• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1251 items
 1. Kotitalousopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Opiskelussa yhdistyvät oppiaineen hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot. Opettajankoulutuksen tavoitteena on omaa työtään tutkiva aineenopettaja. Kotitaloustieteen opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat muun muassa: ravitsemuskasvatus ja ruoanvalinta kotimainen ja kansainvälinen ruokakulttuuri kuluttaja-, perhe- ja ympäristökasvatus asuminen ja arkipäivän teknologia Kotitaloustieteen perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa tutustutaan kotitaloustieteeseen ja -tutkimukseen, ruokakulttuuriin, ruoanvalmistukseen, ruokaan ja yhteiskuntaan eri maissa, koteihin ja perheisiin, ravitsemukseen sekä. ravitsemuskasvatukseen. Sekä kotitalousopettajan että kotitaloustieteen koulutuksiin kuuluu myös kieliopintoja, tutkimusmenetelmäopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Käsityönopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Opiskelussa yhdistyvät oppiaineen hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot. Opettajankoulutuksen tavoitteena on omaa työtään tutkiva aineenopettaja. Käsityötieteen opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat käsityökulttuurin eri osa-alueet: käsityöntekijät tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessit sekä tuotekehitys käsityön teknologiaan sisältyviä laitteet, koneet ja työvälineet Käsityötieteen opinnot suuntautuvat tekstiili- ja vaatetusalalle. Käsityötieteen perusopinnoissa on mahdollista opiskella käsityötieteen perusteita, tekstimateriaaleja, neulontaa, virkkausta, ompeluteknologiaa ja vaatetusta. Käsityötieteen aineopinnoissa suunnataan mm. ilmaisulliseen tekstiilisuunnitteluun, värjäykseen, kankaanpainantaan, kirjontaan, pukeutumiseen sekä asumiseen ja sisustukseen. Käsityötieteen syventävissä opinnoissa keskitytään tutkivaan suunnitteluun käsityössä esim. pukeutumisen ja vaatetuksen tai asumisen ja sisustuksen alueilla. Käsityönopettajan ja käsityötieteen koulutuksessa opetus on ongelmakeskeistä, käsityöhön liittyvien ilmiöiden problematisointia ja kuvailua. Opetus perustuu tutkimukseen, joka puolestaan on tiiviissä vuorovaikutuksessa tekemisen kanssa. Sekä käsityönopettajan että käsityötieteen koulutuksiin kuuluu myös kieliopintoja, tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja ja sivuaineopintoja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Luokanopettajan koulutuksessa opiskelu sisältää luentoja, ryhmäopiskelua ja projekteja sekä opetusharjoittelua yliopiston harjoittelukouluissa ja kenttäkouluissa. Pääaineen opintoihin sisältyy 60 opintopisteen opettajan pedagogiset opinnot. Pääaineen lisäksi kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyy perusopetuksessa opetettavien aineiden opettamiseen liittyviä opintoja, eli ainedidaktisia opintoja. Lisäksi opintoihin sisältyy myös ohjattua opetusharjoittelua, sivuaineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Sivuaineopintoja on mahdollisuus suorittaa omassa tiedekunnassa tai yliopiston muissa tiedekunnissa sekä muissa yliopistoissa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Master's Programme in Genetics and Molecular Biosciences, Master of Science (2 years)

  The Master's programme is based on basic scientific research. During the programme you will gain knowledge and skills in modern genetics and molecular biosciences, which you will expand upon in the field of specialization of your choice. The programme is tightly integrated with the experimental research carried out at the University of Helsinki; in genetics, genomics, biochemistry, structural biology, and cellular and developmental biology. Through combining course units, you will develop a broad-based understanding of the molecules that underpin biological phenomena, and of their interactions and functions at the levels of cells, tissues and organisms.   Courses include a variety of learning environments: seminars, lectures, laboratory work, oral and written presentations, project work in small groups, independent studies and study circles formed by the students. The instruction will utilise digital learning environments. These diverse teaching methods require active participation from you. The programme will develop your ability to search, structure and present new information, as well as to draw conclusions. You will learn about the principles and methods of research during laboratory exercises, in research groups and while writing your Master’s thesis. In addition to academic excellence, you will develop general skills for working life such as: fact-finding, problem solving, communication, project management and teamwork. You will attain competence both for post-graduate studies in a Doctoral Programme and ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Master's Programme in Neuroscience, Master of Science (2 years)

  Training is arranged in modules and consists of lecture courses, hands-on laboratory courses, seminars and book exams. Group work, reports and presentations help you to develop critical thinking and communication skills that are essential for a successful career within Academia and in jobs in the public and private sectors. Compulsory studies provide you with a broad general knowledge of the field, whereas optional studies will offer you freedom to focus on topics of interest to you. You can choose lecture or laboratory courses for example in molecular and cellular neuroscience, developmental neurobiology, sensory biology, regeneration biology, systems neuroscience, electrophysiology, neuroanatomy, brain disorders, etc. You can also expand your knowledge by taking courses from other Master’s Programmes.  ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Master's Programme in Plant Biology, Master of Science (2 years)

  The Master’s Programme in Plant Biology is a joint programme of the Faculty of Biological and Environmental Sciences and the Faculty of Agriculture and Forestry, which ensures an exceptionally comprehensive curriculum. You will be able to study the diversity of wild and cultivated plants from the Arctic to the Tropics, as well as plant functions from the molecular to the ecosystem level. The teaching is diverse, consisting of modern laboratory and computer courses, field courses, seminars and excursions. The curriculum is intertwined with research. You will be introduced to the research groups from the beginning of your studies, so you will become familiar with research methods as your studies progress. Much of the study material is in various learning platforms (such as Moodle), which allow distance learning. You will have a personal tutor who will help you tailor an individual study plan according to your requirements. Within the programme you can choose among several optional study modules and focus on, for example: Plant biotechnology and breeding Molecular biology and genetics Regulation of growth, reproduction and differentiation of tissues Biological basis of crop yield Plant ecology and evolutionary biology Evolutionary history and systematics of plants and fungi Species identification All modules are worth at least 15 credits. They are interlinked to ensure a coherent and balanced degree that allows you to obtain a broad perspective. Alternatively, you can focus on your primary research interest while ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) (svenskspråkig), pedagogie magister (2 år)

  I studierna i huvudämnet ingår fördjupade studier som omfattar 90 studiepoäng. De består av gemensamma studier och valfria substansstudier, studier i forskningsmetoder, en pro gradu -avhandling och praktik. Studier som ger djupgående kunskaper och färdigheter inom det pedagogiska området är kärnan i pedagogie kandidat- och magisterexamen, men det valfria biämnet och de valfria studierna utgör också en viktig del i varje enskild examen. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Varhaiskasvatus, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Koulutus rakentuu kasvatustieteen kandidaatin tutkinnolle tai muulle vähintään alemmalle korkeakoulututkinnolle (ei ammattikorkeakoulututkinto) (opiskelijan taustatutkinnosta riippuen). Opinnot koostuvat syventävistä tutkimusmenetelmäopinnoista, tutkielmaopinnoista, varhaiskasvatuksen sisältöopinnoista sekä harjoittelusta ja sivuaineopinnoista. Opintojen aikana opiskelija syventää taitojaan toimia varhaiskasvatuksen aktiivisena vaikuttajana ja asiantuntijana yhteiskunnassa sekä parantaa valmiuksiaan osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi opiskelija hankkii valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin ja itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen, soveltamiseen sekä tieteelliseen viestintään. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Erityispedagogiikka, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen sekä siihen, millaisia poikkeamia kehityksessä voi olla. Opinnoissa keskeistä on kehitysvaiheiden ja kehitysvaiheeseen liittyvien oppimisedellytysten tunnistaminen. Opintoihin sisältyy myös opetuksen suunnittelun opintoja erityisesti erityisoppilaiden näkökulma huomioiden. Koulutuksessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti kodin, koulun ja muun yhteiskunnan osuus lapsen kehityksessä ja koulunkäynnissä. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen), kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Maisteriopintojen pääaineopintoihin kuuluu 90 opintopisteen laajuiset syventävät opinnot, jotka koostuvat yhteisistä ja valinnaisista sisältöopinnoista, tutkimusmenetelmäopinnoista, pro gradu -tutkielmasta sekä harjoittelusta. Oman alan syvällinen hallinta ja osaaminen ovat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen ydin, mutta myös vapaasti valittavalla sivuaineella ja valinnaisilla opinnoilla on tärkeä osa yksilöllisessä tutkinnossa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages