitel.   Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: általános közgazdasági; vállalatgazdaságtani; üzleti, vállalkozói; praxismenedzselési; üzletviteli és nyilvántartási, pénzügyi; könyvviteli és adózási; jogi; marketing, kommunikációs; kereskedelmi; szaktanácsadási, önismeretei, önmenedzselési; viselkedési, illemtani; etikai.   Személyes adottságok és készségek: problémafelismerő és -megoldó képesség; szintetizáló készség; kommunikációs készségek; vezetői képesség A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:   Az általános gazdasági és üzletviteli ismeretek mellett igen na ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. méhegészségügyi szakállatorvos

  Méhegészségügyi szakállatorvos képzése. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A végzett állatorvosok képesek lesznek -       a méhészetekben a betegségek kártételének a csökkentésére, megelőzésére; -       a különböző méhbetegségek diagnosztizálására, szükség esetén prevenciós terv kidolgozására vagy éppen ezeknek a betegségeknek a hatékony gyógykezelésére, szükség esetén mentesítésre; -       a korszerű, egészséges táplálkozás részét képező méztermelés, élelmiszer-előállítás felügyeletét és a minőségbiztosítást is megfelelő szinten elvégezni. Személyes adottságok, készségek: -       objektivitás; -       felelősségtudat; -       elhivatottság; -       döntésképesség; -       pontosság; -       önállóság; -       gyakorlatias feladatértelmezés; -       szervező- és rendszerezőkészség; -       rugalmasság; -       kreativitás; -       intenzív munkavégzés; -       eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgatók, korszerű tudás birtokában -       a méhegészségügy állatorvosi feladatainak ellátására; -       a szakigazgatás méhegészségügyi ismereteket is igénylő feladatainak ellátására; -       a méznek és más méhészeti termékeknek mint élelmiszereknek és alapanyagoknak a biztonságos előállítása és forgalmazása terén felmerülő ellenőrzési feladatok ellátására leszenek képesek. ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. precision farming engineer

  Precíziós gazdálkodási szakmérnök képzése. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: ·        a modern adatnyerési technológiák és az adatelemzés területein az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása; ·        a távérzékelési adatok és a földfelszín tulajdonságok közötti összefüggések elméleti és gyakorlati ismerete;  ·        GNSS-technológiai ismeretek és alkalmazásuk az adatnyerésben és mezőgazdasági gépek vezérlésében; ·        gyakorlati ismeretek a precíziós gazdálkodás előnyeiről és a hozzá tartozó technológiai háttérről, gépi eszközökről és berendezésekről; ·        a precíziós mezőgazdasághoz szükséges térinformatikai adatbázis felépítéséhez szükséges ismeretek: több forrásból származó, különböző típusú adatok jellemzőinek és integrálási módszereinek ismerete; ·        alkalmazói szintű ismeretek a távérzékelés-alapú szakirányú vizsgálatok, a problémamegoldás/tervezés kérdéseiben; ·        a távérzékelés-alapú növénymonitoring alapismeretei; ·        a talajműveléshez kapcsolódó és a növénytermesztési időszakban felmerülő kérdések és problémák felismerése és javaslattétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra; ·        interdiszciplináris ismeretek (műszaki, térinformatikai, agrár) integrálása a precíziós gazdálkodásba; ·        a precíziós mezőgazdaság területén jelentkező szervezési, szabályozási, tervezési és ellenőrzési feladatrendszerek felismerése, azok értelmezése, majd azok magas szintű menedzsment szemlélettel történő megoldása. E szakképzettség ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. uniós perjogi szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja: A képzés célja, hogy az alapkéseknél mélyebb, komplexebb és gyakorlatorientáltabb tudásanyagot adjon az Európai Unióban való jogérvényesítés mechanizmusairól. Ezt két úton biztosítja. Egyfelől átfogó és széleskörű ismereteket kínál az Európai Unióban való jogérvényesítés intézményi és eljárási vonatkozásairól. Másrészről lehetőséget nyújt  az Európai Unió Bírósága előtti eljárásrendszer mélyreható tanulmányozására, az azzal kapcsolatos tudásanyag gyakorlatorientált elsajátítására.   Elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy  a megszerzett tudásával az adott jogi problémakör tekintetében felismerje az európai szinten is leghatékonyabb jogérvényesítési utat, és immáron a gyakorlati/eljárási ismeretek birtokában, az uniós jogrend kínálta lehetőségeket kiaknázva eredményesen fellépjen akár a hazai, akár az európai fórumokon.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevő szakemberek: – széleskörű ismeretekre tehetnek szert az Európai Unió intézményi és eljárásrendjét illetően, különös tekintettel az uniós jogérvényesítési mechanizmusokra. Ezen túl – átfogó és alapos tudásanyagot szerezhetnek az Európai Unió Bíróságának intézményi és eljárási aspektusairól, a közvetlen keresetekről (megsemmisítés iránti kereset, mulasztás megállapítása iránti kereset, kártérítési kereset), a közvetett keresetekről (előzetes döntéshozatali eljárás) és általában az uniós jogorvoslati mechanizmusokról; – ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. vadegészségtani szakállatorvos

  Vadegészségtani szakállatorvos képzése. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -       a vadegészségtani szakállatorvosi képzés alatt megszerzett ismeretek birtokában a végzett állatorvosok alkalmasak lesznek a vadgazdálkodásban a betegségek kártételének a csökkentésére, megelőzésére, azok elterjedésének a megelőzésére; -       az elsajátított tudásanyag birtokában képesek lesznek a végzett állatorvosok a különböző betegségek diagnosztizálására, szükség esetén prevenciós terv kidolgozására; -       a zárttéri vadtartás területén hatékony gyógykezelésre, szükség esetén mentesítésre; -       az egészséges táplálkozás részét képező vadhúskezelés, vadhúsalapú élelmiszer előállítás felügyeletét és a minőségbiztosítást is el tudják látni a képzett kollegák Személyes adottságok, készségek: -       objektivitás; -       felelősségtudat; -       elhivatottság; -       döntésképesség; -       pontosság; -       önállóság; -       gyakorlatias feladatértelmezés; -       szervező- és rendszerezőkészség; -       rugalmasság; -       kreativitás; -       intenzív munkavégzés; -       eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgatók, korszerű tudás birtokában -       a vadászat, vadgazdálkodás állatorvosi feladatainak az ellátására; -       a szakigazgatás vadegészségügyi ismereteket is igénylő feladatainak ellátására; -       a vadhús mint élelmiszer és alapanyag biztonságos előállítása és forgalmazása terén felmerülő ellenőrzés ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. zeneimunkaképesség-gondozó

    A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik  – zenei képzettségük mellett rendelkeznek a zeneimunkaképesség-gondozás szaktudományi ismereteivel, azt megfelelően alkalmazni tudják; – megfelelően képzettek oktatói, kutatói és előadói területen; – szakszerűen végzik a zenével foglalkozó növendékek és felnőttek tanulási és munkavégző képességének, teherbírásának fejlesztését, fenntartását és  az egészségzónán belüli rehabilitációját csoportos és egyéni foglalkozás keretében; – mindenekfölött kellő alázattal és komolysággal, hitelesen képviselik  a zeneimunkaképesség-gondozás szellemét és pedagógiai elveit.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a) Elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató  – meg tudja ítélni a pedagógiai, művészi tevékenység élettani hatásait, és fel tudja mérni az esetleges foglalkozási veszélyeket; – elsajátította a zeneimunkaképesség-gondozásban elvárt empátiás, támogató tanári attitűdöt; – elegendő tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik a zenei munkaképesség állapotának felmérésében;  – képességeit, ismereteit alkalmazni tudja a tehetséggondozás komplex feladataiban, amelyek a fizikum gondozására is kiterjednek; képes – az állapotadatok alapján az egyének optimális munkaterhelésének meghatározására;  – az állapotadatok alapján meghatározni a munkaképesség fejlesztésének és gondozásának tennivalóit; – az állapotadatok alapján szakszerű tanácsadásra a problémás esetekben az egészségzónán belül; – az állapotadatok alap ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Accordion Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Awarding bodyLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Cello Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Clarinet Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages