• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 28 items
 1. Doctoral Programme in Literary Studies (4 yrs)

  The Doctoral Programme in Literary Studies offers doctoral studies in Finnish Literature and Comparative Literature. Students may major in Comparative Literature regardless of the language area of their interest. The Doctoral Programme welcomes applications from students who have earned their Master's degree in Finnish Literature or Narrative Theory and Textuality at the University of Tampere, or in some other literary discipline at another university. Applicants who have specialised in narrative theory and textuality may apply regardless of their major. In some cases, the programme may require the student to take supplementary courses; the need for supplementary courses is considered on a case-by-case basis. The programme's focus is on studying the historical continuum of literature, current forms of Finnish and international literature, and literary phenomena as a part of the field of arts and culture. In literary history, there is a special emphasis on examining the defining characteristics of Finnish literature in relation to national and international culture and literary tradition. The programme also emphasises textuality, general and descriptive poetics, the development of concepts in relation to other disciplines, and the various intersections of literature, language and philosophy. The programme's faculty members participate actively in international discussion on narrative theory, which helps provide methodological tools for other disciplines studying texts both in the humanities and social sciences. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kertomus- ja tekstiteorian maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnot tarjoavat mahdollisuuden kirjallisuuden syventäviin opintoihin kielialueesta riippumatta. Painopiste on kansainvälisessä kirjallisuudessa ja kulttuurissa, pois lukien Suomen kirjallisuus. Tekstejä tarkastellaan kirjallisuuden poetiikan hengessä, eli taitolajina. Erityisesti painotetaan kansainvälisen kertomusteorian nykysuuntia, jotka tarjoavat metodeja useille tekstejä tutkiville aloille. Valmistuttuaan opiskelija osaa muokata kirjallisuuden alueelta oppimiaan tekstin systemaattisen erittelyn taitoja erilaisiin työelämän tarpeisiin kuten koulutukseen, tiedonvälitykseen, kulttuurituotantoon ja eri tieteenaloilla tehtävään  tekstintutkimukseen. Opinnot sopivat tekstin ja kertomuksen tutkimukseen erikoistuville kandidaateille yli tieteenalarajojen. Tekstualisoituva nyky-yhteiskunta vaatii uutta teoreettista ja historiallista käsitystä merkitysten muodostumisesta, välittymisestä ja tulkinnasta. Ohjelmasta valmistunut voi toimia tehtävissä, joissa edellytetään taitoa tarkastella systemaattisesti kulttuurissa ja yhteiskunnassa käytettyjä esittämisen tapoja. Globalisoituvassa ja medioituvassa maailmassa eri suunnista tulevilla kulttuurisilla esityksillä ja niihin kytkeytyvillä diskursseilla on yhä suurempi rooli todellisuuskäsitystemme tuottajina, identiteettityön välineinä ja maailman merkityksellistämisen malleina. Kirjallisuudentutkimus tarjoaa käsitteellisiä välineitä ja näkökulmia esitysten ja puhetapojen kriittiseen erittelyyn. Kirjallisuuden opinnot kuuluvat pakollisi ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Suomen kieli ja kirjallisuus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Suomen kielestä ja kirjallisuudesta valmistuneet maisterit sijoittuvat opettajiksi, tutkijoiksi yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin, toimittajiksi, tiedottajiksi, arkistoihin ja kirjastoihin, järjestöihin ja hankkeisiin, kieli- ja kulttuurialan yrittäjiksi sekä EU:n, valtion ja kuntien tehtäviin. Suomen kielen opinnot antavat syvällisen teoreettisen tietämyksen suomen kielen rakenteesta ja kehityksestä. Kirjallisuuden opinnot antavat yleiskuvan kirjallisuuden muodoista, kehityksestä ja nykytilasta.   ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Suomen kieli ja kirjallisuus, filosofian maisteri (2 v)

  Suomen kielestä ja kirjallisuudesta valmistuneet maisterit sijoittuvat opettajiksi, tutkijoiksi yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin, toimittajiksi, tiedottajiksi, arkistoihin ja kirjastoihin, järjestöihin ja hankkeisiin, kieli- ja kulttuurialan yrittäjiksi sekä EU:n, valtion ja kuntien tehtäviin. Suomen kielen opinnot antavat syvällisen teoreettisen tietämyksen suomen kielen rakenteesta ja kehityksestä. Kirjallisuuden opinnot antavat yleiskuvan kirjallisuuden muodoista, kehityksestä ja nykytilasta. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Study Programme in Languages, Bachelor of Arts and Master of Arts (3+2 years)

  Utbildningslinjens målsättning är att utbilda kandidater och magistrar som är experter inom humaniora. Examen består av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen Gemensamma studier Språk- och kommunikationsstudier Valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Doctoral programme in humanities, Finnish Language (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Comparative Literature, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Finnish Language, Master of Arts (2 years)

  The M.A. program of Finnish Language at Åbo Akademi University deepens the student’s knowledge of the grammar, semantics, and use of the Finnish language. Each student must take advanced 5 credit courses in Finnish grammar and the theory and methodology of linguistics. The student must also participate in a research seminar and write an M.A. thesis as well as pass a 10 credit exam that covers all obligatory areas of Finnish Linguistics. In addition to the studies that are obligatory to all students of Finnish Language, each student is supposed to build his/her own expertise in Finnish Linguistics by taking 10 credits of optional courses that support his/her studies in Finnish Language. Suomen kielen maisteriopinnot syventävät opiskelijan asiantuntemusta suomen kieliopista, semantiikasta ja käytöstä. Jokaisen opiskelijan pitää suorittaa 5 opintopisteen syventävät kurssit suomen kieliopista sekä kielitieteen teorioista ja metodeista. Lisäksi opintoihin kuuluu osallistuminen seminaariin ja syventävien opintojen tutkielman kirjoittaminen. Opiskelijan on myös suoritettava 10 opintopisteen lopputentti, joka kattaa kaikki suomen kielen opintojen pakolliset osa-alueet. Lisäksi opiskelijan on rakennettava oma osaamisalueensa suorittamalla 10 opintopisteen verran valinnaisia opintoja, jotka tukevat hänen suomen kielen opintojaan. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages