• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 21 items
 1. Vadybos magistras

  Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti verslo vadovo darbą. Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, turi: - gebėti naudoti labai specializuotas teorines ir praktines žinias, kurios naudingos kuriant ir įgyvendinant idėjas, pademonstruoti kritišką verslo vadybos srities ir įvairių sričių sandūros taškų žinių problemų suvokimą, nustatyti problemas, remiantis tyrimais ir įtraukiant žinias iš naujų ir tarpdisciplininių sričių, priimti sprendimus, vadovaujantis nepilna ar ribota informacija, esant įvairiems rinkos ir technologijų neapibrėžtumams, įsisavinti naujus įgūdžius pagal iškylančias naujas žinias ir metodikas, imtis vadovavimo ir novatoriškumo darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga ir nenuspėjama ir kuri reikalauja spręsti problemas su daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių, apžvelgti komandų strateginę veiklą, nagrinėti ir apmąstyti socialines normas ir santykius bei veikti taip, kad jie pasikeistų, spręsti problemas, panaudojant sudėtingus žinių šaltinius, kurie kartais yra nepakankami ir tai daryti naujose bei neįprastose aplinkose, pademonstruoti veiklos sąveikos patirtį, susidorojant su pasikeitimais sudėtingoje aplinkoje, reaguoti į socialines, mokslines ir etines problemas; - žinoti vadybos teoriją ir istoriją, naujoves šioje srityje, tyrimų metodologiją ir taikymo sritis, problemų sprendimo būdus bei strategijas, projektavimo pagrindus; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organi ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Vadybos profesinis bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Absolventas galės dirbti padalinio vadovu, vadovo asistentu, vadybininku, personalo, archyvo specialistu, sekretoriumi – referentu, pramogų organizatoriumi, tvarkyti dokumentavimą, valdyti informacinę veiklą įvairiose valstybinėse įstaigose ir privačiose įmonėse bei organizacijose Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

  Vizualinės reklamos gamintojo kvalifikacija reikalinga vizualinės reklamos gamintojo profesijai. Vizualinės reklamos gamintojo veiklos objektas: vidaus reklamos projektavimas ir gamyba, lauko reklamos projektavimas ir gamyba, reklaminės spaudos projektavimas ir gamyba. Vizualinės reklamos gamintojo veiklos uždaviniai: bendrauti su klientais; išklausyti pageidavimus bei patarti; parinkti ir naudoti medžiagas vizualinės reklamos gamybai; atlikti vidaus ir lauko reklamos bei reklaminės spaudos projektavimo ir gaminimo darbus, laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų; saugiai dirbti bei prižiūrėti vizualinės reklamos gamybos įrankius ir įrenginius; įvertinti reklamos išlaidas ir efektyvumą; gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis; atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, greitai reaguoti į permainas ir prie jų prisitaikyti, būti kūrybiškas, mandagus ir sąžiningas; savo veikloje taikyti teisės, ekonomikos ir verslo žinias. Vizualinės reklamos gamintojui svarbios šios asmeninės savybės: dėmesio koncentracija, kruopštumas, kūrybiškumas, gebėjimas dirbti komandoje. Asmuo, siekiantis įgyti vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją, turi įgyti visas privalomųjų modulių ir dviejų pasirenkamųjų modulių kompetencijas. Vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal vizualinės reklamos gamintojo profesinio mokymo programą. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

  Finansinių paslaugų teikėjai parengia darbo vietą darbui, pristato finansines paslaugas, parduoda banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlieka kitas panašias bankines ir finansines operacijas. Atlieka klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu. Dirba kompiuterinėmis programomis. Geba tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją. Taisyklingai kalba bei rašo valstybine ir bent viena užsienio kalba. Išmano bendravimo su klientu etiką, nustato kliento poreikius. Norintiesiems siekti finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Kvalifikacija įgyjama profesinio mokymo įstaigose. Finansinių paslaugų teikėjui svarbios šios asmeninės savybės: sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas, pasitikėjimas savimi, energingumas, aktyvumas, atsakomybė. Sėkmingam finansinių paslaugų teikėjo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: • bendravimo užsienio kalba; • skaitmeninio raštingumo; • mokymosi ir problemų sprendimo; • socialinio ir pilietinio sąmoningumo; • iniciatyvumo ir verslumo; • tvarios plėtros palaikymo; • sveikatos tausojimo ir darbo saugos; • komandinio darbo; • kritinio mąstymo; • pr ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Tarptautinio verslo bakalauras

  Baigę šią programą ir įgiję tarptautinio verslo bakalauro kvalifikacinį laipsnį absolventai galės dirbti verslo įmonėse, inicijuoti projektus bei kurti savo verslą. Absolventai: 1. Išmanys tarptautinės politikos specifiką, žinos socialinius, politinius, ekonominius, kultūrinius, teisinius ir administracinius Vidurio ir Rytų Europos regiono ypatumus, regiono istoriją ir vykstančių procesų poveikį valstybių vidaus, užsienio ir ekonominėms politikoms bei verslui. 2. Žinos verslą pagrindžiančias sąvokas, dedamąsias, principus, bruožus, įtakos sferas ir tokias charakteristikas kaip tarptautiškumas, novatoriškumas, socialinė atsakomybė strateginių pokyčių, žinių ekonomikos, vadybos teorijų, griežtesnio teisinio reglamentavimo kontekste bei susipažins su tarptautinio verslo žinių panaudojimo globaliose rinkose galimybėmis. 3. Išmanys skirtingų lygių ekonomikos (mikroekonomikos, makroekonomikos, tarptautinės ar lyginamosios) teorinius aspektus ir Europos ekonominės plėtros ypatumus, finansų rinkų charakteristikas ir finansų valdymo bei buhalterinės apskaitos specifiką, o taip pat pardavimų ir logistikos dedamąsias, marketingo, verslo statistikos ir ekonomikos kiekybinės analizės pagrindus. 4. Gebės paaiškinti ir atlikti savarankišką bei detalią buvusių ir dabartinių politinių, sociopolitinių bei ekopolitinių transformacijų regione analizę, įvertinti regiono valstybių vidaus ir užsienio politikas, identifikuoti regiono silpnybes, numatyti potencialias grėsmes ir jų galimą poveikį politiniams ir ekonominiams procesams. 5 ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Rinkodaros bakalauras

  Rinkodaros bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint siekti karjeros kapitalo, privataus ar valstybinio sektoriaus gamybos, paslaugų ir prekybos įmonėse, dirbti marketingo paslaugas teikiančiose įmonėse - reklamos, viešųjų ryšių ir kūrybinėse agentūrose, tyrimų ir verslo centruose, taip pat kurti ir plėtoti savarankišką verslą. Asmuo, įgijęs rinkodaros bakalauro kvalifikacinį laipsnį: žinios ir pažintinės kompetencijos - * supras pagrindines verslo ir vadybos teorijas ir jų ryšius su kitais socialiniais mokslais; gebės identifikuoti verslo problemą naudojantis adekvačiais tyrimo metodais; * gebės argumentuoti funkcinėms organizacijų problemoms spręsti tinkamų teorinių modelių parinkimą; mokės analizuoti rinką, rinkti ir interpretuoti informaciją, gebant ją pritaikyti platesniame kontekste; * gebės integruoti ir kūrybiškai taikyti žinias, sprendžiant prekės ženklo valdymo, kainodaros, marketingo kanalų ir integruotosios marketingo komunikacijos problemas; pagilinti ir praplėsti marketingo žinias mokantis savarankiškai; praktinės kompetencijos - * gebės analizuoti aplinką, vertinti įmonės veiklą, parinkti statistikos technikas bei informacinių technologijų priemones ir jas taikyti sprendžiant funkcines organizacijų problemas; * gebės atlikti reprezentatyvius marketingo tyrimus, apdoroti ir formalizuoti jų rezultatus situacijai adekvatiems marketingo sprendimams priimti; parengti marketingo planą ir organizuoti jo įgyvendinimą, taikant analitinį mąstymą ir kūrybiškumą; * gebės formuoti prekės ženklo, ka ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Pardavėjas, LTKS IV

  Pardavėjo kvalifikacija reikalinga pardavėjo profesijai. Pardavėjo veiklos objektas: darbas mažmeninės, didmeninės prekybos įmonėse. Žinoti įrengimų ir inventoriaus paskirtį, jų naudojimo principus, maisto ir ne maisto prekių asortimentą ir ženklinimą, kokybės rodiklius ir kokybės nustatymo metodus, gebėti greitai ir kvalifikuotai aptarnauti pirkėjus, dirbti elektroniniais ir kompiuteriniais kasos aparatais, saugiai eksploatuoti prekybos įrengimus ir inventorių, apskaičiuoti priimtų prekių kiekį ir įvertinti jų kokybę, ženklinti, paskirstyti, paruošti pardavimui bei išdėstyti prekes. Užtikrinti parduodamų prekių apsaugą ir saugą. Sugebėti taikyti inovacines technologijas prekių pirkimo ir pardavimo, atsargų laikymo operacijose. Sėkmingam pardavėjo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai ir asmeninės savybės: -asmeninė motyvacija; -atsakingumas; -gebėjimas organizuoti darbą; -gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje; -fizinė ir psichologinė ištvermė; -bendravimo įgūdžiai ir pozityvi nuostata bendraujant. Pardavėjo kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo, darbo rinkos mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal modulinę pardavėjo profesinio mokymo programą. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Viešųjų ryšių profesinis bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Asmenys, įgiję Viešųjų ryšių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti žiniasklaidos verslo įmonėse, valstybės, viešojo administravimo, nepelno organizacijų komunikacijos padaliniuose, ryšių su visuomene agentūrose viešųjų ryšių, komunikacijos padalinių vadovais, viešųjų ryšių specialistais arba viešųjų ryšių atstovais, projektų vadovais įvairaus pobūdžio stambiose, vidutinėse ir smulkiose verslo įmonėse, nepriklausomais konsultantais, informacijos paslaugų komandų vadovais bei kurti savo įmones, susijusias su informacijos sklaidos ir komunikacijos procesais. Tolesnių studijų galimybės: Studijas galima tęsti pagal II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti socialinių mokslų srities antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Sekretorius, LTKS IV

  Privalomos kompetencijos: 1. Saugiai dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis; 2. Spausdinti dokumentus taikant greitojo spausdinimo technologiją; 3. Rengti ir įforminti dokumentus; 4. Tvarkyti ir apskaityti dokumentus bei korespondenciją; 5. Rengti dokumentus ir bylas saugojimui; 6. Taikyti elektroninių dokumentų valdymo sistemą; 7. Dalykiškai bendrauti su interesantais valstybine ir užsienio kalba; 8. Organizuoti lankytojų ir svečių priėmimą; 9. Padėti vadovui organizuojant renginius ir darbotvarkę. Pasirenkamos kompetencijos: 1. Tvarkyti personalo dokumentus; 2. Kurti įstaigos įvaizdį. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Verslo bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Baigę studijų programą absolventai galės sėkmingai dirbti verslo analitikais ir padalinių vadovais: • gamybos įmonėse (AB „Vilma“, UAB „Vilpra“, AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Biovela“, UAB „Utenos mėsa“, UAB „Čili Holdings“, AB „Grigiškės“ ir kt.); • prekybos įmonėse (UAB „Palink“, UAB „Pigu“, UAB „Vilniaus prekyba“, UAB „Mineraliniai vandenys“, UAB „Autobrava“, UAB „Moller Auto“ ir kt.); • draudimo įmonėse ir bankuose (IF P&C INSURANCE AS filialas, PZU Lietuva, ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, GJENSIDIGE BALTIC Lietuvos filialas, SEB bankas, Swedbank ir kt.); • konsultacinėse įmonėse (UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, UAB „Vilnius Consult“, UAB „Bankinės konsultacijos“, UAB „Verslo raktas“ ir kt.); • valstybinėse institucijose bei kitose verslo įmonėse, kurių veikloje būtini vienokie ar kitokie verslo analitikos sprendimai (VĮ „Automagistralė“, VĮ „Kauno regiono keliai“, AB „Lietuvos paštas“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, AB „Lietuvos dujos“ ir kt.). • taip pat galės kurti ir plėtoti savąjį verslo analitikos verslą. Tolesnių studijų galimybės: Pabaigę Verslo analitikos bakalauro studijų programą absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages